« Back to Search« Back to SearchSearch » Wheeled vehicles to improve steering and engine oil pumps  Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Wheeled vehicles to improve steering and engine oil pumps

  Budapest Hungary — Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Published April 3, 2015 — Deadline May 5, 2015 (4 years ago)
|
Notice type
Contract notice
(. BKV T-473/14) Wheeled Vehicles and servo motor oil pumps to improve A) Part One: Improving Power and engine oil pumps B) part: Repair of other pumps

Full tender details available only for Oppex usersSign in

Fact Sheet

Név , cím és kapcsolattartási pont(ok)
Hivatalos név: Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság Postai cím: Akácfa utca 15. Város/Község: Budapest Postai irányítószám: 1072 Ország: Magyarország Kapcsolattartási pont(ok): Gazdasági Igazgatóság Beszerzési Főosztály Címzett: Schifner Marianna Telefon: +36 14616578 E-mail: kozbeszerzes@bkv.hu Fax: +36 13226438 Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.bkv.hu A felhasználói oldal címe (URL): www.bkv.hu/hu/kozbeszerzes További információ a következő címen szerezhető be x A fent említett kapcsolattartási pont(ok) Egyéb (töltse ki az A.I mellékletet) A dokumentáció és a kiegészítő iratok a következő címen szerezhetők be (adott esetben) x A fent említett kapcsolattartási pont(ok) Egyéb (töltse ki az A.II mellékletet) Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket a következő címre kell benyújtani: x A fent említett kapcsolattartási pont(ok) Egyéb (töltse ki az A.III mellékletet)
Az ajánlatkérő típusa
Központi szintű x Közszolgáltató Regionális/helyi szintű Támogatott szervezet [Kbt. 6. § (1) bekezdés g) pont] Közjogi szervezet Egyéb
Klasszikus ajánlatkérők
Általános közszolgáltatások Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció Honvédelem Szociális védelem Közrend és biztonság Szabadidő, kultúra és vallás Környezetvédelem Oktatás Gazdasági és pénzügyek Egyéb (nevezze meg): Egészségügy
Közszolgáltató ajánlatkérők
Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása Vasúti szolgáltatások Villamos energia x Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz szolgáltatások Földgáz és kőolaj feltárása és kitermelése Kikötői tevékenységek Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése Repülőtéri tevékenységek Víz Egyéb (nevezze meg): Postai szolgáltatások I. 4.) Beszerzés más ajánlatkérők nevében Az ajánlatkérő más ajánlatkérők nevében végzi a beszerzést: nem (Igen válasz esetén, ezekre az ajánlatkérőkre vonatkozóan további információkat az A. mellékletben adhat meg.) II. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS TÁRGYA
A szerződéshez rendelt elnevezés, a szerződés tárgya, meghatározása
Gumikerekes járművek szervo és motorolaj szivattyúinak javítása (BKV Zrt. T-473/14) A.) rész: Szervo és motorolaj-szivattyúk javítása vállalkozási keretszerződés keretében B.) rész: Egyéb szivattyú javítása vállalkozási keretszerződés keretében
A szerződés típusa és a teljesítés helye (Csak azt a kategóriát válassza – építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás megrendelés –, amelyik leginkább megfelel a szerződés vagy a közbeszerzés(ek) tárgyának)
Építési beruházás Kivitelezés Tervezés és kivitelezés Kivitelezés, bármilyen eszközzel, módon, az ajánlatkérő által meghatározott követelményeknek megfelelően Építési koncesszió Árubeszerzés Adásvétel Lízing Bérlet Részletvétel Ezek kombinációja x Szolgáltatás megrendelés Szolgáltatási kategória száma: 1 (az 1–27. szolgáltatási kategóriákat lásd a Kbt. 3. és 4. mellékletében) Szolgáltatási koncesszió A teljesítés helye: Budapest NUTS-kód: HU101
A szerződés meghatározása/tárgya
Gumikerekes járművek szervo és motorolaj szivattyúinak javítása (BKV Zrt. T-473/14) A.) rész: Szervo és motorolaj-szivattyúk javítása B.) rész: Egyéb szivattyú javítása
Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék Fő tárgy: 50116000-1
Részekre történő ajánlattétel (a részekre vonatkozó részletes információk megadásához a B. melléklet szükség szerint több példányban is használható)
igen (Igen válasz esetén) Az ajánlatok benyújthatók (csak egyet jelöljön be): egy részre x egy vagy több részre valamennyi részre
Változatokra (alternatív ajánlatok) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) nem II. 2) Szerződés szerinti mennyiség
Teljes mennyiség vagy érték (valamennyi részt, meghosszabbítást és opciót beleértve)
Gumikerekes járművek szervo és motorolaj szivattyúinak javítása: 1 362 db/24 hónap A.) rész: Szervo és motorolaj-szivattyúk javítása: 1 354 db/24 hónap mennyiségben B.) rész: Egyéb szivattyú javítása: 8 db/24 hónap mennyiségben A megadott mennyiség a szerződés hatálya alatt -50%-kal változhat. Valamennyi anyagot a Vállalkozónak kell biztosítania (adott esetben, csak számokkal) Becsült érték áfa nélkül: Pénznem: VAGY: és között Pénznem:
Vételi jogra (opcióra) vonatkozó információ (adott esetben)
Vételi jog (opció): nem (Igen válasz esetén)A vételi jog meghatározása: (ha ismert) A vételi jog (opció) gyakorlásának tervezett ideje: hónapban: vagy napban: (a szerződés megkötésétől számítva)
A szerződés időtartama vagy a befejezés határideje
A (tervezett) időtartam hónapban: 24 vagy napban: (a szerződés megkötésétől számítva) VAGY: Kezdés (év/hó/nap) Befejezés (év/hó/nap) III. szakasz : jogi, gazdasági, pénzügyi és Műszaki információk
Fő finanszírozási és fizetési feltételek és/vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre
Ajánlatkérő az ellenszolgáltatást a Kbt. 130. § (1) bekezdése és a Ptk. 6:130§ (1) bekezdése szerint teljesíti. Ajánlatkérő előleget nem fizet.
