« Back to Search« Back to SearchSearch » Purchase of teaching materials for the Group of Schools and Building - Architectural Tarnowski Gory project I have a profession-I work in the region.  

Purchase of teaching materials for the Group of Schools and Building - Architectural Tarnowski Gory project I have a profession-I work in the region.

  Tarnowskie Góry Poland — 
Published December 19, 2013 — Deadline December 27, 2013 (5 years ago)
|
Notice type
Contract notice
The contract is for the purchase of materials for the School and Building - Architectural Tarnów Mountains. Object of the contract is implemented under the project entitled system. I have a job - I work in the region, which is co-financed by the District Tarnogórski, the State Budget and the European Union from the European Social Fund under Measure 9.2 Improving the attractiveness and quality of vocational education Human Capital Operational Programme 2007-2013. Description of the order: (the subject of the contract was divided into 4 parts). Part A - Purchase of teaching materials in the form of computer programs for students from the No. 2 at the School for Building - Architectural Tarnów Mountains, within the project. I have a job - I work in the region. 1 The contract is for the purchase of teaching materials in the form of computer programs for students from the No. 2 at the School for Building - Architectural Tarnów Mountains. Object of the contract is implemented under the project entitled system. I have a job - I work in the region, which is co-financed by the District Tarnogórski, the State Budget and the European Union from the European Social Fund under Measure 9.2 Improving the attractiveness and quality of vocational education Human Capital Operational Programme 2007-2013. 2 The Contractor shall provide the following computer programs: 1) The software package for the design of a family of CAD - educational minimum of 11 licenses: perpetual license on electronic media, educational software dedicated to enabling schools to educate future designers in all fields of architecture and construction. The software must be compatible with the version of Microsoft Windows XP and / or WIN 7 The software package should include at least: a) a program for the design and creation of technical documentation, b) software for architects, c) a program for land-use planning, d) the installation of mechanical, electrical and plumbing systems, e) program for engineers mechanics and electricians, f) program for architects, designers and visualization specialists, g) libraries Industry - Architectural 3D Symbol Library contains a collection of three-dimensional blocks for the preparation of architectural and construction projects and land development and interior design. 2) Encyclopedia of flowers (version for PC) - encyclopaedia, which should describe at least a few thousand flowers, bulbous plants, vines and orchids. For each of them should include: photos, soil requirements, water, sunlight, temperature, size, growth, life span, kłopotliwość cultivation, use, and many other practical information. In addition, should include full color for each plant - the colors of the leaves, flowers and fruit every month. It should also include pictures of plants and their various parts, convenient filter allows us to see only interesting pictures. Encyclopedia should allow browsing manually or in an automated slide show. It should contain the exact monthly calendars for each plant care, a description of all nursing activities and pictures of diseased plants, descriptions of symptoms, their treatment and prevention. The program should have the names of Polish, Latin, synonyms, generic and species, variety - for 10 positions. 3) Encyclopedia of trees and shrubs (version for PC) - the program should include a description of the deciduous trees, conifers, shrubs, ferns, cacti, succulents and palms, and all should have: pictures, soil requirements, hydro, solar, temperature, size, growth period of life, kłopotliwość cultivation, use, and many other practical information. In addition encyclopedia should include: year-round color, a collection of images of plants and their various parts, convenient filter allows us to see only interesting pictures. It should also make it possible to browse manually or in an automated slide show. The program should have accurate monthly calendars for each plant care, a description of all nursing activities, animations of specific treatments, a description of diseases and pests, photos, diseased plants, descriptions of symptoms, their treatment and prevention - to 10 positions. 4) A computer program for designing gardens and green spaces. Key features and capabilities include: encyclopaedia containing a minimum of 7,000 plants, set a minimum of 10,000 images, versatile search the best plants for the garden, for each plant: functional characteristics, care, disease, monthly calendar of care for each plant, a minimum of 100 animation explaining nursery operations prevention and treatment of a minimum of 300 diseases illustrated with photographs, the ability to add new products, the ability to update the ro

Full tender details available only for Oppex usersSign in

Fact Sheet

Zamieszczanie ogłoszenia
obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy
zamówienia publicznego.
NAZWA I ADRES
Powiat Tarnogórski , ul. Karłuszowiec 5, 42-600 Tarnowskie Góry, woj. śląskie, tel. 032 3813786, faks 032 3813727.
RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO
Administracja samorządowa.
Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego
Zakup materiałów dydaktycznych dla Zespołu Szkół Budowlano - Architektonicznych w Tarnowskich Górach w ramach projektu Mam zawód-mam pracę w regionie.
Rodzaj zamówienia
dostawy.
Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest zakup materiałów dydaktycznych dla Zespołu Szkół Budowlano - Architektonicznych w Tarnowskich Górach. Przedmiot zamówienia realizowany jest w ramach projektu systemowego pn. Mam zawód - mam pracę w regionie, który jest współfinansowany przez Powiat Tarnogórski, Budżet Państwa oraz Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Działania 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013. Opis przedmiotu zamówienia: (przedmiot zamówienia został podzielony na 4 części). Część A - Zakup materiałów dydaktycznych w postaci programów komputerowych dla uczniów Technikum nr 2 w Zespole Szkół Budowlano - Architektonicznych w Tarnowskich Górach, w ramach projektu pn. Mam zawód - mam pracę w regionie. 1. Przedmiotem zamówienia jest zakup materiałów dydaktycznych w postaci programów komputerowych dla uczniów Technikum nr 2 w Zespole Szkół Budowlano - Architektonicznych w Tarnowskich Górach. Przedmiot zamówienia realizowany jest w ramach projektu systemowego pn. Mam zawód - mam pracę w regionie, który jest współfinansowany przez Powiat Tarnogórski, Budżet Państwa oraz Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Działania 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013. 2. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia następujących programów komputerowych: 1) Pakiet oprogramowania do projektowania z rodziny CAD - wersja edukacyjna minimum 11 licencji: licencja wieczysta na nośniku elektronicznym, oprogramowanie edukacyjne dedykowane dla szkół średnich umożliwiające kształcenie przyszłych projektantów we wszystkich dziedzinach architektury i budownictwa. Oprogramowanie musi być kompatybilne z systemem Microsoft Windows w wersji XP i/lub WIN 7. W skład pakietu oprogramowania powinny wchodzić co najmniej: a) program do projektowania i tworzenia dokumentacji technicznej, b) oprogramowanie dla architektów, c) program do planowania zagospodarowania przestrzennego, d) program do instalacji mechanicznych, elektrycznych i kanalizacyjnych, e) program dla inżynierów, mechaników i elektryków, f) program dla architektów, projektantów oraz specjalistów ds. wizualizacji, g) biblioteki branżowe - Biblioteka Symboli Architektonicznych 3D zawierająca zbiór bloków trójwymiarowych do przygotowania projektów architektoniczno-budowlanych oraz zagospodarowania terenu i wyposażenia wnętrz. 2) Encyklopedia kwiatów (wersja na komputer) - encyklopedia, która powinna opisywać co najmniej kilka tysięcy kwiatów, roślin cebulowych, pnączy i orchidei. Dla każdego z nich powinna zawierać: zdjęcia, wymagania glebowe, wodne, słoneczne, temperaturowe, wymiary, rozrost, okres życia, kłopotliwość uprawy, zastosowanie i wiele innych praktycznych informacji. Dodatkowo powinna zawierać pełną kolorystykę dla każdej rośliny - kolory liści, kwiatów i owoców w każdym miesiącu. Powinna zawierać również zdjęcia roślin i ich poszczególnych części, wygodny filtr pozwalający zobaczyć tylko interesujące nas zdjęcia. Encyklopedia powinna umożliwiać przeglądanie ręczne lub w formie automatycznego pokazu. Powinna zawierać dokładne miesięczne kalendarze pielęgnacji dla każdej rośliny, opis wszystkich czynności pielęgnacyjnych oraz zdjęcia chorych roślin, opisy objawów, ich leczenie i profilaktykę. Program powinien posiadać nazwy polskie, łacińskie, synonimy, nazwy rodzajowe i gatunkowe, odmiany - na 10 stanowisk. 3) Encyklopedia drzew i krzewów (wersja na komputer) - program powinien zawierać opis drzew liściastych, iglastych, krzewów, paproci, kaktusów, sukulentów i palm oraz dla wszystkich powinien posiadać: zdjęcia, wymagania glebowe, wodne, słoneczne, temperaturowe, wymiary, rozrost, okres życia, kłopotliwość uprawy, zastosowanie i wiele innych praktycznych informacji. Dodatkowo encyklopedia powinna zawierać: całoroczną kolorystykę, zbiór zdjęć roślin i ich poszczególnych części, wygodny filtr pozwalający zobaczyć tylko interesujące nas zdjęcia. Powinna również umożliwiać przeglądanie ręczne lub w formie automatycznego pokazu. Program powinien posiadać dokładne miesięczne kalendarze pielęgnacji dla każdej rośliny, opis wszystkich czynności pielęgnacyjnych, animacje przedstawiające konkretne zabiegi, opis chorób i szkodników, zdjęcia chorych roślin, opisy objawów, ich leczenie i profilaktykę - na 10 stanowisk. 