« Back to Search« Back to SearchSearch » No. 1 Amendment No. EEOP a contract to 1.1.1. / 2F / 09-11-2013-0001 of "completing Abaúj-Zemplén Solid Waste Management System" in the subject  Abaúj-Zempléni Szilárdhulladék Gazdálkodási Önkormányzati Társulás

No. 1 Amendment No. EEOP a contract to 1.1.1. / 2F / 09-11-2013-0001 of "completing Abaúj-Zemplén Solid Waste Management System" in the subject

  Bodrogkeresztúr Hungary — Abaúj-Zempléni Szilárdhulladék Gazdálkodási Önkormányzati Társulás
Published December 28, 2015
|
Notice type
Additional information
Value
€9.44M
Winner
Tokaj Konzorcium
Within the framework of a contract for the "Development of municipal solid waste management systems" to perform construction tasks EEOP No. 1.1.1. / 2F / 09-11-2013-0001 of "completing Abaúj-Zemplén Solid Waste Management System" program related projects in the FIDIC Red According to the book (second edition 2005 Hungarian) the conditions detailed description of the technical conditions of the tender specifications and the requirements of the Principal III of the work to be performed. and Volume V contains. The main volumes of the works are as follows: The planned facilities include: - 110 pieces of separate collection of 85 islands settlement locations are as follows: Bodrogkeresztúr, Sátoraljaújhely, Tokaj. - 1 mechanical pretreatment (30,000 tons / year capacity) and selective sorting hall (3500 tons / year capacity) Bodrogkeresztúr - 1 car wash building Bodrogkeresztúr - 1 social-office building Bodrogkeresztúr - 1 compost 3,300 tonnes / year capacity, Bodrogkeresztúr Composting Operation: The pavement slope of 1: 1.5 inclined. The composting plant concrete cover 6330 m2. Waste sorting and mechanical handling major quantities hall • Structural design: Net area: Ground floor: - 2206.81 m2 production hall steel hair concrete floor (44.41 m2 social areas inside containers installed) - bálatároló 887.35 m2 steel concrete covering all the hair net 3,094.16 m2 Floor: Description of technology related to the waste treatment technology, the following additional facilities and activities planned: - social facilities - transport and routes - Storage and warehousing - leachate handling - cleaning gyűjtőedényzet - Development of disinfection • Selective sorting plant - feed conveyor - gun belt - sorting belt - Magnetic Separator - transferring tape Mechanical treatment plant (the processing line at least 15 t / h of input material must processing capacity to have) the mechanical preparation of the following phases are: Receiving incoming waste Place the waste shredder machine: Chop (shredding) Magnetic Separation ( sorting separation) Rostálásos Deposition (sieve) Specific Gravity (Air Screening, légszeparátor) Optical sorting (choosing PVC will be built in optical sorting) fine grinding 0-30 mm fraction Fuel tömörítőse walking floor version collection, conveyance of different materials from the storage containers. The preparation of machine bases, supply, delivery, installation, commissioning, control building, personnel training, work and fire protection contractor responsible for the education of the machines. • Road construction, retaining walls, paving the road manager of the hall surrounded by asphalt paving an area of ​​2,850 m2 • Utilities (Water Supply, Waste Water Treatment); Lightning protection; Electric energy supply; Machinery, equipment and energy supply of road lighting; Existing, converted 0.4 kV network; Existing old network with a hub makeover; Hall south-west side lighting makeover; 0.4 kV and public lighting network; Power networks; Lighting network; Electric shock protection; Road and pavement; Ditches and pools; Curbs, gutters; Leaky; Channels; Car Wash building mines supplying the gépjűrműpark grooming and maintenance tasks in accordance with Environmental regulations. The wash water is led out of the room in the middle of a grid extending gutter of the building. The connecting building between the two buildings for the workers we designed a sink for thermo-toilets. Social-office building categorized as "E, especially dirty plants' waste-processing, according to the standard. The kitchen has a rinser dishwasher, microwave connectors, respectively. Other household electrical appliances connections are built. (Coffee maker, kettle, etc.). 3 + 1 design waste yard Bodrogkeresztúr 0172/31, 1372/4 Sárospatak Tokaj 3654 (will only asset purchases), and Sátoraljaújhely 11021/28 hrsz-on. 110 pcs island developing waste collection contractor shall also contribute to the documentation as specified during trial run will be conducted by the operator. The conditional amount of documentation and usability of the draft contract will be issued as part of which will be issued during the procurement procedure details.

