« Back to Search« Back to SearchSearch » CAF project - purchase displays Ülőhelyfoglaltság  MÁV-START Vasúti Személyszállító Zrt.

CAF project - purchase displays Ülőhelyfoglaltság

   Hungary — MÁV-START Vasúti Személyszállító Zrt.
Published March 23, 2015 — Deadline April 20, 2015 (4 years ago)
|
Notice type
CAF projekt - Ülőhelyfoglaltság kijelzők beszerzése

Full tender details available only for Oppex usersSign in

Fact Sheet

Név, cím és kapcsolattartási pont(ok)
Hivatalos név: MÁV-START Vasúti Személyszállító Zrt. Nemzeti azonosító (ha ismert): AK15459 Postai cím: Könyves Kálmán körút 54-60. Város: Budapest Postai irányítószám: 1087 Ország: Magyarország Kapcsolattartási pont(ok): MÁV-START Vasúti Személyszállító Zrt. Beszerzés Szervezet 1087 Budapest, Könyves Kálmán krt. 54-60. 129. iroda Címzett: Oláh János Telefon: +36 1 5113153 E-mail: olah.janos@mav-start.hu Fax: +36 1 5112346 Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.mav-start.hu A felhasználói oldal címe (URL): Elektronikus hozzáférés az információkhoz (URL): Az ajánlatok és a részvételi jelentkezések elektronikus benyújtása (URL): Részletes információk megadásához használja az A. mellékletet. További információ a következő címen szerezhető be x A fent említett kapcsolattartási pont(ok) Egyéb (töltse ki az A.melléklet I) pontját) A dokumentáció és a kiegészítő iratok (beleértve a dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó dokumentációt is) a következő címen szerezhetők be x A fent említett kapcsolattartási pont(ok) Egyéb (töltse ki az A.melléklet II) pontját) Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket a következő címre kell benyújtani x A fent említett kapcsolattartási pont(ok) Egyéb (töltse ki az A.melléklet III) pontját)
Fő tevékenység
Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása Villamos energia Földgáz és kőolaj feltárása és kitermelése Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése Víz Postai szolgáltatások x Vasúti szolgáltatások Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz- szolgáltatások Kikötői tevékenységek Repülőtéri tevékenységek Egyéb: (nevezze meg)
Beszerzés más ajánlatkérők nevében
Az ajánlatkérő más ajánlatkérők nevében végzi a beszerzést: nem (igen válasz esetén, ezekre az ajánlatkérőkre vonatkozóan további információkat az A. mellékletben adhat meg) II. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS TÁRGYA
Az ajánlatkérő által a szerződéshez rendelt elnevezés
CAF projekt - Ülőhelyfoglaltság kijelzők beszerzése
A szerződés típusa és a teljesítés helye
(csak azt a kategóriát válassza – építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatásmegrendelés –, amelyik a leginkább megfelel a szerződés vagy a közbeszerzés(ek) tárgyának) Építési beruházás Kivitelezés Tervezés és kivitelezés Kivitelezés, bármilyen eszközzel, módon, az ajánlatkérő által meghatározott követelményeknek megfelelően x Árubeszerzés x Adásvétel Lízing Bérlet Részletvétel Ezek kombinációja Szolgáltatásmegrendelés Szolgáltatási kategória száma A szolgáltatási kategóriákat lásd a C2. mellékletben A teljesítés helye MÁV-START Zrt. Vasútijármű Javítási Telephely Szolnok 5000 Szolnok, Kőrösi út 1-3. S40 CAF raktár NUTS-kód HU322
Közbeszerzésre, keretmegállapodásra és dinamikus beszerzési rendszerre (DBR) vonatkozó információk
x A hirdetmény közbeszerzés megvalósítására irányul A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer (DBR) létrehozására irányul A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
Keretmegállapodásra vonatkozó információk (ha szükséges)
Keretmegállapodás több ajánlattevővel A tervezett keretmegállapodás résztvevőinek száma vagy (adott esetben) maximális létszáma Keretmegállapodás egy ajánlattevővel A keretmegállapodás időtartama Időtartam év(ek)ben: vagy hónapban: A közbeszerzéseknek a keretmegállapodás teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke (adott esetben, csak számokkal) Becsült érték áfa nélkül Pénznem: vagy és között. Pénznem: A keretmegállapodás alapján megkötendő szerződések értéke és gyakorisága: (ha ismert)
A szerződés vagy a beszerzés(ek) rövid meghatározása
Adásvételi keretszerződés a MÁV-START Zrt. CAF gyártmányú 10-91 100, 19-91 100, 20-91 100 és 21-91 100 sorozatú vasúti személykocsijainak korszerűsítéséhez szükséges ülőhelyfoglaltság kijelzők szállítására és kiegészítő szolgáltatások nyújtására. A szállítás és a kiegészítő szolgáltatások nyújtásának tartalma: - Új, szerelhető burkolatba foglalt OLED kijelző egységek (a továbbiakban: egységek) szállítása az ülőhelyek foglaltságának jelzésére, melyeket az utastájékoztató berendezés vezérel. - Az egységek beszereléséhez, üzembe helyezéséhez szükséges speciális szerelési segédanyagok és alkatrészek szállítása (a továbbiakban a kijelző egységek és a szerelési segédanyagok, alkatrészek együttesen: kijelző egységek). - Két jármű esetében a kijelzők üzembe helyezése, a kapcsolódó oktatás elvégzése. II.1.6)Közös közbeszerzési szójegyzék (CPV) Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék Fő tárgy: 34631000-9 További tárgyak: 34990000-3
A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: igen
Részekre vonatkozó információk (a részekre vonatkozó részletes információk megadásához a B. melléklet szükség szerint több példányban is használható)
A beszerzés részekből áll: nem (igen válasz esetén) Az ajánlatok benyújthatók egy részre egy vagy több részre valamennyi részre II.1.9)Változatokra (alternatív ajánlatok) vonatkozó információk Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) nem
Teljes mennyiség (valamennyi részt, meghosszabbítást és opciót beleértve, adott esetben)
