« Back to Search« Back to SearchSearch » A contract -. NOGPOP 3.1.4 / A-11-2012-0001 Ocean Értől the complex development of public transport supply additional construction related projects in Bihar execution tasks corrections  Pocsaj Nagyközség Önkormányzata

A contract -. NOGPOP 3.1.4 / A-11-2012-0001 Ocean Értől the complex development of public transport supply additional construction related projects in Bihar execution tasks corrections

  Pocsaj Hungary — Pocsaj Nagyközség Önkormányzata
Published August 24, 2015
|
Notice type
Additional information
. NOGPOP 3.1.4 / A-11-2012-0001 Ocean Értől the complex development of public transport, according to the additional supply of construction related projects in Bihar execution tasks as follows: Part I: Pocsaj 4808 marked 26 + 736 km road section left the site plan by the need to build additional sidewalks to maintain longitudinal fall under the standard. Build sidewalks: 40 m2 paving the planned structure and 48 m garden edging 4807 marked way 30 + 509 km section better.The (Petofi u 3) The built additional sidewalk 8 m2 and 12 meter margin 32 + 514 km with plenty of built additional pavement 23 m2 34 m Pocsaj and hem, Market u + 426 33 92 4807j left side of the pavement to be built additional 15 m2 to 18 + 348 km fm edge 33 jobb.o. The built additional pavement 15 m2 and 18 m edge of the area covered with crushed stone base uncertain origin, which falhasználható road fund as a form to an average of 10 cm thick Ckt-4 cement stabilization equalization must be the road fund established after the preliminary profiling and compacting. Asphalt must be measured before the start of the Alpine ruggedness, minimum value of 80 N / mm2 of the bus turning pavement width of 3.5 meters of 10.25 meters lekerkítő rays (axis). Develop career structure is as follows: - Existing alapprofilozás, Compression - 10 cm Ckt-balancing layer 4 - 6 cm C-16 main road fund - 5 cm C-11 graphite coating II. Part One: Kismarja be between the sidewalk and the street Island road sign constructed between 4808 bilateral garden trim width of 1.5 meters, next to the state road berm 1.5 meters followed. The 320 meter length sidewalk. The existing filling site to be constructed on the embankment widening layered hijacking after the step of, and compression (degree of compactness upper 50 cm TRQ 95%) of the prepared mirror must be constructed on the sidewalk, the following track structure. - 10 cm gravel sub-base - 15 cm Ckt cement stabilization - 4 cm asphalt wearing course AC-11 III. Part One: Létavértes Based on the attached site plan the amount of átépítetendő sidewalks will be as follows: - Before Provider house 380 m2 - behind the bus Waiting platform 46 m2 - Oradea street pavement accession of 10 m2 - Total: 436 m2 - Garden edging 15 m of sidewalks, the following path structure to be built: - floating thick (10 cm) 4 Ckt-leveling - 3 cm thick bedding finomzúzalék - 6 cm thick stone space to accommodate the rain water falling in the zone: not found, so it is necessary to solve the construction of infiltration wells. The szikkasztókutakat be designed using the following elements: - 20 cm kulékavics filter layer - 2 100/50 kútgyűrű - 1 100/60 shaft reducers - 1 water swallow up cover against the infiltration wells plugging the kulékavics filter pad fluid permeable geotextile be surrounded. IV. Part One: Monostorpályi Petofi Square bus round the track being used and turning and positioning of the platform to redesign trapped in a form that the platform was moved in front of the Mayor's Office and the lekerítő rays have been modified so that the articulated bus find out advice. The attached notice only the budget surplus quantities included. Passengers waiting to be within the scope of the local government, which contributed to the Mayor's Office, according to the minutes. Peroni phone rain shaft should be stressed levels. 4809 marked road 2.2 km 11 + 680 No Right 2.3) + 12 4809 236 km road sign on the right page 6 m2 no additional construction pavement arises.

