« Back to Search« Back to SearchSearch » Supply necessary titled "The Tapolcai Wastewater Treatment Plant technological modernization" EEOP 7.1.0 / 11-2012-0055 implementation of the project design tasks - Information amending the contract  Tapolca Város Önkormányzata

Supply necessary titled "The Tapolcai Wastewater Treatment Plant technological modernization" EEOP 7.1.0 / 11-2012-0055 implementation of the project design tasks - Information amending the contract

  Tapolca Hungary — Tapolca Város Önkormányzata
Published February 4, 2015
|
Notice type
Additional information
Value
€80.30k
Winner
VIZITERV ALBA Szolgáltató Kft.
Supply necessary titled "The Tapolcai Wastewater Treatment Plant technological modernization" EEOP 7.1.0 / 11-2012-0055 implementation of the project design tasks Activities quantities: Planning Task EEOP 7.1.0 / 11-2012-0055 invitations properly "Tapolca WWTP technological modernization "within the framework of project preparation and acquisition of water rights permit preparation of technical documentation for • network reconstruction work • design data service water rights permit plan for the preparation of the following documentation technical content • WWTP modernize the preparation of the Detailed Feasibility Study (Project Description) (including Preparation of cost-benefit analysis) • design cost estimate of the wastewater treatment plant and network reconstruction in both the preparation of specifications: sewage treatment plant in accordance with FIDIC contract conditions 3.kötet yellow book "customer requirements", 4.kötet "A price bids" and Volume 5 "Indicative design documentation "for compiling the fifth volume of water permits in accordance with the case plan is indicative of network documentation reconstruction FIDIC contract conditions 3.kötet red book" customer requirements ", 4.kötet" A lump sum Bid Price "and the fifth book," Plan Documents "compilation Volume 5 detailed design documentation Technical Assistance to the RMT and the terms of reference of quality control during the main points to be resolved during the planning of the following tasks: - WWTP standard hidraulikai- and pollutant load determination - the mechanical cleaning steps and the settler (s) for sizing required hydraulic peak load me ...

