« Back to Search« Back to SearchSearch » No. 2 authors. Amendment Pocsaj - Bihar Félegyháza link road (Hungarian section) to carry out road construction and storm water drainage works  Pocsaj Nagyközség Önkormányzata

No. 2 authors. Amendment Pocsaj - Bihar Félegyháza link road (Hungarian section) to carry out road construction and storm water drainage works

  Pocsaj Hungary — Pocsaj Nagyközség Önkormányzata
Published January 12, 2015
|
Notice type
Additional information
Value
€2.15M
Winner
Nagymester Mélyépítési, Útépítési és Szállítmányozási Kft.
Pocsaj - Bihar Félegyháza link road (Hungarian section) to carry out road construction and storm water drainage works Main data of the project: Municipal road 5437 m length, 6.00 m wide pavement construction of the planned route 1 + 571.15 km section of the Core Main Channel crossing in 24, 00 m clear span bridge on road construction drainage solution, both sides of the road ditch system, moving lighting fixtures based on the design specifications to a separate branch on the basis of design documentation; To perform the work required for the construction plans and permits are available. More detailed descriptions of the documentation contains

Full tender details available only for Oppex usersSign in

Fact Sheet

Az ajánlatkérőként szerződő fél neve és címe
Hivatalos név: Pocsaj Nagyközség Önkormányzata Postai cím: Nagy utca 51. Város/Község: Pocsaj Postai irányítószám: 4125 Ország: Magyarország Kapcsolattartási pont(ok): Címzett: Kecskés Gyula, polgármester Telefon: +36 54415024 E-mail: pocsajph@t-online.hu Fax: +36 54415024 Az ajánlatkérő általános címe (URL): A felhasználói oldal címe (URL):
A nyertes ajánlattevőként szerződő fél neve és címe
Hivatalos név: Nagymester Mélyépítési, Útépítési és Szállítmányozási Kft. Postai cím: Kishegyesi u. 85. Város/Község: Debrecen Postai irányítószám: 4031 Ország: HU Kapcsolattartási pont(ok): Címzett: Telefon: E-mail: Fax: Az ajánlattevő általános címe (URL): ----------------------------- (Az I.2) szakaszból szükség esetén több példány használható) -------------------
Az ajánlatkérő típusa
Központi szintű Közszolgáltató Regionális/helyi szintű x Támogatott szervezet [Kbt. 6. § (1) bekezdés g) pont] Közjogi szervezet Egyéb
Klasszikus ajánlatkérők
x Általános közszolgáltatások Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció Honvédelem Szociális védelem Közrend és biztonság Szabadidő, kultúra és vallás Környezetvédelem Oktatás Gazdasági és pénzügyek Egyéb (nevezze meg): Egészségügy
Közszolgáltató ajánlatkérők
Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása Vasúti szolgáltatások Villamos energia Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz szolgáltatások Földgáz és kőolaj feltárása és kitermelése Kikötői tevékenységek Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése Repülőtéri tevékenységek Víz Egyéb (nevezze meg): Postai szolgáltatások II. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS TÁRGYA
A szerződéshez rendelt elnevezés
Pocsaj - Biharfélegyháza összekötő út (Magyarországi szakasz) útépítési és csapadékvíz elvezetési munkák kivitelezése
A szerződés típusa és a teljesítés helye (Csak azt a kategóriát válassza – építési beruházás,árubeszerzés vagy szolgáltatás megrendelés–, amelyik leginkább megfelel a szerződés vagy a közbeszerzés(ek) tárgyának)
x Építési beruházás x Kivitelezés Tervezés és kivitelezés Kivitelezés, bármilyen eszközzel, módon, az ajánlatkérő által meghatározott követelményeknek megfelelően Árubeszerzés Adásvétel Lízing Bérlet Részletvétel Ezek kombinációja Szolgáltatás megrendelés Szolgáltatási kategória száma: (az 1–27. szolgáltatási kategóriákat lásd a Kbt. 3. és 4. mellékletében Építési koncesszió Szolgáltatási koncesszió A teljesítés helye Pocsaj Község Önkormányzata (4125 Pocsaj, Nagy utca 51.) közig. területe NUTS-kód HU321
A szerződéskötés időpontja