Adásvételi keretszerződés a MÁV-START Zrt. CAF gyártmányú 10-91 100, 19-91 100, 20-91 100 és 21-91 100 sorozatú vasúti személykocsijainak korszerűsítéséhez szükséges ülőhelyfoglaltság kijelzők szállítására és kiegészítő szolgáltatások nyújtására (2 járművön történő üzembe helyezés és oktatás tartása). Teljes mennyiség: 120 db, 2 ülőhely foglaltság megjelenítésére alkalmas kijelző egység a 10-91 100 és 20-91 100 sorozatú termes kocsikhoz + legfeljebb 920 db mennyiségi eltérés; 33 db, 6 ülőhely foglaltság megjelenítésére alkalmas kijelző egység a 19-91 100 és 21-91 100 sorozatú fülkés kocsikhoz + legfeljebb 180 db mennyiségi eltérés. A műszaki leírást és a szerződéstervezetet a Kiegészítő iratok tartalmazza tájékoztató jelleggel. (ha ismert, csak számokkal) Becsült érték áfa nélkül: Pénznem: vagy és között. Pénznem: II.2.2)Vételi jogra (opcióra) vonatkozó információ (adott esetben) Vételi jog (opció) nem (igen válasz esetén) A vételi jog meghatározása: (ha ismert) A vételi jog (opció) gyakorlásának tervezett ideje: hónapban: vagy napban: (a szerződés megkötésétől számítva) II.2. 3 ) Meghosszabbításra vonatkozó információk (adott esetben) A szerződés meghosszabbítható nem A lehetséges meghosszabbítások száma: (ha van ilyen) vagy és között (ha ismert) Meghosszabbítható szerződések esetén a további hirdetmények tervezett ütemezése: hónapban: vagy napban: (a szerződés megkötésétől számítva)
A szerződés időtartama vagy a befejezés határideje
Az időtartam hónapban: 43 vagy napban: (a szerződés megkötésétől számítva) vagy Kezdés: (nap/hónap/év) Befejezés (nap/hónap/év) III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
A szerződést biztosító mellékkötelezettségek (adott esetben)
Késedelmi kötbér, hibás teljesítési kötbér, nem teljesítési kötbér az alábbiak szerint: • késedelem esetén: a késedelem minden megkezdett napja után a Kötbéralap 1%-a, de legalább 3-EUR, • nem teljesítés esetén: - adott lehívás nem teljesítése esetén: a Kötbéralap 30%-a; - a teljes szerződés nem teljesítése esetén: a teljesítés nélkül maradt szerződéses érték 30%-a • hibás teljesítés esetén: a Kötbéralap 20%-a/alkalom. Kötbéralap: a szerződésszegéssel érintett szerződéses mennyiségre eső bruttó (ÁFÁ-val növelt) ellenérték összege. Jótállási feltételek: Szállítót a szerződésszerűen leszállított termékekre és az általa nyújtott szolgáltatásokra a - teljesítésigazolás kiállításával - igazolt szállítói teljesítéstől számított 30 hónap teljes körű, a Ptk. 6:171-6:173. § szerinti jótállási kötelezettség terheli. Ajánlatkérő - kizárólagos választása szerint - ugyanazokat a jogosultságokat érvényesítheti a jótállás alapján, mint amelyeket a Ptk. a kellékszavatosság kapcsán biztosít Megrendelő számára. Teljesítési biztosíték: Ajánlatkérő a Kbt. 126. §-a értelmében a szerződés teljesítésének elmaradásával kapcsolatos igények biztosítékaként a szerződés értékének 5%-a biztosítékot kér (teljesítési biztosíték). A teljesítési biztosítéknak a szerződés teljesítési véghatáridejét követő 30. napig kell érvényben maradnia. A teljesítési biztosíték a Kbt. 126. § (6) bekezdés a) pontja szerinti formákban nyújtható (óvadékként az előírt pénzösszegnek az ajánlatkérőként szerződő fél fizetési számlájára történő befizetésével (átutalásával), bank vagy biztosító által vállalt garancia vagy banki készfizető kezesség biztosításával, vagy biztosítási szerződés alapján kiállított - készfizető kezességvállalást tartalmazó - kötelezvénnyel). Amennyiben a teljesítési biztosítékot Szállító biztosítási szerződés alapján kiállított - készfizető kezességvállalást tartalmazó - kötelezvénnyel vagy bank vagy biztosító által vállalt garancia formájában nyújtja, úgy a kötelezvénnyel és a garanciával szemben fennálló követelmények az alábbiak: A kötelezvénynek és a garanciának az alábbi jellemzőkkel együttesen kell rendelkeznie: # feltétel (alap jogviszony vizsgálata) nélküli; # azonnali (a kedvezményezett első írásbeli felszólításának kézhezvételétől számított legfeljebb 5 munkanapon belül fizet a kibocsátó biztosítótársaság/bank); # visszavonhatatlan; # határozott idejű (szükség esetén meg kell hosszabbítani); # kedvezményezettként Megrendelő van megjelölve; # Szállító nem nyújthat be olyan kötelezvényt/bankgaranciát Megrendelőnek, melyre vonatkozó igénybejelentéshez az eredeti példány benyújtása szükséges. A szerződést biztosító mellékkötelezettségek részletes feltételeit a Kiegészítő Iratok részét képező - kizárólag csak tájékoztató jellegű, a tárgyalás alapját képező - Szerződéstervezet tartalmazza.
Fő finanszírozási és fizetési feltételek és/vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre
A Szállító a Kbt. 130.§-ban foglaltaknak megfelelően az igazolt teljesítések után jogosult számlázásra, az eljárás lezárásaként megkötendő szerződésben foglalt feltételek szerint. Az ellenérték kifizetésének teljesítése - a szerződésszerű teljesítés igazolását követően - a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdése szabályainak megfelelően történik. Megrendelő a számla összegét a Szállító számlájának és annak mellékleteinek kézhezvételétől számított 30 (harminc) napon belül, banki átutalással fizeti meg Szállítónak - az általa kiállított számlán megjelölt - bankszámlaszámára. Megrendelő előleget nem fizet és fizetési biztosítékot nem nyújt. Ajánlatkérő a szerződésben előírja a Kbt. 125. § (4)-(5) bekezdése szerinti rendelkezéseket is. Ajánlatkérő késedelmes fizetése esetén a késedelmi kamatra vonatkozóan a Ptk. 6:155. §-ában irányadó: késedelmi kamatmértéke a késedelemmel érintett naptári félév első napján érvényes magyar jegybanki alapkamat 8 (nyolc) százalékkal növelt mértékével egyezik meg. A kamat számításakor a késedelemmel érintett naptári félév első napján érvényes jegybanki alapkamat irányadó az adott naptári félév teljes idejére. Ajánlattevő a késedelmi kamat iránti igényét legkésőbb a pénzügyi teljesítést követő naptári év január 20-ig jogosult érvényesíteni. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet arra, hogy a számla benyújtása és kiegyenlítése során az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (a továbbiakban: Art.) 36/A. § rendelkezéseit mind Ajánlattevő, mind az alvállalkozó(i) esetében alkalmazni kell , melynek értelmében a havonta összesen nettó 200.000,- Ft-ot meghaladó kifizetések esetén a számla kifizetésének feltétele, hogy a Szállító 30 napnál nem régebbi, nemlegesnek minősülő együttes adóigazolást adjon át, vagy küldjön meg a Megrendelő részére, vagy pedig a kifizetés időpontjában szerepeljen a köztartozásmentes adózói adatbázisban.
