« Back to Search« Back to SearchSearch » Photocopying and printing services operation (KBE / 053/2015)  Magyar Nemzeti Bank

Photocopying and printing services operation (KBE / 053/2015)

   Hungary — Magyar Nemzeti Bank
Published August 14, 2015 — Deadline September 24, 2015 (4 years ago)
|
Notice type
Fénymásolási és nyomtatási üzemeltetés-szolgáltatások (KBE/053/2015)

Full tender details available only for Oppex usersSign in

Fact Sheet

Név , cím és kapcsolattartási pont(ok)
Hivatalos név: Magyar Nemzeti Bank Nemzeti azonosító (ha ismert): AK04799 Postai cím: Szabadság tér 8-9. Város: Budapest Postai irányítószám: 1054 Ország: Magyarország Kapcsolattartási pont(ok): Címzett: dr. Cseh Katalin Telefon: +36 14282600-2073 E-mail: kozbeszerzes@mnb.hu Fax: +36 14298000 Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.mnb.hu A felhasználói oldal címe (URL): http://kozbeszerzes.mnb.hu Elektronikus hozzáférés az információkhoz (URL): Az ajánlatok és a részvételi jelentkezések elektronikus benyújtása (URL): Részletes információk megadásához használja az A. mellékletet. További információ a következő címen szerezhető be A fent említett kapcsolattartási pont(ok) x Egyéb (töltse ki az A.melléklet I) pontját) A dokumentáció és a kiegészítő iratok (a versenypárbeszédre és a dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozók is) a következő címen szerezhetők be A fent említett kapcsolattartási pont(ok) x Egyéb (töltse ki az A. melléklet II) pontját) Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket a következő címre kell benyújtani A fent említett kapcsolattartási pont(ok) x Egyéb (töltse ki az A. melléklet III) pontját)
Az ajánlatkérő típusa
Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal Regionális vagy helyi hatóság Regionális vagy helyi iroda/hivatal x Közjogi intézmény Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet Egyéb (nevezze meg):
Fő tevékenység
Általános közszolgáltatások Honvédelem Közrend és biztonság Környezetvédelem Gazdasági és pénzügyek Egészségügy Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció Szociális védelem Szabadidő, kultúra és vallás Oktatás x Egyéb (nevezze meg): jegybanki tevékenység
Beszerzés más ajánlatkérők nevében
Az ajánlatkérő más ajánlatkérők nevében végzi a beszerzést: nem (igen válasz esetén, ezekre az ajánlatkérőkre vonatkozóan további információkat az A. mellékletben adhat meg) II. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS TÁRGYA
Meghatározás
II.1.1 ) Az ajánlatkérő által a szerződéshez rendelt elnevezés: Fénymásolási és nyomtatási üzemeltetés-szolgáltatások
A szerződés típusa, és a teljesítés helye
(csak azt a kategóriát válassza – építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatásmegrendelés –, amelyik a leginkább megfelel a szerződés vagy a közbeszerzés(ek) tárgyának) Építési beruházás Kivitelezés Tervezés és kivitelezés Kivitelezés, bármilyen eszközzel, módon, a nyertes ajánlattevő által meghatározott követelményeknek megfelelően Árubeszerzés Adásvétel Lízing Bérlet Részletvétel Ezek kombinációja Szolgáltatásmegrendelés x Szolgáltatási kategória száma 7 A szolgáltatási kategóriákat lásd a C1. mellékletben A teljesítés helye: 1054 Budapest, Szabadság tér 8-9. 1013 Budapest, Krisztina krt. 39. 1238 Budapest, Forgalmas út 1. 1054 Budapest, Szabadság tér 7. 1055 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 78. adott esetben további, Budapest közigazgatási határán belüli telephely(ek) NUTS-kód HU101
Közbeszerzésre, keretmegállapodásra és dinamikus beszerzési rendszerre (DBR) vonatkozó információk
x A hirdetmény közbeszerzés megvalósítására irányul A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer (DBR) létrehozására irányul
Keretmegállapodásra vonatkozó információk (adott esetben )
Keretmegállapodás több ajánlattevővel A tervezett keretmegállapodás résztvevőinek száma vagy (adott esetben), maximális létszáma Keretmegállapodás egy ajánlattevővel A keretmegállapodás időtartama Időtartam év(ek)ben: vagy hónapban: Indoklás arra az esetre vonatkozóan, ha a keretmegállapodás időtartama meghaladja a négy évet: A közbeszerzéseknek a keretmegállapodás teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke (adott esetben, csak számokkal) Becsült érték áfa nélkül: Pénznem: vagy és között Pénznem: A keretmegállapodás alapján megkötendő szerződések értéke és gyakorisága: (ha ismert):
A szerződés vagy a beszerzés(ek) rövid meghatározása
Fénymásolási és nyomtatási üzemeltetés-szolgáltatások
Közös közbeszerzési szójegyzék (CPV)
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék Fő tárgy: 50313200-4 További tárgyak: 50313100-3
A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: igen
Részek ( a részekre vonatkozó részletes információk megadásához a B. melléklet szükség szerint több példányban is használható )
A beszerzés részekből áll: igen (igen válasz esetén) Az ajánlatok benyújthatók egy részre x egy vagy több részre valamennyi részre
Változatokra (alternatív ajánlatok) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) nem II. 2) Szerződés szerinti mennyiség
Teljes mennyiség (valamennyi részt, meghosszabbítást és opciót beleértve, adott esetben)
