« Back to Search« Back to SearchSearch » Health Centre within the framework of the renovation DDOP-3.1.3 / G-ID No. 14-2014-0050 project  Harc Község Önkormányzata

Health Centre within the framework of the renovation DDOP-3.1.3 / G-ID No. 14-2014-0050 project

  Harc Hungary — Harc Község Önkormányzata
Published August 12, 2015
|
Notice type
Award notice
Value
€65.59k
Winner
Gemenc Bau Tolna Építőipari és Szolgáltató Kft.
Health Centre within the framework of the renovation DDOP-3.1.3 / G-14-2014-0050 identification number of projects under the terms of a contract, which includes the following main areas of work include: the health center built floor area of ​​160.3 m2 and a net floor area of ​​129.99 m2, the premises height of 2,7 m. - Building east-west-side entrance ramp construction of barrier-free - the waiting room partition separated the smooth and women's toilet. design, - I marked the separation doctor 's office corridor. - developing sanitary staff locker room / toilet, sink, shower) - II. Increase marked clinic floor area of ​​partition relocation - replacing pavements, - ICT accessibility - water supply and sewerage installation works - electrical work, alarm system wiring for and install - energy efficiency modernization (facade and roof insulation, doors and windows replacement) - Heating modernization - Placing solar panels and these quantities and working bádogos-, Bricklayer, Electrician, épületgépészeti-, drywall work for restoration.