A közös ajánlatot tevő nyertesek által létrehozandó gazdasági társaság, illetve jogi személy (adott esetben)
Ajánlatkérő kizárja projekttársaság létrehozását.
Egyéb különleges feltételek (adott esetben)
A szerződés teljesítésére különleges feltételek vonatkoznak nem (igen válasz esetén) A különleges feltételek meghatározása:
Az ajánlattevő/részvételre jelentkező személyes helyzetére vonatkozó adatok (kizáró okok), ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód: Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód: Az eljárásban nem lehet részvételre jelentkező, alvállalkozó, és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki a Kbt. 56. § (1) bekezdése szerinti kizáró okok hatálya alatt áll. Az eljárásban nem lehet részvételre jelentkező az a gazdasági szereplő, aki a Kbt. 56. § (2) bekezdése szerinti kizáró okok hatálya alatt áll. Az eljárásban nem lehet részvételre jelentkező, alvállalkozó, illetve nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki Kbt. 57. § (1) bekezdés a)- d) és f) pontjai szerinti kizáró okok hatálya alatt áll. Az igazolás módja: a.) Részvételre jelentkező vonatkozásában: A 310/2011 (XII.23.) Korm. rendelet 2.-9. § illetve 11. § és 13. § szerint kell igazolni, hogy a részvételre jelentkező nem áll az ajánlatkérő által előírt kizáró okok hatálya alatt. b.) Alvállalkozó és adott esetben az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet vonatkozásában: A 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 10. § szerint kell igazolni a kizáró okok fenn nem állását. A nem Magyarországon letelepedett részvételre jelentkezőnek a Kbt. 56. § (1) bekezdés a) - f), h), i), k) pont és az 56. § (2) bekezdés szerinti kizáró okokkal kapcsolatban nyilatkoznia kell arról, hogy a székhelye szerinti ország jogrendszerében a kizáró okok hiányának igazolására mely igazolások felelnek meg, és azokat mely hatóságok, szervezetek bocsátják ki. A jelen nyilatkozat nem a kizáró okok hiányának igazolását szolgálja, hanem a kizáró okok igazolási módjának meghatározására irányul. Ezen szervezetektől kell olyan igazolást benyújtani, amelyből megállapítható, hogy a részvételre jelentkező nem tartozik a kizáró okok hatálya alá. A kizáró okok fenn nem állásáról szóló nyilatkozat(ok)nak az eljárást megindító felhívás feladásánál nem régebbi keltezésűeknek kell lenniük. A kizáró okok igazolása kapcsán ajánlatkérő felhívja a részvételre jelentkezők figyelmét a Közbeszerzési Hatóság alábbi útmutatóira: - „A Közbeszerzési Hatóság útmutatója a közbeszerzési eljárás során benyújtandó, kizáró okokkal kapcsolatos igazolásokról, nyilatkozatokról, nyilvántartásokról és adatokról az Európai Unióban és az Európai Gazdasági Térségben letelepedett gazdasági szereplők vonatkozásában” (Közbeszerzési Értesítő 2012. évi 61. szám, 2012.06.01) - „A Közbeszerzési Hatóság útmutatója a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény 56-57. §-ában, valamint a közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 2-3. §-ában hivatkozott igazolásokról, nyilatkozatokról, nyilvántartásokról és adatokról a Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők vonatkozásában” (Közbeszerzési Értesítő 2014. évi 57. szám, 2014.05.16.) - „A Közbeszerzési Hatóság Elnökének útmutatója a Kbt. 36. § (5) bekezdése szerinti elektronikus, hatósági nyilvántartások köréről és Internetes elérhetőségéről” (Közbeszerzési Értesítő 2014. évi 57. szám, 2014.05.16.
Gazdasági és pénzügyi alkalmasság (adott esetben)
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód: Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód: Részvételre jelentkezőnek a részvételre jelentkezéshez csatolnia kell: P/1. Cégszerűen aláírt nyilatkozatát a 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 14. § (1) bekezdés c) pontja alapján az előző három üzleti év vonatkozásában a teljes - általános forgalmi adó nélkül számított - árbevételéről, attól függően, hogy a részvételre jelentkező mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak. Ha a részvételre jelentkező a fenti irattal azért nem rendelkezik, mert olyan jogi formában működik, amely tekintetében a beszámoló, illetve árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges, az előírt alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett bármely, az ajánlatkérő által megfelelőnek tekintett egyéb nyilatkozattal vagy dokumentummal igazolhatja pénzügyi és gazdasági alkalmasságát. Az érintett ajánlattevő vagy részvételre jelentkező kiegészítő tájékoztatás kérése során köteles alátámasztani, hogy olyan jogi formában működik, amely tekintetében a beszámoló, illetve árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges és tájékoztatást kérni az e pontokkal kapcsolatban előírt alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett az alkalmasság igazolásának ajánlatkérő által elfogadott módjáról. Az alkalmassági előírás igazolása során a Kbt. 55. § (4)-(6) bekezdései megfelelően alkalmazhatók, illetve alkalmazandók. Az alkalmasság minimum követelménye(i): P/1. A részvételre jelentkezőnek a teljes - általános forgalmi adó nélkül számított - árbevétele az előző három üzleti évben összesen el kell, hogy érje a nettó 63.000.000 Ft-ot, azaz hatvanhárommillió forintot
Műszaki, illetve szakmai alkalmasság (adott esetben)