Fénymásolási és nyomtatási üzemeltetés-szolgáltatások az alábbi részek szerint: 1. rész: Fénymásolási és nyomtatási üzemeltetés-szolgáltatások 128 db +186,72%, nyertes ajánlattevő által bérleti konstrukcióban biztosított eszköz üzemeltetése és karbantartása, továbbá összesen legfeljebb 15 mérnöknap mennyiségű eseti támogatási szolgáltatás nyújtása 2. rész: Nyomdai üzemeltetés-szolgáltatások 1 db RICOH MPC 6000 és 1 db RICOH MPC 6501 típusú, ajánlatkérő tulajdonában levő eszköz, valamint további 1 db +100%, nyertes ajánlattevő által bérleti konstrukcióban biztosított eszköz üzemeltetése és karbantartása, továbbá összesen legfeljebb 15 mérnöknap mennyiségű eseti támogatási szolgáltatás nyújtása (adott esetben, csak számokkal) Becsült érték áfa nélkül: Pénznem: vagy és között Pénznem:
Vételi jogra (opcióra) vonatkozó információ (adott esetben)
Vételi jog (opció) nem (igen válasz esetén) A vételi jog meghatározása: (ha ismert) A vételi jog (opció) gyakorlásának tervezett ideje: hónapban: vagy napban: (a szerződés megkötésétől számítva)
Meghosszabításra vonatkozó információk (adott esetben)
A szerződés meghosszabítható nem A lehetséges meghosszabbítások száma: (ha ismert): vagy: és között (ha ismert) Az árubeszerzésre vagy szolgáltatásmegrendelésre irányuló meghosszabbítható szerződések esetében a további szerződések tervezett ütemezése: hónapban: vagy napban: (a szerződés megkötésétől számítva)
A szerződés időtartama vagy a befejezés határideje
Az időtartam hónapban: vagy napban: (a szerződés megkötésétől számítva) vagy Kezdés (nap/hónap/év) Befejezés 2019/01/31 (nap/hónap/év) III. szakasz : jogi, gazdasági, pénzügyi és Műszaki információk
A szerződést biztosító mellékkötelezettségek (adott esetben)
Késedelmes vagy hibás teljesítés esetén kötbér: A hibás teljesítés esetén a kötbér mértéke az üzemeltetés támogatási szolgáltatás vonatkozásában: a specifikációban rögzített képlet alapján számolt (naptári) negyedéves rendelkezésre állás az előírt (98,00 %) szint alatti teljesítése esetén minden egyes 0,1 százalékpontos csökkenés után 1,0%, de az adott negyedévben legfeljebb összesen a kötbéralap 20 %-nak megfelelő összeg. A kötbér alapja az adott eszközre a szerződés alapján számított, aktuális időszakra (negyedévre) járó támogatási díj. Meghiúsulási kötbér: A szerződés - Vállalkozónak felróható - meghiúsulása esetén Megrendelő a meghiúsult szolgáltatás 36 hónapra vetített nettó üzemeltetési díjának 30%-át jogosult meghiúsulási kötbér jogcímén követelni a Vállalkozótól.
Fő finanszírozási és fizetési feltételek és/vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre
Ajánlatkérő előleget nem fizet. Az ellenérték kiegyenlítésére a szerződésszerű teljesítés Megrendelő általi igazolását követően kiállított számla kiállításától számított 30 napon belül átutalással kerül sor, figyelemmel a Kbt. 130. § (1) és (6) bekezdéseiben, a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdéseiben, valamint az Adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 36/A. §-ában foglaltakra. A folyamatos szolgáltatások díjának elszámolása naptári negyedévenként utólag, az eseti támogatás elszámolása az eseti megrendelésben foglaltak teljesítését követően történik.
A közös ajánlatot tevő nyertesek által létrehozandó gazdasági társaság, illetve jogi személy (adott esetben)
Ajánlatkérő lehetővé teszi, de nem követeli meg nyertes ajánlattevőktől gazdálkodó szervezet alapítását a szerződés teljesítése érdekében. Azt ajánlattevők által a szerződés teljesítése érdekében létrehozott gazdálkodó szervezettel (projekttársaság) szemben ajánlatkérő követelményeket nem határoz meg.
Egyéb különleges feltételek (adott esetben)
A szerződés teljesítésére különleges feltételek vonatkoznak nem (igen válasz esetén) A különleges feltételek meghatározása
Az ajánlattevő/részvételre jelentkező személyes helyzetére vonatkozó adatok (kizáró okok), ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód: Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 56. § (1) bekezdésében meghatározott kizáró okok valamelyike fennáll. Az eljárásban nem lehet ajánlattevő az a gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 56. § (2) bekezdésében meghatározott kizáró ok fennáll. Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 57. § (1) bekezdés a)-d) pontjában meghatározott kizáró ok fennáll. Igazolási mód: Ajánlattevőnek ajánlatában a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 2-10. §-ai szerint, a 11. §-ban foglaltakra is figyelemmel kell igazolnia, hogy nem tartozik a jelen pontban előírt kizáró okok hatálya alá. Alvállalkozó(k) és adott esetben az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet(ek) vonatkozásában ajánlattevőnek nyilatkoznia kell arról, hogy a szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe a Kbt. 56. § (1) bekezdése szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót, valamint az általa alkalmasságának igazolására igénybe vett más szervezet nem tartozik az 56. § (1) bekezdése szerinti kizáró okok hatálya alá. A Kbt. 57. § (1) bekezdés a)-d) pontjában foglalt kizáró okok vonatkozásában ajánlattevő választása szerint a) saját nyilatkozatot nyújt be arról, hogy nem vesz igénybe a Kbt. 57. § (1) bekezdés a)-d) pontja szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót, valamint az általa alkalmasságának igazolására igénybe vett más szervezet nem tartozik a Kbt. 57. § (1) bekezdés a)-d) pontja szerinti kizáró okok hatálya alá, vagy b) az eljárásban megjelölt alvállalkozó nyilatkozatát - a meg nem jelöltekre az a) pont szerinti nyilatkozat mellett - , valamint az alkalmasság igazolására igénybe vett más szervezet nyilatkozatát is benyújthatja arról, hogy a szervezet nem tartozik a Kbt. 57. § (1) bekezdés a)-d) pontja szerinti kizáró okok hatálya alá. A nyilatkozatokra vonatkozó ajánlott mintát az Ajánlati dokumentáció tartalmazza.
Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód: A 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 14. § (1) bekezdés c) pontja alapján ajánlattevő nyilatkozata az előző üzleti évre vonatkozó a közbeszerzés tárgyából (az 1. részre történő ajánlattétel esetén: fénymásolók, nyomtatók bérbeadása és üzemeltetése, karbantartása, javítása, helyszíni támogatása; a 2. részre történő ajánlattétel esetén: nagyteljesítményű nyomtatók (RICOH MPC 6000, RICOH MPC 6501 vagy azzal egyenértékű) bérbeadása és üzemeltetése, karbantartása, javítása, helyszíni támogatása) származó - általános forgalmi adó nélkül számított - árbevételéről. Ajánlattevő az alkalmassági követelményeknek való megfelelését a Kbt. 55. § (5)-(6) bekezdése szerint is igazolhatja. Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): (adott esetben) A szerződés teljesítésére alkalmatlan az ajánlattevő, ha az ajánlattevő közbeszerzés tárgyából (a megajánlott rész(ek) tárgyát képező szolgáltatás nyújtásából) származó - általános forgalmi adó nélkül számított - árbevétele az előző üzleti évben nem érte el - az 1. részre történő ajánlatétel esetén a 25 000 000 Ft-ot; - a 2. részre történő ajánlattétel esetén a 2 000 000 Ft-ot. Az előírt alkalmassági követelményeknek a közös ajánlattevők a Kbt. 55. § (4) bekezdés szerint is megfelelhetnek.
Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód: (1) A 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 15. § (3) bekezdés a) pontja alapján az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított megelőző három évben teljesített legjelentősebb, az 1. részre történő ajánlattétel estén: fénymásolók, nyomtatók bérbeadása és üzemeltetése, karbantartása, javítása, helyszíni támogatása; a 2. részre történő ajánlattétel estén: nagyteljesítményű nyomtatók (RICOH MPC 6000, RICOH MPC 6501 vagy azzal egyenértékű) bérbeadása és üzemeltetése, karbantartása, javítása, helyszíni támogatása szolgáltatásainak ismertetése, legalább a teljesítés ideje, a szerződést kötő másik fél, a szolgáltatás tárgya, az ellenszolgáltatás összege megjelölésével, valamint nyilatkozattal arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e. Fentiek igazolása - a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 16. § (1) bekezdésében foglaltak alapján - ha a szerződést kötő másik fél a Kbt. 6. § 1) bekezdés a)-c) pontja szerinti szervezet, illetve nem magyarországi szervezetek esetében olyan szervezet, amely a 2004/18/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv alapján ajánlatkérőnek minősül, az általa kiadott vagy aláírt igazolással, ha a szezrődést kötő másik fél az előzőekben foglalthoz képest egyéb szervezet, az általa adott igazolással vagy az ajánlattevő, illetve az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet nyilatkozatával. (2) A 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 15. § (3) bekezdés d) pontja alapján azoknak a szakembereknek a megnevezése, képzettségük, végzettségük és szakmai tapasztalatuk ismertetése, akiket be kíván vonni a teljesítésbe (saját kezűleg aláírt szakmai önéletrajz kitöltésével és benyújtásával, illetve a szakember rendelkezésre állási nyilatkozatának és a végzettségét, képzettségét, érvényes minősítését igazoló dokumentum másolatának csatolásával). (3) A 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 15. § (3) bekezdés e) pontja alapján a teljesítéshez rendelkezésre álló (bérleti konstrukcióban biztosítandó) eszközök, berendezések, illetve műszaki felszereltség leírásával. Ajánlattevő az alkalmassági követelményeknek való megfelelését a Kbt. 55. § (5)-(6) bekezdése szerint is igazolhatja. Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): (adott esetben) (1) A szerződés teljesítésére alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem tud bemutatni az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított megelőző három évben teljesített (1.1) az 1. részre történő ajánlattétel esetén: összesen legalább 100 db fénymásoló, nyomtató bérbeadására és üzemeltetésére, karbantartására, javítására, helyszíni támogatására vonatkozó, összesen legalább nettó 50 000 000 Ft ellenértékű referenciát; (1.2) a 2. részre történő ajánlattétel esetén: összesen legalább 1 db nagyteljesítményű nyomtató bérbeadására és üzemeltetésére, karbantartására, javítására, helyszíni támogatására vonatkozó, összesen legalább nettó 3 000 000 Ft ellenértékű referenciát. (2) A szerződés teljesítésére alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem tud bemutatni (2.1) az 1. részre történő ajánlattétel esetén összesen legalább 8 fő, magyar nyelven felsőfokon beszélő vagy magyar anyanyelvű, a teljesítésben részt vevő szakembert, akik közül (2.1.1) legalább 2 fő legalább 4 év (48 hónap) nyomtató és fénymásoló karbantartás és javítás