« Back to Search« Back to SearchSearch » Information on Profit-Bodrogkeresztúr, József Eötvös Elementary School Modernization  Bodrogkeresztúr Községi Önkormányzat

Information on Profit-Bodrogkeresztúr, József Eötvös Elementary School Modernization

  Bodrogkeresztúr Hungary — Bodrogkeresztúr Községi Önkormányzat
Published September 28, 2015
|
Notice type
Award notice
Value
€302.55k
Winner
ARM Invest Trade Kft.
Subject: Renovation of primary school technical content of the tender documentation. Quantities: Putting placement of the building, enclosing the mass does not change during upgrading. ARCHITECTURAL DESCRIPTION Placement - Place Building, overall weight is not changed during the upgrade. Major specifications of the plan on the ground floor level of the floor height ± 0.00, the outer sloping terrain varies between -0.05 and -0.40 m compared to this. The institution currently involves 161 students, the number of teachers 15. According to OTÉK calculation of required toilets are as follows: - 15 main female headcount one toilet bowl, 40 men headcount 1 wc + 1 urinal in primary schools for planning szavány (IEC 24203 -2) as follows: - 10 subsidiaries 1wc cup headcount, number of employees must be 40 boys 1 + 2 toilet urinal. Taking into account the stringent requirements of the standard, modified Plumbing female teachers and male toilet 1-1, 8 subsidiaries toilet, and 2 toilets boy is 4 urinals. The planned internal restructuring of the load-bearing structure is not affected, it can be done without a building permit. The proposed changes to the building of the central wing of the building, starting from the design of the modernization program carried out in the next modernization and expansion work: · New water block is made of the existing site, based on the calculations described in the preceding paragraph. The front roof support structure independent from the building suggest constructed so that the Government Decree 312/2012 on the construction permit procedure No.1. Pursuant to Annex also will be feasible without carrying a separate building permit procedure. The planned building renovations are in addition to those listed in the preceding paragraph shall be the central wing has carried out renovation work in the following: Instead of 2 x 70 kW will be equipped with modern and efficient gas-fired condensing boiler. • The premises falburkolatait floor and be part of the total floor area of ​​buildings to replace the breakdown of old coatings. (Where the floor level permits, and the condition of the existing pavement correct, there's the current cover is not removed. • To replace the worn interior doors modern, wooden interior doors. • Review of shock protection point of view, part of the building electrical system, and the necessary repairs, interventions must be made. (This is presumably require replacement of the vast majority of the existing power grid.) • The heating system should be redesigned completely for the current system to replace elbontásával.Az all radiator. • Perform a full field of building part the painting work. TERM STRUCTURAL DESCRIPTION (the design documentation specific structural design section is made, therefore, only be held in the building structures brief statement of) a smaller amount of ground work will be required during the landscaping as interior finishes, final landscaping levels of development of intervention is necessary. The foundation status referring to major cracks appropriate descend on the building is not detected. - Under the new building parts C10 quality concrete strip foundation under the columns basic point is made. The existing walls, small cracks are detected in some places - although sag resistance does not pose