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód: Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód: Részvételre jelentkezőnek a részvételi jelentkezéséhez csatolnia kell: M/1. A 310/2011 (XII.23.) Korm. rendelet 15. § (1) bekezdésének a) pontja szerint az eljárást megindító részvételi felhívás feladásától visszafelé számított megelőző három év (azaz előző 36 hónapban) legjelentősebb, közbeszerzés tárgyával megegyező tárgyú referencia munkáinak ismertetését a 310/2011 (XII.23.) Korm. rendelet 16. § (1) bekezdése szerinti formában igazolva, minimálisan az alábbi tartalommal: - a szerződést kötő másik fél megnevezése, címe (székhelye/lakcíme) - kapcsolattartó személy neve és elérhetősége (cím, telefonszám, esetleg e-mail, fax) - a referencia tárgyának ismertetése - a referencia teljesítési ideje (kezdet és befejezés megjelölésével; év, hónap, nap pontossággal), - ellenszolgáltatás összege - utalás a szerződésszerű teljesítésre A referencia bemutatható lezárult, illetve részteljesítéseket tartalmazó folyamatban lévő szerződés esetén az igazolt részteljesítés(ek) tekintetében azzal a feltétellel, hogy a teljesítésnek a vizsgált időszakra kell esnie. A Kbt. 55. § (4) bekezdése nyomán az előírt alkalmassági követelményeknek a közös részvételre jelentkezők együttesen is megfelelhetnek. A Kbt. 55. § (5) bekezdése nyomán az előírt műszaki-szakmai alkalmassági követelményeknek a részvételre jelentkezők bármely más szervezet (vagy személy) kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül. Ebben az esetben meg kell jelölni a részvételi jelentkezésben ezt a szervezetet és az eljárást megindító felhívás vonatkozó pontjának (jelen esetben: M/1.) megjelölésével azon alkalmassági követelményt (követelményeket), melynek igazolása érdekében a részvételre jelentkező ezen szervezet erőforrására (is) támaszkodik. A kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet az előírt igazolási módokkal azonos módon köteles igazolni az adott alkalmassági feltételnek történő megfelelést, továbbá köteles nyilatkozni, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt. A Kbt. 55. § (6) bekezdése nyomán a műszaki-szakmai alkalmasság igazolása során a részvételre jelentkező a Kbt. 55. § (5) bekezdés szerint más szervezet kapacitására a Kbt. 55. § (6) bekezdés b) pontja szerinti esetekben támaszkodhat, vagyis: b) ha az alkalmassági követelmény korábbi szállítások, szolgáltatások vagy építési beruházások teljesítésére vonatkozik, a részvételre jelentkező nyilatkozik arról, hogy milyen módon vonja be a teljesítés során azt a szervezetet, amelynek adatait az alkalmasság igazolásához felhasználja, amely lehetővé teszi e más szervezet szakmai tapasztalatának felhasználását a szerződés teljesítése során. Az alkalmasság minimum követelménye(i): M/1. Részvételre jelentkezőnek rendelkeznie kell az eljárást megindító részvételi felhívás feladását megelőző három évből (36 hónapból) legalább kettő, a közbeszerzés tárgyára (ülőhelyfoglaltság kijelzők szállítása) vonatkozó szerződésszerűen teljesített referenciával, melyek értéke összesen eléri a nettó 20 millió Ft-ot.
Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk (adott esetben)
A szerződés védett műhelyek számára fenntartott A szerződés teljesítése védett munkahely-teremtési programok keretében történik
Adott foglalkozásra (képzettségre) vonatkozó információk
A szolgáltatás teljesítése egy adott foglalkozáshoz (képzettséghez) van kötve (igen válasz esetén) A vonatkozó jogszabályi rendelkezésre történő hivatkozás:
A szolgáltatás teljesítésében személyesen közreműködő személyek
A szervezeteknek közölniük kell a szolgáltatás teljesítésében személyesen közreműködő személyek nevét és képzettségét IV. SZAKASZ: ELJÁRÁS
Az eljárás fajtája
Nyílt Meghívásos x Tárgyalásos Megtörtént a részvételre jelentkezők kiválasztása, megjelölése (a tárgyalásos eljárás egyes típusai esetében) nem (igen válasz esetén, a kiválasztott részvételre jelentkezők nevét és címét a VI.3) szakaszban (További információk) kell megadni) IV. 2) Bírálati szempontok
Bírálati szempontok (jelölje be a megfelelő rovatot/rovatokat)
(ha szükséges, a B. mellékletben adja meg a részekhez kapcsolódó bírálati szempontokra vonatkozó további információkat) x A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás vagy Az összességében legelőnyösebb ajánlat az alábbiak szerint az alábbiakban megadott részszempontok (a részszempontokat súlyozással vagy – ha súlyozásra bizonyíthatóan nincs lehetőség – csökkenő fontossági sorrendben kell megadni) a dokumentációban, az ajánlati felhívásban vagy az ajánlattételi felhívásban meghatározott részszempontok Szempont Súlyszám
Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni nem (igen válasz esetén, ha szükséges) További információk az elektronikus árlejtésről:
Az adott szerződésre vonatkozóan sor került korábbi közzétételre nem
(igen válasz esetén) Időszakos előzetes tájékoztató Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S - , dátum: (nap/hónap/év) Egyéb korábbi közzététel (adott esetben) A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S - , dátum: (nap/hónap/év) A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S - , dátum: (nap/hónap/év)
A dokumentáció és a kiegészítő iratok beszerzésének feltételei (a DBR kivételével)
A dokumentáció beszerzésének határideje Dátum: 2015/04/20 (nap/hónap/év) Időpont: 10:00 A dokumentációért fizetni kell nem (igen válasz esetén, csak számokkal) Ár: Pénznem: A fizetés feltételei és módja:
Ajánlattételi vagy részvételi határidő
Dátum: 2015/04/20 (nap/hónap/év) Időpont: 10:00
Az(ok) a nyelv(ek), amely(ek)en a pályázatok (pályaművek), illetve részvételi jelentkezések benyújthatók
Az EU bármely hivatalos nyelve x Az EU következő hivatalos nyelve(i): HU Egyéb:
Az ajánlati kötöttség minimális időtartama (nyílt eljárás)
-ig (nap/hónap/év) vagy Az időtartam hónapban: vagy napban: (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: (nap/hónap/év) Időpont: (adott esetben) Hely: Az ajánlatok felbontásán jelenlétre jogosult személyek (adott esetben) (igen válasz esetén) További információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: VI. SZAKASZ: kiegészítŐ INFORMációk
A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk (adott esetben)
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem (igen válasz esetén) A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A szerződés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem (igen válasz esetén) Hivatkozás a projekt(ek)re és/vagy program(ok)ra:
További információk (adott esetben)
1. A választott eljárástípus - hirdetménnyel induló tárgyalásos eljárás - jogalapja: Az eljárás a 289/2011. (XII.22.) Korm. rendelet 2. § alapján kerül lefolytatásra. 2. Az ajánlatkérő a hiánypótlás lehetőségét a Kbt. 67. § --ban meghatározottak szerint biztosítja. Ajánlatkérő a Kbt. 67. § (5) bekezdése nyomán tájékoztatja a jelentkezőket, hogy amennyiben a hiánypótlással a részvételre jelentkező a részvételi jelentkezésben korábban nem szereplő gazdasági szereplőt von be az eljárásba és e gazdasági szereplőre tekintettel lenne szükséges az újabb hiánypótlás, úgy ez esetben ajánlatkérő nem korlátozza és nem zárja ki az új gazdasági szereplőre vonatkozóan a hiánypótlást. 3. Kiegészítő tájékoztatás nyújtására a Kbt. 45. §-ban, valamint a kiegészítő iratokban foglaltak az irányadók. Ajánlatkérő a kiegészítő tájékoztatás során a válaszokat a törvényes határidőn belül minden részvételre jelentkezőnek, a kiegészítő iratok átvételekor megadott címre, egyidejűleg elektronikusan megküldi. Ajánlatkérő helyszíni bejárás lehetőségét biztosítja az alábbiak szerint: A helyszíni bejárás időpontja: 2015. március 30.-án 11:00 óra. Helye: MÁV-START Zrt. Vasútijármű Javítási Telephely Szolnok; 5000 Szolnok, Kőrösi út 1-3. A helyszíni bejáráson részvételi jelentkezőként maximum 5 fő vehet részt. A helyszíni bejáráshoz résztvevők 2 munkanappal a bejárást megelőzően kötelesek megadni a bejáráson részt vevők nevét és a személyi azonosító okiratuk számát. A helyszíni bejárás során a részvételre jelentkezőnek lehetősége van a jelen közbeszerzés tárgyát érintő vasúti személykocsik megtekintésére. 4. Részvételi jelentkezések felbontása: 2015 04.20 10:00 óra. A bontás helyszíne: 1087 Budapest, Könyves Kálmán krt. 54-60. 254 sz. tárgyaló. 5. A bontáson a Kbt. 62. § (2) bekezdése szerinti személyek/szervezetek képviselői lehetnek jelen. 6. Ajánlatkérő a részvételre jelentkezőket a Kbt. 77. § (2) bekezdése alapján az eljárás részvételi szakaszának eredményéről vagy eredménytelenségéről a részvételi jelentkezések elbírálásáról szóló összegezés egyidejű, minden részvételre jelentkező részére faxon és elektronikus úton történő megküldésével tájékoztatja. 7. Az ajánlattételi felhívás megküldésének tervezett napja: 2015. 05. 20. 8. Ajánlatkérő a részvételi szakaszban részvételi dokumentációt nem bocsát részvételre jelentkező rendelkezésére, azonban a részvételi jelentkezés megtételének elősegítése érdekében rendelkezésre bocsát kiegészítő iratokat, amelyek különösen a részvételi jelentkezés elkészítésével kapcsolatban a részvételre jelentkezők részére szükséges információkat, a részvételi jelentkezés részeként benyújtandó igazolások, nyilatkozatok jegyzékét, mintáját tartalmazza. A Részvételi felhívás IV.3.3. pontjában feltüntetett határidő a részvételi jelentkezés megtételének elősegítése érdekében rendelkezésre bocsátott kiegészítő iratokat igénylésének határideje. A kiegészítő iratok rendelkezésre bocsátásának módja: a papír alapon és/vagy elektronikusan, a részvételi felhívás IV.3.3. pontja szerint. A kiegészítő iratok rendelkezésre bocsátásának módja papír alapon személyesen előre egyeztetett időpontban a kapcsolattartótól szerezhető be vagy elektronikusan közvetlenül kerül megküldésre. A kiegészítő iratok másra át nem ruházható, a közbeszerzési eljárásban való részvételen kívül más célra fel nem használható. 9. Részvételre jelentkező jelentkezésében köteles nyilatkozni a Kbt. 40. § (1) bekezdés a) és b) pontjára (nemleges nyilatkozat is csatolandó). 10. Részvételre jelentkező jelentkezésében az üzleti titokkal kapcsolatban köteles nyilatkozni a Kbt. 80. §-a szerint (nemleges nyilatkozat is csatolandó). 11. A részvételi jelentkezéshez csatolni kell a részvételre jelentkező, az alvállalkozó vagy a kapacitást nyújtó szervezet (személy) részéről a jelentkezést aláíró és/vagy nyilatkozatot tevő, kötelezettséget vállaló cégjegyzésre jogosult személy(ek) aláírási címpéldányát/címpéldányait vagy a Ctv. 9. §-a szerinti aláírási mintát egyszerű másolatban. Amennyiben az aláíró/szignáló személy nem cégjegyzésre jogosult az adott gazdasági szereplőnél, úgy továbbá csatolni kell az adott gazdasági szereplőnél cégjegyzésre jogosult vezető tisztségviselő által aláírt meghatalmazást legalább teljes bizonyító erejű magánokirati formában, melynek tartalmaznia kell a meghatalmazott aláírását/szignómintáját is. Ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét, hogy a részvételi jelentkezés (nyilatkozat, kötelezettségvállalás) aláírására vonatkozó meghatalmazás aláírására meghatalmazóként kizárólag a részvételre jelentkező (alvállalkozó, kapacitást nyújtó szervezet) vezető tisztségviselője jogosult, a cégvezető és a képviseletre feljogosított munkavállaló a Ptk. 3:116. § (3) bekezdés alapján a részvételi jelentkezés (nyilatkozat, kötelezettségvállalás) aláírására meghatalmazást érvényesen nem adhat. 12. Amennyiben cégügyben el nem bírált módosítás van folyamatban, akkor csatolandó az elektronikusan kitöltött változásbejegyzési kérelem kinyomtatott változata, valamint a benyújtást igazoló digitális tértivevény kinyomtatott változata, cégszerűen aláírva. 13. A részvételi jelentkezést 1 eredeti példányban kell elkészíteni és benyújtani, valamint csatolni kell 1 db - a teljes részvételi jelentkezést szkennelt, .pdf kiterjesztésű file-ban tartalmazó - CD vagy DVD mellékletet is a Kbt. 60. § (2), valamint a 61. § (1) bekezdésére tekintettel, továbbá a részvételi felhívásban és kiegészítő iratokban, valamint esetlegesen a kiegészítő tájékoztatásban meghatározottak szerint zárt borítékban, az alábbi megjelöléssel ellátva: „Részvételi jelentkezés „CAF-projekt -Ülőhelyfoglaltság kijelzők beszerzése” „Részvételi határidő lejártáig nem bontható fel!”. 