Full tender details available only for Oppex usersSign in

Fact Sheet

Az ajánlatkérőként szerződő fél neve és címe
Hivatalos név: Abaúj-Zempléni Szilárdhulladék Gazdálkodási Önkormányzati Társulás Postai cím: Kossuth út 85 Város/Község: Bodrogkeresztúr Postai irányítószám: 3916 Ország: Magyarország Kapcsolattartási pont(ok): Címzett: Májer József Telefon: +36 47362852 E-mail: zoldzemplen@gmail.com Fax: +36 47362852 Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.zoldzemplen.hu A felhasználói oldal címe (URL):
A nyertes ajánlattevőként szerződő fél neve és címe
Hivatalos név: Tokaj Konzorcium Postai cím: Haraszti út 44. Város/Község: Budapest Postai irányítószám: 1239 Ország: HU Kapcsolattartási pont(ok): Címzett: Telefon: +36 18855430 E-mail: szigetiferenc@kozgep.hu Fax: +36 12890495 Az ajánlattevő általános címe (URL): ----------------------------- (Az I.2) szakaszból szükség esetén több példány használható) -------------------
Az ajánlatkérő típusa
Központi szintű Közszolgáltató Regionális/helyi szintű x Támogatott szervezet [Kbt. 6. § (1) bekezdés g) pont] Közjogi szervezet Egyéb
Klasszikus ajánlatkérők
Általános közszolgáltatások Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció Honvédelem Szociális védelem Közrend és biztonság Szabadidő, kultúra és vallás Környezetvédelem Oktatás Gazdasági és pénzügyek x Egyéb (nevezze meg): Hulladékgazdálkodás Egészségügy
Közszolgáltató ajánlatkérők
Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása Vasúti szolgáltatások Villamos energia Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz szolgáltatások Földgáz és kőolaj feltárása és kitermelése Kikötői tevékenységek Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése Repülőtéri tevékenységek Víz Egyéb (nevezze meg): Postai szolgáltatások II. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS TÁRGYA
A szerződéshez rendelt elnevezés
Vállalkozási szerződés keretében a „Települési szilárdhulladék-gazdálkodási rendszerek fejlesztése” program keretében KEOP-1.1.1./2F/09-11-2013-0001 számú az „Abaúj-Zempléni Szilárdhulladék Gazdálkodási Rendszer teljes kiépítése” tárgyú projekt kivitelezési feladatainak ellátására a FIDIC piros könyv (2. magyar nyelvű kiadás 2005.) feltételei szerint
A szerződés típusa és a teljesítés helye (Csak azt a kategóriát válassza – építési beruházás,árubeszerzés vagy szolgáltatás megrendelés–, amelyik leginkább megfelel a szerződés vagy a közbeszerzés(ek) tárgyának)
x Építési beruházás x Kivitelezés Tervezés és kivitelezés Kivitelezés, bármilyen eszközzel, módon, az ajánlatkérő által meghatározott követelményeknek megfelelően Árubeszerzés Adásvétel Lízing Bérlet Részletvétel Ezek kombinációja Szolgáltatás megrendelés Szolgáltatási kategória száma: (az 1–27. szolgáltatási kategóriákat lásd a Kbt. 3. és 4. mellékletében Építési koncesszió Szolgáltatási koncesszió A teljesítés helye Bodrogkeresztúri hulladékkezelő telep NUTS-kód HU311
A szerződéskötés időpontja
Dátum: 2015/02/03 (év/hó/nap)
A szerződés tárgya és mennyisége