a problem - investigation and require repairs. - The new skirting the walls (in the front stairs) precast concrete formwork elements are made from, C12 quality concrete pouring. - The front roof pillars supporting beams are made of wood, 15 × 15 cm cross section. Slabs - téglaboltotzatos ceiling of the existing building, as well as béléstestes-beams and wood-beamed ceilings that are in good condition. - New ceiling is not made during the procedure. Wreaths, triggering - The middle wing 15cm thick walls kipótlásánál over the holes in them with a high element S Porotherm lintels are built duplicated. Stairs - reinforced concrete stairs at the building exterior are made. - The front stairs are made of C12 grade concrete monolith, élvédőkkel, non-slip and frost resistant ceramic coating. The roof structure is in good condition but must be inspected during construction, and the need for reinforcements to be done. The wood materials to be installed must be provided with treatment against fungal and insect pests and fire retardant treatment prior to use. BUILDING CONSTRUCTION DESCRIPTION The flue gas condensing boilers are lightweight and do not constitute a chimney. The roof should examine the potential to repair, reinforcement times

Full tender details available only for Oppex usersSign in

Fact Sheet

Név, cím és kapcsolattartási pont(ok)
Hivatalos név: Bodrogkeresztúr Községi Önkormányzat Postai cím: Kossuth utca 85 Város/Község: Bodrogkeresztúr Postai irányítószám: 3916 Ország: Magyarország Kapcsolattartási pont(ok): Címzett: Májer József Telefon: +36 47396002 E-mail: bodkerhi@t-online.hu Fax: +36 47396002 Az ajánlatkérő általános címe (URL): A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlatkérő típusa
Központi szintű Közszolgáltató Regionális/helyi szintű x Támogatott szervezet [Kbt. 6. § (1) bekezdés g) pont] Közjogi szervezet Egyéb
Klasszikus ajánlatkérők
x Általános közszolgáltatások Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció Honvédelem Szociális védelem Közrend és biztonság Szabadidő, kultúra és vallás Környezetvédelem Oktatás Gazdasági és pénzügyek Egyéb (nevezze meg): Egészségügy
Közszolgáltató ajánlatkérők
Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása Vasúti szolgáltatások Villamos energia Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz szolgáltatások Földgáz és kőolaj feltárása és kitermelése Kikötői tevékenységek Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése Repülőtéri tevékenységek Víz Egyéb (nevezze meg): Postai szolgáltatások I. 4.) Beszerzés más ajánlatkérők nevében Az ajánlatkérő más ajánlatkérők nevében végzi a beszerzést: nem (Igen válasz esetén, ezekre az ajánlatkérőkre vonatkozóan további információkat az A. mellékletben adhat meg.) II. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS TÁRGYA
A szerződéshez rendelt elnevezés
vállalkozási szerződés
A szerződés típusa és a teljesítés helye ( Csak azt a kategóriát válassza – építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás megrendelés –, amelyik a leginkább megfelel a szerződés vagy közbeszerzés(ek) tárgyának)
x Építési beruházás Árubeszerzés Szolgáltatás megrendelés x Kivitelezés Tervezés és kivitelezés Kivitelezés, bármilyen eszközzel, módon, az ajánlatkérő által meghatározott követelményeknek megfelelően Adásvétel Lízing Bérlet Részletvétel Ezek kombinációja Szolgáltatási kategória száma (az 1–27. szolgáltatási kategóriákat lásd a Kbt. 3. és 4. mellékletében) Építési koncesszió Szolgáltatási koncesszió A teljesítés helye: Bodrogkeresztúr, Kossuth Lajos utca 66. NUTS-kód: HU311
Keretmegállapodásra és dinamikus beszerzési rendszerre (DBR) vonatkozó információk
A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszeren (DBR) alapuló szerződés(ek)re irányul