Full tender details available only for Oppex usersSign in

Fact Sheet

Név, cím és kapcsolattartási pont(ok) (a közzétett hirdetményben szereplő információval egyezően)
Hivatalos név: Pocsaj Nagyközség Önkormányzata Postai cím: Nagy utca 51. Város/Község: Pocsaj Postai irányítószám: 4125 Ország: Magyarország Kapcsolattartási pont(ok): Címzett: Kecskés Gyula Polgármester Telefon: +36 54415001 E-mail: pocsajph@t-online.hu Fax: +36 54415024 Az ajánlatkérő általános címe (URL): A felhasználói oldal internetcíme (URL): További információ a következő címen szerezhető be: A fent említett kapcsolattartási pont(ok) x Egyéb (töltse ki az A.I mellékletet) II. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS TÁRGYA
A szerződéshez rendelt elnevezés (a közzétett hirdetményben szereplő információval egyezően)
Vállalkozási szerződés - ÉAOP-3.1.4./A-11-2012-0001 Értől az óceánig komplex közösségi közlekedés fejlesztése Biharban tárgyú projekt kiegészítő építése beruházás kivitelezési feladatainak ellátása II.1. 2) A szerződés meghatározása/tárgya (a közzétett hirdetményben szereplő információval egyezően) ÉAOP-3.1.4./A-11-2012-0001 Értől az óceánig komplex közösségi közlekedés fejlesztése Biharban tárgyú projekt kiegészítő építése beruházás kivitelezési feladatainak ellátása alábbiak szerint: I. rész: Pocsaj 4808 jelű út 26+736 km szelvény bal oldal A helyszínrajz szerinti többlet járdákat ki kell építeni a szabvány szerinti hosszirányú esés tartása érdekében. Építendő járda: 40 m2 térburkolat a tervezett szerkezettel, és 48 fm kerti szegély 4807 jelű út 30+509 km szelvény jobb.o(Petőfi u 3) A megépítendő többletjárda 8 m2 és 12 fm szegély Pocsaj, Piac utca 6/a. 4807. j. 32+514 km b.o. A megépítendő többletjárda 23 m2 és 34 fm szegély Pocsaj, Piac u 92 4807j 33+426 bal oldal A megépítendő többletjárda 15 m2 és 18 fm szegély Pocsaj, Piac u. 69. Piac utca 69. 4807. j. 33+348 km jobb.o. A megépítendő többletjárda 15 m2 és 18 fm szegély Az érintett területen bizonytalan eredetű zúzottkőalap található, mely falhasználható útalapként, olyan formában, hogy előzetes profilozás és tömörítés után átlag 10 cm vastagságban Ckt-4 cementstabilizáció kiegyenlítéssel kell az útalapot kialakítani. Aszfaltozás megkezdése előtt az alpon teherbírást kell mérni, minimális érték 80 N/mm2 A buszforduló burkolatszélessége 3,5 méter a lekerkítő sugarak 10,25 méter(tengelyben). Pályaszerkezet kialakítása az alábbi: - Meglévő alapprofilozás,tömörítés - 10 cm Ckt-4 kiegyenlítő réteg - 6 cm AC-16 alap útalap - 5 cm AC-11 kopóréteg II. rész: Kismarja A Sziget utca és a 4808 jelű út közötti járdát 1,5 méter szélességben kétoldali kerti szegélyek között kell kialakítani, az állami közút melletti 1,5 méter padka hagyásával. A járda hossza 320 fm. A területet előzetesen le kell humuszolni a humuszt az Önkormányzat által kijelölt helyre el kell szállítani. A meglévő töltésoldal lépcsőzése után kell megépíteni a töltés szélesítést réteges elterítéssel, és tömörítéssel.