Dátum: 2014/03/28 (év/hó/nap)
A szerződés tárgya és mennyisége
Pocsaj - Biharfélegyháza összekötő út (Magyarországi szakasz) útépítési és csapadékvíz elvezetési munkák kivitelezése A projekt főbb adatai: Önkormányzati úton 5437 m hosszon 6,00 m széles útburkolat kiépítése A tervezett út 1+571,15 km szelvényében, az Ér-főcsatorna keresztezésében 24,00 m szabadnyílású híd Az útépítéshez kapcsolódó vízelvezetés megoldása, az út mindkét oldalán árokrendszerrel, külön szakági tervdokumentáció alapján Közvilágítási lámpatestek áthelyezése a tervdokumentációban foglaltak alapján; A munka elvégzéséhez szükséges kiviteli tervek és vonatkozó engedélyek rendelkezésre állnak. További részletes leírást a dokumentáció tartalmazza
Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék Fő tárgy: 45200000-9
A szerződés végleges összértéke
A szerződés végleges összértéke (A szerződés szerinti végleges összértéket kérjük megadni számokkal, az összes szerződést, részt, meghosszabbítást és opciót beleértve) Érték: 2146300 Pénznem: EUR Áfa nélkül x Áfával Áfa (%) ,
A szerződés időtartama vagy a befejezés határideje
Az időtartam hónapban: vagy napban: 212 (a szerződés megkötésétől számítva) VAGY: Kezdés (év/hó/nap) Befejezés (év/hó/nap) VAGY: a teljesítés határideje a) a nyertes ajánlattevőként szerződő fél általi teljesítés határideje: (év/hó/nap) b) ajánlatkérőként szerződő fél általi teljesítés határideje: (év/hó/nap) A szerződés határozatlan időtartamra szól nem III. SZAKASZ: ELJÁRÁS
A Kbt. XII-XIII. fejezete szerinti eljárás esetén
Nyílt Meghívásos Gyorsított meghívásos Versenypárbeszéd Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos Gyorsított tárgyalásos Hirdetmény nélküli tárgyalásos Keretmegállapodásos, az eljárás első részében nyílt Keretmegállapodásos, az eljárás első részében meghívásos Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetménnyel induló tárgyalásos Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetmény nélküli tárgyalásos III. 1.1.2) A Kbt. XIV. fejezete szerinti eljárás esetén Nyílt Meghívásos Időszakos előzetes tájékoztatót tartalmazó hirdetménnyel meghirdetett meghívásos Időszakos előzetes tájékoztatót tartalmazó hirdetménnyel meghirdetett tárgyalásos Előminősítési hirdetménnyel meghirdetett meghívásos Előminősítési hirdetménnyel meghirdetett tárgyalásos Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos Hirdetmény nélküli tárgyalásos Keretmegállapodásos, az eljárás első részében nyílt Keretmegállapodásos, az eljárás első részében meghívásos Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetménnyel induló tárgyalásos Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetmény nélküli tárgyalásos III. 1.1.3) A Kbt. Harmadik része szerinti eljárás esetén Klasszikus ajánlatkérők A Kbt. 123. §-a szerinti, szabadon kialakított eljárás A Kbt. Második Részében meghatározott szabályok szerinti eljárás az alábbiak szerint: x Nyílt Meghívásos Gyorsított meghívásos Versenypárbeszéd Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos Gyorsított tárgyalásos Hirdetmény nélküli tárgyalásos Keretmegállapodásos, az eljárás első részében nyílt Keretmegállapodásos, az eljárás első részében meghívásos Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetménnyel induló tárgyalásos Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetmény nélküli tárgyalásos Kbt. 122/A. § szerinti eljárás Közszolgáltató ajánlatkérők A Kbt. 123. §-a szerinti, szabadon kialakított eljárás A Kbt. Második Részében meghatározott szabályok szerinti eljárás az alábbiak szerint: Nyílt Meghívásos Előminősítési hirdetménnyel meghirdetett meghívásos Előminősítési hirdetménnyel meghirdetett tárgyalásos Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos Hirdetmény nélküli tárgyalásos Időszakos előzetes tájékoztatót tartalmazó hirdetménnyel meghirdetett meghívásos Időszakos előzetes tájékoztatót tartalmazó hirdetménnyel meghirdetett tárgyalásos Keretmegállapodásos, az eljárás első részében nyílt Keretmegállapodásos, az eljárás első részében meghívásos Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetménnyel induló tárgyalásos Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetmény nélküli tárgyalásos Kbt. 122/A. § szerinti eljárás