A szerződés vagy a közbeszerzés(ek) tárgya, mennyisége
Tárgya: általános iskola felújítása az ajánlattételi dokumentáció műszaki tartalma szerint. Mennyiségek: Elhelyezés Az épület elhelyezése, befoglaló tömege a korszerűsítés során nem változik. ÉPÍTÉSZETI LEÍRÁS Elhelyezés - Az épület elhelyezése, befoglaló tömege a korszerűsítés során nem változik. Fontosabb paraméterek - Az épület változó szintszámú, a konyha nélkül 869,2 m2 hasznos alapterületű. A telek lejtését követve az udvari épületszárny padlószintje a többi épületrésznél alacsonyabban van. Tetőformája jellemzően összetett nyeregtető. A tervdokumentációban a földszinti padlómagasság a ± 0,00 szint, ehhez képest a lejtős külső terep -0,05 és -0,40 m között változik. Belső kialakítás A jelenlegi vizesblokk korszerűtlen, sem a wc-k, kézmosók számában, sem a helyiségek méretét tekintve nem felel meg az érvényben lévő előírásoknak. Az intézménybe jelenleg 161 tanuló jár, a tanárok száma 15. Az OTÉK alapján a szükséges illemhelyek számítása a következő: - 15 fő női létszámra 1 Wc csésze, 40 fő férfi létszámra 1 Wc+1 piszoár Az általános iskolákra a vonatkozó tervezési szavány (MSZ 24203-2) szerint: - 10 leány létszámra 1wc csésze, 40 fiú létszámra 1 wc+2 piszoár kell. A szabvány szigorúbb előírásait figyelembe véve az átalakított vizesblokkba 1-1 férfi illetve női tanári wc, 8 db leány wc, valamint 2 db fiú wc kerül 4 db piszoárral. A tervezett belső átalakítás az épület teherhordó szerkezetét nem érinti, ezért építési engedély nélkül megvalósítható. Az épületen tervezett változtatások Az épület középső szárnyának korszerűsítésénél a tervezési programból kiindulva a következő korszerűsítési és bővítési munkákat végeztük el: · Új vizesblokk készül a meglévő helyén, az előző pontban leírt számítások alapján. · Kialakításra kerül egy új fedett terasz a középső épületszárny előtt, így a nevelői szoba, a hátsó épületszárny, valamint a vizesblokkok megközelítése fedett útvonalon lesz megoldható. Az előtetőt az épülettől független tartószerkezettel javaslom kialakítani, így az építési engedélyezési eljárásról szóló 312/2012 kormányrendelet 1. sz. melléklete alapján szintén megvalósítható lesz külön építési engedélyezési eljárás lefolytatása nélkül. Az épületen tervezett felújítások Az előző pontban felsoroltakon túlmenően a következő felújítási munkákat kell a középső szárnyon még elvégezni: • A kazánházban meglévő gázkazán elavult, korszerűtlen típus. Helyette 2 db 70 kW teljesítményű korszerű és gazdaságos földgáz üzemű kondenzációs kazán lesz felszerelve. • A helyiségek padló- és falburkolatait az épületrész teljes alapterületén cserélni kell, a régi burkolatok bontásával. (Ahol a padló szintje ezt megengedi, és a meglévő burkolat állapota megfelelő, ott a jelenlegi burkolatot nem kell eltávolítani. • Ki kell cserélni az elhasználódott belső nyílászárókat korszerű, fa anyagú belső ajtókra. • Felül kell vizsgálni érintésvédelmi szempontból az épületrész elektromos hálózatát, és a szükséges javításokat, beavatkozásokat el kell végezni. (Feltehetően ez a jelenlegi elektromos hálózat túlnyomó részének cseréjét igényli.) • A fűtési rendszert teljes egészében át kell alakítani a jelenlegi rendszer elbontásával.Az összes radiátort cserélni kell. • Az épületrész teljes területén el kell végezni a festés-mázolási munkákat. TARTÓSZERKEZETI LEÍRÁS (A tervdokumentációhoz külön tartószerkezeti tervfejezet készül, ezért itt csak az épületszerkezetek rövid ismertetésére kerül sor) Földmunka - Az új előtető alapozása csak minimális földmunkát igényel a síkalapozás (sávalap és pontalap) miatt. Kisebb mennyiségű földmunkára a tereprendezés során lesz szükség, mivel a belső térburkolatok, végleges terepszintek kialakításához