4) Program komputerowy służący do projektowania ogrodów oraz terenów zielonych. Najważniejsze cechy i możliwości programu to: encyklopedia zawierająca minimum 7000 roślin, zbiór minimum 10000 zdjęć, wszechstronne wyszukiwanie najlepszych roślin do ogrodu, dla każdej rośliny: cechy użytkowe, pielęgnacja, choroby, miesięczny kalendarz pielęgnacji dla każdej rośliny, minimum 100 animacji objaśniających czynności pielęgnacyjne, zapobieganie i leczenie minimum 300 chorób ilustrowane zdjęciami, możliwość dodawania nowych roślin, możliwość uaktualnienia bazy roślin przez internet, modelowanie rzeźby terenu (stoki, wzniesienia, dolinki), tworzenie i umieszczania na planie budynków i obiektów, projektowanie i wstawianie ogrodzeń i budowli, oczka wodne, latarnie, chodniki i setki innych gotowych elementów, projektowanie ozdobnego strzyżenia krzewów, minimum 300 wstępnie zaprojektowanych obiektów dodatkowych, minimum 30 przykładowych projektów ogrodów, fotorealistyczne, trójwymiarowe zobrazowanie ogrodu, wirtualna trójwymiarowa wycieczka po zaprojektowanym ogrodzie, obrazowanie wyglądu ogrodu w poszczególnych miesiącach roku, obrazowanie rozrostu roślin i wyglądu ogrodu w kolejnych latach, widok ogrodu w świetle dziennym i oświetleniu nocnym, widok stereoskopowy, obszerny opis narzędzi ogrodniczych, eksport danych, w tym gotowych projektów ogrodów, w formacie HTML, możliwość drukowania zestawień rodzaju i ilości roślin w ogrodzie, biblioteka gotowych modeli altan, gotowe projekty - na 10 stanowisk. 3. Zaoferowana cena powinna obejmować koszty zakupu programów komputerowych oraz ich transport wraz z wniesieniem do Technikum nr 2 w Zespole Szkół Budowlano Architektonicznych w Tarnowskich Górach, ul. Stefana Okrzei 3. 4. Wyżej wymienione programy komputerowe muszą pochodzić z legalnego źródła, powinny posiadać polską wersje językową oraz wszelkie dokumenty dopuszczające do użytku w szkole. Dostarczony przedmiot zamówienia winien być sprawny oraz pierwszej jakości. 5. Wykonawca oświadcza iż przedmiot zamówienia będzie posiadał instrukcję w języku polskim. 6. Wykonawca dostarczy przedmiot zamówienia w terminie do 14 dni kalendarzowych od daty podpisania umowy przez Zamawiającego i Wykonawcę, do Technikum nr 2 w Zespole Szkół Budowlano - Architektonicznych w Tarnowskich Górach, ul. Stefana Okrzei 3. 7. Wraz z dostawą Wykonawca przekaże Zamawiającemu wszelkie prawa do używania, będącego elementem przedmiotu zamówienia. 8. Z czynności odbioru zostanie sporządzony protokół odbioru. Odbiór nastąpi w miejscu dostarczenia materiałów dydaktycznych, w obecności przedstawiciela Zamawiającego oraz Wykonawcy i będzie polegał na analizie technicznej i wizualnej (optycznej) przedmiotu zamówienia. 9. W przypadku stwierdzenia wad lub usterek przedmiotu zamówienia podczas odbioru przez Zamawiającego, Wykonawca zobowiązuje się wymienić uszkodzony towar na nowy w terminie do 3 dni roboczych od daty sporządzenia protokołu stwierdzającego daną usterkę lub wadę. 10. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez Wykonawcę podczas wykonywania przedmiotu zamówienia. 11. Okres gwarancji na przedmiot zamówienia wynosi 24 miesiące od dnia podpisania przez obie strony bezusterkowego protokołu odbioru przedmiotu umowy. 12. Po podpisaniu bezusterkowego protokołu odbioru przedmiotu zamówienia przez Zamawiającego i Wykonawcę, Wykonawca wystawi Zamawiającemu za przedmiot umowy fakturę, po wcześniejszym jej uzgodnieniu z Zamawiającym. 13. Płatność nastąpi przelewem na rachunek bankowy wskazany w fakturze/rachunku w terminie do 14 dni kalendarzowych od daty wpływu do kancelarii ogólnej Zamawiającego, prawidłowo wystawionej faktury/rachunku. 14. Wynagrodzenie VAT nie podlega waloryzacji do końca realizacji umowy, także w razie zmiany stawki podatku. 15. Niedoszacowanie, pominięcie, lub nienależyte rozpoznanie zakresu przedmiotu zamówienia nie może być podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia. 16. Z wybranym w drodze postępowania Wykonawcą Zamawiający zawrze umowę zgodnie z załącznikiem nr 6a do SIWZ z uwzględnieniem jego formy organizacyjno - prawnej. CZĘŚĆ B - Zakup innych materiałów dydaktycznych dla uczniów Technikum nr 2 w Zespole Szkół Budowlano - Architektonicznych w Tarnowskich Górach w ramach projektu Mam zawód-mam pracę w regionie. 1. Przedmiotem zamówienia jest zakup materiałów dydaktycznych dla uczniów Technikum nr 2 w Zespole Szkół Budowlano - Architektonicznych w Tarnowskich Górach w ramach projektu Mam zawód-mam pracę w regionie. Przedmiot zamówienia realizowany jest w ramach projektu systemowego pn. Mam zawód - mam pracę w regionie, który jest współfinansowany przez Powiat Tarnogórski, Budżet Państwa oraz Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Działania 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013. 2. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia następujących materiałów dydaktycznych: 1) Słownik roślin zielonych - książka, która w pełny sposób zbiera i systematyzuje polskie nazewnictwo grupy roślin zielonych. W książce powinny być uwzględnione wszystkie rośliny zielne występujące w Polsce w stanie dzikim, jak i te uprawiane w celach użytkowych - 4 sztuki. 2) Encyklopedia roślin - przewodnik który powinien opisywać i posiadać kilka tysięcy dostępnych aktualnie roślin, zawierać ich fotografie opatrzone opisem, symbolami określającymi ich wymagania, przy opisach powinny być podane nazwy botaniczne, synonimy i nazwy popularne - 1 sztuka. 