« Back to Search« Back to SearchSearch » "Debrecen, Petofi Square No. 8. Archbishop's Office during the preparation of construction drawing "  Hajdúdorogi Főgyházmegye

"Debrecen, Petofi Square No. 8. Archbishop's Office during the preparation of construction drawing "

  Debrecen Hungary — Hajdúdorogi Főgyházmegye
Published December 16, 2015
|
Notice type
Award notice
Value
€23.74k
Winner
METOPE 2000 Tervező Szolgáltató és Kereskedelmi Kft.
"Debrecen, Petofi Square No. 8. Archbishop's Office during the preparation of construction drawing preparation plans "as follows: Preparation of Debrecen, Petofi tér 8. Archbishop's Office plans to export part of the construction drawing Korm.r. 191/2009 (IX.15.) 22.23§ and No.1. breast. Based. # Architecture: technical specifications, layouts, detail drawings, consignation # Substructure: structural detailed design documentation # Building services: water and sewer plan, Heating plan # Building wiring: Power Plan section, weak current piping design, energy calculations on lightning plan # target state # Cost Brief: unpriced and design priced Cost estimates Content: The basic services buildings, parts of buildings, buildings and associated structures (hereinafter referred to as facility) for the construction, demolition is necessary to include the drawing, containing technical documentation of the design prescribed by law. The basic services of architectural work area include the very structure design, HVAC electrical and building industry-specific working parts. Number of copies: basic services for the design plan 1 copy for signature architectural construction plan 4 copies certified design documentation, and include one copy electronically, pdf and doc-dwg format, recorded on digital media design documentation services.