A közös ajánlatot tevő nyertesek által létrehozandó gazdasági társaság, illetve jogi személy
nem igen válasz esetén:
Egyéb lényeges szerződéses feltételek
A dokumentáció részét képező szerződéstervezet szerint.
Kizáró okok
Az ajánlatkérő által előírt kizáró okok és a megkövetelt igazolási mód: (Kötelező a Kbt. 56. § (1) k) pont és (2) bekezdés szerinti kizáró ok) Kizáró okok: - Az eljárásban nem lehet ajánlattevő (közös ajánlattevő), alvállalkozó és az alkalmasság igazolásában nem vehet részt olyan gazdasági szereplő, aki esetében a Kbt. 56. § (1) bekezdés a)-k) pontokban meghatározott kizáró okok fennállnak. - Az eljárásban nem lehet ajánlattevő (közös ajánlattevő) az a gazdasági szereplő, aki esetében a Kbt. 56. § (2) bekezdésében meghatározott kizáró okok fennállnak. Megkövetelt igazolási mód: - Ajánlattevőnek (közös ajánlattevőnek) az ajánlatban a 310/2011 (XII.23.) Korm. rendelet 12.§-a szerint nyilatkoznia kell, hogy nem tartozik a Kbt. 56.§ (1) bekezdés a)-k) pontjaiban, a Kbt. 56.§ (2) bekezdésében meghatározott kizáró okok hatálya alá. A Kbt. 56. § (1) bekezdés k) pont kc) pontját a 310/2011 (XII.23.) Korm. rendelet 2. § i) pont ib) alpontja és a 4. § f) pont fc) alpontjában foglaltak szerint kell igazolnia. - Ajánlattevőnek (közös ajánlattevőnek) az alvállalkozója és az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet vonatkozásában az ajánlatban csak a Kbt. 58. § (3) bekezdése szerinti nyilatkozatot köteles benyújtani a Kbt. 56. § (1) bekezdés a)- k) pontjaiban foglalt kizáró okok hiányáról.
Gazdasági és pénzügyi alkalmasság (adott esetben)
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód: Az ajánlattevőnek (közös ajánlattevőnek) az ajánlathoz csatolnia kell a 310/2011 (XII.23.) Korm. rendelet 14. § (1) bek. c) pontja alapján a felhívás feladását megelőző három üzleti év teljes - általános forgalmi adó nélkül számított - árbevételéről szóló nyilatkozatát, attól függően, hogy az ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak. A 14.§ (3) bekezdésében foglaltak fennállása esetén az ott leírtak szerint kell eljárni. Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): A szerződés teljesítésére alkalmasnak minősül az ajánlattevő (közös ajánlattevő), ha a felhívás feladását megelőző három üzleti évből legalább az egyik évben a teljes -általános forgalmi adó nélkül számított- árbevétele elérte az A.) rész tekintetében a 56 millió forintot. a B.) rész: tekintetében a 56 000 forintot.
Műszaki, illetve szakmai alkalmasság (adott esetben)
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód: Az ajánlattevőnek (közös ajánlattevőnek): M1: az A) részre történő ajánlattétel esetén ismertetnie kell a felhívás feladását megelőző 72 hónap során végzett legjelentősebb szolgáltatásait a 310/2011 (XII.23.) Korm. rendelet 16. § (5) bekezdése szerint igazolva. A referencia nyilatkozatnak/igazolásnak legalább a következő adatokat kell tartalmaznia: a teljesítés ideje, a szerzõdést kötõ másik fél, a szolgáltatás tárgya, az ellenszolgáltatás összege, továbbá nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e. M2: ajánlatában csatolnia kell /a 310/2011 (XII.23.) Korm. rendelet 15. § (3) bekezdés f) pontja szerint a jármű és/vagy járműalkatrészek javítására vonatkozó, a szervezetnél működő MSZ EN ISO 9001 szabvány szerinti minőségbiztosítási rendszerének, vagy ezzel egyenértékű, bármely nemzeti rendszerben akkreditált szervezettől származó tanúsítvány egyszerű másolati példányát, vagy a minőségbiztosítási rendszer kiépítésére tett intézkedéseinek igazolását. M3: a minősítésre kötelezett termékekre vonatkozóan ajánlatában meg kell adni a “H” engedély szánokat és csatolni kell a Nemzeti Közlekedési Hatóság (NKH ) által a „H” minősítő jel használatának szóló engedélyek másolati példányát. Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): M1: A szerződés teljesítésére alkalmasnak minősül az ajánlattevő (közös ajánlattevő) az A.) rész tekintetében, ha rendelkezik a felhívás feladását megelőző 72 hónap során teljesített összességében legalább nettó 11 millió forint értékű N2, N3 vagy M3 kategóriájú haszonjárművek szervo és/vagy olajszivattyúinak javítására vonatkozó referenciával. M2: A szerződés teljesítésére alkalmasnak minősül az ajánlattevő (közös ajánlattevő), ha rendelkezik a járművek és/vagy járműalkatrészek javítására vonatkozó, a szervezetnél működő MSZ EN ISO 9001 szabvány szerinti minőségirányítási rendszerrel, vagy ezzel egyenértékű, bármely nemzeti rendszerben akkreditált szervezettől származó tanúsítvánnyal. vagy a minőségbiztosítási rendszer kiépítésére tett intézkedéseket igazoló iratokkal. M3: ha a minősítésre kötelezett termékekre vonatkozóan rendelkezik „H” minősítő jel használatáról szóló engedéllyel.
Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk (adott esetben)
A szerződés védett foglalkoztatók számára fenntartott nem IV. SZAKASZ: ELJÁRÁS
Értékelési szempontok
x A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás VAGY Az összességében legelőnyösebb ajánlat a következő részszempontok alapján Szempont Súlyszám VAGY Egyéb:
A tárgyalás lefolytatásának menete és az ajánlatkérő által előírt alapvető szabályai, az első tárgyalás időpontja(kivéve, ha az eljárás tárgyalás nélküli)
Ajánlatkérő nem tervezi tárgyalás tartását. Amennyiben egyetlen érvényes ajánlatot nyújtanak be és emiatt elektronikus árlejtés kiírására nincs lehetőség, a végleges árak meghatározására ártárgyalás keretében kerül sor.
A dokumentáció és a kiegészítő iratok vagy ismertetők beszerzésének feltételei (adott esetben)
A dokumentáció beszerzésének határideje Dátum: 2015/05/05 (év/hó/nap ) Időpont: 10:00 A dokumentációért fizetni kell nem (igen válasz esetén, csak számokkal) Ár: Pénznem: A fizetés feltételei és módja:
A dokumentáció és a kiegészítő iratok, vagy ismertető rendelkezésre bocsátásával kapcsolatos egyéb információk
Az ajánlatkérő az eljárás dokumentációját teljes terjedelmében elektronikus úton hozzáférhetővé teszi honlapján (http://www.bkv.hu). A dokumentáció letöltése az eljárásban való részvétel feltétele, a dokumentációt ajánlatonként legalább egy ajánlattevőnek, vagy az ajánlatban megjelölt alvállalkozónak le kell töltenie. A kiegészítő tájékoztatás a dokumentációt letöltőnek kerül megküldésre. Az elektronikus úton hozzáférhetővé tett dokumentáció átvételét az ajánlattevő, vagy alvállalkozója által a dokumentáció részét képező Visszaigazoló adatlap hiánytalanul kitöltött változatának a jelen felhívás I.1. pontjában megjelölt fax, vagy e-mail címre történő megküldése igazolja.
Ajánlattételi vagy részvételi határidő, illetőleg a szándéknyilatkozatok benyújtásának határideje
Dátum: 2015/05/05 (év/hó/nap) Időpont: 10:00
Az ajánlattételi felhívás megküldése a kiválasztott jelentkezők részére kétszakaszos eljárások esetén
Dátum: (év/hó/nap)
Az(ok) a nyelv(ek), amely(ek)en az ajánlatok, illetve részvételi jelentkezések benyújthatók
Az EU bármely hivatalos nyelve Az EU következő hivatalos nyelve(i): Egyéb: x Magyar
Az ajánlati kötöttség minimális időtartama (kivéve részvételi felhívás esetén)
Dátum: (év/hó/nap) -ig VAGY Az időtartam hónapban: vagy napban: 30 a következő időponttól számítva: (év/hó/nap)
Az ajánlatok/részvételi jelentkezések felbontásának feltételei
Dátum: 2015/05/05 (év/hó/nap) Időpont: 10:00 Hely: BKV Zrt. 1072 Budapest, Akácfa utca 15. III. emelet B303/b. Az ajánlatok/részvételi jelentkezések felbontásán jelenlétre jogosult személyek személyek igen (igen válasz esetén) További információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: Az ajánlatok felbontásán jelenlétre jogosult személyek a Kbt.62.§ (2) bekezdése alapján az ajánlatkérő, az ajánlattevők, valamint az általuk meghívott személyek, illetve a külön jogszabályban meghatározott szervek képviselői, illetőleg személyek. V. szakasz: kiegészítő információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk (adott esetben)
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem (Igen válasz esetén) A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A szerződés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem (Igen válasz esetén) Hivatkozás a projekt(ek)re és/vagy program(ok)ra:
További információk, az ajánlatkérő által alkalmazott eljárási szabályok, az ajánlattételhez szükséges egyéb információk
Ajánlatkérő a felhívásban III.2.2 és III.2.3 pontjában meghatározott pénzügyi és gazdasági, valamint műszaki, illetve szakmai alkalmassági feltételeket és igazolását a minősített ajánlattevők jegyzékéhez képest szigorúbban határozta meg. A) Az ajánlatkérő által alkalmazott eljárási szabályok (Eljárásrend) A közbeszerzési törvény alkalmazása 1.Az ajánlatkérő a jelen eljárásrendben a Kbt. 123. §-ának (1) bekezdésére tekintettel a Kbt. 38-110. §-aitól eltérő szabályokat jogosult megfogalmazni. Az ajánlatkérő a Kbt. Első és Negyedik Részének szabályait alkalmazni köteles, ha azok alkalmazhatók a jelen közbeszerzési eljárásra. Az ajánlatkérő nem a Kbt. 122. §-a szerint jár el. Az ajánlattételi felhívás és a dokumentáció 2.Az ajánlattevők az ajánlattételi felhívásban és a dokumentációban foglaltak szerint kötelesek ajánlatukat megtenni. A dokumentációra vonatkozó információkat a IV.2.1.1.