Értékelési szempontok (csak a megfelelőt jelölje meg)
A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás VAGY x Az összességében legelőnyösebb ajánlat a következő részszempontok alapján Szempont Súlyszám Nettó ajánlati ár (EUR) 9 Késedelmi kötbér (az áfa nélkül számított ellenszolgáltatás %- a naponta, minimum 0,2%/nap) 1 Munkanélküliek vagy tartósan munkanélküliek foglalkoztatása (minimum 1500 óra) 1 Teljesítési idő (a rendelkezésre álló időnél kedvezőbb vállalás, naptári napokban) 1 VAGY Egyéb:
Hivatkozás a lefolytatott közbeszerzési eljárást megindító felhívásra (adott esetben)
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S - A hirdetmény közzétételének időpontja: (év/hó/nap) ÉS / VAGY A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: 24396 / 2013 (KÉ-szám/évszám) A hirdetmény közzétételének időpontja: 2014/01/15 (év/hó/nap)
Hirdetmény közzététele nélküli eljárás esetén az ajánlattételi felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Döntőbizottság tájékoztatásának napja (adott esetben)
Dátum: (év/hó/nap)
Hivatkozás az eljárás eredményéről szóló tájékoztatót tartalmazó hirdetményre
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S - A hirdetmény közzétételének időpontja: (év/hó/nap) ÉS / VAGY A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: 8131 / 2014 (KÉ-szám/évszám) A hirdetmény közzétételének időpontja: 2014/05/28 (év/hó/nap) IV. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁSA
A szerződés módosítása érint értékelési szempont szerinti szerződéses feltételt
igen
A szerződés módosításának tartalma (megadva az eredeti szerződéses feltételt is)
A szerződés 13.1. pontja az alábbit tartalmazza: „13.1. A szerződés mellékleteként kezelt műszaki-pénzügyi ütemterven feltüntetett műszaki szakaszok szerint a Vállalkozó a pénzügyi ütemtervnek megfelelő értékű előlegszámlát és 3 db rész és 1 db végszámlát állít ki és nyújt be. A végszámla benyújtására a sikeres átadás-átvételi eljárás befejezésekor jogosult a Vállalkozó. A számlázás a következő ütemben történik: Előleg számla; Ajánlatkérő igény esetén 5% előleget fizet. Előleg fizetésére a Kbt. 131.§ (1) bekezdésében foglaltak szerint kerülhet sor. Az előlegszámla benyújtására (amennyiben a Vállalkozó előlegre tart igényt) a szerződéskötést követően kerülhet sor, kifizetése az építési munkaterület átadását követő 15 napon belül történik. Az előlegkérés feltétele: Ajánlattevőnek a szerződés aláírását követő 5 munkanapon belül az előleg visszafizetésére, annak teljes visszafizetésének idejére szóló hatállyal, az előleggel megegyező összegű, feltétel nélküli és visszavonhatatlan biztosítékot kell adnia a Kbt. 126. § (1) bekezdés alapján, a (6) bekezdés a) pontja szerinti formában Ajánlatkérő részére, az Ajánlatkérő jogosultként való megjelölésével. A biztosítékadási kötelezettség elfogadására vonatkozóan Ajánlattevőnek nyilatkoznia kell ajánlatában. Az előleg visszafizetési biztosíték igénybevételére akkor kerülhet sor, ha a Vállalkozó az előleg visszafizetésére vonatkozó kötelezettségét - Ajánlatkérő írásbeli felszólítására - 5 munkanapon belül nem teljesítette. Előleg igénylése esetén az Ajánlattevő csatoljon cégszerűen aláírt nyilatkozatot az előleg igénylésére. Elszámolás az előleggel: Az előleg (adott esetben) a részszámlá(k)ból és a végszámlából egyenlő arányban (az igénybe vett előleg mértékének megfelelő arányban) kerül ellentételezésre. Vállalkozó az előleggel korábban is elszámolhat. Az előleg összege 107.315,00 EUR.,- + ÁFA, = bruttó 136.290,05 EUR. 1.sz. részszámla: Benyújtásának feltétele a 32,5%-os pénzügyi készültség. a részszámla összege a 2.1. pontban rögzített vállalkozói díj 32,5%-a, azaz 697.547,51 EUR.,- + ÁFA, = bruttó 885.885,33 EUR. 2.sz. részszámla: Benyújtásának feltétele 65%-os pénzügyi készültség. a részszámla összege a 2.1. pontban rögzített vállalkozói díj 32,5%-a, azaz 697.547,51 EUR.,- + ÁFA, = bruttó 885.885,33 EUR. 3.sz. részszámla: Benyújtásának feltétele a 90%-os pénzügyi készültség. a részszámla összege a 2.1. pontban rögzített vállalkozói díj 25%-a, azaz 536.575,01 EUR.