Vállalkozási szerződés keretében a „Települési szilárdhulladék-gazdálkodási rendszerek fejlesztése” program keretében KEOP-1.1.1./2F/09-11-2013-0001 számú az „Abaúj-Zempléni Szilárdhulladék Gazdálkodási Rendszer teljes kiépítése” tárgyú projekt kivitelezési feladatainak ellátására a FIDIC piros könyv (2. magyar nyelvű kiadás 2005.) feltételei szerint Az elvégzendő munkák részletes leírását, műszaki feltételeit, az ajánlati dokumentáció és a Megbízó követelményei III. valamint V. kötet tartalmazza. Az építési munkák főbb mennyiségei a következők szerint alakulnak: A tervezett létesítmények az alábbiak: - 110 db szelektív hulladékgyűjtő sziget 85 településen - 3 db hulladékudvar és újrahasználati központ 1.100 tonna/ év kapacitással. Helyszínek az alábbiak: Bodrogkeresztúr, Sátoraljaújhely, Tokaj. - 1 db mechanikai előkezelő (30.000 tonna/év kapacitással) és szelektív válogató csarnok (3500 tonna/év kapacitással) Bodrogkeresztúron - 1 db kocsimosó épület Bodrogkeresztúron - 1 db szociális-iroda épület Bodrogkeresztúron - 1 db komposztáló 3300 tonna/év kapacitással, Bodrogkeresztúron Komposztáló üzem: A komposztáló alapterülete: kiemelt szegéllyel épül, padkája 1m szélességű. A beton térburkolat 2%-os hosszeséssel és 0,5%-os kereszteséssel rendelkezik. A burkolat rézsűje 1:1,5 hajlású. A komposztáló telep beton burkolata 6.330 m2. Hulladékválogató és mechanikai kezelő csarnok • Szerkezeti kialakítás főbb mennyiségei: Az épület acélszerkezetű csarnok, trapézlemez fedéssel és homlokzatburkolattal, a padlószerkezet 22 cm acélhajbeton. Nettó területek: Földszint: - üzemi csarnok 2206,81 m2 acélhajbeton padlóburkolat (benne 44,41 m2 telepített konténer szociális helyiségekkel) - bálatároló 887,35 m2 acélhajbeton padlóburkolat összes nettó 3094,16 m2 Emelet: Technológia ismertetése A hulladékkezelési technológiához kapcsolódóan az alábbi kiegészítő létesítmények és tevékenységek tervezettek: - szociális létesítmény - szállítás és útvonalai - tárolás, raktározás - csurgalékvíz kezelése - gyűjtőedényzet tisztítása - fertőtlenítés •Szelektív válogató mű kialakítása - feladószalag, - felhordó szalag - válogató szalag - mágneses szeparátor - átadószalag Mechanikai kezelő mű (A feldolgozó sor legalább 15 t/h input anyag feldolgozási kapacitással kell, hogy rendelkezzen) A mechanikai előkészítés az alábbi fázisokra bontható: 1. A beérkező hulladék fogadása 2. A hulladék feladása az aprítógépre: 3. Aprítás (aprítógép) 4. Mágneses szeparáció (szeparáló) 5. Rostálásos leválasztás (rosta) 6. Fajsúly szerinti válogatás (Légosztályozó, légszeparátor) 7. Optikai válogatás (PVC kiválasztására optikai válogató kerül beépítésre) 8. Finomaprítás 0-30 mm-es frakcióra 9. Tüzelőanyag tömörítőse walking floor-ral 10. A lerakásra kerülő anyagfajták konténerekbe gyűjtése, elszállítása. A gépalapok elkészítése, a gépek beszerzése, szállítása, beszerelése, üzembe helyezése, vezérlés kiépítése, a kezelőszemélyzet betanítása, munka- és tűzvédelmi oktatása a Vállalkozó feladata. • Útépítés, támfal, térburkolat Kezelő út a csarnok körül: aszfalt térburkolat, területe 2850 m2 • Közművek (Vízellátás, Szennyvízkezelés); Villámvédelem; Elektromos energia ellátás; Gépek, berendezések energia ellátása út- és térvilágítás; Meglévő, átalakítandó 0,4kV-os hálózat; Meglévő régi elosztóból ellátott hálózat átalakítása; Csarnok déli-nyugati oldal térvilágítás átalakítása; 0,4kV-os, és közvilágítási hálózat; Erőátviteli hálózat; Világítási