-IV.2.1.3. pontok tartalmazzák. Az ajánlattételi határidő, a felhívás és a dokumentáció módosítása, visszavonása 3.a) Az ajánlatkérő az ajánlattételi határidőt annak lejárta előtt egy vagy több alkalommal meghosszabbíthatja, a határidőt rövidíteni nem lehet. Az ajánlatkérő hirdetményben fogja közzétenni a módosított határidőt. b) Az ajánlatkérő az ajánlattételi határidő lejártáig feladott hirdetménnyel módosíthatja az ajánlattételi felhívásban, valamint a dokumentációban meghatározott feltételeket, az ajánlatkérő ilyen esetben az ajánlattételi határidőt a megfelelő ajánlattételhez szükséges mértékben meg fogja hosszabbítani, kivéve ha az eredeti ajánlattételi határidő is elegendő a megfelelő ajánlattételhez. c) Amennyiben kizárólag a dokumentáció módosul és az ajánlattételi határidőt nem kell meghosszabbítani, az ajánlatkérő nem fog hirdetményt közzétenni a módosításról, hanem a dokumentáció módosuló elemeiről közvetlenül tájékoztatja azokat a gazdasági szereplőket, akik a dokumentációt átvették. Az ajánlatkérő közvetlenül ad tájékoztatást arról is, hogy a dokumentációban található ellentmondás vagy a felhívás és a dokumentáció ellentmondása esetén mit kell figyelembe venni, ha ez a felhívás módosulását eredményezi, a b) pontot alkalmazza. 4.Az ajánlatkérő az ajánlattételi felhívást az ajánlattételi határidő lejártáig feladott hirdetménnyel visszavonhatja. 5.Ajánlatkérő az ajánlattételi határidő módosításáról, ajánlattételi felhívás, illetve dokumentáció módosításáról, és ajánlattételi felhívás visszavonásáról egyidejűleg, írásban is tájékoztatja azokat a gazdasági szereplőket, amelyek a dokumentációt igazoltan átvették. A kiegészítő tájékoztatás 6.Bármely érdekelt gazdasági szereplő a megfelelő ajánlattétel érdekében írásban kiegészítő tájékoztatást kérhet az ajánlatkérőtől az ajánlattételi felhívásban vagy dokumentációban foglaltakról az ajánlattételi határidő lejártát megelőző, - a válasz megadását és annak figyelembe vételét lehetővé tevő - ésszerű határidőn belül. Ha a kiegészítő tájékoztatást nem ésszerű időben kérik, az ajánlatkérő nem tekinti úgy, hogy köteles a választ megadni. Ajánlatkérő nem tekinti ésszerű határidőben benyújtottnak azt a kiegészítő tájékoztatás kérést, amely az ajánlattételi határidő lejártát megelőző napon, vagy az azt megelőző napon munkaidő után érkezik az ajánlatkérőhöz. Az ajánlatkérő jogosult a kért kiegészítő tájékoztatás megadása érdekében az ajánlattételi határidőt meghosszabbítani, hirdetmény közzététele nélkül, amelyről az összes ismert ajánlattevőt tájékoztatja. Az ajánlatkérő a kiegészítő tájékoztatást írásban adja meg az összes ismert ajánlattevőnek. Alkalmasság, kizáró okok 7.a) A közbeszerzési eljárásban csak olyan gazdasági szereplő tehet ajánlatot, amely megfelel a jelen ajánlattételi felhívás szerinti műszaki, szakmai alkalmassági követelményeknek és nem áll az ajánlattételi felhívásban meghatározott kizáró okok hatálya alatt. A kizáró okok hiányát és az alkalmasságot az ajánlatban kell igazolni a III.2.1. - III.2.3. pontokban és a dokumentációban foglaltak szerint. b) Az alkalmassági követelményeknek való megfelelés során a Kbt. 55.§ (5)-(6) bekezdése szerint kell eljárni. c) Referenciának minősül egy korábbi szerződés, melynek teljesítését már befejezte a gazdasági szereplő. Az ajánlatokra és azok felbontására vonatkozó szabályok 8.Az ajánlatot az ajánlattevőnek az ajánlattételi felhívásban, valamint a dokumentációban meghatározott tartalmi és formai követelményeknek megfelelően kell elkészítenie és benyújtania. 9.Az ajánlatnak tartalmaznia kell különösen a következőket: a) az ajánlattevő kifejezett nyilatkozatát az ajánlattételi felhívás feltételeire, a szerződés megkötésére és teljesítésére, valamint a kért ellenszolgáltatásra vonatkozóan. b) az ajánlattevő nyilatkozatát arról, hogy a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló törvény szerint mikro-, kis- vagy középvállalkozásnak minősül-e. c) felolvasólapot, amelyen szerepel az ajánlattevő neve, címe, valamint azok a főbb, számszerűsíthető adatok, amelyek az értékelési szempont alapján értékelésre kerülnek. d) az ajánlattevő nyilatkozatát az előre láthatólag igénybe venni kívánt alvállalkozók nevéről valamint a közbeszerzésnek arról a munkarészéről és a százalékos arányáról, amelynek teljesítésében a megjelölt alvállalkozók közre fognak működni. Az ajánlatok felbontása utáni eljárási cselekmények, az érvénytelenség 10. Az ajánlatkérő az összes ajánlattevő számára azonos feltételekkel biztosítja a hiánypótlás lehetőségét, valamint az ajánlatokban található, nem egyértelmű kijelentések, nyilatkozatok, igazolások tartalmának tisztázása érdekében az ajánlattevőktől felvilágosítást fog kérni. A hiánypótlásra vagy a felvilágosítás nyújtására vonatkozó felszólítást az ajánlatkérő a többi ajánlattevő egyidejű értesítése mellett közvetlenül, írásban megküldi az ajánlattevők részére, megjelölve a határidőt, továbbá a hiánypótlási felhívásban a hiányosságokat és a javítandó elemeket. 