beavatkozásra van szükség. Alapozás - A meglévő épület alapozása beton sávalap. Az alapozás állapota megfelelő jelentősebb süllyedésre utaló repedések az épületen nem észlelhetőek. - Az új épületrészek alatt C 10 minőségű beton sávalap, az oszlopok alatt pont-alap készül. Függőleges tartószerkezetek - A meglévő épületek falazata tömör kisméretű téglából illetve feltehetően B30 falazóblokkból készült, a válaszfalak anyaga kerámia válaszfal-lap. A meglevő falakon néhány helyen észlelhetők kisebb repedések amelyek - bár állékonysági problémát nem vetnek fel - kivizsgálást, és javítást igényelnek. - Az új lábazati falak (az előlépcsőknél) előregyártott beton zsaluzó elemkből készülnek, C12 minőségű beton kiöntéssel. - Az előtetőt alátámasztó pillérek fa gerendákból készülnek, 15×15 cm keresztmetszettel. Födémek - A meglévő épület födéme téglaboltotzatos, valamint gerendás-béléstestes, illetve fagerendás födém, amelyek megfelelő állapotban vannak. - Új födém a beavatkozás során nem készül. Koszorúk, kiváltók - A középső épületszárny 15cm vastag falainak kipótlásánál, a bennük kialakított nyílások felett Porotherm S elemmagas áthidalók kerülnek beépítésre duplázva. Lépcsők - Az épületnél kültéri monolit vasbeton lépcsők készülnek. - Az előlépcsők C12 minőségű monolit betonból készülnek, élvédőkkel, csúszásmentes és fagyálló kerámia burkolattal. Tetőszerkezet - A középső épületrész felett egyszerű, egyenes gerincű nyeregtető található. A tetőszerkezet típusa hagyományos, vasbeton koszorúra (illetve a fafödémes részeken sárgerendára) ültetett fa tetőszerkezet, kétállószékes rendszerben, a metszetrajzokon ábrázolt keresztmetszetekkel. A tetőszerkezet megfelelő állapotban van, de a kivitelezés során át kell vizsgálni, és a szükséges megerősítéseket el kell végezni. - Az új előtető a középső épületrész teljes hosszában készül, félnyeregtetős formában. 25 fokos hajlásszöggel. A beépítésre kerülő faanyagokat a felhasználás előtt gomba- és rovarkártevők elleni kezeléssel és égéskésleltető kezeléssel kell ellátni. ÉPÜLETSZERKEZETI LEÍRÁS Kémények - Új falazott kémény építésére a beruházás során nem kerül sor. A kondenzációs kazánok égéstermék elvezetői könnyűszerkezetesek és nem minősülnek kéménynek. Tetőfedés - A jelenlegi tetőfedés hornyolt kerámia cserépfedés, amely igen elhasználódott állapotban van. Cseréje a teljes felületen indokolt. A jelenlegi cserépfedést le kell bontani a cseréplécezéssel együtt. A tetőszerkezetet ázt kell vizsgálni, az esetlegesen javításra, megerősítésre szoruló elemeket javítani kell. Ezt követően fel kell szerelni az új hófogó fóliát, amelyet ellenlécezéssel kell a szarufákhoz rögzíteni, majd el kell készíteni az új cseréplécezést, 3/5 cm cseréplécből. - Az új cserépfedés anyaga TONDACH kerámia cserépfedés, ívesvágású, natúr (piros) színben. A cserépfedés készítésénél gondokodni kell a padlástér megfelelő átszellőztetéséről is a szellőző cserepek beépítésével, és az alsó (eresz menti) beszellőzés biztosításával A tetőfelület hófogását is meg kell oldani, a tetőfedési rendszer részét képező hófogó elemekkel. - Az új előtetőnél a tetőfedés anyaga bitumenes zsindelyfedés, vörös színben. Bádogos munkák - A tetőfedés kiegészítő bádogos szerkezetei (szegélyek, vápák, fallefedések) a tetőfedési rendszer részét képező speciális elemekkel, vagy felületkezelt LINDAB Coverline síklemezből készülnek. A vágások mentén a lemezek korrózióvédelméről utólagosan gondoskodni kell. - A meglévő eresz- és lefolyócsatornákat a homlokzati hőszigetelés miatt le kell szerelni. Mivel eléggé elhasználódott állapotban vannak, cseréjük szükséges, Az új csatornák LINDAB® termékek, zöld színben. (De alumínium anyagú csatorna is alkalmazható.) Vízszigetelések - Az új vizesblokkban