Full tender details available only for Oppex usersSign in

Fact Sheet

Az ajánlatkérőként szerződő fél neve és címe
Hivatalos név: Tapolca Város Önkormányzata Postai cím: Hősök tere 15 Város/Község: Tapolca Postai irányítószám: 8300 Ország: Magyarország Kapcsolattartási pont(ok): Címzett: Kruchió Edina Telefon: 87/511-150 E-mail: kruchio.edina@tapolca.hu Fax: 87/511-164 Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.tapolca.hu A felhasználói oldal címe (URL):
A nyertes ajánlattevőként szerződő fél neve és címe
Hivatalos név: VIZITERV ALBA Szolgáltató Kft. Postai cím: Tolnai u. 1. Város/Község: Székesfehérvár Postai irányítószám: 8000 Ország: HU Kapcsolattartási pont(ok): Címzett: Telefon: +36 22510533 E-mail: viziterv.alba@t-online.hu Fax: +36 22310544 Az ajánlattevő általános címe (URL): www.vizitervalba.hu ----------------------------- (Az I.2) szakaszból szükség esetén több példány használható) -------------------
Az ajánlatkérő típusa
Központi szintű Közszolgáltató Regionális/helyi szintű x Támogatott szervezet [Kbt. 6. § (1) bekezdés g) pont] Közjogi szervezet Egyéb
Klasszikus ajánlatkérők
x Általános közszolgáltatások Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció Honvédelem Szociális védelem Közrend és biztonság Szabadidő, kultúra és vallás Környezetvédelem Oktatás Gazdasági és pénzügyek Egyéb (nevezze meg): Egészségügy
Közszolgáltató ajánlatkérők
Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása Vasúti szolgáltatások Villamos energia Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz szolgáltatások Földgáz és kőolaj feltárása és kitermelése Kikötői tevékenységek Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése Repülőtéri tevékenységek Víz Egyéb (nevezze meg): Postai szolgáltatások II. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS TÁRGYA
A szerződéshez rendelt elnevezés
Vállalkozási szerződés "A Tapolcai Szennyvíztisztító Telep technológiai korszerűsítése" elnevezésű KEOP-7.1.0/11-2012-0055 projekt megvalósításához szükséges tervezési feladatok ellátása"
A szerződés típusa és a teljesítés helye (Csak azt a kategóriát válassza – építési beruházás,árubeszerzés vagy szolgáltatás megrendelés–, amelyik leginkább megfelel a szerződés vagy a közbeszerzés(ek) tárgyának)
Építési beruházás Kivitelezés Tervezés és kivitelezés Kivitelezés, bármilyen eszközzel, módon, az ajánlatkérő által meghatározott követelményeknek megfelelően Árubeszerzés Adásvétel Lízing Bérlet Részletvétel Ezek kombinációja x Szolgáltatás megrendelés Szolgáltatási kategória száma: 12 (az 1–27. szolgáltatási kategóriákat lásd a Kbt. 3. és 4. mellékletében Építési koncesszió Szolgáltatási koncesszió A teljesítés helye Magyarország, Tapolca, külterület 0607. hrsz. NUTS-kód HU213
A szerződéskötés időpontja
Dátum: 2014/05/05 (év/hó/nap)
A szerződés tárgya és mennyisége
„A Tapolcai Szennyvíztisztító Telep technológiai korszerűsítése” elnevezésű KEOP-7.1.0/11-2012-0055 projekt megvalósításához szükséges tervezési feladatok ellátása Tevékenységek, mennyiségek: Tervezési feladat: KEOP-7.1.0/11-2012-0055 pályázati kiírásnak megfelelően „Tapolca város szennyvíztisztító telep technológiai korszerűsítése” projekt keretén belül az alábbi műszaki tartalmú dokumentáció elkészítése • szennyvíztisztító telep korszerűsítésére vonatkozó vízjogi létesítési engedélyezési terv elkészítése és vízjogi létesítési engedély beszerzése • hálózat rekonstrukciós munkákra vonatkozó műszaki dokumentáció elkészítése • tervezői adatszolgáltatás a Részletes Megvalósíthatósági Tanulmány (Projektleírás) elkészítéséhez (benne költséghaszon elemzés) • tervezői költségbecslés elkészítése a szennyvíztisztító telepre és a hálózat rekonstrukcióra egyaránt Közbeszerzési dokumentáció elkészítése: szennyvíztisztító telep FIDIC sárga könyves szerződéses feltételeknek megfelelően 3.kötet „Megrendelői követelmények” , 4.kötet „Egyösszegű Ajánlati ár ” és az 5. kötet „Indikatív tervdokumentáció” összeállítása 5. kötet esetében a vízjogi engedélyezési terv képezi az indikatív dokumentációt hálózat rekonstrukció esetén FIDIC piros könyves szerződéses feltételeknek megfelelően a 3.kötet „Megrendelői követelmények” , 4.kötet „Egyösszegű Ajánlati ár ” és az 5. kötet „Tervdokumentáció” összeállítása 5. kötet kiviteli tervdokumentáció Tervezői