3) Mały zestaw ogrodniczy zawierający co najmniej: nożyce do przycinania, małe widły, pace, małą bronę, rozpylacz, mini kielnię, mini transplanter, mini kultywator, dozownik Twist-Tie, parę rękawic ogrodniczych - 3 komplety. 4) Zestaw ołówków 5H-5B - 10 kompletów. 5) Rapidografy zestaw 4-elementowy - 5 sztuk. 6) Szablony liter - wymiary: 0,5; 0,4; 1,0 cm , litery małe, wielkie i cyfry, pismo proste i pochyłe - 10 sztuk. 7) Pendrive 32 GB - 3 sztuki. 8) Pendrive 16 GB - 4 sztuk. 9) Karta SD 16 Gb - 4 sztuk. 10) Przybory tablicowe drewniane magnetyczne + 2 wskaźniki - w skład kompletu wchodzi minimum sześć elementów: liniał, trójkąt 45 stopni,trójkąt 60 stopni, kątomierz, cyrkiel z magnesami, magnetyczna stopka trójnóg cyrkla - 1 komplet. 11) Kalkulator prosty - umożliwia wykonanie najprostszych działań matematycznych: dodawania, odejmowania, mnożenia, dzielenia. Można też z jego pomocą obliczać procenty lub pierwiastki kwadratowe z liczb - 25 sztuk. 12) Sztalugi młodzieżowe z podkładami - 6 sztuk. Sztalugi powinny spełniać następujące parametry: maksymalna wysokość 120 cm, wymiary sztalugi: podstawa - szerokość maksymalnie 55 cm, podstawa - głębokość maksymalnie 75 cm, wysokość całkowita sztalugi (przy opuszczonej całkowicie półce) maksymalnie 163 cm, wysokość całkowita sztalugi (przy podniesionej maksymalnie półce) maksymalnie 220 cm, rysownica o wymiarach maksymalnie 44 x 71 cm. 3. Zaoferowana cena powinna obejmować koszty zakupu materiałów dydaktycznych oraz ich transport wraz z wniesieniem do Technikum nr 2 w Zespole Szkół Budowlano Architektonicznych w Tarnowskich Górach, ul. Stefana Okrzei 3. 4. Wyżej wymienione materiały dydaktyczne muszą posiadać wszelkie dokumenty dopuszczające do użytku w szkole. Dostarczony przedmiot zamówienia winien być sprawny oraz pierwszej jakości. 5. Wykonawca oświadcza iż przedmiot zamówienia będzie posiadał instrukcję w języku polskim (dotyczy tych elementów przedmiotu zamówienia, dla których istnieje instrukcja). 6. Wykonawca dostarczy przedmiot zamówienia w terminie do 14 dni kalendarzowych od daty podpisania umowy przez Zamawiającego i Wykonawcę, do Technikum nr 2 w Zespole Szkół Budowlano - Architektonicznych - Technikum nr 2 w Tarnowskich Górach, ul. Stefana Okrzei 3. 7. Z czynności odbioru zostanie sporządzony protokół odbioru. Odbiór nastąpi w miejscu dostarczenia materiałów dydaktycznych, w obecności przedstawiciela Zamawiającego oraz Wykonawcy i będzie polegał na analizie technicznej i wizualnej (optycznej) przedmiotu zamówienia. 8. W przypadku stwierdzenia wad lub usterek przedmiotu zamówienia podczas odbioru przez Zamawiającego, Wykonawca zobowiązuje się wymienić uszkodzony towar na nowy w terminie do 3 dni roboczych od daty sporządzenia protokołu stwierdzającego daną usterkę lub wadę. 9. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez Wykonawcę podczas wykonywania przedmiotu zamówienia. 10. Okres gwarancji na przedmiot zamówienia tj. mały zestaw ogrodniczy, pendrivy, karty SD, kalkulatory, przybory tablicowe i sztalugi wynosi 24 miesiące od dnia podpisania przez obie strony bezusterkowego protokołu odbioru przedmiotu umowy. 11. Po podpisaniu bezusterkowego protokołu odbioru przedmiotu zamówienia przez Zamawiającego i Wykonawcę, Wykonawca wystawi Zamawiającemu za przedmiot umowy fakturę, po wcześniejszym jej uzgodnieniu z Zamawiającym. 12. Płatność nastąpi przelewem na rachunek bankowy wskazany w fakturze/rachunku w terminie do 14 dni kalendarzowych od daty wpływu do kancelarii ogólnej Zamawiającego, prawidłowo wystawionej faktury/rachunku. 13. Wynagrodzenie VAT nie podlega waloryzacji do końca realizacji umowy, także w razie zmiany stawki podatku. 14. Niedoszacowanie, pominięcie, lub nienależyte rozpoznanie zakresu przedmiotu zamówienia nie może być podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia. 15. Z wybranym w drodze postępowania Wykonawcą Zamawiający zawrze umowę zgodnie z załącznikiem nr 6b do SIWZ z uwzględnieniem jego formy organizacyjno - prawnej. CZĘŚĆ C - Zakup podręczników i książek dla uczniów Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 1 w Zespole Szkół Budowlano - Architektonicznych w Tarnowskich Górach w ramach projektu Mam zawód-mam pracę w regionie 1. Przedmiotem zamówienia jest zakup podręczników i książek dla uczniów Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 1 w Zespole Szkół Budowlano - Architektonicznych w Tarnowskich Górach . Przedmiot zamówienia realizowany jest w ramach projektu systemowego pn. Mam zawód - mam pracę w regionie, który jest współfinansowany przez Powiat Tarnogórski, Budżet Państwa oraz Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Działania 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013. 2. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia następujących podręczników i książek: 1) Podręczniki dla zawodu betoniarz zbrojarz i murarz - tynkarz - 2 sztuki z każdej pozycji wymienionej poniżej: a) z zakresu Przygotowanie stali zbrojeniowej do montażu, autor: Mirosław Kozłowski, b) z zakresu Montaż zbrojenia w deskowaniach, autor: Mirosław Kozłowski, c) z zakresu Betonowanie i pielęgnacja betonu, autor: Mirosław Kozłowski, d) z zakresu Prowadzenie działalności gospodarczej, autor: Teresa Gorzelany, Wiesława Aue, e) z zakresu Bezpieczeństwo i higiena pracy, autor: Wanda Bukała, Krzysztof Szczęch, f) z zakresu Język angielski zawodowy w budownictwie, autor: Marlena Kucz, g) z zakresu Język niemiecki zawodowy w budownictwie, autor: Maria Ratajczak, Marlena Kucz, h) z zakresu Organizacja i przygotowanie budowy, autor: Tadeusz Maj, i) z zakresu Organizacja i technologia robót stanu surowego, autor: Tadeusz Maj, j) z zakresu Organizacja i technologia robót wykończeniowych, autor: Tadeusz Maj, k) z zakresu Utrzymanie obiektów budowlanych, autor: Tadeusz Maj, l) z zakresu Budownictwo ogólne, autor: Mirosława Popek, Bożena Wapińska, m) z zakresu Rysunek techniczny budowlany, autor: Tadeusz Maj. 2) Poradnik majstra budowlanego - poradnik powinien zawierać aktualną wiedzę techniczną niezbędną majstrom budowlanym oraz powinien uwzględniać najnowsze uregulowania prawne i normalizacyjne związane m.in. z dostosowywaniem budownictwa do wymagań obowiązujących w Unii Europejskiej - 2 sztuki. 3) Podręcznik z zakresu Technologia Murarstwo i tynkarstwo - podręcznik przeznaczony dla uczniów zasadniczej szkoły zawodowej, zawód: dekarz, betoniarz-zbrojarz, posadzkarz, malarz-tapeciarz - 5 sztuk. 4) Podręcznik z zakresu Technologia Zarys budownictwa ogólnego - podręcznik przeznaczony dla uczniów zasadniczej szkoły zawodowej, zawód: dekarz, betoniarz-zbrojarz, posadzkarz, malarz-tapeciarz - 5 sztuk. 5) Podręcznik z zakresu Technologia budownictwa, część pierwsza i druga - podręcznik przeznaczony dla osób zdobywających kwalifikacje zawodowe w ramach różnych form kształcenia pozaszkolnego oraz osoby zajmujące się działalnością praktyczną w dziedzinie budownictwa. Część pierwsza winna zawierać informacje dotyczące prowadzenia robót ziemnych, murarskich, betoniarskich i zbrojarskich oraz budowy i sposobów wykonania fundamentów, ścian, kominów, słupów, belek, stropów, schodów, dachów, stropodachów i tarasów. Część druga obejmować powinna zagadnienia dotyczące prefabrykacji w budownictwie, izolacji budowlanych, robót dekarskich, stolarki budowlanej, tynków, podłóg, robót malarskich oraz okładzin i tapet - 3 komplety. 6) Podręcznik z zakresu Układanie posadzek i okładzin - Podręcznik dla posadzkarzy, glazurników oraz uczniów i osób potwierdzających kwalifikację zawodową na wykonywanie robót posadzkarsko-okładzinowych - 2 sztuki. 3. Zaoferowana cena powinna obejmować koszty zakupu podręczników i książek oraz ich transport wraz z wniesieniem do Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 1 w Zespole Szkół Budowlano Architektonicznych w Tarnowskich Górach, ul. Stefana Okrzei 3. 4. Wykonawca dostarczy przedmiot zamówienia w terminie do 14 dni kalendarzowych od daty podpisania umowy przez Zamawiającego i Wykonawcę, do Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 1 w Zespole Szkół Budowlano Architektonicznych w Tarnowskich Górach, ul. Stefana Okrzei 3. 5. Z czynności odbioru zostanie sporządzony protokół odbioru. Odbiór nastąpi w miejscu dostarczenia materiałów dydaktycznych, w obecności przedstawiciela Zamawiającego oraz Wykonawcy i będzie polegał na analizie technicznej i wizualnej (optycznej) przedmiotu zamówienia. 6. W przypadku stwierdzenia wad lub usterek przedmiotu zamówienia podczas odbioru przez Zamawiającego, Wykonawca zobowiązuje się wymienić uszkodzony towar na nowy w terminie do 3 dni roboczych od daty sporządzenia protokołu stwierdzającego daną usterkę lub wadę. 7. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez Wykonawcę podczas wykonywania przedmiotu zamówienia. 8. Po podpisaniu bezusterkowego protokołu odbioru przedmiotu zamówienia przez Zamawiającego i Wykonawcę, Wykonawca wystawi Zamawiającemu za przedmiot umowy fakturę, po wcześniejszym jej uzgodnieniu z Zamawiającym. 9. Płatność nastąpi przelewem na rachunek bankowy wskazany w fakturze/rachunku w terminie do 14 dni kalendarzowych od daty wpływu do kancelarii ogólnej Zamawiającego, prawidłowo wystawionej faktury/rachunku. 10. Wynagrodzenie nie podlega waloryzacji do końca realizacji umowy, także w razie zmiany stawki podatku VAT. 11. Niedoszacowanie, pominięcie, lub nienależyte rozpoznanie zakresu przedmiotu zamówienia nie może być podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia. 12. Z wybranym w drodze postępowania Wykonawcą Zamawiający zawrze umowę zgodnie z załącznikiem nr 6c do SIWZ z uwzględnieniem jego formy organizacyjno - prawnej. CZĘŚĆ D - zakup innych materiałów dydaktycznych dla uczniów Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 1 w Zespole Szkół Budowlano - Architektonicznych w Tarnowskich Górach w ramach projektu Mam zawód-mam pracę w regionie 1. Przedmiotem zamówienia jest zakup materiałów dydaktycznych dla uczniów Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 1 w Zespole Szkół Budowlano - Architektonicznych w Tarnowskich Górach w ramach projektu Mam zawód - mam pracę w regionie. Przedmiot zamówienia realizowany jest w ramach projektu systemowego pn. Mam zawód - mam pracę w regionie, który jest współfinansowany przez Powiat Tarnogórski, Budżet Państwa oraz Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Działania 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013. 2. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia następujących materiałów dydaktycznych: 1) Papier kserograficzny formatu A4, biały do urządzeń biurowych, tj. drukarek (atramentowych i laserowych), kserokopiarek (do jednostronnego i dwustronnego kopiowania) oraz faxów o następujących parametrach i wymaganiach technicznych: wymiary 210x297, gramatura 80g/m2 +/- 2, białość minimum 146 CIE, klasa C, ryza minimum 500 arkuszy - 30 ryz. 2) Papier kserograficzny formatu A3, biały, do urządzeń biurowych, tj. drukarek (atramentowych i laserowych), kserokopiarek (do jednostronnego i dwustronnego kopiowania) oraz faxów o następujących parametrach i wymaganiach technicznych: wymiary 297x420, gramatura 80g/m2 +/-2, białość min. 146 CIE, klasa C, ryza minimum 500 arkuszy - 10 ryz. 3) Papier kserograficzny formatu A4, kolorowy do urządzeń biurowych, tj. drukarek (atramentowych i laserowych), kserokopiarek (do jednostronnego i dwustronnego kopiowania) oraz faxów o następujących parametrach i wymaganiach technicznych: wymiary 297x420, gramatura 80g/m2 +/-2, ryza minimum 500 arkuszy - 10 ryz. 4) Segregatory formatu A4,szerokość grzbietu - minimum 8cm, wysokość 32cm +/- 2 cm, głębokość 28cm +/-2 cm, wzmocniony otwór na palec oklejany obustronnie, mechanizm dźwigniowy z kompresorem - 20 sztuk. 5) Toner do kserokopiarki Konica Minolta Bizhub 162 - 2 sztuki. 6) Koszulki na dokumenty - format A4, otwierane z góry, do wszystkich rodzajów segregatorów, opakowanie zawiera minimum 100 sztuk - 20 opakowań. 7) Skoroszyt twardy zawieszany do segregatora - format A4, przednia okładka przezroczysta, tylna kolorowa, wyposażony w wysuwany pasek do opisu oraz w boczną perforację, co umożliwia wpięcie do segregatora z dowolnym ringiem, opakowanie zawiera minimum 10 sztuk - 10 opakowań. 8) Teczka na dokumenty z gumką - wykonana z tektury, jednostronnie barwiona kolorem, wyposażona w gumkę wzdłuż długiego boku, posiada trzy wewnętrzne klapki zabezpieczające dokumenty przed wypadnięciem, format A4 - 80 sztuk. 9) Przybory tablicowe drewniane magnetyczne + 2 wskaźniki - w skład kompletu wchodzi minimum sześć elementów: liniał, trójkąt 45 stopni,trójkąt 60 stopni, kątomierz, cyrkiel z magnesami, magnetyczna stopka trójnóg cyrkla - 1 komplet. 10) Gąbki do tablic suchościeralnych - 5 sztuk. 11) Nożyczki biurowe - wykonane z wysokiej jakości, hartowanej stali szlachetnej, długość ostrza minimum 21 cm - 10 sztuk. 12) Taśma klejąca - szerokość maksymalna 48mm, brązowa lub/i bezbarwna - 8 sztuk. 13) Klej biurowy w sztyfcie 20 g - 20 sztuk. 14) Papier kancelaryjny A4 w kratkę - format A4, liniatura - kratka, ryza minimum 500 sztuk, papier 70 g/m2 +/-2 - 30 ryz. 15) Papier kancelaryjny A3 w kratkę - format A3, liniatura - kratka, ryza minimum 500 sztuk, papier 70 g/m2 +/-2 - 5 ryz. 16) Długopisy- metalowe, wkład wymienny koloru niebieskiego i czarnego - 25 sztuk z każdego koloru. 17) Płyty CD - pojemność minimalna 700 MB / 80 min, prędkość nagrywania: minimum x48 - 300 sztuk. 18) Płyty DVD - pojemność minimalna 4.7 GB - 300 sztuk. 19) Zakreślacze kolorowe - do papieru, xero, faksu, nie przebijające papieru, nieblaknące i szybkoschnące, z atramentem na bazie wody, kolory jaskrawe, nie rozmazujące wydruków atramentowych, zmywalne z rąk - 20 sztuk w różnych kolorach. 20) Folia A4 do drukarki laserowej - przezroczysta folia do kopiowania, dwustronnie antystatycznie powlekana, umożliwiająca drukowanie z zasobnika urządzenia - 200 arkuszy. 21) Marker do płyt CD i DVD - kolor czarny, permanentny, cienka końcówka, wodoodporny - 20 sztuk. 22) Grube pisaki kolorowe - 12 sztuk w komplecie, grubość linii pisania minimum 1,0 mm - 30 kompletów. 23) Brystol w arkuszach biały - format : A1 ( 594 x 841 mm), gramatura: 200 g/m2 +/-2, przeznaczony do rysunku ołówkiem, węglem, kredkami, tuszem, do druku offsetowego oraz nadający się do prac manualnych - 200 arkuszy. 24) Taśma klejąca dwustronna - pokryta obustronnie emulsyjnym klejem, odrywana ręcznie, wymiary maksymalne taśmy: 50 mm x 5m - 15 sztuk. 25) Korektor wodny, biurowy w pędzelku - pojemność maksymalna 20 ml - 10 sztuk. 26) Markery do tablic suchościeralnych - łatwościeralny, szybkoschnący tusz, który nie pozostawia trwałych śladów na tablicy, grubość linii pisania minimum 1,9 mm, w komplecie co najmniej 4 kolory: czarny, czerwony, zielony, niebieski - 20 kompletów. 27) Kreda szkolna biała w laskach - 20 sztuk. 28) Kreda szkolna kolorowa w laskach - 25 sztuk. 