« Back to Search« Back to SearchSearch » Service to carry out training for network members from the area of ​​the District of Rybnik, participants assist schools and kindergartens in the district Rybnik by introducing a system of improving teacher  

Service to carry out training for network members from the area of ​​the District of Rybnik, participants assist schools and kindergartens in the district Rybnik by introducing a system of improving teacher

  Rybnik Poland — 
Published November 17, 2014 — Deadline November 25, 2014 (4 years ago)
|
Notice type
Contract notice
The contract is for the service to carry out training for members of the network from the area of ​​the District of Rybnik, participants assist schools and kindergartens in the district Rybnik by introducing a system of teachers Description of the order: 1. The purpose of this contract is the organization, preparation and conduct of the 2014 training for members of the network Assisting in the project schools and kindergartens in the district Rybnik by introducing a system of teachers implemented under Priority III High quality of education, Measure 3.5 Comprehensive support the development of schools, Human Capital Operational Programme co-financed by the European Union under the European Social Fund. 2. The contract is divided into 4 parts and includes courses in accordance with the table below: Part I: Training in the context of child support forms a network with difficulties in learning and behavior This training should include the following topics: Preventing burnout teachers and stress at work, Period of training: 25.11.2014r. 16.00 (optional second term: 24.02.2015r, g.16.00) Approximate number of participants: 25 people, Duration: 6 hours of instruction. Part II: Training in the network director's role in promoting and building the image of schools and kindergartens This training should include the following topics: The mediator will present a case of his career, 13.30 (optional second term: 20.02.2015r, g.13.30) Approximate number of participants: 25 people, Duration: 6 hours of teaching Part III: Training in the network How to support your child develop the skills humanities This training should include the following topics: 1. Creativity in classes on regional culture. 2. Methods of working with children with impaired concentration. 3. Mental health hazards in the work of the teacher. 4. The school as the inspiration of the social environment changes 16.00 Approximate number of participants: 25 people, Duration: 6 hours of instruction Part IV: Training in the network How to support your child in learning mathematics This training should include the following topics: 1. Methods active, focusing attention of children. 2. Examples of interesting games, games, experiments and mathematical logic that can be used when working in groups and in numerous class team. 3. Interesting ideas for solving problems of scale, equations and algebraic expressions. 4. Projects math. 5. Platform mathematical Date: 09.12.2014r. 16:00, Maximum number of participants: 25 people, Duration: 6 hours of instruction 3. Number of participants to the individual training in relation to the given orientation may be increased by a maximum of 5 people, and the minimum number of participants that is guaranteed by the Purchaser to 2 people. 4. The Purchaser reserves that justified may decide to change the date of the training, provided, however, that training must be completed by February 24, 2015 on. 5. All the requirements in this specification are the same for each of these four tasks, except for deadlines for individual training and meet the requirement of appropriate technical potential and personnel capable of performing the contract. 6. Requirements of the course: 3 Maja 31, 44-200 Rybnik. 2) The Contractor shall provide training during working conditions comply with health and safety, and if necessary protective clothing and protective equipment. 3) The Contractor shall on the first day, before the start of the course is obliged to acquaint the participants with the detailed program. 4) The Contractor shall provide each participant of the course training materials (manuals, software - CD) and one copy to the Employer. 5) The Contractor undertakes to maintain documentation of the course representing: a log containing the number of hours of classes and subjects taught, the attendance register of issued certificates, certificates confirming the completion of the course and a description of acquired skills, the questionnaires at the end of training (questionnaire must contain at least the following: name and date of training, the leading, global assessment of training, conducting assessment, training materials, catering, Imprint) 7) The Contractor shall include in the price of the cost of insurance for all participants, as well as other organizational costs. Contractor shall provide copies of documents issued to the Employer with proof of receipt by the participants. 9) The Purchaser reserves the right to conduct ongoing supervision of the training process of the project participants, at every stage and frequency control led by the Employer participants in the class. 10) All documents relating to the delivery of the course will include information on the co