(Tömörségi fok felső 50 cm TRq 95%) Az így elkészített tükörben az alábbi pályaszerkezettel kell megépíteni a járdát - 10 cm homokos kavics ágyazat - 15 cm Ckt-cementstabilizáció - 4 cm AC-11 aszfalt kopóréteg III. rész: Létavértes A mellékelt helyszínrajz alapján az átépítetendő járdák mennyisége az alábbiak szerint alakul: - Szolgáltató ház előtt: 380 m2 - Autóbuszváró peron mögött 46 m2 - Nagyváradi utca járdacsatlakozás 10 m2 - Összesen: 436 m2 - Kerti szegély 15 fm A járdákat az alábbi pályaszerkezettel kell kiépíteni: - változó vtg (10 cm) Ckt-4 kiegyenlítés - 3 cm vtg ágyazó finomzúzalék - 6 cm vtg térkőburkolat A lehulló csapadékvíz befogadására alkalmas a terület közelében nem található, így annak megoldására szikkasztó kutak megépítése válik szükségessé. A szikkasztókutakat az alábbi elemek felhasználásával kell kialakítani: - 20 cm kulékavics szűrőréteg - 2 db 100/50 kútgyűrű - 1 db 100/60 aknaszűkítő - 1 db víznyelős fedlap A szikkasztó kutak eltömítése ellen a kulékavics szúrőréteget vízáteresztő geotextíliával kell körbevenni. IV. rész: Monostorpályi Petőfi téri autóbuszforduló az alkalmazott nyomvonal, és forduló, valamint a peron elhelyezése áttervezésre szorult, olyan formában, hogy a peron át lett helyezve a Polgármesteri Hivatal elé, valamint a lekerítő sugarak úgy lettek átalakítva, hogy a csuklós busz megtudjon fordulni. A csatolt költségvetés kiírásban csak a többletmennyiségek szerepelnek. Az utasváró az Önkormányzat területére esik, melyhez a Polgármesteri Hivatal hozzájárult a csatolt jegyzőkönyv szerint. A peronba eső telefonaknát szintre kell emelni. 2.2 4809 jelű út 11+680 km sz jobb oldal 2.3 ) 4809 jelű út 12+236 km sz jobb oldal 6 m2 többlet járdaépítés felmerül. A részletes műszaki specifikációt a dokumentáció tartalmazza valamennyi rész esetében. II.1. 3) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV) (a közzétett hirdetményben szereplő információval egyezően) Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék Fő tárgy: 45221250-9 További tárgyak: 34940000-8 III. SZAKASZ: ELJÁRÁS
A módosítással/visszavonással/határidő-hosszabbítással érintett hirdetmény
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: 24578 / 2014 (KÉ-szám/évszám) A hirdetmény feladásának dátuma: (év/hó/nap ) A hirdetmény közzétételének dátuma: 2014/12/12 (év/hó/nap ) A hirdetményben megjelölt ajánlattételi/részvételi határidő: (év/hó/nap ) (eljárást megindító hirdetmény esetén)
Egyéb korábbi közzététel (adott esetben)
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: / (KÉ-szám/évszám) A hirdetmény feladásának dátuma: (év/hó/nap ) A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap ) A hirdetményben megjelölt ajánlattételi/részvételi határidő: (év/hó/nap ) (eljárást megindító hirdetmény esetén) -------------------- (E pontból, amennyiben szükséges több használható) --------------------
Sor került-e az eljárásban a Kbt. 45. § (4) bekezdése szerinti ajánlattételi/részvételi határidő meghosszabbításra? nem
(Igen válasz esetén) A meghosszabbított ajánlattételi/részvételi határidő: Dátum: (év/hó/nap ) Időpont: IV. SZAKASZ: KIEGÉSZÍTŐ INFORMÁCIÓK
Tájékoztatás a hirdetmény visszavonásáról (adott esetben)
Az eljárást megindító felhívás visszavonásra kerül/t. Lehetséges, hogy a közbeszerzési eljárás újra meghirdetésre kerül.
Dátumok módosítása
A módosítandó dátum helye a közzétett hirdetményben A következő helyett Dátum: (év/hó/nap) Időpont: : A következő időpont irányadó Dátum: (év/hó/nap) Időpont: :
További módosított információk (adott esetben)
