« Back to Search« Back to SearchSearch » Website, electronic customer service environment and electronic services development and implementation and provision of guarantees in accordance with the technical specifications.  Valsts SIA "Autotransporta direkcija"

Website, electronic customer service environment and electronic services development and implementation and provision of guarantees in accordance with the technical specifications.

  Rīga Latvia — Valsts SIA "Autotransporta direkcija"
Published November 5, 2014 — Deadline December 8, 2014 (4 years ago)
|
Notice type
Contract notice
Website, electronic customer service environment and electronic services development and implementation and provision of guarantees in accordance with the technical specifications

Full tender details available only for Oppex usersSign in

Fact Sheet

Nosaukums, adreses un kontaktpunkts (-i)
Pilns nosaukums, reģistrācijas numurs: Valsts SIA "Autotransporta direkcija", 40003429317 Pasta adrese: Vaļņu iela 30 Pilsēta/Novads: Rīga Pasta indekss: LV-1050 Valsts: Latvija Kontaktpunkts(-i): Valsts SIA "Autotransporta direkcija" Kontaktpersonas vārds, uzvārds: Baiba Holma un Uldis Rozenbergs Tālruņa numurs: 67686496, 67502873 E-pasta adrese: atd@atd.lv Faksa numurs: 67821107 Interneta adreses: Vispārējā interneta adrese (URL): http://www.atd.lv Pircēja profila adrese (URL): www.atd.lv
PASŪTĪTĀJA VEIDS UN GALVENĀ(-ĀS) DARBĪBAS JOMA(-AS)
Reģionāla vai vietēja aģentūra/birojs. Izglītība. Pasūtītājs veic iepirkumu citu pasūtītāju vajadzībām: Nē.
Apraksts
II.1.1) Iepirkuma līguma nosaukums Interneta mājas lapas, klientu elektroniskās apkalpošanas vides un elektronisko pakalpojumu izstrāde un ieviešana un garantijas nodrošināšana saskaņā ar tehnisko specifikāciju.
II.2 Līguma apjoms vai robežas
II.2.1) Īss būvdarbu veida un apjoma apraksts, kā arī, ja zināms, paredzamā līgumcena un valūta vai paredzamās līgumcenas diapazona robežas un valūta vai īss piegāžu vai pakalpojumu veida apraksts un daudzums vai paredzamā līgumcena un valūta vai paredzamās līgumcenas diapazona robežas un valūta (ieskaitot visas daļas) Interneta mājas lapas, klientu elektroniskās apkalpošanas vides un elektronisko pakalpojumu izstrāde un ieviešana un garantijas nodrošināšana saskaņā ar tehnisko specifikāciju (nolikuma 1.pielikums). Paredzamā līgumcena, bez PVN (tikai cipariem): Valūta: EUR vai diapazons robežās: no līdz Valūta: EUR II.2.2) Iespējami papildu būvdarbu, piegāžu vai pakalpojumu iepirkumi JĀ □ Nē ■ Ja jā, to apraksts: Paredzamais papildu iepirkumu veikšanas laika grafiks: mēnešos: vai dienās: (no līguma noslēgšanas dienas) Ja paredzēts, iespējamo līguma atjaunošanas reižu skaits: vai iespējamo līguma atjaunošanas reižu diapazons robežās: no līdz Ja zināms, regulāru publisku piegādes vai pakalpojumu līgumu vai noteiktā laika posmā atjaunojamu līgumu gadījumā, turpmāko paredzēto līgumu slēgšanas grafiks: mēnešos: vai dienās: (no līguma noslēgšanas dienas)
Nosacījumi attiecībā uz līgumu
III.1.1) Informācija par nodrošinājumu (nepieciešamajām iemaksām) un garantijām (ja paredzēts) III.1.2) Galvenie finansiālie nosacījumi un noteikumi maksājumu jomā un/vai atsauce uz avotiem, kas attiecīgos jautājumus regulē 3.4. Pretendenta vidējais finanšu apgrozījums iepriekšējos 3 (trīs) pārskata gados (2011., 2012. un 2013.), vai visu darbības periodu, ja Pretendenta faktiskais darbības laiks ir mazāks, vismaz 3 (trīs) reizes pārsniedz kopējā iesniegtā finanšu piedāvājuma apjomu. III.1.3) Juridiskais statuss, kādā jāizveidojas piegādātāju apvienībai, attiecībā uz kuru pieņemts lēmums slēgt līgumu (ja nepieciešams līguma noteikumu sekmīgai izpildei) 2.1. Par iepirkuma pretendentu var būt fiziska vai juridiska persona, šādu personu apvienība jebkurā to kombinācijā, kas attiecīgi piedāvā tirgū sniegt pakalpojumus. Pretendentam jābūt reģistrētam normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā. III.1.4) Īpaši iepirkuma līguma izpildes nosacījumi (ja paredzēti) Jā □ Nē ■ Ja jā, šo konkrēto nosacījumu apraksts
Dalības nosacījumi