területen szerzett szakmai tapasztalattal és fekete-fehér nyomtatók és multifunkcionális alapgépek karbantartására és javítására vonatkozó, az eszközök gyártója által kiadott vizsgával rendelkezik; (2.1.2) legalább 2 fő legalább 4 év (48 hónap) nyomtató és fénymásoló karbantartás és javítás területen szerzett szakmai tapasztalattal és színes nyomtatók és multifunkcinális alapgépek karbantartására és javítására vonatkozó, az eszközök gyártója által kiadott vizsgával rendelkezik; (2.1.3) legalább 2 fő legalább 4 év (48 hónap) nyomtató és fénymásoló karbantartás és javítás területen szerzett szakmai tapasztalattal és multifunkcionális alapgépekre és azok valamennyi kiegészítője karbantartására és javítására vonatkozó, az eszközök gyártója által kiadott vizsgával rendelkezik, (2.1.4) legalább 2 fő legalább 4 év (48 hónap) hálózati területen szerzett szakmai tapasztalattal és elektronikus eszközök szakirányon villamos-mérnök felsőfokú végzettséggel rendelkezik. (2.2) a 2. részre történő ajánlattétel esetén összesen legalább 3 fő, magyar nyelven felsőfokon beszélő vagy magyar anyanyelvű, a teljesítésben részt vevő szakembert, akik közül (2.2.1) legalább 2 fő legalább 4 év (48 hónap) nyomdagép karbantartás és javítás területen szerzett szakmai tapasztalattal és színes multifunkcionális eszközök karbantartására és javítására vonatkozó, az eszközök gyártója (RICOH) által kiadott (Black and White Master és Colour Master és Multi Funcitonal Products Master) vizsgával rendelkezik; (2.2.2) legalább 1 fő legalább 4 év (48 hónap) hálózati területen szerzett szakmai tapasztalattal és elektronikus eszközök szakirányon villamos-mérnök felsőfokú végzettséggel rendelkezik. (3) A szerződés teljesítésére alkalmatlan az ajánlattevő, ha a teljesítéshez nem áll rendelkezésére az alábbiakban meghatározott eszközpark, illetve a rendelkezésre álló eszközök, berendezések, illetve műszaki felszereltség gyártói dokumentációja alapján a bemutatott eszközök nem felelnek meg a dokumentációban (közbeszerzési műszaki leírás) meghatározott egy vagy több követelménynek (3.1) az 1. részre történő ajánlattétel esetén a közbeszerzési műszaki leírásban (követelményspecifikációban) meghatározott kategóriánkénti igénypontokat teljesítő, eszközcsoportonként legalább a közbeszerzési műszaki leírás IV.A. pontja szerinti táblázat B oszlopában meghatározott mennyiségű, ahol a hivatkozott helyen „0” szerepel, ott legalább 1-1 darab eszközzel, melyek megfelelőségét gyártói dokumentációval igazolja; (3.2) a 2. részre történő ajánlattétel esetén a közbeszerzési műszaki leírásban (követelményspecifikációban) meghatározott bérlendő nyomdagéppel kapcsolatos igénypontokat teljesítő legalább egy darab eszközzel, melynek megfelelőségét gyártói dokumentációval igazolja. Az előírt alkalmassági követelményeknek a közös ajánlattevők a Kbt. 55. § (4) bekezdés szerint is megfelelhetnek.
Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk (adott esetben)
A szerződés védett műhelyek számára fenntartott A szerződés teljesítése védett munkahely-teremtési programok keretében történik III. 3) Szolgáltatásmegrendelésre irányuló szerződésekre vonatkozó különleges feltételek
Adott foglalkozásra (képzettségre) vonatkozó információk
A szolgáltatás teljesítése egy adott foglalkozáshoz (képzettséghez) van kötve nem (igen válasz esetén) A vonatkozó jogszabályi rendelkezésre történő hivatkozás:
A szolgáltatás teljesítésében személyesen közreműködő személyek
A szervezeteknek közölniük kell a szolgáltatás teljesítésében személyesen közreműködő személyek nevét és képzettségét igen IV. SZAKASZ: ELJÁRÁS
Az eljárás fajtája
x Nyílt Meghívásos Gyorsított meghívásos A gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása: Tárgyalásos Megtörtént a részvételre jelentkezők kiválasztása, megjelölése (a tárgyalásos eljárás egyes típusai esetében) (igen válasz esetén a kiválasztott részvételre jelentkezők nevét és címét a VI.3) szakaszban (További információk) kell megadni) Gyorsított tárgyalásos A gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása: Versenypárbeszéd keretében
Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó jelentkezők létszáma vagy keretszáma (meghívásos és tárgyalásos eljárás, versenypárbeszéd)
A gazdasági szereplők tervezett száma vagy Tervezett minimum és (adott esetben) maximális létszáma A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
Az ajánlattevők létszámának csökkentése a tárgyalás vagy a versenypárbeszéd során (tárgyalásos eljárás, versenypárbeszéd)
Igénybe vettek többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát
Bírálati szempontok (jelölje be a megfelelő rovatot/rovatokat)