a teljes padlófelületen 1 rtg. Bitumenes csupaszlemez talajpára elleni vízszigetelés készül. - A páralecsapódás elkerülése érdekében a padlástéri hőszigetelés fűtött tér felőli oldalára egy réteg polietilén, vagy hővisszaverő alumínium párafékező fóliát kell beépíteni. - A WC helyiségekben a víznek kitett felületeken (padlón, a falakon 20 cm magasságban, a mosdókagyklók környezetében) a csempe alatt a vakolatra felhordva kenhető vízszigetelés készül két rétegben (pl. MAPEI MAPELASTIC). A hajlatokban a szigetelést a repedések elkerülése érdekében hajlaterősítő szalaggal kell megerősíteni (pl. MAPEI MAPEBAND). Hőszigetelések - A padlástérben a födémre 20 cm vastag kőzetgyapot hőszigetelés kerül. Vakolatok - Az új belső vakolat anyaga zsákos kiszerelésű gépi vakolat, amelyet minimum 1 cm vastagságban kell felhordani. A külső vakolatokat teljes felületen le kell verni. Ezt követően a falat (felületelőkészítést követően) üvegszövet beágyazásával le kell simítani, majd lefesteni. Nyílászárók Külső nyílászárók: - Az új külső nyílászárók a vizesblokk átalakításánál készülnek. Általános tulajdonságok: vízzárás:V1, légzárás:L2, szélállóság: SZ1. A nyílászárók lég- és párazárása a tokok peremein habzsinór háttámasszal kiképzett tartósan rugalmas tömítéssel történik. A nyílászárók rögzítése Z profilokkal vagy átmenő lesz megoldva. A nyílászáró minimum U(átlag)=1.1 W/m2K hőszigetelő értékű üvegezéssel készülnek. - Az alaprajzokon feltüntetett nyílászáró méretek a tiszta falnyílás méretet jelentik! A nyílászárók gyártása során előzetesen mindenütt fel kell mérni a helyszíni méreteket, és a nyílászárók tényleges méretének meghatározásánál figyelembe kell venni 2 cm káva-hőszigetelést is! Az ablak párkányok kívül-belül többrétegű felületkezeléssel ellátott acéllemezből (LINDAB) készülnek. Belső nyílászárók: - A középső épületrész vizes helyiségeiben az új ajtólapok 45-55 mm összvastagságú, egyszeres rugalmas ütközéssel, pld. a szárnyban körbefutó EPDM kialakításával készülnek. Felületük acéllemez külső borítású szerkezet, fa utánzatú dekorfólia borítással. Tokszerkezet: utólagosan szerelhető acél tok, porszórt felületképzéssel, Vasalat: általánosságban egyszerű kulcsos zár, 1 db kulccsal, pántoldalon 2 db, leemelés nélkül is állítható magasságot biztosító pánt, nikkelezett kilinccsel, „V” pánttal. (részletesen lásd a konszignációkban) Asztalosmunkák - Az ablakkönyöklők előregyártott elemekből (pl. HELOPAL könyöklő) készülnek. Szárazépítés Gipszkarton burkolatok - Az iroda helyiségek fölött készítendő gipszkarton burkolatot a mennyezethez illetve a falhoz rögzített acél profilból készülő vázszerkezet tartja, a profil-távolság legfeljebb 42 cm lehet. Az álmennyezet anyaga 1,25 cm vastagságú gipszkarton lap. A közlekedőben a gépészeti és az elektromos vezetékeket szintén gipszkarton burkolattal kell eltakarni. - Tűzállóságra vonatkozó követelmény esetén csak piros jelzésű gipszkarton lapot, párás, nedves helyiségben (a WC-kben) csak zöld jelzésű gipszkarton lapot szabad használni! - A középső épületrész átalakítása során a belső válaszfalak 12,5cm vastag gipszkarton szerelt válaszfalak, 2×2 rtg. Gipszkarton burkolattal. Padlóburkolatok - Javasoltan 30 x 30, vagy 40x40 cm lapméretű kőagyaglap burkolat készül az alaprajzon feltüntetett helyiségekben. A lapburkolatokat nagy gondossággal elkészített aljzatkiegyenlítő rétegre (pl. PADLOPON EXTRA önterülő aljzat) lehet lerakni, ragasztással rögzítve. A 7-8 cm magas lábazatot készíteni, a padlócsatlakozásánál hajlított elemekkel. A vizes helyiségek padlóburkolatát csúszásmentes kivitelben kell kialakítani. - A vezetői irodában és tanteremben POLIFOAM terítésre fektetett csaphornyos laminált parketta burkolat készül. A burkolatot csak megfelelően