Full tender details available only for Oppex usersSign in

Fact Sheet

Zamieszczanie ogłoszenia
obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy
zamówienia publicznego.
NAZWA I ADRES
Zarząd Powiatu w Rybniku , ul. 3 Maja 31, 44-200 Rybnik, woj. śląskie, tel. 032 4228300, faks 032 4228658.
RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO
Administracja samorządowa.
Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego
Usługa przeprowadzenia szkoleń dla uczestników sieci z terenu Powiatu Rybnickiego, uczestników projektu Wspomaganie szkół i przedszkoli w Powiecie Rybnickim poprzez wprowadzenie systemu doskonalenia nauczyciel.
Rodzaj zamówienia
usługi.
Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest usługa przeprowadzenia szkoleń dla uczestników sieci z terenu Powiatu Rybnickiego, uczestników projektu Wspomaganie szkół i przedszkoli w Powiecie Rybnickim poprzez wprowadzenie systemu doskonalenia nauczycieli Opis przedmiotu zamówienia: 1. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest organizacja, przygotowanie i przeprowadzenie w roku 2014 szkoleń dla uczestników sieci w ramach projektu Wspomaganie szkół i przedszkoli w Powiecie Rybnickim poprzez wprowadzenie systemu doskonalenia nauczycieli realizowanego w ramach Priorytetu III Wysoka jakość systemu oświaty, Działanie 3.5 Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 2. Zamówienie podzielone jest na 4 części i obejmuje kursy zgodne z poniższym zestawieniem: Część I : Szkolenie w ramach sieci Formy wspomagania dziecka z trudnościami w zakresie uczenia się i zachowania Powyższe szkolenie powinno obejmować następującą tematykę: Zapobieganie wypaleniu zawodowemu nauczycieli i stresowi w pracy, Termin szkolenia: 25.11.2014r. godz.16.00, (opcjonalnie II termin:24.02.2015r, g.16.00) Orientacyjna ilość uczestników: 25 osób, Czas trwania: 6 godzin dydaktycznych. Część II: Szkolenie w ramach sieci Rola dyrektora w promowaniu i budowaniu wizerunku szkoły i przedszkola Powyższe szkolenie powinno obejmować następującą tematykę: Trudne sprawy w pracy dyrektora szkoły - mediacja jako forma pokonywania trudności: Potrafi rozwiązać trudne przypadki na linii dyrektor szkoły-rodzic-nauczyciel-organ prowadzący-organ nadzoru pedagogicznego -Kościół. Uczestnicy spotkania przygotują przykład trudnych spraw, które znają z autopsji. Mediator przedstawi sprawy ze swojej pracy zawodowej , Termin: 28.11.2014r.godz. 13.30 (opcjonalnie II termin:20.02.2015r, g.13.30) Orientacyjna ilość uczestników: 25 osób, Czas trwania: 6 godzin dydaktycznych Część III: Szkolenie w ramach sieci Jak wspomagać dziecko w rozwoju umiejętności humanistycznych Powyższe szkolenie powinno obejmować następującą tematykę: 1. Kreatywność w zajęciach dotyczących kultury regionalnej. 2. Metody pracy z dziećmi o zaburzonej koncentracji. 3. Zagrożenia zdrowia psychicznego w pracy nauczyciela. 4. Szkoła jako inspiracja zmian z środowisku społecznym Termin: 14.01.2014r., godz. 16.00 Orientacyjna ilość uczestników: 25 osób, Czas trwania: 6 godzin dydaktycznych Część IV: Szkolenie w ramach sieci Jak wspomagać dziecko w uczeniu się matematyki Powyższe szkolenie powinno obejmować następującą tematykę: 1. Metody aktywne, skupiające uwagę dzieci. 2. Przykłady interesujących gier, zabaw, doświadczeń matematycznych i logicznych możliwych do wykorzystania podczas pracy w grupach oraz w licznym zespole klasowym. 3. Ciekawe pomysły na rozwiązywanie zadań ze skali, równań i wyrażeń algebraicznych. 4. Projekty matematyczne. 5. Platformy matematyczne Termin: 09.12.2014r. godz.16.00, Orientacyjna ilość uczestników: 25 osób, Czas trwania: 6 godzin dydaktycznych 3. Liczba uczestników na poszczególnych szkoleniach w stosunku do podanej orientacyjnie może wzrosnąć maksymalnie o 5 osób, a minimalna liczba uczestników szkolenia jaką gwarantuje Zamawiający to 2 osoby. 4. Zamawiający zastrzega, iż w uzasadnionych może zdecydować o zmianie terminu realizacji szkolenia, z zastrzeżeniem jednak, że szkolenie musi zostać zrealizowane do 24 luty 2015 r. 5. Wszystkie wymagania zawarte w niniejszej SIWZ są jednakowe dla każdego z powyższych czterech zadań, za wyjątkiem terminów poszczególnych szkoleń oraz spełnienia wymogu dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. 