x A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás vagy Az összességében legelőnyösebb ajánlat az alábbiak szerint az alábbiakban megadott részszempontok (a részszempontokat súlyozással vagy – ha súlyozásra bizonyíthatóan nincs lehetőség – csökkenő fontossági sorrendben kell megadni) a dokumentációban, az ajánlati/részvételi felhívásban, az ajánlattételi felhívásban, illetve az ismertetőben meghatározott részszempontok Szempont Súlyszám
Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni nem (igen válasz esetén, ha szükséges) További információk az elektronikus árlejtésről:
Az ajánlatkérő által az aktához rendelt hivatkozási szám (adott esetben)
KBE/053/2015
Az adott szerződésre vonatkozóan sor került korábbi közzétételre nem
(igen válasz esetén) Előzetes tájékoztató Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S - (nap/hónap/év) Egyéb korábbi közzététel (adott esetben) A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S - (nap/hónap/év) A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S - (nap/hónap/év)
A dokumentáció és a kiegészítő iratok vagy ismertetők beszerzésének feltételei (versenypárbeszéd esetén)
A dokumentáció beszerzésének határideje Dátum: 2015/09/24 (nap/hónap/év) Időpont: 09:00 A dokumentációért fizetni kell nem (igen válasz esetén, csak számokkal) Ár: Pénznem: A fizetés feltételei és módja:
Ajánlattételi vagy részvételi határidő
Dátum: 2015/09/24 (nap/hónap/év) Időpont: 09:00
Az ajánlattételi felhívás megküldése a kiválasztott jelentkezők részére (ha ismert, meghívásos és tárgyalásos eljárás, valamint versenypárbeszéd esetén )
Dátum: (nap/hónap/év)
Az(ok) a nyelv(ek), amely(ek)en a pályázatok (pályaművek), illetve a részvételi jelentkezések benyújthatók
Az EU bármely hivatalos nyelve x Az EU következő hivatalos nyelve(i): HU Egyéb :
Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
-ig (nap/hónap/év) vagy Az időtartam hónapban: vagy napban: 30 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 2015/09/24 (nap/hónap/év) Időpont: 09:00 (adott esetben) Hely: 1054 Budapest, Szabadság tér 8-9., II. emelet 201. tárgyaló Az ajánlatok felbontásán jelenlétre jogosult személyek (adott esetben) igen (igen válasz esetén) További információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: A bontáson a Kbt. 62. § (2) bekezdésében meghatározott személyek vehetnek részt. Ajánlatkérő tájékoztatja ajánlattevőket arról, hogy az épületbe való bejutás biztonsági okokból csak személyi igazolvány vagy útlevél bemutatásával lehetséges és 5-10 percet vehet igénybe. VI. szakasz: kiegészítő információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk (adott esetben)
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem (igen válasz esetén) A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A szerződés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem (igen válasz esetén) Hivatkozás a projekt(ek)re és/vagy program(ok)ra:
További információk (adott esetben)
1. A dokumentáció átvétele vagy elektronikus úton történő elérése az eljárásban való részvétel feltétele. Ajánlatkérő térítésmentesen és teljes terjedelmében közvetlenül elektronikus úton bocsátja a dokumentációt az ajánlattevők rendelkezésére az eljárást megindító felhívást tartalmazó hirdetmény megjelenésének napjától. A dokumentáció - előzetes regisztrációt követően - letölthető a http://kozbeszerzes.mnb.hu oldalról. A dokumentációt ajánlatonként legalább egy ajánlattevőnek vagy az ajánlatban megnevezett alvállalkozónak le kell töltenie / át kell vennie. A dokumentáció másra nem ruházható át, nyilvánosságra nem hozható és nem publikálható. 2. A III.2.2. és a III.2.3. szerinti valamennyi feltétel és ezek előírt igazolási módja a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz képest szigorúbb. 3. Ajánlattevő ajánlatába csatolja a Kbt. 60. § (6) bekezdése szerinti felolvasólapot, amelyen a Kbt. 62. § (3) bekezdése szerinti információk szerepelnek. A nyilatkozat ajánlott mintáját a dokumentáció tartalmazza. 4 Ajánlattevő ajánlatához megajánlott részenként csatolja a Kbt. 60. § (3) bekezdése szerinti kifejezett nyilatkozatát az eljárást megindító ajánlati felhívás feltételeire, a szerződés megkötésére és teljesítésére, valamint a kért ellenszolgáltatásra vonatkozóan. A nyilatkozat ajánlott mintáját a dokumentáció tartalmazza. 5. Ajánlattevő ajánlatában a Kbt. 60. § (5) bekezdése szerint nyilatkozzon arról, hogy a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló törvény szerint mikro-, kis- vagy középvállalkozásnak minősül-e. A nyilatkozat ajánlott mintáját a dokumentáció tartalmazza. 6. Ajánlattevő ajánlatában a Kbt. 40. § (1) bekezdésének megfelelően megajánlott részenként jelölje meg a) a közbeszerzésnek azt a részét (részeit), amelynek teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót kíván igénybe venni, b) az ezen részek tekintetében a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozókat, valamint a közbeszerzésnek azt a százalékos arányát, amelynek teljesítésében a megjelölt alvállalkozók közre fognak működni. A nyilatkozat ajánlott mintáját a dokumentáció tartalmazza. 