11.Az ajánlatkérő csak akkor fog újabb hiánypótlást elrendelni, ha a korábbi hiánypótlási felhívás(ok)ban nem szereplő hiányt észlelt. Mindaddig, amíg bármely ajánlattevő számára hiánypótlásra vagy felvilágosítás nyújtására biztosított határidő van folyamatban, az ajánlattevő pótolhat olyan hiányokat, amelyekre nézve az ajánlatkérő nem hívta fel hiánypótlásra. 12.A hiányok pótlása csak arra irányulhat, hogy az ajánlat megfeleljen az ajánlattételi felhívás, a dokumentáció vagy a jogszabályok előírásainak. A hiánypótlás során a Kbt. 26. §- ának nem megfelelő alkalmazása esetén az ajánlatban alvállalkozóként megjelölt gazdasági szereplő közös ajánlattevőnek minősíthető. A hiánypótlás keretében nem lehet a) új ajánlattevőt (közös ajánlattevőt) bevonni az eljárásba, b) módosítani olyan adatot, mely a legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatással összefüggő ajánlati elem módosulását okozza 13.Az ajánlatkérő meg fog győződni arról, hogy a hiánypótlás vagy a felvilágosítás megadása a 12. pontban foglaltaknak megfelel. A 12. pont rendelkezéseinek megsértése esetén, vagy ha a hiánypótlást, felvilágosítás megadását nem, vagy nem az előírt határidőben teljesítették, kizárólag az eredeti ajánlati példányt (példányokat) lehet figyelembe venni az elbírálás során. 14.Ha az ajánlatkérő az ajánlatban az értékelés eredményére kiható számítási hibát észlel, annak javítását az ajánlatkérő végzi el, amelyről az összes ajánlattevőt egyidejűleg, írásban tájékoztatni fogja. 15.Az ajánlatkérő megvizsgálja az ajánlatok érvényességét a 17. a)-e) pontok tekintetében és az érvényes ajánlatot benyújtók részvételével elektronikus aukciót tart. Amennyiben egyetlen érvényes ajánlatot nyújtanak be, az ajánlattevő végleges ajánlatát ártárgyalás keretében nyújtja be. 16.Az ajánlatkérő nem vizsgálja a benyújtott ajánlatot olyan tekintetben, hogy az a megkötni tervezett szerződés tárgyára figyelemmel aránytalanul alacsony árat tartalmaz-e. 17.Az ajánlat érvénytelen, ha a)azt az ajánlattételi határidő lejárta után nyújtották be; b)az ajánlattevő vagy alvállalkozója vagy az ajánlatban az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezet nem felel meg a Kbt. 24 . §-a szerinti összeférhetetlenségi követelményeknek; c)az ajánlattevőt vagy alvállalkozóját, vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetet az eljárásból kizárták; d)az ajánlattevő nem felel meg a szerződés teljesítéséhez szükséges alkalmassági követelményeknek; e)az ajánlat egyéb módon nem felel meg az ajánlati, ajánlattételi felhívásban és a dokumentációban, valamint a jogszabályokban meghatározott feltételeknek, ide nem értve az ajánlatok dokumentáció szerinti formai követelményeit; f)aránytalanul alacsony ellenszolgáltatást tartalmaz; 18.a) Az ajánlatkérő ki fogja zárni az eljárásból azt az ajánlattevőt, alvállalkozót vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetet, aki a kizáró okok hatálya alá tartozik, illetve részéről a kizáró ok az eljárás során következett be. b)Az ajánlatkérő kizárhatja az eljárásból azt az ajánlattevőt, aki számára nem kell a Kbt. 2. § (5) bekezdése szerinti nemzeti elbánást nyújtani. A nyertes és azt követő ajánlat kiválasztása 20.Az ajánlatkérő az (adott esetben a tárgyaláson kialakult végső) ajánlatok közül az érvényeseknek a IV.1.2 szerinti értékelési szempont alapján értékeli. A közbeszerzési eljárás nyertese, amelynek az ajánlati ára a legalacsonyabb. 21.a) Az ajánlatkérő az ajánlatokat a lehető legrövidebb időn belül fogja elbírálni, az elbírálást olyan időtartam alatt fogja elvégezni, hogy az ajánlattevőknek az eljárást lezáró döntésről való értesítésére az ajánlati kötöttség fennállása alatt sor kerüljön. b)Az ajánlatkérő indokolt esetben az ajánlati kötöttség lejártának időpontját megelőzően felkérheti az ajánlattevőket ajánlataiknak meghatározott időpontig történő további fenntartására. Amennyiben az ajánlattevő az ajánlatkérő által megadott határidőben nem nyilatkozik, az ajánlatkérő úgy fogja tekinteni, hogy ajánlatát a megjelölt időpontig fenntartja. Amennyiben valamelyik ajánlattevő ajánlatát nem tartja fenn, az ajánlati kötöttség lejártának eredeti időpontját követően az eljárás további részében az ajánlatkérő ajánlatát figyelmen kívül kell hagyni. A közbeszerzési eljárás eredménytelensége 22. Eredménytelen az eljárás, ha a)nem nyújtottak be ajánlatot; b)kizárólag érvénytelen ajánlatokat nyújtottak be; c)egyik ajánlattevő sem vagy az összességében legelőnyösebb ajánlatot tevő sem tett - az