- + ÁFA = bruttó 681.450,26 EUR. Végszámla: Benyújtásának feltétele a hiánypótlás-mentes műszaki átadás-átvételi eljárás lezárása. Végszámla összege 214.630,00 EUR.,- + ÁFA, = bruttó 272.580,10 EUR. Összesen 2.146.300,02 EUR.,- + ÁFA, = bruttó 2.725.801,02 EUR, azaz hétszázhuszonötezer nyolcszázegy egész két század euró.” A szerződés 13.1. pontja helyébe az alábbi lép: „13.1. A szerződés mellékleteként kezelt műszaki-pénzügyi ütemterven feltüntetett műszaki szakaszok szerint a Vállalkozó a pénzügyi ütemtervnek megfelelő értékű előlegszámlát és 3 db rész és 1 db végszámlát állít ki és nyújt be. A végszámla benyújtására a sikeres átadás-átvételi eljárás befejezésekor jogosult a Vállalkozó. A számlázás a következő ütemben történik: Előleg számla; Ajánlatkérő igény esetén 5% előleget fizet. Előleg fizetésére a Kbt. 131.§ (1) bekezdésében foglaltak szerint kerülhet sor. Az előlegszámla benyújtására (amennyiben a Vállalkozó előlegre tart igényt) a szerződéskötést követően kerülhet sor, kifizetése az építési munkaterület átadását követő 15 napon belül történik. Az előlegkérés feltétele: Ajánlattevőnek a szerződés aláírását követő 5 munkanapon belül az előleg visszafizetésére, annak teljes visszafizetésének idejére szóló hatállyal, az előleggel megegyező összegű, feltétel nélküli és visszavonhatatlan biztosítékot kell adnia a Kbt. 126. § (1) bekezdés alapján, a (6) bekezdés a) pontja szerinti formában Ajánlatkérő részére, az Ajánlatkérő jogosultként való megjelölésével. A biztosítékadási kötelezettség elfogadására vonatkozóan Ajánlattevőnek nyilatkoznia kell ajánlatában. Az előleg visszafizetési biztosíték igénybevételére akkor kerülhet sor, ha a Vállalkozó az előleg visszafizetésére vonatkozó kötelezettségét - Ajánlatkérő írásbeli felszólítására - 5 munkanapon belül nem teljesítette. Előleg igénylése esetén az Ajánlattevő csatoljon cégszerűen aláírt nyilatkozatot az előleg igénylésére. Elszámolás az előleggel: Az előleg (adott esetben) a részszámlá(k)ból és a végszámlából egyenlő arányban (az igénybe vett előleg mértékének megfelelő arányban) kerül ellentételezésre. Vállalkozó az előleggel korábban is elszámolhat. Az előleg összege 107.315,00 EUR.,- + ÁFA, = bruttó 136.290,05 EUR. 1.sz. részszámla: Benyújtásának feltétele a 32,5%-os pénzügyi készültség. a részszámla összege a 2.1. pontban rögzített vállalkozói díj 32,5%-a, azaz 697.547,51 EUR.,- + ÁFA, = bruttó 885.885,33 EUR. 2.sz. részszámla: Benyújtásának feltétele 60%-os pénzügyi készültség. a részszámla összege a 2.1. pontban rögzített vállalkozói díj 27,5%-a, azaz 590.232,50 EUR.,- + ÁFA, = bruttó 749.595,27 EUR. 3.sz. részszámla: Benyújtásának feltétele a 90%-os pénzügyi készültség. a részszámla összege a 2.1. pontban rögzített vállalkozói díj 30%-a, azaz 643.890,01 EUR.,- + ÁFA, = bruttó 817.740,31 EUR. Végszámla: Benyújtásának feltétele a hiánypótlás-mentes műszaki átadás-átvételi eljárás lezárása. Végszámla összege 214.630,00 EUR.,- + ÁFA, = bruttó 272.580,10 EUR. Összesen 2.146.300,02 EUR.,- + ÁFA, = bruttó 2.725.801,02 EUR, azaz hétszázhuszonötezer nyolcszázegy egész két század euró.” A szerződés 4. pontja az alábbit tartalmazza: 4. Teljesítési határidő: Kezdés: munkaterület átadásától számítva Befejezés: kezdéstől számított 212 naptári nap A szerződés 4. pontja helyébe az alábbi lép: 4. Teljesítési határidő: Kezdés: munkaterület átadásától számítva Befejezés: 2015. június 15.