Full tender details available only for Oppex usersSign in

Fact Sheet

Név, cím és kapcsolattartási pont(ok)
Hivatalos név: Harc Község Önkormányzata Postai cím: Fő utca 59. Város/Község: Harc Postai irányítószám: 7172 Ország: Magyarország Kapcsolattartási pont(ok): Címzett: Fehérné Makk Anita Telefon: +36 74437-030 E-mail: onkormanyzatharc@tolna.net Fax: +36 74437030 Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.harc.hu A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlatkérő típusa
Központi szintű Közszolgáltató Regionális/helyi szintű x Támogatott szervezet [Kbt. 6. § (1) bekezdés g) pont] Közjogi szervezet Egyéb
Klasszikus ajánlatkérők
x Általános közszolgáltatások Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció Honvédelem Szociális védelem Közrend és biztonság Szabadidő, kultúra és vallás Környezetvédelem Oktatás Gazdasági és pénzügyek Egyéb (nevezze meg): Egészségügy
Közszolgáltató ajánlatkérők
Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása Vasúti szolgáltatások Villamos energia Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz szolgáltatások Földgáz és kőolaj feltárása és kitermelése Kikötői tevékenységek Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése Repülőtéri tevékenységek Víz Egyéb (nevezze meg): Postai szolgáltatások I. 4.) Beszerzés más ajánlatkérők nevében Az ajánlatkérő más ajánlatkérők nevében végzi a beszerzést: nem (Igen válasz esetén, ezekre az ajánlatkérőkre vonatkozóan további információkat az A. mellékletben adhat meg.) II. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS TÁRGYA
A szerződéshez rendelt elnevezés
Egészségügyi alapellátás fejlesztése Harcon a DDOP-3.1.3/G-14-2014-0050 azonosítószámú projekt keretében vállalkozási szerződés feltételei alapján.
A szerződés típusa és a teljesítés helye ( Csak azt a kategóriát válassza – építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás megrendelés –, amelyik a leginkább megfelel a szerződés vagy közbeszerzés(ek) tárgyának)
x Építési beruházás Árubeszerzés Szolgáltatás megrendelés x Kivitelezés Tervezés és kivitelezés Kivitelezés, bármilyen eszközzel, módon, az ajánlatkérő által meghatározott követelményeknek megfelelően Adásvétel Lízing Bérlet Részletvétel Ezek kombinációja Szolgáltatási kategória száma (az 1–27. szolgáltatási kategóriákat lásd a Kbt. 3. és 4. mellékletében) Építési koncesszió Szolgáltatási koncesszió A teljesítés helye: Magyarország, 7172 Harc, Vörösmarty u. 8., hrsz.: 303/6 NUTS-kód: HU233
Keretmegállapodásra és dinamikus beszerzési rendszerre (DBR) vonatkozó információk
A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszeren (DBR) alapuló szerződés(ek)re irányul
A szerződés vagy a közbeszerzés(ek) tárgya, mennyisége
Egészségház épületének felújítása a DDOP-3.1.3/G-14-2014-0050 azonosítószámú projekt keretében vállalkozási szerződés feltételei alapján, amely az alábbi főbb munkaterületeket foglalja magába: Az egészségház beépített alapterülete 160,3 m2, nettó alapterülete 129,99 m2, a helyiségek belmagassága 2,7 m. - épület Ny-i oldali bejáratához akadálymentes rámpa építése, - váró helyiségből válaszfallal leválasztva akadálymentes és női Wc. kialakítása, - I. jelű orvosi rendelőből folyosó leválasztása, - személyzeti öltöző kialakítása vizes blokkal / Wc., mosdó, zuhanyzó ), - II. jelű rendelő alapterületének növelése válaszfal áthelyezéssel - burkolatok cseréje, - infokommunikációs akadálymentesítés, - vízvezeték és csatorna szerelési munkák, - villanyszerelési munkák, riasztórendszer vezetékelése és telepítése - energiahatékonysági korszerűsítés ( homlokzati és födém hőszigetelés, homlokzati nyílászáró csere ), - fűtéskorszerűsítés - napelemek elhelyezése valamint a fenti munkamennyiségekhez és a helyreállításhoz tartozó bádogos-, kőműves-, villanyszerelő-, épületgépészeti-, szárazépítő munkák.
Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék Fő tárgy: 45262690-4 További tárgyak: 45260000-7 45262500-6 45320000-6 45350000-5 45420000-7 45321000-3 45312200-9 45315300-1 45430000-0 45421110-8
A szerződés(ek) végleges összértéke (Csak a végleges összértéket kérjük megadni számokkal, az összes szerződést, részt, meghosszabbítást és opciót beleértve; az egyes szerződésekre vonatkozó információkkal kapcsolatban a IV.szakaszt (Az eljárás eredménye) kérjük kitölteni)
Érték: 20412348 Pénznem: HUF Áfa nélkül x Áfával Áfa (%) ,
Szolgáltatási koncesszió esetén az ellenszolgáltatás leírása
III. SZAKASZ: ELJÁRÁS
Az eljárás fajtája
Klasszikus ajánlatkérők A Kbt. 123. §-a szerinti, szabadon kialakított eljárás A Kbt. 121. § (1) b) pontja szerinti, a Kbt. Második Részében meghatározott szabályok alapján lefolytatott eljárás az alábbiak szerint: Nyílt Meghívásos Gyorsított meghívásos Versenypárbeszéd Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos Gyorsított tárgyalásos Hirdetmény nélküli tárgyalásos Keretmegállapodásos, az eljárás első részében nyílt Keretmegállapodásos, az eljárás első részében meghívásos Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetménnyel induló tárgyalásos Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetmény nélküli tárgyalásos x Kbt. 122/A. § szerinti eljárás Közszolgáltató ajánlatkérők A Kbt. 123. §-a szerinti, szabadon kialakított eljárás A Kbt. 121. § (1) b) pontja szerinti, a Kbt. Második Részében meghatározott szabályok alapján lefolytatott eljárás az alábbiak szerint: Nyílt Meghívásos Előminősítési hirdetménnyel meghirdetett meghívásos Előminősítési hirdetménnyel meghirdetett tárgyalásos Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos Hirdetmény nélküli tárgyalásos Időszakos előzetes tájékoztatót tartalmazó hirdetménnyel meghirdetett meghívásos Időszakos előzetes tájékoztatót tartalmazó hirdetménnyel meghirdetett tárgyalásos Keretmegállapodásos, az eljárás első részében nyílt Keretmegállapodásos, az eljárás első részében meghívásos Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetménnyel induló tárgyalásos Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetmény nélküli tárgyalásos Kbt. 122/A. § szerinti eljárás III. 1.1.2.) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása: (adott esetben) :