szilárd, pormentes és száraz aljzatra szabad leragasztani. Falburkolatok Vizes helyiségek falburkolata - Ajtótok magasságig érő lapokból készül gres lap burkolat illetve csempeburkolat az alaprajzon feltüntetett helyiségekben, hálós kiosztással, 2 mm fugamérettel, MAPEI ragasztóval illetve fugázóval, ragasztás alatt általánosan 20 cm, zuhanynál teljes magasságú MAPEI kent szigeteléssel. A gres lap burkolatkiosztásának általános elve a középtengelyről történő szétosztás, amennyiben a széleken 3 cm, vagy annál szélesebb elemek adódnak. A falburkolatok a padlóig érnek, alattuk külön lábazat nem készül. Felületképzések - A belső falfestés javasoltan korlátozottan mosható, diszperzites festés pasztell színekben és fehérben. - Az épület külső homlokzatképzése a homlokzati hőszigetelés külső felületét adó, ragasztóba ágyazott üvegszövetre felhordott vékonyvakolat , amelyet fehér homlokzatfestéssel kell ellátni, két rétegben. - A faszerkezetek kívülről a kétszeri lazúr mázolást kapnak, zöld színben. - A fém szerkezeti elemek korrózióvédő alaprétegre felvitt két rétegű olaj mázolással lesznek felületkezelve. Befejező munkák - Az előtető alatt körül 6 cm vastag beton térkőből készül térburkolat. A burkolóköveket 15 - 25 cm vastag, megfelelően tömörített kavicságyra kerülő finom kőzúzalékba vagy homokba kell ágyazni. A burkolat szegélyezést beton talpgerendába ágyazott 25 cm magas süllyesztett kerti szegély biztosítja, szürke színben.
Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék Fő tárgy: 45100000-8
A szerződés(ek) végleges összértéke (Csak a végleges összértéket kérjük megadni számokkal, az összes szerződést, részt, meghosszabbítást és opciót beleértve; az egyes szerződésekre vonatkozó információkkal kapcsolatban a IV.szakaszt (Az eljárás eredménye) kérjük kitölteni)
Érték: 95432395 Pénznem: HUF Áfa nélkül Áfával x Áfa (%) 27 , 00
Szolgáltatási koncesszió esetén az ellenszolgáltatás leírása
III. SZAKASZ: ELJÁRÁS
Az eljárás fajtája
Klasszikus ajánlatkérők A Kbt. 123. §-a szerinti, szabadon kialakított eljárás A Kbt. 121. § (1) b) pontja szerinti, a Kbt. Második Részében meghatározott szabályok alapján lefolytatott eljárás az alábbiak szerint: Nyílt Meghívásos Gyorsított meghívásos Versenypárbeszéd Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos Gyorsított tárgyalásos Hirdetmény nélküli tárgyalásos Keretmegállapodásos, az eljárás első részében nyílt Keretmegállapodásos, az eljárás első részében meghívásos Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetménnyel induló tárgyalásos Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetmény nélküli tárgyalásos x Kbt. 122/A. § szerinti eljárás Közszolgáltató ajánlatkérők A Kbt. 123. §-a szerinti, szabadon kialakított eljárás A Kbt. 121. § (1) b) pontja szerinti, a Kbt. Második Részében meghatározott szabályok alapján lefolytatott eljárás az alábbiak szerint: Nyílt Meghívásos Előminősítési hirdetménnyel meghirdetett meghívásos Előminősítési hirdetménnyel meghirdetett tárgyalásos Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos Hirdetmény nélküli tárgyalásos Időszakos előzetes tájékoztatót tartalmazó hirdetménnyel meghirdetett meghívásos Időszakos előzetes tájékoztatót tartalmazó hirdetménnyel meghirdetett tárgyalásos Keretmegállapodásos, az eljárás első részében nyílt Keretmegállapodásos, az eljárás első részében meghívásos Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetménnyel induló tárgyalásos Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetmény nélküli tárgyalásos Kbt. 122/A. § szerinti eljárás III. 1.1.2.) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása: (adott esetben) : Az eljárás becsült értéke, figyelembe véve az egybeszámítási szabályokat is, nem éri el a 150 millió forintot.