ajánlatkérő rendelkezésére álló anyagi fedezet mértékére tekintettel - megfelelő ajánlatot; d)a közbeszerzési eljárás megkezdését követően valamely olyan, az ajánlatkérő számára előre nem látható esemény következik be, amely miatt az ajánlatkérő az eljárást a szerződés megkötésére vagy teljesítésére képtelenné válására tekintettel eredménytelenné nyilvánítja; e)valamelyik ajánlattevőnek az eljárás tisztaságát vagy a többi ajánlattevő, érdekeit súlyosan sértő cselekménye miatt az ajánlatkérő az eljárás eredménytelenné nyilvánításáról dönt; f)az eljárásban benyújtott minden ajánlat tekintetében lejár az ajánlati kötöttség, az ajánlatkérő nem bírálja el az ajánlatokat és egyetlen ajánlattevő sem tartja fenn ajánlatát; g)a Közbeszerzési Döntőbizottság megsemmisíti az ajánlatkérő valamely döntését, és a jogszerűtlen eljárást lezáró döntés megsemmisítését követően jogszerű döntés meghozatalával az eljárás jogszerűsége nem állítható helyre. A d) pont szerinti indokról az ajánlatkérő írásban felvilágosítást ad minden ajánlattevőnek. Tájékoztatás az ajánlatkérő döntéseiről 23.a) Az ajánlatkérő az ajánlatok elbírálásának befejezésekor külön jogszabályban meghatározott minta szerint írásbeli összegezést fog készíteni az eljárás eredményéről, mely tartalmazza az érvénytelen ajánlatok körét és érvénytelenségének indokát is, melyet minden ajánlattevő részére egyidejűleg, telefaxon vagy elektronikus úton megküld. b)Az ajánlatkérő az a) pontban foglalt összegezésen kívül is írásban fogja tájékoztatni az ajánlattevőt kizárásáról, a szerződés teljesítésére való alkalmatlanságának megállapításáról, ajánlatának egyéb okból történt érvénytelenné nyilvánításáról, valamint ezek részletes indokáról, az erről hozott döntést követően a lehető leghamarabb, de legkésőbb három munkanapon belül, ha az a) pont szerinti összegezés kiküldése az érvénytelenségről hozott döntés kiküldését követő három munkanapon túl esedékes. Előzetes vitarendezés és az összegezés javítása 24.Az ajánlattevő vagy az ajánlattételt megelőzően bárki (bármely szervezet), aki a dokumentációt átvette előzetes vitarendezést kezdeményezhet a jogsértésről való tudomásszerzést követő három munkanapon belül, ha jogsértőnek találja az írásbeli összegezést, az ajánlatkérő bármely eljárási cselekményét vagy a közbeszerzési eljárásban keletkezett bármely dokumentumot; A kérelmezőnek előzetes vitarendezés kezdeményezésére a jogsértőnek talált elem, továbbá javaslata megjelölésével van lehetősége, kérelmében elő kell adnia az álláspontját alátámasztó tényeket, bizonyítékokat is. Az előzetes vitarendezési kérelmet faxon vagy elektronikus úton kell megküldeni az ajánlatkérő részére, aki a kérelmet a lehető legrövidebb idő alatt elbírálja és álláspontjáról, adott esetben a jogsértés reparálásához szükséges intézkedésekről és döntésekről a kérelmezőt - valamint a többi ajánlattevőt - a benyújtási móddal megegyező módon tájékoztatja. Amennyiben az ajánlatkérő elismeri, hogy jogsértés történt, közbeszerzési eljárási cselekmények elrendeléséről, szükség esetén a már elvégzett eljárási cselekmények megismétléséről is dönthet, ha a jogsértés ilyen módon orvosolható. Ha az ajánlatkérő az előzetes vitarendezési kérelemnek nem ad helyt, a válaszának megküldése napját követő öt napos időtartam lejártáig akkor sem fogja megkötni a szerződést, ha eddig az időpontig a Kbt. 124. §-ának (6) bekezdése szerinti szerződéskötési moratórium egyébként lejárna. 25.Az ajánlatkérő szándéka az, hogy az ajánlatok elbírálásáról készített írásbeli összegezést legfeljebb az ajánlattevők részére történő megküldésétől számított huszadik napig, legfeljebb egy alkalommal módosítsa, szükség esetén az érvénytelenségről szóló tájékoztatást visszavonja, továbbá a már megkötött szerződéstől elálljon, illetve a szerződést azonnali hatállyal felmondja, ha az eredmény megküldését követően észleli, hogy az eredmény (eredménytelenség) törvénysértő volt és a módosítás a törvénysértést orvosolja. Az ajánlatkérő a módosított írásbeli összegezést faxon vagy elektronikus úton haladéktalanul, egyidejűleg az összes ajánlattevőnek meg fogja küldeni. Az ajánlatokról készült írásbeli összegezésben észlelt bármely elírást (névcserét, hibás névírást, szám- vagy számítási hibát vagy más hasonló elírást) az ajánlatkérő kérelemre vagy kérelem hiányában is kijavíthatja. A kijavított írásbeli összegezést az ajánlatkérő legkésőbb az eljárás eredményének megküldését követő tíz napon belül egyidejűleg meg fogja küldeni az összes ajánlattevőnek. Az ajánlatok nyilvánossága és az üzleti titok védelme 26.a)Az ajánlattevő az ajánlatában, valamint az aránytalanul alacsony árra vonatkozó