6. Wymagania w zakresie realizacji zajęć: 1) Zajęcia prowadzone są w Starostwie Powiatowym w Rybniku, ul. 3 Maja 31, 44-200 Rybnik. 2) Wykonawca zapewni w trakcie trwania szkolenia warunki pracy zgodne z przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy oraz jeżeli to konieczne odzież ochronną i sprzęt ochronny. 3) Wykonawca w pierwszym dniu, przed rozpoczęciem kursu jest zobowiązany zapoznać uczestników z jego szczegółowym programem. 4) Wykonawca zapewni każdemu uczestnikowi kursu materiały szkoleniowe (instrukcje, oprogramowanie - na płycie CD) oraz jeden egzemplarz dla Zamawiającego. 5) Wykonawca zobowiązuje się do prowadzenia dokumentacji przebiegu kursu stanowiącej: ­ dziennik zajęć zawierający wymiar godzin i tematy zajęć, ­ listę obecności, ­ rejestr wydanych zaświadczeń, certyfikatów potwierdzających ukończenia kursu i opis uzyskanych kwalifikacji, ­ ankiety ewaluacyjne na zakończenie szkolenia (ankieta zawierać musi co najmniej: nazwę i datę szkolenia, dane prowadzącego, ocenę globalną szkolenia, ocenę prowadzącego, materiałów szkoleniowych, cateringu, metryczkę) 7) Wykonawca uwzględni w cenie koszt ubezpieczenia uczestników, a także pozostałe koszty organizacyjne. 8) Wykonawca przygotuje i wręczy każdemu uczestnikowi, który uczestniczył, w co najmniej 75% zajęć zaświadczenia o uczestnictwie w zajęciach. Wydane certyfikaty oraz zaświadczenia muszą zawierać logotypy zgodnie z aktualnymi wytycznymi oraz informację, że projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz szczegółowy zakres kursu (z podaniem ilości godzin poszczególnych tematów). Wykonawca przekaże Zamawiającemu kserokopie wydanych dokumentów wraz z potwierdzeniem odbioru przez uczestników. 9) Zamawiający zastrzega sobie możliwość prowadzenia bieżącego nadzoru nad procesem szkolenia uczestników projektu, na każdym jego etapie oraz kontroli frekwencji kierowanych przez Zamawiającego uczestników na zajęciach. 10) Wszystkie dokumenty dotyczące realizacji kursu będą zawierały informację o współfinansowaniu projektu przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz aktualne logotypy, zgodnie z wytycznymi dotyczącymi oznaczania projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. 7. Zamawiający zastrzega sobie możliwość rezygnacji bez odszkodowania z przeprowadzenia kursów, o których mowa w rozdz. III pkt 2 SIWZ. Informacja w tym zakresie zostanie przedstawiona Wykonawcy najpóźniej w terminie 14 dni przed rozpoczęciem danego kursu. 8. Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia Zamawiającemu podpisanych przez uczestników list obecności na zajęciach niezwłocznie po wykonaniu usługi. Listy obecności będą stanowiły podstawę stwierdzenia realizacji zamówienia. 9. Do przeprowadzenia zajęć Zamawiający zapewni bezpłatnie sale wykładowe w Starostwie Powiatowym w Rybniku. Wykonawca pokrywa koszty własnego dojazdu do sal wykładowych oraz wszelkie inne koszty związane ze świadczeniem usługi w tym wydruki materiałów. 10. Wykonawca pokryje wszystkie straty wynikłe z powodu niewykonania przedmiotu zamówienia, względnie zniszczenia lub uszkodzenia powierzonego mu przez Zamawiającego mienia. 11. Wykonawca przeniesie na Zamawiającego autorskie prawa majątkowe do dokumentów, opracowań i wszelkich innych materiałów wytworzonych przez siebie w ramach realizacji niniejszego zamówienia, bez ograniczeń czasowych i terytorialnych, na polach eksploatacji wskazanych w art. 50 ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006, nr 90 poz. 631, z późn. zm.), w tym w szczególności w celu udostępniania na stronach internetowych Zamawiającego. 12. Wykonawca udostępni na wezwanie Zamawiającego własnej dokumentacji finansowo-księgowej z zakresu realizowanego zamówienia w terminie do 3 dni od wezwania Zamawiającego. 13. Jeżeli Wykonawca jest osobą fizyczną lub osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą i będzie osobiście realizować zadania wynikające z niniejszego zamówienia to zobowiązuje się prowadzić ewidencję zadań i godzin pracy za okres, w którym realizowane jest niniejsze zamówienie na formularzu określonym przez Zamawiającego oraz niezwłocznie przekazywać ją Zamawiającemu na każde jego wezwanie. Równocześnie Wykonawca oświadcza, że jego łączne zaangażowanie w realizację działań projektowych w projektach realizowanych w ramach Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia nie przekroczy 240 godzin miesięcznie w okresie realizacji niniejszego zamówienia. 