7. Amennyiben ajánlattevő az előírt alkalmassági követelményeknek a Kbt. 55. § (6) bekezdésében foglaltakra figyelemmel más szervezet (vagy személy) kapacitására (is) támaszkodva kíván megfelelni, az ajánlathoz csatolni kell a Kbt. 55. § (5) bekezdése szerinti nyilatkozatot. A nyilatkozat ajánlott mintáját a dokumentáció tartalmazza. 8. Ajánlattevő, az ajánlatban megjelölt (nevesített) alvállalkozó(k) és az alkalmasság igazolásában részt vevő, az ajánlatban nyilatkozatot tevő más szervezet(ek) csatolják a cégjegyzésre jogosult képviselő aláírási címpéldányának, vagy adott esetben (amennyiben cégeljárás során az került benyújtásra) ügyvéd által ellenjegyzett aláírás-mintájának másolati példányát. 9. Amennyiben a közbeszerzési eljárás során az ajánlattevő és/vagy az ajánlatban megjelölt (nevesített) alvállalkozó(k) és/vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő, az ajánlatban nyilatkozatot tevő más szervezet(ek) nevében a közbeszerzési eljárásban kötelezettségvállalásra jogosult személy nem azonos a cégjegyzésre jogosult személlyel, akkor csatolni kell a kötelezettségvállalásra jogosult személy nevére szóló, a kötelezettségvállalásra jogosult személy aláírását is tartalmazó meghatalmazást. 10. Amennyiben ajánlattevő vonatkozásában a cégkivonat szerint cégügyben el nem bírált módosítás van folyamatban, akkor az ajánlathoz csatolni kell a vonatkozó (a cégbíróság érkeztető bélyegzőjével ellátott vagy az elektronikus igazolás másolatának csatolásával igazoltan) érkeztetett változásbejegyzési kérelem másolati példányát. 11. Közös Ajánlattevőknek az ajánlathoz csatolniuk kell az Ajánlattevők együttműködéséről szóló nyilatkozatot, melyben részletesen rendelkezni kell a képviselet és a feladatok megosztásának kérdéseiről, valamint arról, hogy nyertességük esetén a szerződés ellenértékét melyikük számlájára kérik teljesíteni. 12. Közös Ajánlattevőknek az ajánlatban nyilatkozniuk kell továbbá arról, hogy a szerződés teljesítéséért egyetemleges felelősséget vállalnak és nyertességük esetén a szerződésben foglalt valamennyi kötelezettség teljesítéséig az együttműködési megállapodásuk tartalmai elemein és a tagok személyén nem változtatnak, kivéve, ha ehhez az Ajánlatkérő (szerződés szerinti megrendelő) előzetesen írásban hozzájárult. 13. Ajánlatkérő - összhangban a Kbt. 54. § (1) bekezdésében foglaltakkal - előírja, hogy ajánlattevő tájékozódjon a munkavállalók védelmére és a munkafeltételekre vonatkozó olyan kötelezettségekről, amelyeknek a teljesítés helyén és a szerződés teljesítése során meg kell felelni. 14. A szerződéskötés feltétele annak igazolása, hogy nyertes ajánlattevő rendelkezik az általa bérbe adandó és adott esetben az ajánlatkérő tulajdonában levő, nyertes ajánlattevő által üzemeltetendő eszközök vonatkozásában azok gyártója szakmai támogatásával (pl. kiemelt partner vagy rendszer partner). A feltétel megvalósulását az ajánlatban igazolni kell. 15. A szerződéskötés feltétele, hogy ajánlattevő (szerződés szerinti Vállalkozó) rendelkezzen a szerződés teljes időtartama alatt érvényes és hatályos, tevékenységi körében általa, munkavállalója, képviselője vagy alvállalkozója által megrendelőnek, illetve harmadik személynek szándékosan vagy gondatlanul okozott, valamint mulasztásából származó káreseményekre kiterjedő, éves szinten legalább az 1. részre történő ajánlattétel esetén 25 000 000 Ft/év; a 2. részre történő ajánlattétel esetén 15 000 000 Ft/év kártérítési összegre vonatkozó felelősségbiztosítással. A felelősségbiztosítást a szerződés időbeli hatálya lejártát követő 30 nap időtartamig folyamatosan fenn kell tartani. Az érvényes és hatályos felelősségbiztosítás meglétére vonatkozó igazolást (biztosítási kötvény másolata), melyből megállapítható a tevékenység, melyre a biztosítás vonatkozik, a káreseményenkénti és az éves maximális kifizetés mértéke, valamint az, hogy a biztosítás milyen káreseményekre terjed ki, vagy a biztosítás megkötésére, vagy adott esetben módosítására vonatkozó szándéknyilatkozatot az ajánlathoz csatolni kell. 16. Ajánlatkérő - összhangban a Kbt. 67. §-ában foglaltakkal - a hiánypótlás lehetőségét biztosítja. 17. A szerződéskötés tervezett időpontja: az eljárás eredményéről szóló írásbeli összegezés megküldésének napját követő 11. nap. Amennyiben az nem munkanap, úgy az azt követő második munkanap. 18. Az ajánlatok elbírálására és a szerződéskötésre részenként külön-külön kerül sor. 19. A II.3. ponthoz: Kezdés: a szerződéskötést követő az 1. rész esetében legfeljebb 60, a 2. rész esetében a szerződéskötést követő legfeljebb 30 napon belül.