Full tender details available only for Oppex usersSign in

Fact Sheet

Név, cím és kapcsolattartási pont(ok)
Hivatalos név: Hajdúdorogi Főgyházmegye Postai cím: Petőfi tér 8. Város/Község: Debrecen Postai irányítószám: 4025 Ország: Magyarország Kapcsolattartási pont(ok): Címzett: Pataki Imre Tamás Telefon: +36 42415901 E-mail: tamas.pataki.palyazat@gmail.com Fax: +36 42415911 Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.gorogkatolikus.hu A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlatkérő típusa
Központi szintű Közszolgáltató Regionális/helyi szintű Támogatott szervezet [Kbt. 6. § (1) bekezdés g) pont] x Közjogi szervezet Egyéb
Klasszikus ajánlatkérők
Általános közszolgáltatások Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció Honvédelem Szociális védelem Közrend és biztonság x Szabadidő, kultúra és vallás Környezetvédelem Oktatás Gazdasági és pénzügyek Egyéb (nevezze meg): Egészségügy
Közszolgáltató ajánlatkérők
Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása Vasúti szolgáltatások Villamos energia Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz szolgáltatások Földgáz és kőolaj feltárása és kitermelése Kikötői tevékenységek Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése Repülőtéri tevékenységek Víz Egyéb (nevezze meg): Postai szolgáltatások I. 4.) Beszerzés más ajánlatkérők nevében Az ajánlatkérő más ajánlatkérők nevében végzi a beszerzést: nem (Igen válasz esetén, ezekre az ajánlatkérőkre vonatkozóan további információkat az A. mellékletben adhat meg.) II. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS TÁRGYA
A szerződéshez rendelt elnevezés
Vállalkozási szerződés - „Debrecen, Petőfi tér 8. sz. alatti Érseki Hivatal kiviteli terveinek elkészítése tervek elkészítése”
A szerződés típusa és a teljesítés helye ( Csak azt a kategóriát válassza – építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás megrendelés –, amelyik a leginkább megfelel a szerződés vagy közbeszerzés(ek) tárgyának)
Építési beruházás Árubeszerzés x Szolgáltatás megrendelés Kivitelezés Tervezés és kivitelezés Kivitelezés, bármilyen eszközzel, módon, az ajánlatkérő által meghatározott követelményeknek megfelelően Adásvétel Lízing Bérlet Részletvétel Ezek kombinációja Szolgáltatási kategória száma 12 (az 1–27. szolgáltatási kategóriákat lásd a Kbt. 3. és 4. mellékletében) Építési koncesszió Szolgáltatási koncesszió A teljesítés helye: 4024 DEBRECEN, SZENT ANNA UTCA 57. NUTS-kód: HU321
Keretmegállapodásra és dinamikus beszerzési rendszerre (DBR) vonatkozó információk
A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszeren (DBR) alapuló szerződés(ek)re irányul
A szerződés vagy a közbeszerzés(ek) tárgya, mennyisége
„Debrecen, Petőfi tér 8. sz. alatti Érseki Hivatal kiviteli terveinek elkészítése tervek elkészítése” az alábbiak szerint: Debrecen, Petőfi tér 8. Érseki Hivatal kiviteli terveinek elkészítése Kiviteli tervrész A 191/2009 (IX.15.) Korm.r. 22.23§, valamint az 1. sz. mell. alapján. # Építészet: műszaki leírás, tervlapok, részletrajzok, konszignáció # Tartószerkezet: tartószerkezeti kiviteli tervdokumentáció # Épületgépészet: víz- és csatornaterv, fűtésterv # Épületvillamosság: erősáramú tervfejezet, gyengeáramú csövezési terv, villámhárító terv # Célállapotra vonatkozó energetikai számítás # Költségkiírás: árazatlan és tervezői árazott költségbecslés Tartalom: Az alapszolgáltatások épület, épületrész, épületegyüttes és a hozzá tartozó építmények (továbbiakban létesítmény) megépítéséhez, bontásához szükséges, jogszabályban meghatározott tartalmú műszaki tervdokumentációjának elkészítését tartalmazzák. Az alapszolgáltatások az építészeti munkarészen túl a szerkezettervezői, épületgépészeti és épületvillamossági szakági munkarészeket tartalmazzák. Példányszám: Az alapszolgáltatások engedélyezési terv esetében 1 példány, kiviteli terv esetében 4 példány tervezői aláírással hitelesített tervdokumentáció, és 1 példány elektronikus, pdf és doc-dwg formátumú, digitális adathordozón rögzített tervdokumentáció szolgáltatását tartalmazzák.
Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék Fő tárgy: 71325000-2
A szerződés(ek) végleges összértéke (Csak a végleges összértéket kérjük megadni számokkal, az összes szerződést, részt, meghosszabbítást és opciót beleértve; az egyes szerződésekre vonatkozó információkkal kapcsolatban a IV.szakaszt (Az eljárás eredménye) kérjük kitölteni)
Érték: 7512800 Pénznem: HUF Áfa nélkül x Áfával Áfa (%) ,
Szolgáltatási koncesszió esetén az ellenszolgáltatás leírása
III. SZAKASZ: ELJÁRÁS
Az eljárás fajtája