indokolásban elkülönített módon elhelyezett, üzleti titkot [Ptk. szerint] tartalmazó iratok nyilvánosságra hozatalát megtilthatja. Az üzleti titkot tartalmazó iratokat úgy kell elkészíteni, hogy azok ne tartalmazzanak a b), c) pontok szerinti elemeket. b)Az ajánlattevő nem tilthatja meg nevének, címének (székhelyének, lakóhelyének), valamint olyan ténynek, információnak, megoldásnak vagy adatnak (a továbbiakban együtt: adat) a nyilvánosságra hozatalát, amely az értékelési szempont alapján értékelésre kerül, de az ezek alapjául szolgáló - a c) pont hatálya alá nem tartozó - részinformációk, alapadatok (így különösen az árazott költségvetés) nyilvánosságra hozatalát megtilthatja. c)Nem korlátozható vagy nem tiltható meg üzleti titokra hivatkozással olyan adat nyilvánosságra hozatala, amely a közérdekű adatok nyilvánosságára és a közérdekből nyilvános adatra vonatkozó, külön törvényben meghatározott adatszolgáltatási és tájékoztatási kötelezettség alá esik. A közbeszerzési eljárás alapján megkötött szerződés engedményezést kizáró rendelkezése nem minősül üzleti titoknak. d)Az ajánlatok elbírálásáról készített összegezés megküldését követően nem lehet üzleti titokra hivatkozással olyan adat nyilvánosságra hozatalát korlátozni vagy megtiltani, amely a b), c) pontok körébe tartozik. Erre tekintettel ajánlattevő kérheti, hogy más ajánlattevő ajánlatának azon részeibe betekinthessen, mely nem minősül üzleti titoknak. Az iratbetekintés során az iratokról feljegyzést lehet készíteni. Az iratbetekintést munkaidőben fogja biztosítani az ajánlatkérő, a betekintést kérő által javasolt napon. e)Ha egy érvényes ajánlatot tevő nem él a d) pont szerinti lehetőséggel és kéri, az ajánlatkérő az tájékoztatást fog adni a nyertes ajánlat jellemzőiről és az általa tett ajánlathoz viszonyított előnyeiről a kérés kézhezvételétől számított öt munkanapon belül, figyelembe véve a nyertes ajánlattevő üzleti titokhoz fűződő érdekeit is. B)Az ajánlattételhez szükséges egyéb információk a)A közösen ajánlatot tevőktől kérjük a dokumentáció szerinti nyilatkozat adását. b)Az ajánlathoz - a képviseleti jog igazolása céljából - csatolni kell az ajánlatban lévő iratokat bármely ajánlattevő vagy az Eljárásrend 7.b) pontja szerinti, alkalmasságot igazoló gazdasági szereplő képviseletében aláíró összes személy aláírási címpéldányát, aláírás-mintáját, illetőleg az aláírásra jogosulttól származó meghatalmazást. Az aláírásra jogosult cégjegyzési jogosultságát ajánlatkérő a www.e-cegjegyzek.hu -n található cégkivonatból ellenőrzi, ennek érdekében közölni kell a cégjegyzékszámot. Ha a cég székhelye szerinti államban cégkivonat nem létezik vagy a szervezet nem tartozik a Cnyt. hatálya alá, vagy a gazdasági szereplő képviseleti jogosultsága más okból nem ellenőrizhető a Kbt. 36. § (5) bekezdése szerinti nyilvántartásban, a dokumentáció szerinti nyilatkozatot kell tenni. ca)A közbeszerzési eljárás során a dokumentumokat egyszerű másolatban is be lehet nyújtani. cb)Az ajánlatot magyar nyelven kell beadni, minden idegen nyelvű irat mellé a Kbt. 36. § (3) bekezdésének utolsó fordulata szerinti - ajánlattevő általi - felelős fordítást csatolni kell, illetőleg ehelyett csatolható hiteles magyar fordítás (a külföldi bizonyítványok és oklevelek elismeréséről szóló 2001. évi C. törvény 7. § (4)-nek vagy 28. § (17)-nek megfelelően). d)Az ajánlatnak tartalmaznia kell részletes árajánlatot a dokumentációban részletezettek szerint. e)Az ellenszolgáltatásnak tartalmaznia kell a feladat teljes körű teljesítésének minden költségét. C)Jelen eljárással kapcsolatos további információk 1.Ajánlattevőnek ajánlata során cégszerűen aláírtan nyilatkoznia kell, hogy •Ajánlattevőnek ajánlatában nyilatkoznia kell, hogy rendelkezik javítási technológiával, a javításhoz szükséges eszközökkel, célgépekkel, szerelési anyagokkal, amelyekkel az egységek szakszerű javítása elvégezhető. •Ajánlattevőnek nyilatkoznia kell arról, hogy a munkát a szerződés megkötése után 5 munkanapon belül meg tudják kezdeni. •a javítandó szervo és olajszivattyúk elszállítását, a megjelölt fogadó helyre szállításáról saját költségünkön - Ajánlatkérő megbízottjai által kiadott megrendelések alapján gondoskodunk. •Ajánlattevőnek ajánlatában nyilatkoznia kell, hogy minimális javítási mennyiséget nem köt ki. 2.Az ajánlatok benyújtására lehetőség van postán, illetve személyesen munkanapokon, hétfőtől péntekig 8.00 és 14.00 óra között, a BKV Zrt. székházában (1072 Budapest, Akácfa u. 15.) a III. emelet B303/b. irodában. Az ajánlattételi határidő napján ugyanezen a helyszínen a IV.2.2) pontban megjelölt időpontig van lehetőség az ajánlatok személyes benyújtására. A postán benyújtott ajánlatokat az ajánlatkérő csak akkor tekinti határidőben beérkezettnek, ha azok legkésőbb az ajánlattételi határidőig az ajánlatkérő részéről az ajánlatok átvételére megjelölt helyen átvételre kerülnek. Az ajánlat, illetve az azzal kapcsolatos postai küldemények elvesztéséből eredő kockázatot az ajánlattevő viseli. 