14. Wykonawca oświadcza, że od dnia podpisania umowy nie jest zatrudniony na podstawie stosunku pracy w żadnej instytucji uczestniczącej w realizacji Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki tj. Instytucji Zarządzającej, Instytucji Pośredniczącej, Instytucji Wdrażającej (Instytucji Pośredniczącej II stopnia), Regionalnych Ośrodkach EFS, Krajowym Ośrodku EFS, Krajowej Instytucji Wspomagającej lub że nie zachodzi konflikt interesów pomiędzy zatrudnieniem w tej instytucji i zatrudnieniem przy realizacji przedmiotu niniejszej umowy oraz nie ma miejsca podwójne finansowanie związane z jego zatrudnieniem. W przypadku jeżeli Wykonawca jest lub będzie zatrudniony w jednej z ww. instytucji jest zobowiązany niezwłocznie dostarczyć Zamawiającemu dokumenty potwierdzające, że nie zachodzi konflikt interesów pomiędzy zatrudnieniem w tej instytucji i zatrudnieniem przy realizacji przedmiotu niniejszej umowy oraz nie ma miejsca podwójne finansowanie związane z jego zatrudnieniem. 15. Harmonogram realizacji warsztatów: 1) W terminie do 5 dni kalendarzowych od dnia zakończenia zajęć (nie później niż do dnia ), Wykonawca przekaże Zamawiającemu podpisane listy obecności, kopie certyfikatów, zaświadczeń z potwierdzeniem ich odbioru oraz oryginały ankiet ewaluacyjnych, dzienniki zajęć, po jednym egzemplarzu materiałów szkoleniowych, potwierdzenie ubezpieczenia uczestników. 2) Wykonawca przystąpi do realizacji przedmiotu umowy nie później niż w ciągu 14 dni kalendarzowych od podpisania umowy. 3) Po wykonaniu zajęć zostanie sporządzony przez Wykonawcę protokół odbioru usługi, podpisany przez Wykonawcę i Zamawiającego. Podpisanie bez zastrzeżeń przez obie Strony protokołu odbioru z wykonania usługi jest podstawą do wystawienia faktury/ rachunku za wykonanie usługi. 4) Wykonawca przekaże Zamawiającemu najpóźniej dnia następnego po podpisaniu umowy informacje niezbędne do dokonania zgłoszenia Wykonawcy do ubezpieczenia społecznego. 17. Kod CPV - 80 53 00 00 8 Przedmiot zamówienia finansowany jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach projektu Wspomaganie szkół i przedszkoli w Powiecie Rybnickim poprzez wprowadzenie systemu doskonalenia nauczycieli realizowanego w ramach Priorytetu III Wysoka jakość systemu oświaty, Działanie 3.5 Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Wartość zamówienia nie przekracza kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa Zamówień Publicznych, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (j.t. Dz.U. z 2013, poz. 907 z późn. zm. ).
Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
80.53.00.00-8.
Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej
tak, liczba części: 4.
Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
nie.
CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA
Okres w dniach: 90.
Informacja na temat wadium
nie dotyczy
Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Tryb udzielenia zamówienia
przetarg nieograniczony.
Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia
www.bip.starostwo.rybnik.pl Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Starostwo Powiatowe w Rybniku, ul. 3 Maja 31, 44-200 Rybnik, pok. 208.
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert
25.11.2014 godzina 08:00, miejsce: Starostwo Powiatowe w Rybniku, ul. 3 Maja 31, 44-200 Rybnik, pok. 118.
Termin związania ofertą
okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej
Przedmiot zamówienia finansowany jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach projektu Wspomaganie szkół i przedszkoli w Powiecie Rybnickim poprzez wprowadzenie systemu doskonalenia nauczycieli realizowanego w ramach Priorytetu III Wysoka jakość systemu oświaty, Działanie 3.5 Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Oppex helps organizations with a professional approach to public sector sales, to either grow their business locally or find new opportunities abroad. We are the largest source of public procurement data in Europe. We process and translate public tenders from over 1.000 local, national and international procurement portals and have acquired over 8 million tenders in our database.


Trusted By

KONE
NHS
3M
ABB