A módosítandó szöveg helye a közzétett hirdetményben: NFM. r. 6. § (5) bekezdése értelmében a kérelemben meg kell adni az alábbiakat: d) A következő helyett: d) az adott közbeszerzés vagy beszerzés forintban kifejezett becsült értéke, szükség szerint utalva a Kbt. 18. §-ára: nettó 21813972 Ft A következő irányadó: d) az adott közbeszerzés vagy beszerzés forintban kifejezett becsült értéke, szükség szerint utalva a Kbt. 18. §-ára: nettó 22303960 Ft és/vagy Magyarázó megjegyzés (adott esetben): Adminisztrációs hibából tévesen lett megjelölve az eljárás eredményéről szóló tájékoztatóban az I. részre vonatkozó (Pocsaj) becsült érték összege. A módosítandó szöveg helye a közzétett hirdetményben:
A szerződés értékére vonatkozó információk
A következő helyett: A szerződés eredetileg becsült összértéke (adott esetben) Érték: 6535451 Pénznem: HUF A szerződés végleges összértéke Érték: 5530811 Pénznem: HUF A következő irányadó: A szerződés eredetileg becsült összértéke (adott esetben) Érték: 7060941 Pénznem: HUF A szerződés végleges összértéke Érték: 7060941 Pénznem: HUF és/vagy Magyarázó megjegyzés (adott esetben): Adminisztrációs hibából tévesen lett megjelölve az eljárás eredményéről szóló tájékoztatóban az I. részre vonatkozó (Pocsaj) becsült érték és a vállalkozási szerződés végleges összege. A módosítandó szöveg helye a közzétett hirdetményben:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
A következő helyett: Érték: 5530811 Pénznem: HUF A következő irányadó: Érték: 7060941 Pénznem: HUF és/vagy Magyarázó megjegyzés (adott esetben): Adminisztrációs hibából tévesen lett megjelölve az eljárás eredményéről szóló tájékoztatóban az I. részre vonatkozó (Pocsaj) becsült érték és a vállalkozási szerződés végleges összege. ---------------------------------[A IV.2.2) szakaszból szükség szerint több példány használható] --------------------------
A módosított dokumentáció beszerzésének határideje (adott esetben)
Dátum: (év/hó/nap) Időpont: :
Dátumok változása
A meghosszabbítással érintett dátum helye a közzétett hirdetményben A következő helyett Dátum: (év/hó/nap) Időpont: : A következő időpont irányadó Dátum: (év/hó/nap) Időpont: :
EGYÉB INFORMÁCIÓK (adott esetben)
Adminisztrációs hibából tévesen lett megjelölve a 24578/2014 iktatószámú eljárás eredményéről szóló tájékoztatóban az I. részre vonatkozó (Pocsaj) becsült érték és a vállalkozási szerződés végleges összege, valamint a nyertes ajánlatban szereplő ajánlati ár.
E hirdetmény feladásának időpontja 2015/08/19 (év/hó/nap)
A. melléklet További címek és kapcsolattartási pontok
További információ a következő címeken és kapcsolattartási pontokon szerezhető be
Hivatalos név: Jogi Szaktanácsadó és Közbeszerzési Kft. Postai cím: Péterfia u. 47 Város/Község: Debrecen Postai irányítószám: 4026 Ország: HU Kapcsolattartási pont(ok): Címzett: Dr. Sütő Gyöngyi Telefon: +36 709497444 E-mail: jszkkft@gmail.com Fax: +36 52783658 Internetcím (URL):

Oppex helps organizations with a professional approach to public sector sales, to either grow their business locally or find new opportunities abroad. We are the largest source of public procurement data in Europe. We process and translate public tenders from over 1.000 local, national and international procurement portals and have acquired over 8 million tenders in our database.


Trusted By

KONE
NHS
3M
ABB