« Back to Search« Back to SearchSearch » Delivery of the tractor.  

Delivery of the tractor.

  Konstancin-Jeziorna Poland — 
Published November 14, 2013 — Deadline November 21, 2013 (6 years ago)
|
Notice type
Contract notice
Object of the contract is the delivery of the tractor. A detailed description of the contract is attached as Appendix 2 hereto.

Full tender details available only for Oppex usersSign in

Fact Sheet

Zamieszczanie ogłoszenia
obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy
zamówienia publicznego.
NAZWA I ADRES
Zakład Gospodarki Komunalnej w Konstancinie-Jeziornie , ul. Warecka 22, 05-510 Konstancin-Jeziorna, woj. mazowieckie, tel. 022 7564251, faks 022 7564345.
RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO
Administracja samorządowa.
Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego
Dostawa ciągnika.
Rodzaj zamówienia
dostawy.
Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia
Przedmiot zamówienia stanowi dostawa ciągnika. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 2 do siwz.
Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
34.11.40.00-9.
Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej
nie.
Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
nie.
CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA
Zakończenie: 20.12.2013.
Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Tryb udzielenia zamówienia
przetarg nieograniczony.
ZMIANA UMOWY
przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian
Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia
www.zgk-konstancin.pl Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: ul. Warecka 22, 05-510 Konstancin-Jeziorna.
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert
21.11.2013 godzina 08:45, miejsce: ul. Warecka 22, 05-510 Konstancin-Jeziorna - Sekretariat.
Termin związania ofertą
okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

Oppex helps organizations with a professional approach to public sector sales, to either grow their business locally or find new opportunities abroad. We are the largest source of public procurement data in Europe. We process and translate public tenders from over 1.000 local, national and international procurement portals and have acquired over 8 million tenders in our database.


Trusted By

KONE
NHS
3M
ABB