A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság, Közbeszerzési Döntőbizottság Postai cím: Riadó utca 5. Város: Budapest Postai irányítószám: 1026 Ország: HU Telefon: +36 18828594 E-mail: dontobizottsag@kt.hu Fax: +36 18828593 Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu A békéltetési eljárást lebonyolító szerv (adott esetben) Hivatalos név: Postai cím: Város: Postai irányítószám: Ország: Telefon: E-mail: Fax: Internetcím (URL):
Jogorvoslati kérelmek benyújtása (töltse ki a VI.4.2 rovatot vagy szükség esetén a VI.4.3 rovatot)
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: a Kbt. 137. §-a szerint
A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Postai cím: Város: Postai irányítószám: Ország: Telefon: E-mail: Fax: Internetcím (URL):
E hirdetmény feladásának időpontja 2015/08/08 (nap/hónap/év)
A. melléklet További címek és kapcsolattartási pontok
További információ a következő címeken és kapcsolattartási pontokon szerezhető be
Hivatalos név: Magyar Nemzeti Bank Nemzeti azonosító (ha ismert): cím: Szabadság tér 8-9. Város: Budapest Postai irányítószám: 1054 Ország: HU Kapcsolattartási pont(ok): Címzett: Telefon: +36 14282600-1830 E-mail: kozbeszerzes@mnb.hu Fax: +36 14282900 Internetcím (URL):
Címek és kapcsolattartási pontok, ahonnan a dokumentáció és a kiegészítő iratok beszerezhetők
Hivatalos név: Magyar Nemzeti Bank Nemzeti azonosító (ha ismert): cím: Szabadság tér 8-9. Város: Budapest Postai irányítószám: 1054 Ország: HU Kapcsolattartási pont(ok): Címzett: Telefon: +36 14282600-1830 E-mail: kozbeszerzes@mnb.hu Fax: +36 14282900 Internetcím (URL):
Címek és kapcsolattartási pontok, ahova az ajánlatokat/részvételi jelentkezéseket kell benyújtani
Hivatalos név: Magyar Nemzeti Bank Expedíció Nemzeti azonosító (ha ismert): cím: Szabadság tér 8-9. Kiss Ernő utcai bejárat Város: Budapest Postai irányítószám: 1054 Ország: HU Kapcsolattartási pont(ok): Címzett: Központi Expedíció Telefon: +36 14282600-2736 E-mail: kozbeszerzes@mnb.hu Fax: +36 14282900 Internetcím (URL): IV ) A másik ajánlatkérő címei, amely nevében az ajánlatkérő a beszerzést végzi Hivatalos név: Nemzeti azonosító (ha ismert): Postai cím: Város: Postai irányítószám: Ország: ……. (Az A. melléklet IV) szakasza szükség szerint több példányban is használható)….. B. MELLÉKLET részekre vonatkozó információk Rész száma 1 Elnevezés: FÉNYMÁSOLÁSI ÉS NYOMTATÁSI ÜZEMELTETÉS-SZOLGÁLTATÁSOK 1) Rövid meghatározás: 128 db +186,72%, nyertes ajánlattevő által bérleti konstrukcióban biztosított eszköz üzemeltetése és karbantartása, továbbá összesen legfeljebb 15 mérnöknap mennyiségű eseti támogatási szolgáltatás nyújtása 2) Közös közbeszerzési szójegyzék (CPV) Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék Fő tárgy: 50313200-4 További tárgyak: 50313100-3 3) Mennyiség: lásd 1) pont (ha ismert, csak számokkal) Becsült költség áfa nélkül: Pénznem: vagy és között Pénznem: 4) A szerződés időtartamára vagy kezdetére/befejezésére vonatkozó különböző időpontok feltüntetése (adott esetben) Az időtartam hónapban: vagy napban: (a szerződés megkötésétől számítva) vagy Kezdés (nap/hónap/év) Befejezés 2019/01/31 (nap/hónap/év) 5) További információk a részekről: A szerződéskötéstől számított legfeljebb 60 naptári nap áll nyertes ajánlattevő rendelkezésre a szolgáltatás feltételeinek kialakítására. A teljesítés helye: 1054 Budapest, Szabadság tér 8-9. 1013 Budapest, Krisztina krt. 39. 1238 Budapest, Forgalmas út 1. 1054 Budapest, Szabadság tér 7. 1055 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 78. adott esetben további, Budapest közigazgatási határán belüli telephely(ek) ------------------(Ezt a mellékletet a részek számának megfelelő példányban kell használni) ---------------- B. MELLÉKLET részekre vonatkozó információk Rész száma 2 Elnevezés: NYOMDAI ÜZEMELTETÉS-SZOLGÁLTATÁSOK 1) Rövid meghatározás: 1 db RICOH MPC 6000 és 1 db RICOH MPC 6501 típusú, ajánlatkérő tulajdonában levő eszköz, valamint további 1 db +100%, nyertes ajánlattevő által bérleti konstrukcióban biztosított eszköz üzemeltetése és karbantartása, továbbá összesen legfeljebb 15 mérnöknap mennyiségű eseti támogatási szolgáltatás nyújtása 2) Közös közbeszerzési szójegyzék (CPV) Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék Fő tárgy: 50313200-4 További tárgyak: 50313100-3 3) Mennyiség: lásd 1) pont (ha ismert, csak számokkal) Becsült költség áfa nélkül: Pénznem: vagy és között Pénznem: 4) A szerződés időtartamára vagy kezdetére/befejezésére vonatkozó különböző időpontok feltüntetése (adott esetben) Az időtartam hónapban: vagy napban: (a szerződés megkötésétől számítva) vagy Kezdés (nap/hónap/év) Befejezés 2019/01/31 (nap/hónap/év) 5) További információk a részekről: A szerződéskötéstől számított legfeljebb 30 naptári nap áll nyertes ajánlattevő rendelkezésre a szolgáltatás feltételeinek kialakítására. A teljesítés helye: 1054 Budapest, Szabadság tér 8-9. 