közreműködés az RMT és a közbeszerzési dokumentáció minőségellenőrzése során Főbb pontokban az alábbi feladatokat kell a tervezés során megoldani: - szennyvíztisztító telep mértékadó hidraulikai- és szennyezőanyag-terhelésének megállapítása - a mechanikai tisztítási fokozat és az ülepítő(k) méretezéséhez szükséges hidraulikai csúcsterhelés megállapítása. - esetlegesen záporvíz-tározó tervezése. - terv készítése a mechanikai tisztítási fokozat fejlesztésére, - harmadlagos tisztítás tervezése, amely részint a másodlagos tisztításból kilépő foszfor csökkentésére, másrészt az ülepítőből megszökő lebegőanyag csökkentésére irányul. - egy olyan szabályozási rendszer tervezése - meghatározva annak műszerigényét - amely a biológiai tisztítás automatikus szabályozását lehetővé teszi. - a fölösiszap víztelenítésének tervezése csigáspréssel. - a tervezett technológiában felhasznált vasbeton műtárgyak szükség szerinti felújítása - a meglévő kiszolgáló épület - irányítástechnikai rendszer elhelyezése érdekében szükségessé váló - belső átalakítása
Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék Fő tárgy: 71200000-0
A szerződés végleges összértéke
A szerződés végleges összértéke (A szerződés szerinti végleges összértéket kérjük megadni számokkal, az összes szerződést, részt, meghosszabbítást és opciót beleértve) Érték: 24800000 Pénznem: HUF Áfa nélkül x Áfával Áfa (%) ,
A szerződés időtartama vagy a befejezés határideje
Az időtartam hónapban: vagy napban: (a szerződés megkötésétől számítva) VAGY: Kezdés 2014/05/05 (év/hó/nap) Befejezés 2014/07/30 (év/hó/nap) VAGY: a teljesítés határideje a) a nyertes ajánlattevőként szerződő fél általi teljesítés határideje: (év/hó/nap) b) ajánlatkérőként szerződő fél általi teljesítés határideje: (év/hó/nap) A szerződés határozatlan időtartamra szól nem III. SZAKASZ: ELJÁRÁS
A Kbt. XII-XIII. fejezete szerinti eljárás esetén
Nyílt Meghívásos Gyorsított meghívásos Versenypárbeszéd Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos Gyorsított tárgyalásos Hirdetmény nélküli tárgyalásos Keretmegállapodásos, az eljárás első részében nyílt Keretmegállapodásos, az eljárás első részében meghívásos Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetménnyel induló tárgyalásos Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetmény nélküli tárgyalásos III. 1.1.2) A Kbt. XIV. fejezete szerinti eljárás esetén Nyílt Meghívásos Időszakos előzetes tájékoztatót tartalmazó hirdetménnyel meghirdetett meghívásos Időszakos előzetes tájékoztatót tartalmazó hirdetménnyel meghirdetett tárgyalásos Előminősítési hirdetménnyel meghirdetett meghívásos Előminősítési hirdetménnyel meghirdetett tárgyalásos Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos Hirdetmény nélküli tárgyalásos Keretmegállapodásos, az eljárás első részében nyílt Keretmegállapodásos, az eljárás első részében meghívásos Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetménnyel induló tárgyalásos Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetmény nélküli tárgyalásos III. 1.1.3) A Kbt. Harmadik része szerinti eljárás esetén Klasszikus ajánlatkérők A Kbt. 123. §-a szerinti, szabadon kialakított eljárás A Kbt. Második Részében meghatározott szabályok szerinti eljárás az alábbiak szerint: Nyílt Meghívásos Gyorsított meghívásos Versenypárbeszéd Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos Gyorsított tárgyalásos Hirdetmény nélküli tárgyalásos Keretmegállapodásos, az eljárás első részében nyílt Keretmegállapodásos, az eljárás első részében meghívásos Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetménnyel induló tárgyalásos Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetmény nélküli tárgyalásos x Kbt. 122/A. § szerinti eljárás Közszolgáltató ajánlatkérők A Kbt. 123. §-a szerinti, szabadon kialakított eljárás A Kbt. Második Részében meghatározott szabályok szerinti eljárás az alábbiak szerint: Nyílt Meghívásos Előminősítési hirdetménnyel meghirdetett meghívásos Előminősítési hirdetménnyel meghirdetett tárgyalásos Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos Hirdetmény nélküli tárgyalásos Időszakos előzetes tájékoztatót tartalmazó hirdetménnyel meghirdetett meghívásos Időszakos előzetes tájékoztatót tartalmazó hirdetménnyel meghirdetett tárgyalásos Keretmegállapodásos, az eljárás első részében nyílt Keretmegállapodásos, az eljárás első részében meghívásos Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetménnyel induló tárgyalásos Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetmény nélküli tárgyalásos Kbt. 122/A. § szerinti eljárás