Értékelési szempontok (csak a megfelelőt jelölje meg)
x A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás VAGY (adott esetben a Kbt. 123. §-a szerinti eljárásban) Az összességében legelőnyösebb ajánlat a következő részszempontok alapján Szempont Súlyszám VAGY Egyéb:
Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
Elektronikus árlejtést alkalmaztak nem
Az eljárás (részajánlat-tételi lehetőség esetén az adott rész vonatkozásában) eredményes volt
igen
Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 3 Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: ARM Invest Trade Kft. Postai cím: Ginzery Sándor u. 4. Város/Község: Miskolc Postai irányítószám: 3516 Ország: HU Telefon: E-mail: Fax: Internetcím (URL):
A szerződés értékére vonatkozó információk (csak számokkal)
A szerződés eredetileg becsült összértéke (adott esetben) Érték: Pénznem: Áfa nélkül Áfával Áfa (%) , A szerződés végleges összértéke Érték: 95432395 Pénznem: HUF Áfa nélkül Áfával x Áfa (%) 27 , 00 és a figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat 95432395 / és a legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: 97963008 Pénznem: HUF Áfa nélkül Áfával x Áfa (%) 27 , 00 Éves vagy havi érték esetén: (adja meg) Az évek száma: VAGY a hónapok száma: A szerződés határozatlan időtartamra szól nem
Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződéshez: igen (Igen válasz esetén, csak számokkal) Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek igénybevételével történő teljesítésének értékét vagy arányát (részét): Érték áfa nélkül: (arab számmal) Pénznem: Arány (rész): 20 , 00 (%) Nem ismert Az alvállalkozásba adandó érték/arány rövid meghatározása: (ha ismert) építőmesteri munka- Nyír-Contingo Kft. 20%
A nyertes ajánlattevő kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló törvény szerinti minősítése
x mikro vállalkozás kisvállalkozás középvállalkozás egyéb
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege (adott esetben)
Név: "SZETESZ" 2000 Építő Kft. Cím: 1151 Budapest, Horváth Mihály u. 2. Ellenszolgáltatás összege (csak számokkal): Érték: 97104219 Pénznem: HUF Áfa nélkül Áfával x Áfa (%) 27 , 00
Az ajánlattevők neve és címe (ország is) (adott esetben)
"SZETESZ" 2000 Építő Kft. (név) 1151 Budapest, Horváth Mihály u. 2. (cím) HU (székhely szerinti ország) ARM Invest Trade Kft. (név) 3516 Miskolc, Ginzery Sándor u. 4. (cím) HU (székhely szerinti ország) SUBI-KER 2000 Kft. (név) 2241 Sü1ysáp, Szív utca 6/a. (cím) HU (székhely szerinti ország) ----------------------------------(E pontból az ajánlattevők számától függően több használandó)-----------------------------------
Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt
nem ---------------(Ez a szakasz szükség szerint több példányban is használható. Részajánlat-tételi lehetőség esetén ez a szakasz valamennyi részajánlati kör tekintetében, külön-külön töltendő ki.)------------------- V. szakasz: kiegészítő információk
Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A szerződés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem (Igen válasz esetén) Hivatkozás a projekt(ek)re és/vagy program(ok)ra:
Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Döntőbizottság tájékoztatásának napja
Dátum: 2015/07/03 (év/hó/nap)
Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok (adott esetben)
Az eljárásban környezetvédelmi szempontok kerültek meghatározásra: szerződéses feltételként bírálati részszempontként/alszempontként a műszaki leírás részeként az alkalmassági feltételek körében környezetvédelmi intézkedések alkalmazásának előírásával (építési beruházás és szolgáltatás megrendelés esetén) az alkalmassági feltételek körében környezetvédelmi vezetési rendszereknek való megfelelés igazolásával
Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok (adott esetben)
Az eljárásban szociális szempontok kerültek meghatározásra: szerződéses feltételként bírálati részszempontként/alszempontként a műszaki leírás részeként alkalmassági feltételként védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés útján

Oppex helps organizations with a professional approach to public sector sales, to either grow their business locally or find new opportunities abroad. We are the largest source of public procurement data in Europe. We process and translate public tenders from over 1.000 local, national and international procurement portals and have acquired over 8 million tenders in our database.


Trusted By

KONE
NHS
3M
ABB