1013 Budapest, Krisztina krt. 39. adott esetben további, Budapest közigazgatási határán belüli telephely(ek) ------------------(Ezt a mellékletet a részek számának megfelelő példányban kell használni) ---------------- C1. melléklet Általános beszerzés A II. szakaszban (A szerződés tárgya) említett szolgáltatási kategóriák 2004/18/EK irányelv Kategória száma [ 1 ] Tárgy 1 Karbantartási és javítási szolgáltatások 2 Szárazföldi szállítási szolgáltatások[2], beleértve a páncélozott járművel végzett szolgáltatásokat és a futárszolgálatokat, kivéve a postai küldemények szállítását 3 Légi személyszállítási és teherfuvarozási szolgáltatások, kivéve a postai küldemények szállítását 4 Szárazföldi[3] és légipostai küldemények szállítása 5 Távközlési szolgáltatások 6 Pénzügyi szolgáltatások: (a) Biztosítási szolgáltatások (b) Banki és befektetési szolgáltatások [4] 7 Számítógépes és azzal összefüggő szolgáltatások 8 Kutatási és fejlesztési szolgáltatások[5] 9 Számviteli, könyvvizsgálói és könyvelési szolgáltatások 10 Piackutatási és közvélemény-kutatási szolgáltatások 11 Vezetési tanácsadó szolgáltatások[6] és az ezzel összefüggő szolgáltatások 12 Építészeti szolgáltatások; mélyépítési szolgáltatások és integrált mélyépítési szolgáltatások; városrendezési és tájrendezési szolgáltatások; az ezekkel összefüggő tudományos és műszaki tanácsadási szolgáltatások; műszaki vizsgálati és elemző szolgáltatások 13 Reklámszolgáltatások 14 Épülettakarítási szolgáltatások és ingatlankezelési szolgáltatások 15 Kiadói és nyomdai szolgáltatások, eseti vagy szerződéses alapon 16 Szennyvíz- és hulladékkezelési szolgáltatások, fertőtlenítési és hasonló szolgáltatások Kategória száma [ 7 ] Tárgy 17 Szállodai és éttermi szolgáltatások 18 Vasúti szállítási szolgáltatások 19 Vízi szállítási szolgáltatások 20 Szállítási mellék- és kiegészítő szolgáltatások 21 Jogi szolgáltatások 22 Személyzetelhelyezési és -ellátási szolgáltatások 8 23 Nyomozási és biztonsági szolgáltatások, kivéve a páncélozott járművel végzett szolgáltatásokat 24 Oktatási és szakképzési szolgáltatások 25 Egészségügyi és szociális szolgáltatások 26 Szórakoztató, kulturális és sportszolgáltatások 9 27 Egyéb szolgáltatások 1 A 2004/18/EK irányelv 20. cikke és IIA. melléklete szerinti szolgáltatási kategóriák. 2 Kivéve a 18. kategóriába tartozó vasúti szállítási szolgáltatásokat. 3 Kivéve a 18. kategóriába tartozó vasúti szállítási szolgáltatásokat. 4 Kivéve az értékpapírok és egyéb pénzügyi eszközök kibocsátásával, eladásával, vételével vagy átruházásával kapcsolatos pénzügyi szolgáltatásokat és a jegybanki tevékenységet (szolgáltatást). Nem tartoznak ide továbbá: a föld, meglévő épületek vagy egyéb ingatlan, illetve az arra vonatkozó jogok bármilyen pénzügyi eszköz segítségével történő megvásárlásához vagy bérléséhez kapcsolódó szolgáltatások. Mindazonáltal az adásvételi vagy bérleti szerződés megkötésével egyidejűleg, vagy az ilyen szerződés megkötése előtt vagy után bármilyen formában megkötött, pénzügyi szolgáltatásra irányuló szerződések az irányelv hatálya alá tartoznak. 5 Kivéve a kutatási és fejlesztési szolgáltatásokat, nem értve ide azt az esetet, ha annak eredményét kizárólag az ajánlatkérő hasznosítja tevékenységi körében, és az ellenszolgáltatást teljes mértékben az ajánlatkérő teljesíti. 6 Kivéve a választottbírósági, a közvetítői és a békéltetési szolgáltatást. 7 A 2004/18/EK irányelv 21. cikke és IIB. melléklete szerinti szolgáltatási kategóriák. 8 Kivéve a munkaszerződéseket. 9 Kivéve a műsorszolgáltatók által kötött, műsoranyagok megszerzésével, fejlesztésével, saját vagy koprodukciós készítésével kapcsolatos, illetve a műsorszolgáltatási időtartammal kapcsolatos szerződéseket.

Oppex helps organizations with a professional approach to public sector sales, to either grow their business locally or find new opportunities abroad. We are the largest source of public procurement data in Europe. We process and translate public tenders from over 1.000 local, national and international procurement portals and have acquired over 8 million tenders in our database.


Trusted By

KONE
NHS
3M
ABB