29) Dysk zewnętrzny USB 2 TB - zewnętrzny 3.5-calowy dysk twardy o pojemności 2TB, podłączany do komputera za pomocą złącza USB 3.0 - 2 sztuki. 30) Zestaw narzędzi murarsko -tynkarskich zawierający minimalnie: kielnię sztukatorską, pacę styropianową, fugownicę, spoinówkę, kielnię trapezową ,pacę nierdzewną, pacę tarkę, pacę gumową, pacę plastikową, pacę do papieru i siatki ściernej, kielnię trójkątną, kielnię kątową zewnętrzną i wewnętrzną, pace metalową zębatą, szpachlę do sztablatury - 2 sztuki. 31) Kompletny uniwersalny zestaw odzieży roboczej zawierający: spodnie ogrodniczki, bluzę, rękawice, kask, okulary, maskę przeciwpyłową, nauszniki, buty ze stalowymi podnoskami - 1 komplet. 32) Tablica suchościeralna - magnetyczna o wymiarach minimum 170 cm x 100 cm - 1 sztuka. 3. Zaoferowana cena powinna obejmować koszty zakupu materiałów dydaktycznych oraz ich transport wraz z wniesieniem do Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 1 w Zespole Szkół Budowlano - Architektonicznych w Tarnowskich Górach, ul. Stefana Okrzei 3. 4. Wyżej wymienione materiały dydaktyczne muszą posiadać wszelkie dokumenty dopuszczające do użytku w szkole. Dostarczony przedmiot zamówienia winien być sprawny oraz pierwszej jakości. 5. Wykonawca oświadcza iż przedmiot zamówienia będzie posiadał instrukcję w języku polskim (dotyczy tych elementów przedmiotu zamówienia, dla których istnieje instrukcja). 6. Wykonawca dostarczy przedmiot zamówienia w terminie do 14 dni kalendarzowych od daty podpisania umowy przez Zamawiającego i Wykonawcę, do Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 1 w Zespole Szkół Budowlano - Architektonicznych w Tarnowskich Górach, ul. Stefana Okrzei 3. 7. Z czynności odbioru zostanie sporządzony protokół odbioru. Odbiór nastąpi w miejscu dostarczenia materiałów dydaktycznych, w obecności przedstawiciela Zamawiającego oraz Wykonawcy i będzie polegał na analizie technicznej i wizualnej (optycznej) przedmiotu zamówienia. 8. W przypadku stwierdzenia wad lub usterek przedmiotu zamówienia podczas odbioru przez Zamawiającego, Wykonawca zobowiązuje się wymienić uszkodzony towar na nowy w terminie do 3 dni roboczych od daty sporządzenia protokołu stwierdzającego daną usterkę lub wadę. 9. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez Wykonawcę podczas wykonywania przedmiotu zamówienia. 10. Okres gwarancji na przedmiot zamówienia tj. dysk zewnętrzny USB, zestaw odzieży roboczej, zestaw narzędzi murarsko - tynkarskich oraz tablice suchościeralne wynosi 24 miesiące od dnia podpisania przez obie strony bezusterkowego protokołu odbioru przedmiotu umowy. 11. Okres gwarancji na toner wymieniony w ust. 2, pkt 5 wynosi 12 miesięcy od dnia podpisania przez obie strony bezusterkowego protokołu odbioru przedmiotu umowy. 12. Po podpisaniu bezusterkowego protokołu odbioru przedmiotu zamówienia przez Zamawiającego i Wykonawcę, Wykonawca wystawi Zamawiającemu za przedmiot umowy fakturę, po wcześniejszym jej uzgodnieniu z Zamawiającym. 13. Płatność nastąpi przelewem na rachunek bankowy wskazany w fakturze/rachunku w terminie do 14 dni kalendarzowych od daty wpływu do kancelarii ogólnej Zamawiającego, prawidłowo wystawionej faktury/rachunku. 14. Wynagrodzenie VAT nie podlega waloryzacji do końca realizacji umowy, także w razie zmiany stawki podatku. 15. Niedoszacowanie, pominięcie, lub nienależyte rozpoznanie zakresu przedmiotu zamówienia nie może być podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia. 16. Z wybranym w drodze postępowania Wykonawcą Zamawiający zawrze umowę zgodnie z załącznikiem nr 6d do SIWZ z uwzględnieniem jego formy organizacyjno - prawnej.
Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
30.23.00.00-0, 30.12.51.10-5, 30.19.23.20-0, 39.16.21.00-6, 39.16.20.00-5, 39.16.21.10-9, 30.19.76.44-2, 48.00.00.00-8, 48.19.00.00-6, 22.11.41.00-3, 22.11.45.00-7, 22.11.43.00-5, 30.19.21.10-5, 30.19.70.00-6, 30.23.31.80-6, 30.23.46.00-4, 30.23.43.00-1, 30.23.44.00-2, 22.11.00.00-4, 22.11.10.00-1.
Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej
tak, liczba części: 4.
Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
nie.
CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA
Okres w dniach: 14.
Informacja na temat wadium
Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium
Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Tryb udzielenia zamówienia
przetarg nieograniczony.
ZMIANA UMOWY
przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian
Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia
www.bip.tarnogorski.pl Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Starostwo Powiatowe w Tarnowskich Górach, ul. Karłuszowiec 5, Wydział Organizacyjny (pok. 114) lub pocztą po otrzymaniu pisemnego wniosku o jej przekazanie. SIWZ jest bezpłatna.
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert
27.12.2013 godzina 09:30, miejsce: Oferty należy składać w budynku Starostwa Powiatowego w Tarnowskich Górach, ul. Karłuszowiec 5 (Kancelaria pok. Nr 1).