A módosítás indoka
A módosítás indoka: A beruházás finanszírozása a pályázati elszámolási rend, és ennek megfelelően a támogatások lehívása, az önkormányzati önerő elszámolása, és a folyó finanszírozási hitelkeret lekötése olyan feltételrendszert teremtett, mely szükségessé teszi a számlázási rend fenti mértékű módosítását, ezzel biztosítva a beruházás zavarmentes folyó finanszírozását. A módosítás indoka: A kivitelező számos alkalommal akadályközléssel élt, melynek részletes magyarázatát és az azt alátámasztó dokumentumokat az 1.sz. melléklet tartalmazza. Külön kiemelendő a - szokásosnál csapadékosabb időjárás, - - az épített szerkezethez fizikailag kapcsolódó Nemzeti Infrastruktúra Zrt., mint építtető által megvalósítás alatt álló közlekedési csomópont, ehhez kacsolódóan a munkaterület megközelítésében valamint az E-on közműszolgáltató vezeték kiváltása tekintetében került a kivitelező akadályoztatásba - a tervekben szereplő talajmechanikai adottságoktól való jelentős eltérés, és ezzel járó többletmunka - geodéziai előzmény mérések nem megfelelőségével járó többletmunka igény - a határ túloldalán lévő nyersanyaglelőhely ideiglenes határátkelő nyitásának elutasítása a Hajdú Bihar Megyei Rendőr-főkapitányság Határrendészeti Szolgálat részéről, mely igen jelentős nyersanyag szállítási többlet időigényt eredményezet (4km helyett 120 km) - régészeti munkák elhúzódása: előzetes feltárást követően szakfelügyelet mellett további kutató ásásokat végeztek a régészek, mely során az adott szakaszon leállították a munkavégzést. Közbeszerzési jogi indoklás: Felek rögzítik, hogy a beszerzés idején hatályos, a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény 132. §-ában foglalt feltételek maradéktalan betartása mellett került sor jelen vállalkozási szerződés módosítás megkötésére. Ezen jogszabályi rendelkezéssel összefüggésben Felek rögzítik az alábbi, a vállalkozási szerződés módosítással összefüggő körülményeket: a) a vállalkozási szerződés módosítás egyáltalán nem érintett olyan feltételeket, amelyek ha szerepeltek volna a szerződéskötést megelőző közbeszerzési eljárásban, az eredetileg részt vett ajánlattevőkön kívül más ajánlattevők részvételét, vagy a nyertes ajánlat helyett másik ajánlat nyertességét lehetővé tették volna. Ennek a konkrét, a jelen szerződés módosítást érintő indokai az alábbiak: - a számlázás került módosításra a vállalkozási szerződésben, amely szerződéses elem nem volt bírálati szempont a szerződéskötést megelőző közbeszerzési eljárásban, - a teljesítési határidő bírálati szempont volt, azonban az eljárásban egy érvényes ajánlat volt, a nyertes ajánlat, így az eljárás eredményét nem befolyásolta. - akármelyik ajánlattevő nyerte volna az eljárást, ugyanezen feltételekkel, problémákkal szembesült volna, így nem kerülhetett semelyikük előnyös vagy előnytelen helyzetbe; - a számlázási rend illetve a határidő jelen szerződés szerinti módosítása akkor sem befolyásolta volna a vállalkozási szerződés megkötését megelőző közbeszerzési eljárás eredményét, amennyiben már a közbeszerzési eljárásban is ismert lett volna a módosított számlázás, - a vállalkozási szerződés módosítása olyan körülmény miatt vált szükségessé, amely a szerződéskötést követően, a szerződéskötéskor előre nem látható okból merült fel, és mint vállalkozó mint megrendelő lényeges jogos érdekét sértette. b) a vállalkozási szerződés módosítás a szerződés gazdasági egyensúlyát a nyertes ajánlattevő javára nem változtatja meg. Ennek a konkrét, a jelen szerződés módosítást érintő indoka az alábbi: - a vállalkozási szerződés módosítás nem érintette a vállalkozási szerződés vállalási árát. c) a vállalkozási szerződés módosítás a szerződés tárgyát az eredeti szerződésben foglalt ajánlattevői kötelezettséghez képest új elemre nem terjeszti ki. Ennek a konkrét, a jelen szerződés módosítást érintő indoka az alábbi: - a vállalkozási szerződés módosítás egyáltalán nem érintette (nem változtatta meg) a vállalkozási szerződés tárgyát, az változatlan tartalmú maradt.
A szerződés módosításának időpontja
Dátum: 2014/10/16 (év/hó/nap) V. szakasz: kiegészítő információk
A nyertes ajánlattevőként szerződő fél nyilatkozata
elfogadja

Oppex helps organizations with a professional approach to public sector sales, to either grow their business locally or find new opportunities abroad. We are the largest source of public procurement data in Europe. We process and translate public tenders from over 1.000 local, national and international procurement portals and have acquired over 8 million tenders in our database.


Trusted By

KONE
NHS
3M
ABB