14. Az eljárás nyelve magyar, ezért minden idegen nyelvű irat, dokumentum benyújtása esetén az idegen nyelvű dokumentummal együtt annak magyar nyelvű fordítását is be kell nyújtani eredetiben vagy egyszerű másolatban. Amennyiben bármely, a részvételi jelentkezéshez csatolt okirat, igazolás, nyilatkozat stb. nem magyar nyelven került kiállításra, úgy azt részvételre jelentkező általi felelős fordításban is köteles becsatolni. 15. A külföldi letelepedésű (székhelyű) jelentkezőknek cégszerűen aláírt nyilatkozatot kell benyújtaniuk arról, hogy a 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 4 §. meghatározott igazolásokat az adott ország mely hatósága jogosult kiállítani és az igazolásokat azzal összhangban - felelős magyar fordításban - kell benyújtani. 16. Ajánlatkérő a pénzügyi és gazdasági, valamint műszaki, illetve szakmai alkalmasságának feltételeit és igazolását a minősített ajánlattevők jegyzékéhez képest valamennyi alkalmassági szempont vonatkozásában szigorúbban határozza meg (310/2011. (XII. 23.) Korm. Rendelet 20. § (4) bekezdés. ). Továbbá a minősített ajánlattevőnek külön kell igazolnia, hogy nem tartozik a Kbt. 56. § (1) bekezdés e) pontjának hatálya alá. (310/2011. (XII. 23.) Korm. Rendelet 20. § (3) bekezdés) 17. Közös részvételi jelentkezés benyújtása esetén a részvételre jelentkezésben utalni kell a közös részvételi jelentkezési szándékra, s meg kell nevezni a közös részvételre jelentkezőket, illetve a Kbt. 25. § (2) bekezdése nyomán a részvételre jelentkezők kötelesek maguk közül egy, a közbeszerzési eljárásban a közös részvételre jelentkezők nevében eljárni jogosult képviselőt megjelölni (név, cím, kapcsolattartó feltüntetésével). Közös részvételre jelentkezés esetén a közös részvételre jelentkezőknek megállapodást kell kötniük egymással, melyben szabályozzák a közös részvételre jelentkezők egymás közötti és az ajánlatkérővel való kapcsolatát. A megállapodás kötelező elemeit a kiegészítő iratok tartalmazzák. 18. A Kbt. 55. § (5) esetén a részvételi jelentkezésben csatolni kell a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet nyilatkozatát, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt. 19. Amennyiben a Kbt. 124. § (4) bekezdése szerinti ajánlattevő a Kbt. 55. § (6) bekezdés c) pontja alapján igazolta a gazdasági és pénzügyi alkalmasságot, abban az esetben az a szervezet, amelynek adatait a részvételre jelentkező az alkalmasság igazolásához felhasználta, a Ptk. 6:419. §-ában foglaltak szerint kezesként felel az ajánlatkérőt az ajánlattevő teljesítésének elmaradásával vagy hibás teljesítésével összefüggésben ért kár megtérítéséért. 20. A részvételre jelentkező a részvételi jelentkezésben a Kbt. 58. § (3) bekezdés szerint nyilatkozni köteles arról, hogy a szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe a Kbt. 56. § (1) bekezdése szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót, valamint az általa alkalmasságának igazolására igénybe vett más szervezet nem tartozik a Kbt. 56. § (1) bekezdése szerinti kizáró okok hatálya alá. 21. A Kbt. 56. § (2) bekezdésére vonatkozóan a részvételre jelentkező nyilatkozatát kell csatolni arról, hogy van-e olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, amely a részvételre jelentkezőben közvetetten vagy közvetlenül több, mint 25%-os tulajdoni résszel vagy szavazati joggal rendelkezik; amennyiben van ilyen jogi személy, szervezet, a részvételre jelentkező köteles azt megnevezni, továbbá nyilatkozatot csatolni, hogy annak vonatkozásában a Kbt. 56. § (2) bekezdésében hivatkozott kizáró feltételek nem állnak fenn. 22. A Kbt. 56. § (1) bekezdés e) pontja vonatkozásában amennyiben részvételre jelentkező a köztartozásmentes adózói adatbázisban nem szerepel, úgy az illetékes adó- és vámhivatal igazolásának vagy az Art. szerinti együttes adóigazolásának csatolása szükséges eredeti vagy egyszerű másolati példányban. 23. Jelen eljárás részvételi szakaszában a Kbt. 60. § (4) bekezdése alapján a részvételre jelentkező nem tehet ajánlatot. A részvételi szakaszban az ajánlatkérő a jelentkezőnek a szerződés teljesítésére való alkalmasságáról, illetőleg alkalmatlanságáról dönt. Fentiekre tekintettel amennyiben a részvételi jelentkezésben a részvételre jelentkező ajánlatot tesz, úgy azt az ajánlatkérő érvénytelennek fogja nyilvánítani a Kbt. 74. § (3) bekezdésének alapján. 24. Az ajánlattételi szakaszban benyújtott ajánlatok elbírálásának szempontja: legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás: 1040 db 2 ülőhely foglaltság megjelenítésére alkalmas kijelző egység és 213 db 6 ülőhely foglaltság megjelenítésére alkalmas kijelző egység összértékének, valamint az üzembe helyezés és oktatás díjainak összege. 25. A III.2.2. és III.2.3. pont kiegészítéseként ajánlatkérő közli, hogy a nem forintban rendelkezésre álló adatokat (árbevétel, referencia) eredeti devizanemben kéri megadni. Az idegen devizanemben megadott értékek, adatok forintra történő átszámítására ajánlatkérő a részvételi felhívás feladásának napján érvényes MNB devizaárfolyamot alkalmazza, illetve ennek hiányában az ECB által ugyanebben az időpontban jegyzett devizák keresztárfolyamából számított árfolyam kerül alkalmazásra. 26. Ajánlatkérő tájékoztatja részvételre jelentkezőket, hogy az eljárás második, azaz ajánlattételi szakaszában az ajánlatnak tartalmaznia kell a részvételre jelentkező (ajánlattevő) nyilatkozatát arról, hogy a mindenkori teljesítéskor a műszaki leírásban előírt paramétereknek megfelelő termékeket szállít. 27. Amennyiben a részvételre jelentkező- átalakulásra hivatkozással - jogelődje bármely adatát fel kívánja használni, a részvételre jelentkezéshez csatolnia kell a jogutódlás tényét, körülményeit bizonyító cégiratokat egyszerű másolatban, így különösen a szétválási, kiválási szerződést, átalakulási cégiratokat. 