Termin związania ofertą
okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej
1. Przedmiot zamówienia realizowany jest w ramach projektu systemowego pn. Mam zawód - mam pracę w regionie, który jest współfinansowany przez Powiat Tarnogórski, Budżet Państwa oraz Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Działania 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013. Niniejsze zamówienie jest częścią zadania pn. zakup materiałów dydaktycznych dla szkół biorących udział w projekcie, którego wartość wynosi 170.000,00 zł. Szacunkowa wartość niniejszego zamówienia wynosi: na część A: 4.703,25 zł netto, na część B: 3.426,83 zł netto, na część C: 1.504,07 zł netto, na część D: 6.626,02 zł netto. 2. Zamówienie zostanie zrealizowane w terminie: Część A: do 14 dni kalendarzowych od daty podpisania umowy przez Zamawiającego i Wykonawcę. Część B: do 14 dni kalendarzowych od daty podpisania umowy przez Zamawiającego i Wykonawcę. Część C: do 14 dni kalendarzowych od daty podpisania umowy przez Zamawiającego i Wykonawcę. Część D: do 14 dni kalendarzowych od daty podpisania umowy przez Zamawiającego i Wykonawcę. 3. Zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące: 1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania; 2) posiadania wiedzy i doświadczenia; 3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia; 4) sytuacji ekonomicznej i finansowej. 4. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. 5. Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 7 ustawy. 6. Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych, jednak oferowany przedmiot zamówienia musi być o parametrach i standardzie nie gorszym niż podane w SIWZ. Udowodnienie, iż oferowany przedmiot zamówienia spełnia warunki równoważności leży po stronie Wykonawcy. 7. Zamawiający nie przewiduje rozliczenia w walutach obcych. Rozliczenia między Zamawiającym, a Wykonawcą prowadzone są w walucie PLN. 8. Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej. 9. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu za wyjątkiem regulacji art. 93 ust.4 ustawy. 10. Zamawiający nie przewiduje wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 4 ustawy. 11. Zamawiający nie ustanawia dynamicznego systemu zakupów. 12. W ofercie Wykonawca winien wskazać części zamówienia, których wykonanie powierzy podwykonawcom, zgodnie z załącznikiem nr 4 do SIWZ. Brak powyższej informacji oznaczać będzie, że całość zamówienia zostanie zrealizowana przez Wykonawcę bez udziału podwykonawców. 13. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W tym przypadku ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Wykonawcy Ci przed podpisaniem umowy w sprawie zamówienia publicznego będą zobowiązani do przedstawienia umowy określającej ich współpracę. 14. Treść oferty musi odpowiadać treści SIWZ. 15. Wszystkie załączniki są integralną częścią SIWZ. 16. Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 17. Wykonawca określi cenę oferty brutto, która stanowić będzie wynagrodzenie za realizację przedmiotu zamówienia, podając ją w zapisie liczbowym i słownie z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Cena oferty brutto jest ceną ostateczną obejmującą wszystkie koszty i składniki związane z realizacją zamówienia, w tym m.in. podatek VAT, upusty, rabaty. Przy obliczeniu ceny należy uwzględnić zakres i rodzaj dostaw, uwzględniając wszystkie koszty związane z wykonaniem zamówienia, w szczególności wynikające wprost z opisu przedmiotu zamówienia i zawierające w sobie wszystkie obowiązujące narzuty na płacę zgodnie z obowiązującym prawem. Ceny zaoferowane przez Wykonawcę nie będą podlegały waloryzacji i zmianie do końca realizacji przedmiotu zamówienia. Cena musi być wyrażona w złotych polskich niezależnie od wchodzących w jej skład elementów z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Wszystkie wartości wskazane w formularzu ofertowym powinny być podane w zaokrągleniu do pełnych groszy (do dwóch miejsc po przecinku). 18. Oferta musi być sporządzona w języku polskim w jednym egzemplarzu. Ofertę należy złożyć w formie pisemnej (maszynowej lub ręcznej). Wszystkie strony powinny być ponumerowane a oferta spięta w całość. Wszystkie zapisane strony oferty winny być podpisane lub zaparafowane przez Wykonawcę. Powyższe oznacza, że dokumenty muszą być podpisane przez osobę/osoby upoważnioną/upoważnione do reprezentowania Wykonawcy, zgodnie z formą reprezentacji Wykonawcy określoną we właściwym rejestrze lub innym dokumencie, właściwym dla formy organizacyjnej Wykonawcy. Upoważnienie musi być dołączone do oferty (np. pełnomocnictwo), o ile nie wynika ono z innych dokumentów załączonych do oferty przez Wykonawcę. Podpisy należy składać w sposób umożliwiający identyfikację podpisującego. Dokumenty wchodzące w skład oferty mogą być przedstawiane w formie oryginałów lub poświadczonych przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem kopii, za wyjątkiem pełnomocnictw które należy złożyć w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza lub mocodawcę. 19. Wykonawca ponosi koszty sporządzania oferty, w tym także ewentualne koszty tłumaczenia dokumentów czy też oświadczeń załączonych do oferty na język polski. 20. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę dla każdej części zamówienia z osobna. 21. Postępowanie prowadzone jest w formie pisemnej w języku polskim. Dokumenty, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazywane za pomocą telefaksu lub drogą elektroniczną uważa się za złożone w terminie, jeżeli ich treść dotarła do adresata przed upływem terminu i została niezwłocznie potwierdzona pismem przesłanym za pośrednictwem poczty lub złożonym w Kancelarii Starostwa Powiatowego w Tarnowskich Górach. 22. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje faksem lub drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania. 23. Wyjaśnienia udzielają: w kwestiach formalnych - Iwona Penkaty - główny specjalista w Wydziale Organizacyjnym - tel. (+48 32) 381-37-86; w kwestiach merytorycznych - Dawid Konina - podinspektor w Wydziale Strategii, Promocji i Sportu, tel. (+48 32) 381-87-50. 24. Zamawiający oświadcza, że nie przewiduje spotkania z Wykonawcami. 25. Otwarcie ofert nastąpi w Starostwie Powiatowym w Tarnowskich Górach przy ul. Karłuszowiec 5 w dniu 27 grudnia 2013 r. o godzinie 11:15.

Oppex helps organizations with a professional approach to public sector sales, to either grow their business locally or find new opportunities abroad. We are the largest source of public procurement data in Europe. We process and translate public tenders from over 1.000 local, national and international procurement portals and have acquired over 8 million tenders in our database.


Trusted By

KONE
NHS
3M
ABB