3.Ajánlattevőnek a Kbt. 40.§.(1) bekezdése alapján ajánlatában meg kell jelölnie: a.a közbeszerzésnek azt a részét (részeit), amelyek teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót kíván igénybe venni. b.Az ezen részek tekintetében a közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozókat, valamint a közbeszerzésnek azt a százalékos arányát, amelynek teljesítésében a megjelölt alvállalkozók közre fognak működni. 4.Folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetén az ajánlattevőnek az ajánlathoz csatolnia kell a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást. 5.Ajánlatkérő a Kbt. 67.§-a alapján biztosítja a hiánypótlás lehetőségét. 6.Ajánlatkérő a Kbt. 124. § (4) bekezdése alapján csak az eljárás nyertesével, vagy - az eljárás nyertesének visszalépése esetén - az ajánlatok értékelése során a következő legkedvezőbb ajánlatot tevőnek minősített szervezettel (személlyel) - ha őt az ajánlatok elbírálásáról szóló összegezésben megjelölte - köti meg a szerződést. 7.Az ajánlattevő a Kbt. 54.§-ában foglaltak alapján köteles tájékozódni a munkavállalók védelmére és a munkafeltételekre vonatkozó olyan kötelezettségekről, amelyeknek a teljesítés helyén és a szerződés teljesítése során meg kell felelni.
További információ a következő címeken és kapcsolattartási pontokon szerezhető be
Hivatalos név: Postai cím: Város/Község: Postai irányítószám: Ország: Kapcsolattartási pont(ok): Címzett: Telefon: E-mail: Fax: Internetcím (URL):
Címek és kapcsolattartási pontok, ahonnan a dokumentáció és a kiegészítő iratok beszerezhetők (adott esetben)
Hivatalos név: Postai cím: Város/Község: Postai irányítószám: Ország: Kapcsolattartási pont(ok): Címzett: Telefon: E-mail: Fax: Internetcím (URL):
Címek és kapcsolattartási pontok, ahova az ajánlatokat/részvételi jelentkezéseket kell benyújtani
Hivatalos név: Postai cím: Város/Község: Postai irányítószám: Ország: Kapcsolattartási pont(ok): Címzett: Telefon: E-mail: Fax: Internetcím (URL):
A másik ajánlatkérő címei, amely nevében az ajánlatkérő a beszerzést végzi
Hivatalos név: Postai cím: Város/Község: Postai irányítószám: Ország: --------------------(Az A. melléklet IV) szakasza szükség szerint több példányban is használható)------------------ B. MELLÉKLET Részekre vonatkozó információk Rész száma 1 Elnevezés: A rész Szervo és motorolaj-szivattyúk javítása 1) Rövid meghatározás: Szervo és motorolaj-szivattyúk javítása 2) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV) Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék Fő tárgy: 50116000-1 3) Mennyiség 1354 db (-50%)/24 hónap (adott esetben, csak számokkal) Becsült érték áfa nélkül: Pénznem: VAGY: és között Pénznem: 4) A szerződés időtartamára vagy kezdetére/befejezésére vonatkozó különböző időpontok feltüntetése (adott esetben) Az időtartam hónapban: 24 vagy napban: (a szerződés megkötésétől számítva) VAGY: Kezdés (év/hó/nap) Befejezés (év/hó/nap) 5) További információk a részekről ----------------------(E mellékletből a részek számának megfelelően több példány használható) ---------------------- B. MELLÉKLET Részekre vonatkozó információk Rész száma 2 Elnevezés: B rész Egyéb szivattyú javítása 1) Rövid meghatározás: Egyéb szivattyú javítása 2) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV) Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék Fő tárgy: 50116000-1 3) Mennyiség 8 db (-50%)/24 hónap (adott esetben, csak számokkal) Becsült érték áfa nélkül: Pénznem: VAGY: és között Pénznem: 4) A szerződés időtartamára vagy kezdetére/befejezésére vonatkozó különböző időpontok feltüntetése (adott esetben) Az időtartam hónapban: 24 vagy napban: (a szerződés megkötésétől számítva) VAGY: Kezdés (év/hó/nap) Befejezés (év/hó/nap) 5) További információk a részekről ----------------------(E mellékletből a részek számának megfelelően több példány használható) ----------------------

Oppex helps organizations with a professional approach to public sector sales, to either grow their business locally or find new opportunities abroad. We are the largest source of public procurement data in Europe. We process and translate public tenders from over 1.000 local, national and international procurement portals and have acquired over 8 million tenders in our database.


Trusted By

KONE
NHS
3M
ABB