28. A részvételi jelentkezésnek tartalmaznia kell részvételre jelentkező Kbt. 60. § (5) bekezdés szerinti nyilatkozatát arról, hogy a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló törvény szerint mikro-, kis vagy középvállalkozásnak minősül-e. 29. A részvételi jelentkezést a megfelelő oldalszámokat feltüntető tartalomjegyzékkel kell ellátni. A részvételi jelentkezés tartalomjegyzéket követő oldala tartalmazza a cégszerűen aláírt címlapot, amelyen kerüljön feltüntetésre a részvételre jelentkező neve, székhelye (amennyiben eltér a székhelytől a postázási címe is), telefon- és faxszáma, e-mail címe, a kapcsolattartó személy neve és beosztása 30. A részvételre jelentkezésben lévő, minden - a részvételre jelentkező vagy alvállalkozó, vagy Kbt. 55. § (5)-(6) bekezdés szerinti szervezet által készített - dokumentumot (nyilatkozatot) a végén cégszerűen alá kell írnia az adott gazdálkodó szervezetnél erre jogosult(ak)nak vagy olyan személynek, vagy személyeknek aki(k) erre a jogosult személy(ek)től írásos felhatalmazást kaptak. 31. Az Ajánlatkérő a II. 3) pont kiegészítéseként közli, hogy a megkötendő szerződés a mindkét Fél részéről történő aláírás napján lép hatályba és a szerződésből eredő kötelezettségek maradéktalan teljesítésével szűnik meg. Ajánlatkérő legfeljebb a szerződés hatálybalépésétől számított 36. (harminchatodik) hónap utolsó naptári napjáig („Megrendelési Véghatáridő”) jogosult Lehívások leadására. 32. A részvételi jelentkezés összeállításával és benyújtásával kapcsolatos összes költség a részvételre jelentkezőket terheli. 33. Ajánlatkérő a postán feladott, a részvételi jelentkezési határidő lejárta után beérkezett részvételi jelentkezéseket nem értékeli, azt a Kbt. 74. § (1) bekezdés a) pontja értelmében érvénytelennek nyilvánítja. Ajánlatkérő a postai úton, vagy más módon, késedelmesen beérkező részvételi jelentkezéseket - a késedelem okának és felelősének vizsgálata nélkül - felbontatlanul, öt évig megőrzi, figyelembe véve adott esetben a Kbt. 61. § (3) bekezdésben foglaltakat. A késedelmes postai kézbesítésből, vagy a küldemény elvesztéséből eredő összes kockázat a részvételre jelentkezőket terheli. A részvételi felhívásban meghatározott helyen kívül (pl. központi iktatóban, portaszolgálatnál, stb.) benyújtott részvételi jelentkezések beérkezéséért az ajánlatkérő nem vállal felelősséget, érvényesen beadottnak csak és kizárólag a felhívásban és kiegészítő iratokban megadott helyen benyújtott jelentkezéseket tekinti. Részvételi jelentkezések beadásának helye: MÁV-START Vasúti Személyszállító Zrt. Beszerzési Szervezet 1087 Budapest, Könyves Kálmán krt. 54-60. 1. em. 129. iroda 34. Ajánlatkérő arra feljogosított képviselője a személyesen, vagy futár által közvetlenül benyújtott részvételi jelentkezés átvételét írásban, elismervény kiadásával igazolja. 35. Ajánlatkérő felhívja az részvételre jelentkezők figyelmét arra, hogy ajánlatkérő kapcsolattartási pontjaként megjelölt székházban beléptető rendszer működik, s emiatt az épületbe történő belépés a portai regisztráció miatt időigényes (előre láthatólag 20-25 perc). Ennek figyelembevétele a részvételre jelentkezők részéről elengedhetetlen, különös tekintettel a részvételi jelentkezések benyújtásának napjára. Az ebből eredő bárminemű késedelemért ajánlatkérő felelősséget nem vállal. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy a részvételi határidő lejártát a http://www.pontosido.hu weboldalon található „Pontos idő Budapest” adatai alapján állapítja meg. 36. Ajánlatkérő valamennyi értesítést (így különösen: jegyzőkönyv, összegezés) a felolvasólapon megadott faxszámra is megküldi a részvételre jelentkezők részére. Ajánlatkérő felhívja részvételre jelentkezők figyelmét, hogy kapcsolattartási adataikat szíveskedjenek a felolvasólapon úgy megadni, hogy ajánlatkérő nem vállal felelősséget azért, amennyiben a megküldött értesítések a címzett oldalán nem jutnak el a megfelelő kapcsolattartóhoz (technikai ok, szabadság stb.). Amennyiben részvételre jelentkező a felolvasólapon megadott elérhetőséget módosítani, kiegészíteni kívánja, úgy erről köteles ajánlatkérőt külön emailben vagy faxon tájékoztatni. (Ajánlatkérő e körben nem fogadja el az ún. „out of office” / „házon kívül” üzeneteket, ehelyett kéri, hogy a részvételre jelentkezők ezen adatok módosításáról külön emailt szíveskedjenek küldeni). 37. Ha a közbeszerzés tárgyának egyértelmű és közérthető meghatározása szükségessé tesz meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, illetőleg szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozást, a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, és a megnevezés mellett a "vagy azzal egyenértékű" kifejezés szerepel. 38. A részvételi felhívásban és a kiegészítő iratokban nem szabályozottakra a közbeszerzésekről szóló 2011. CVIII. törvény, valamint a hozzá kapcsolódó végrehajtási rendeletek (különös tekintettel a 289/2011. (XII.22.) Korm.rendelet, a 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet) és a hatályos Ptk. előírásai irányadóak. 39. A tárgyalások során az Ajánlatkérő pontosítani kívánja különösen, de nem kizárólagosan a szerződést biztosító mellékkötelezettségeket, a teljesítést és annak menetét, a műszaki paramétereket, és mindezekkel összefüggésben az ajánlati ár esetleges csökkentésének lehetőségeit. 40. Az Ajánlatkérő a mennyiségi eltérést - a nyertes Ajánlattevővel megkötendő szerződés időbeli hatálya alatt - a döntésének megfelelő részletekben és ütemezés szerint kérheti azzal, hogy annak részleges vagy teljes kimerítésére kötelezettséget nem vállal. A nyertes Ajánlattevő a mennyiségi eltérés részleges vagy teljes kimerítésének elmaradása okán semmilyen kártérítési, kártalanítási vagy egyéb igénnyel nem léphet fel az Ajánlatkérővel szemben. 41. Ajánlatkérő tájékoztatja részvételre jelentkezőket, hogy a szállítási (utánpótlási) idő nem minősül bírálati szempontnak, viszont megadása kötelező.