III.2.1) Noteikumi piegādātāju izslēgšanai no turpmākas dalības iepirkuma procedūrā, kā arī iesniedzamie dokumenti atbilstības izvērtēšanai Saskaņā ar nolikuma 8.punkta nosacījumiem. III.2.2) Saimnieciskais un finansiālais stāvoklis Minimālās prasības attiecībā uz piegādātāju saimniecisko un finansiālo stāvokli: Saskaņā ar nolikuma 3.punktu. Iesniedzamie dokumenti atbilstības izvērtēšanai: Saskaņā ar nolikuma 4.punktu.
Īpaši nosacījumi pakalpojumu līgumiem
III.3.1) Pakalpojuma sniegšanas tiesības ar normatīvajiem vai administratīvajiem aktiem ir rezervētas konkrētas profesijas pārstāvjiem Jā □ Nē ■ Ja jā, atsauce uz attiecīgajiem normatīvajiem vai administratīvajiem aktiem: III.3.2) Juridiskām personām ir jānorāda par pakalpojuma sniegšanu atbildīgā personāla sastāvs un profesionālā kvalifikācija Jā □ Nē ■
Procedūras veids
IV.1.1) Procedūras veids Atklāts konkurss ■ Slēgts konkurss □ Paātrināts slēgts konkurss □ Paātrinātas procedūras izvēles pamatojums: Sarunu procedūra □ Piegādātāji jau ir atlasīti Jā □ Nē ■ Ja jā, iedaļā VI.3)”Cita papildu informācija” jānorāda jau atlasīto piegādātāju nosaukumi (fiziskām personām – vārdi, uzvārdi) un adreses Sarunu procedūras, ko piemēro saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 62. panta pirmās daļas 2. punktu, izvēles pamatojums: Paātrināta sarunu procedūra □ Paātrinātās procedūras vai sarunu procedūras, ko piemēro saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 62. panta pirmās daļas 2. punktu, izvēles pamatojums: Konkursa dialogs □ Cenu aptauja □ -->
Administratīvā informācija
IV.3.1) Iepirkuma identifikācijas numurs AD 2014/15 IV.3.2) Iepriekšēja (-as) publikācija (-as) Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī saistībā ar konkrēto iepirkuma procedūru Jā □ Nē ■ Ja jā: Paziņojuma reģistrācijas numurs OV - publikācijas datums - publikācijas veids: (ja ir bijušas vairākas iepriekšējas publikācijas, izmantojiet šo apakšpunktu atkārtoti) IV.3.3) Cita iepriekšēja publikācija saistībā ar konkrēto iepirkuma procedūru IV.3.4) Nosacījumi, lai saņemtu iepirkuma procedūras dokumentus(izņemot DIS) Termiņš, līdz kuram var saņemt iepirkuma procedūras dokumentus Datums 08/12/2014 (dd/mm/gggg) laiks 11:00 Drukātus iepirkuma procedūras dokumentus izsniedz par samaksu, kas nepārsniedz dokumentu pavairošanas un nosūtīšanas faktiskos izdevumus JĀ □ Nē ■ Ja jā, samaksas apmērs (tikai cipariem): Valūta: Samaksas kārtība: IV.3.5) Termiņš, līdz kuram iesniedzami piedāvājumi vai pieteikumi Datums: 08/12/2014 (dd/mm/gggg) Laiks:11:00 IV.3.6) Slēgta konkursa, sarunu procedūras un konkursa dialoga gadījumā termiņš dalības vai piedāvājumu iesniegšanas uzaicinājuma nosūtīšanai atlasītajiem kandidātiem (ja zināms) Datums: (dd/mm/gggg) IV.3.7) Piedāvājumā vai pieteikumā izmantojamā(-ās) valoda(-as) ES □ CS □ DA □ DE □ ET □ EL □ EN □ FR □ IT □ LV ■ LT □ HU □ MT □ NL □ PL □ PT □ SK □ SL □ FI □ SV □ Citas: IV.3.8) Piedāvājumu atvēršanas datums, laiks un vieta (ja paredzēts) 08/12/2014 (dd/mm/gggg) Laiks:11:00 Vieta:Rīga, Vaļņu iela 30, 2 stāva sanāksmju zālē IV.3.9) Personas, kas pilnvarotas piedalīties piedāvājumu atvēršanas sanāksmē (ja nepieciešams) JĀ ■ Nē □ Ja jā, norādiet informāciju par pilnvarotajām personām: Visas ieinteresētās personas
Iesniegumu izskatīšana
V.6.1) Iestāde, kas atbildīga par iesniegumu izskatīšanu
Šis ir kārtējais iepirkums
JĀ □ Nē ■ Ja jā, plānotais laiks turpmāko paziņojumu publicēšanai:
Līgums ir saistīts ar projektu un/vai programmu, ko finansē Eiropas Savienības fondi
JĀ □ Nē ■ Ja jā, atsauce uz projektu (-iem) un/vai programmu (-ām):
Iepirkuma dokumentos ir iekļautas vides aizsardzības prasības
JĀ □ Nē ■ Ja jā, norādiet informāciju par šīm prasībām:
Šis paziņojums saskaņā ar Publisko iepirkumu likumu ir nosūtāms publicēšanai Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī
JĀ □ Nē ■

Oppex helps organizations with a professional approach to public sector sales, to either grow their business locally or find new opportunities abroad. We are the largest source of public procurement data in Europe. We process and translate public tenders from over 1.000 local, national and international procurement portals and have acquired over 8 million tenders in our database.


Trusted By

KONE
NHS
3M
ABB