Klasszikus ajánlatkérők A Kbt. 123. §-a szerinti, szabadon kialakított eljárás A Kbt. 121. § (1) b) pontja szerinti, a Kbt. Második Részében meghatározott szabályok alapján lefolytatott eljárás az alábbiak szerint: Nyílt Meghívásos Gyorsított meghívásos Versenypárbeszéd Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos Gyorsított tárgyalásos Hirdetmény nélküli tárgyalásos Keretmegállapodásos, az eljárás első részében nyílt Keretmegállapodásos, az eljárás első részében meghívásos Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetménnyel induló tárgyalásos Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetmény nélküli tárgyalásos x Kbt. 122/A. § szerinti eljárás Közszolgáltató ajánlatkérők A Kbt. 123. §-a szerinti, szabadon kialakított eljárás A Kbt. 121. § (1) b) pontja szerinti, a Kbt. Második Részében meghatározott szabályok alapján lefolytatott eljárás az alábbiak szerint: Nyílt Meghívásos Előminősítési hirdetménnyel meghirdetett meghívásos Előminősítési hirdetménnyel meghirdetett tárgyalásos Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos Hirdetmény nélküli tárgyalásos Időszakos előzetes tájékoztatót tartalmazó hirdetménnyel meghirdetett meghívásos Időszakos előzetes tájékoztatót tartalmazó hirdetménnyel meghirdetett tárgyalásos Keretmegállapodásos, az eljárás első részében nyílt Keretmegállapodásos, az eljárás első részében meghívásos Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetménnyel induló tárgyalásos Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetmény nélküli tárgyalásos Kbt. 122/A. § szerinti eljárás III. 1.1.2.) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása: (adott esetben) :
Értékelési szempontok (csak a megfelelőt jelölje meg)
x A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás VAGY (adott esetben a Kbt. 123. §-a szerinti eljárásban) Az összességében legelőnyösebb ajánlat a következő részszempontok alapján Szempont Súlyszám VAGY Egyéb:
Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
Elektronikus árlejtést alkalmaztak nem
Az eljárás (részajánlat-tételi lehetőség esetén az adott rész vonatkozásában) eredményes volt
igen
Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 1 Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: METOPE 2000 Tervező Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. Postai cím: Halastó u. 12/B. Város/Község: Debrecen, Postai irányítószám: 4031 Ország: HU Telefon: E-mail: Fax: Internetcím (URL):
A szerződés értékére vonatkozó információk (csak számokkal)
A szerződés eredetileg becsült összértéke (adott esetben) Érték: 8500000 Pénznem: HUF Áfa nélkül x Áfával Áfa (%) , A szerződés végleges összértéke Érték: 7512800 Pénznem: HUF Áfa nélkül x Áfával Áfa (%) , és a figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat 7512800 / és a legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: 7512800 Pénznem: HUF Áfa nélkül x Áfával Áfa (%) , Éves vagy havi érték esetén: (adja meg) Az évek száma: VAGY a hónapok száma: A szerződés határozatlan időtartamra szól nem
Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződéshez: nem (Igen válasz esetén, csak számokkal) Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek igénybevételével történő teljesítésének értékét vagy arányát (részét): Érték áfa nélkül: (arab számmal) Pénznem: Arány (rész): , (%) Nem ismert Az alvállalkozásba adandó érték/arány rövid meghatározása: (ha ismert)
A nyertes ajánlattevő kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló törvény szerinti minősítése
x mikro vállalkozás kisvállalkozás középvállalkozás egyéb
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege (adott esetben)
Név: Cím: Ellenszolgáltatás összege (csak számokkal): Érték: Pénznem: Áfa nélkül Áfával Áfa (%) ,
Az ajánlattevők neve és címe (ország is) (adott esetben)
METOPE 2000 Tervező Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. (név) 4031 Debrecen, Halastó u. 12/B. (cím) HU (székhely szerinti ország) ----------------------------------(E pontból az ajánlattevők számától függően több használandó)-----------------------------------
Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt
nem ---------------(Ez a szakasz szükség szerint több példányban is használható. Részajánlat-tételi lehetőség esetén ez a szakasz valamennyi részajánlati kör tekintetében, külön-külön töltendő ki.)------------------- V. szakasz: kiegészítő információk
Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A szerződés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem (Igen válasz esetén) Hivatkozás a projekt(ek)re és/vagy program(ok)ra:
Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Döntőbizottság tájékoztatásának napja
Dátum: 2015/10/29 (év/hó/nap)
Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok (adott esetben)
Az eljárásban környezetvédelmi szempontok kerültek meghatározásra: szerződéses feltételként bírálati részszempontként/alszempontként a műszaki leírás részeként az alkalmassági feltételek körében környezetvédelmi intézkedések alkalmazásának előírásával (építési beruházás és szolgáltatás megrendelés esetén) az alkalmassági feltételek körében környezetvédelmi vezetési rendszereknek való megfelelés igazolásával
Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok (adott esetben)
Az eljárásban szociális szempontok kerültek meghatározásra: szerződéses feltételként bírálati részszempontként/alszempontként a műszaki leírás részeként alkalmassági feltételként védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés útján

Oppex helps organizations with a professional approach to public sector sales, to either grow their business locally or find new opportunities abroad. We are the largest source of public procurement data in Europe. We process and translate public tenders from over 1.000 local, national and international procurement portals and have acquired over 8 million tenders in our database.


Trusted By

KONE
NHS
3M
ABB