A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság Postai cím: Riadó u. 5. Város: Budapest Postai irányítószám: 1026 Ország: HU Telefon: +36 18828592 E-mail: dontobizottsag@kt.hu Fax: +36 18828593 Internetcím (URL): http://www.kozbeszerzes.hu A békéltetési eljárást lebonyolító szerv (adott esetben) Hivatalos név: Postai cím: Város: Postai irányítószám: Ország: Telefon: E-mail: Fax: Internetcím (URL):
Jogorvoslati kérelmek benyújtása (töltse ki a VI.4.2 rovatot vagy szükség esetén a VI.4.3 rovatot)
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:
A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Postai cím: Város: Postai irányítószám: Ország: Telefon: E-mail: Fax: Internetcím (URL):
E hirdetmény feladásának időpontja 2015/03/17 (nap/hónap/év)
A. melléklet További címek és kapcsolattartási pontok
További információ a következő címeken és kapcsolattartási pontokon szerezhető be
Hivatalos név: Nemzeti azonosító (ha ismert): cím: Város: Postai irányítószám: Ország: Kapcsolattartási pont(ok): Címzett: Telefon: E-mail: Fax: Internetcím (URL):
Címek és kapcsolattartási pontok, ahonnan a dokumentáció és a kiegészítő iratok (ideértve a dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó dokumentációt is) beszerezhetők
Hivatalos név: Nemzeti azonosító (ha ismert): cím: Város: Postai irányítószám: Ország: Kapcsolattartási pont(ok): Címzett: Telefon: E-mail: Fax: Internetcím (URL):
C ímek és kapcsolattartási pontok, ahová az ajánlatokat/részvételi jelentkezéseket be kell nyújtani
Hivatalos név: Nemzeti azonosító (ha ismert): cím: Város: Postai irányítószám: Ország: Kapcsolattartási pont(ok): Címzett: Telefon: E-mail: Fax: Internetcím (URL): I V) A másik ajánlatkérő címei, amely nevében az ajánlatkérő a beszerzést végzi Hivatalos név: Nemzeti azonosító (ha ismert): Postai cím: Város: Postai irányítószám: Ország: --------- (Az A. melléklet IV) szakasza szükség szerint több példányban is használható) ------- B. MELLÉKLET Részekre vonatkozó információk Rész száma: 1 Elnevezés: 1) Rövid meghatározás: 2) Közös közbeszerzési szójegyzék (CPV) Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék Fő tárgy: 3) Mennyiség: (ha ismert,csak számokkal) Becsült költség áfa nélkül: Pénznem: vagy: és között. Pénznem: 4) A szerződés időtartamára vagy kezdetére/befejezésére vonatkozó különböző időpontok feltüntetése (adott esetben) Az időtartam hónapban: vagy napban: (a szerződés megkötésétől számítva) vagy Kezdés (nap/hónap/év) Befejezés (nap/hónap/év) 5) További információk a részekről: ------------------(Ezt a mellékletet a részek számának megfelelő példányban kell használni) ---------------- C2. MELLÉKLET - Egyes ágazatok A II. szakaszban (A szerződés tárgya) említett szolgáltatási kategóriák 2004/17/EK irányelv Kategória száma [ 1] Tárgy 1 Karbantartási és javítási szolgáltatások 2 Szárazföldi szállítási szolgáltatások [2], beleértve a páncélozott járművel végzett szolgáltatásokat és a futárszolgálatokat, kivéve a postai küldemények szállítását 3 Légi személyszállítási és teherfuvarozási szolgáltatások, kivéve a postai küldemények szállítását 4 Szárazföldi [3] és légipostai küldemények szállítása 5 Távközlési szolgáltatások 6 Pénzügyi szolgáltatások: (a) Biztosítási szolgáltatások (b) Banki és befektetési szolgáltatások4 7 Számítógépes és azzal összefüggő szolgáltatások 8 Kutatási és fejlesztési szolgáltatások [5] 9 Számviteli, könyvvizsgálói és könyvelési szolgáltatások 10 Piackutatási és közvélemény-kutatási szolgáltatások 11 Vezetési tanácsadó szolgáltatások [6] és az ezzel összefüggő szolgáltatások 12 Építészeti szolgáltatások; mélyépítési szolgáltatások és integrált mélyépítési szolgáltatások; városrendezési és tájrendezési szolgáltatások; az ezekkel összefüggő tudományos és műszaki tanácsadási szolgáltatások; műszaki vizsgálati és elemző szolgáltatások 13 Reklámszolgáltatások 14 Épülettakarítási szolgáltatások és ingatlankezelési szolgáltatások 15 Kiadói és nyomdai szolgáltatások, eseti vagy szerződéses alapon 16 Szennyvíz- és hulladékkezelési szolgáltatások, fertőtlenítési és hasonló szolgáltatások Kategória száma [7 ] Tárgy 17 Szállodai és éttermi szolgáltatások 18 Vasúti szállítási szolgáltatások 19 Vízi szállítási szolgáltatások 20 Szállítási mellék- és kiegészítő szolgáltatások 21 Jogi szolgáltatások 22 Személyzet-elhelyezési és -ellátási szolgáltatások[ 8] 23 Nyomozási és biztonsági szolgáltatások, kivéve a páncélozott járművel végzett szolgáltatásokat 24 Oktatási és szakképzési szolgáltatások 25 Egészségügyi és szociális szolgáltatások 26 Szórakoztató, kulturális és sportszolgáltatások 27 Egyéb szolgáltatások 1 A 2004/17/EK irányelv 31. cikke és XVIIA. melléklete szerinti szolgáltatási kategóriák. 2 Kivéve a 18. kategóriába tartozó vasúti szállítási szolgáltatásokat. 3 Kivéve a 18. kategóriába tartozó vasúti szállítási szolgáltatásokat. 4 Kivéve az értékpapírok és egyéb pénzügyi eszközök kibocsátásával, eladásával, vételével vagy átruházásával kapcsolatos pénzügyi szolgáltatásokat és a jegybanki tevékenységet (szolgáltatást). Nem tartoznak ide továbbá: a föld, meglévő épületek vagy egyéb ingatlan, illetve az arra vonatkozó jogok bármilyen pénzügyi eszköz segítségével történő megvásárlásához vagy bérléséhez kapcsolódó szolgáltatások. Mindazonáltal az adásvételi vagy bérleti szerződés megkötésével egyidejűleg, vagy az ilyen szerződés megkötése előtt vagy után bármilyen formában megkötött, pénzügyi szolgáltatásra irányuló szerződések az irányelv hatálya alá tartoznak. 5 Kivéve a kutatási és fejlesztési szolgáltatásokat, nem értve ide azt az esetet, ha annak eredményét kizárólag az ajánlatkérő hasznosítja tevékenységi körében, és az ellenszolgáltatást teljes mértékben az ajánlatkérő teljesíti. 6 Kivéve a választottbírósági, a közvetítői és a békéltetési szolgáltatást. 7 A 2004/17/EK irányelv 32. cikke és XVIIB. melléklete szerinti szolgáltatási kategóriák. 8 Kivéve a munkaszerződéseket.

Oppex helps organizations with a professional approach to public sector sales, to either grow their business locally or find new opportunities abroad. We are the largest source of public procurement data in Europe. We process and translate public tenders from over 1.000 local, national and international procurement portals and have acquired over 8 million tenders in our database.


Trusted By

KONE
NHS
3M
ABB