Értékelési szempontok (csak a megfelelőt jelölje meg)
x A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás VAGY Az összességében legelőnyösebb ajánlat a következő részszempontok alapján Szempont Súlyszám VAGY Egyéb:
Hivatkozás a lefolytatott közbeszerzési eljárást megindító felhívásra (adott esetben)
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S - A hirdetmény közzétételének időpontja: (év/hó/nap) ÉS / VAGY A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: / (KÉ-szám/évszám) A hirdetmény közzétételének időpontja: (év/hó/nap)
Hirdetmény közzététele nélküli eljárás esetén az ajánlattételi felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Döntőbizottság tájékoztatásának napja (adott esetben)
Dátum: 2014/03/26 (év/hó/nap)
Hivatkozás az eljárás eredményéről szóló tájékoztatót tartalmazó hirdetményre
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S - A hirdetmény közzétételének időpontja: (év/hó/nap) ÉS / VAGY A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: 8163 / 2014 (KÉ-szám/évszám) A hirdetmény közzétételének időpontja: 2014/05/09 (év/hó/nap) IV. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁSA
A szerződés módosítása érint értékelési szempont szerinti szerződéses feltételt
nem
A szerződés módosításának tartalma (megadva az eredeti szerződéses feltételt is)
EREDETI „V. A teljesítés ideje A szerződésben meghatározott feladatok teljesítésének kezdete a szerződéskötés napja, a teljesítés befejezésének határideje 2014. július 30. napja. Felek rögzítik, hogy a Vállalkozó az engedélyeztetési eljárásokban való részvételi, továbbá a III. 2.1. pont szerinti közreműködési feladatokat a jelen szerződés megszűnését követően, a jelen szerződés szerinti terveken alapuló közbeszerzési eljárás tényleges lefolytatása során is köteles ellátni.” MÓDOSÍTOTT „V. A teljesítés ideje A szerződésben meghatározott feladatok teljesítésének kezdete a szerződéskötés napja, a teljesítés befejezésének határideje 2014. augusztus 29. napja. Felek rögzítik, hogy a Vállalkozó az engedélyeztetési eljárásokban való részvételi, továbbá a III. 2.1. pont szerinti közreműködési feladatokat a jelen szerződés megszűnését követően, a jelen szerződés szerinti terveken alapuló közbeszerzési eljárás tényleges lefolytatása során is köteles ellátni.”
A módosítás indoka
Vállalkozó 2014. július 7. napján akadályoztatást jelentett be Megrendelő felé tekintettel arra, hogy az üzemeltetővel (DRV Zrt.) és a Megrendelővel folytatott előzetes tárgyalásokon meghatározott 4500 m³/d hidraulikai kapacitás az üzemeltetői adatszolgáltatás alapján nem igazolható. Vállalkozó és az üzemeltető 2014. július 25. napján szakmai egyeztető tárgyalást tartott, melynek során a projekt tervezési alapadatainak egyeztetésére, majd véglegesítésére került sor. Az egyeztetésről felvett jegyzőkönyv jelen szerződés módosítás mellékletét képezi. Vállalkozó 2014. július 30. napján írásban kérte az egyeztetésen meghatározott hidraulikai kapacitás Megrendelő általi jóváhagyását. Megrendelő a jegyzőkönyv szerinti műszaki tartalmat jóváhagyta. A 2014. május 5. napján kelt Tervezési szerződés V. pontjában meghatározott teljesítési határidő 2014. július 30. Mivel a fentiek alapján a Tervezési szerződésben meghatározott teljesítési határidő nem tartható, Vállalkozó kérte a szerződés teljesítési határidejének 30 nappal történő meghosszabbítását.
A szerződés módosításának időpontja
Dátum: 2014/07/30 (év/hó/nap) V. szakasz: kiegészítő információk
A nyertes ajánlattevőként szerződő fél nyilatkozata
Nyertes ajánlattevő a szerződés módosításával és annak közzétételével egyetért.

Oppex helps organizations with a professional approach to public sector sales, to either grow their business locally or find new opportunities abroad. We are the largest source of public procurement data in Europe. We process and translate public tenders from over 1.000 local, national and international procurement portals and have acquired over 8 million tenders in our database.


Trusted By

KONE
NHS
3M
ABB