Értékelési szempontok (csak a megfelelőt jelölje meg)
x A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás VAGY (adott esetben a Kbt. 123. §-a szerinti eljárásban) Az összességében legelőnyösebb ajánlat a következő részszempontok alapján Szempont Súlyszám VAGY Egyéb:
Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
Elektronikus árlejtést alkalmaztak nem
Az ajánlatkérő által az aktához rendelt hivatkozási szám (adott esetben)
DDOP-3.1.3/G-14-2014-0050
Az eljárás (részajánlat-tételi lehetőség esetén az adott rész vonatkozásában) eredményes volt
igen
Ha az eljárás (részajánlat-tételi lehetőség esetén az adott rész vonatkozásában) eredménytelen, illetve szerződéskötésre nem került sor, ennek indoka
-
Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 1 Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: Gemenc Bau Tolna Építőipari és Szolgáltató Kft. Postai cím: Tinódi u. 7. Város/Község: Szekszárd Postai irányítószám: 7100 Ország: HU Telefon: +36 74415105 E-mail: info@gemencbau.hu Fax: +36 74511281 Internetcím (URL): www.gemencbau.hu
A szerződés értékére vonatkozó információk (csak számokkal)
A szerződés eredetileg becsült összértéke (adott esetben) Érték: 20418287 Pénznem: HUF Áfa nélkül x Áfával Áfa (%) , A szerződés végleges összértéke Érték: 20412348 Pénznem: HUF Áfa nélkül x Áfával Áfa (%) , és a figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat 20412348 / és a legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: 20412348 Pénznem: HUF Áfa nélkül x Áfával Áfa (%) , Éves vagy havi érték esetén: (adja meg) Az évek száma: VAGY a hónapok száma: A szerződés határozatlan időtartamra szól nem
Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződéshez: nem (Igen válasz esetén, csak számokkal) Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek igénybevételével történő teljesítésének értékét vagy arányát (részét): Érték áfa nélkül: (arab számmal) Pénznem: Arány (rész): , (%) Nem ismert Az alvállalkozásba adandó érték/arány rövid meghatározása: (ha ismert)
A nyertes ajánlattevő kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló törvény szerinti minősítése
mikro vállalkozás x kisvállalkozás középvállalkozás egyéb
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege (adott esetben)
Név: Cím: Ellenszolgáltatás összege (csak számokkal): Érték: Pénznem: Áfa nélkül Áfával Áfa (%) ,
Az ajánlattevők neve és címe (ország is) (adott esetben)
Gemenc Bau Tolna Építőipari és Szolgáltató Kft. (név) 7100 Szekszárd, Tinódi u. 7. (cím) HU (székhely szerinti ország) ----------------------------------(E pontból az ajánlattevők számától függően több használandó)-----------------------------------
Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt
nem ---------------(Ez a szakasz szükség szerint több példányban is használható. Részajánlat-tételi lehetőség esetén ez a szakasz valamennyi részajánlati kör tekintetében, külön-külön töltendő ki.)------------------- V. szakasz: kiegészítő információk
Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A szerződés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen (Igen válasz esetén) Hivatkozás a projekt(ek)re és/vagy program(ok)ra: A közbeszerzés részben a DDOP-3.1.3/G-14 Egészségügyi alapellátás fejlesztése elnevezésű pályázati forrásból valósul meg. Pályázati azonosító: DDOP-3.1.3/G-14-2014-0050.
Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Döntőbizottság tájékoztatásának napja
Dátum: 2015/06/09 (év/hó/nap)
Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok (adott esetben)
Az eljárásban környezetvédelmi szempontok kerültek meghatározásra: szerződéses feltételként bírálati részszempontként/alszempontként a műszaki leírás részeként az alkalmassági feltételek körében környezetvédelmi intézkedések alkalmazásának előírásával (építési beruházás és szolgáltatás megrendelés esetén) az alkalmassági feltételek körében környezetvédelmi vezetési rendszereknek való megfelelés igazolásával
Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok (adott esetben)
Az eljárásban szociális szempontok kerültek meghatározásra: szerződéses feltételként bírálati részszempontként/alszempontként a műszaki leírás részeként alkalmassági feltételként védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés útján

Oppex helps organizations with a professional approach to public sector sales, to either grow their business locally or find new opportunities abroad. We are the largest source of public procurement data in Europe. We process and translate public tenders from over 1.000 local, national and international procurement portals and have acquired over 8 million tenders in our database.


Trusted By

KONE
NHS
3M
ABB