hálózat; Érintésvédelem; Út- és térburkolat; Árkok, medencék; Szegélyek, folyókák; Szivárgók; Csatornák; Aknák Kocsimosó A gépjűrműpark karbantartási és a környzetvédelmi előírásoknak megfelelő tisztán tartási feladatainak ellátását szolgáló épület. A csarnok két részből áll. A mosóterület egyszintes, 6,0x15,0 m méretű. Minimális belmagassága 6,50 m, ahhoz, hogy a kukás autó felnyitott tároló tartállyal elférjen benne. A mosóvizet a helyiség közepén húzódó rácsos folyóka vezeti ki az épületből. A mosótér melletti 4,0x15,0 m-es épületrész kétszintes. A földszinti részen, a bejárat mellett, természetes megvilágítással rendelkező műhely nyert elhelyezést. Mögötte található a „nehéz” anyagok, alkatrészek raktára, amely közvetlenül kapcsolódik a mosótérhez, ill. az összekötő nyaktagon keresztül a meglévő csarnoképülethez. A gépkocsi-mosó technológiai helyisége, az új épület hátsó traktusában nyert elhelyezést. A kétszintes tér felső szintjére vezető acél lépcső, az összekötő nyaktagból nyílik. Az emeleten, a lépcsőház mindkét oldalán, a gépjárműszereléssel és karbantartással kapcsolatos „könnyű” anyagok raktára helyezkedik el. A két épület közötti összekötő épületben, a dolgozók számára terveztünk egy kézmosó-előteres WC-t. Szociális-iroda épület Egy különálló épületben kerül kialakításra telephely dolgozói számára szükséges öltöző, mosdó, zuhanyozó helyiségeket. Ilyen jellegű létesítmény most nem található a hulladék-feldolgozó telephelyen, a munkásokat utaztatják a Szerencsen található központi öltöző és a feldolgozó között. A munkavégzés körülményeinek javítása érdekében, elengedhetetlenül szükséges, a munkavégzés helyén kialakított szociális épület. A telephelyen jelenleg 40 férfi fizikai munkás dolgozik, két műszakban. A hulladék-feldolgozó, a szabvány szerint „E, különösen szennyes üzem” kategóriába tartozik. A tervezett épület, a megrendelő igényei szerint kétszintes. A földszint legnagyobb részét, a fekete-fehér öltözőcsoport foglalja el. Az öltözőket a teljes 40 fős létszámra méreteztük, a zuhanyozók, a szabvány szerint, az egy műszakban dolgozók létszámához igazodnak. A szociális blokkhoz, a szennyes oldalon csizmamosó és esőköpeny-szárító is tartozik, amely helyiség, a dolgozói étkező tisztálkodó előteréül is szolgál. Az étkezőhöz teakonyha csatlakozik. A dolgozók, a magukkal hozott élelmet, a „tiszta” bejárat felől vihetik be a konyhában lévő hűtőszekrényekbe. A konyhában egymedencés, csepptálcás mosogató, mikrohullámú sütő-csatlakozó, ill. egyéb elektromos háztartási berendezések csatlakozásai kerülnek kiépítésre. (Kávéfőző, vízforraló, stb.) 3 + 1 hulladékgyűjtő udvar kialakítása Bodrogkeresztúr 0172/31, Tokaj 1372/4 Sárospatak 3654 (csak eszközbeszerzésre kerül sor) és Sátoraljaújhely 11021/28 hrsz-eken. 110 db hulladékgyűjtő sziget kialakítása Vállalkozó köteles továbbá az üzemeltető által lefolytatásra kerülő próbaüzem során közreműködni a dokumentációban megadottak szerint. A becsült érték 35.000.000,- HUF feltételes összeget (tartalékkeretet) tartalmaz. A feltételes összeg felhasználhatóságát a közbeszerzési eljárás során kiadásra kerülő dokumentáció és az annak részeként kiadásra kerülő szerződéstervezet részletezi. A projekt nem elszámolható feladatot nem tartalmaz.
Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék Fő tárgy: 45222100-0 További tárgyak: 45213250-0 45111291-4 45233127-5 71245000-7 71326000-9
A szerződés végleges összértéke
A szerződés végleges összértéke (A szerződés szerinti végleges összértéket kérjük megadni számokkal, az összes szerződést, részt, meghosszabbítást és opciót beleértve) Érték: 2964155354 Pénznem: HUF Áfa nélkül x Áfával Áfa (%) ,
A szerződés időtartama vagy a befejezés határideje
Az időtartam hónapban: vagy napban: 330 (a szerződés megkötésétől számítva) VAGY: Kezdés (év/hó/nap) Befejezés (év/hó/nap) VAGY: a teljesítés határideje a) a nyertes ajánlattevőként szerződő fél általi teljesítés határideje: (év/hó/nap) b) ajánlatkérőként szerződő fél általi teljesítés határideje: (év/hó/nap) A szerződés határozatlan időtartamra szól III. SZAKASZ: ELJÁRÁS
A Kbt. XII-XIII. fejezete szerinti eljárás esetén
x Nyílt Meghívásos Gyorsított meghívásos Versenypárbeszéd Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos Gyorsított tárgyalásos Hirdetmény nélküli tárgyalásos Keretmegállapodásos, az eljárás első részében nyílt Keretmegállapodásos, az eljárás első részében meghívásos Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetménnyel induló tárgyalásos Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetmény nélküli tárgyalásos III. 1.1.2) A Kbt. XIV. fejezete szerinti eljárás esetén Nyílt Meghívásos Időszakos előzetes tájékoztatót tartalmazó hirdetménnyel meghirdetett meghívásos Időszakos előzetes tájékoztatót tartalmazó hirdetménnyel meghirdetett tárgyalásos Előminősítési hirdetménnyel meghirdetett meghívásos Előminősítési hirdetménnyel meghirdetett tárgyalásos Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos Hirdetmény nélküli tárgyalásos Keretmegállapodásos, az eljárás első részében nyílt Keretmegállapodásos, az eljárás első részében meghívásos Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetménnyel induló tárgyalásos Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetmény nélküli tárgyalásos III. 1.1.3) A Kbt. Harmadik része szerinti eljárás esetén Klasszikus ajánlatkérők A Kbt. 123. §-a szerinti, szabadon kialakított eljárás A Kbt. Második Részében meghatározott szabályok szerinti eljárás az alábbiak szerint: Nyílt Meghívásos Gyorsított meghívásos Versenypárbeszéd Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos Gyorsított tárgyalásos Hirdetmény nélküli tárgyalásos Keretmegállapodásos, az eljárás első részében nyílt Keretmegállapodásos, az eljárás első részében meghívásos Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetménnyel induló tárgyalásos Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetmény nélküli tárgyalásos Kbt. 122/A. § szerinti eljárás Közszolgáltató ajánlatkérők A Kbt. 123. §-a szerinti, szabadon kialakított eljárás A Kbt. Második Részében meghatározott szabályok szerinti eljárás az alábbiak szerint: Nyílt Meghívásos Előminősítési hirdetménnyel meghirdetett meghívásos Előminősítési hirdetménnyel meghirdetett tárgyalásos Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos Hirdetmény nélküli tárgyalásos Időszakos előzetes tájékoztatót tartalmazó hirdetménnyel meghirdetett meghívásos Időszakos előzetes tájékoztatót tartalmazó hirdetménnyel meghirdetett tárgyalásos Keretmegállapodásos, az eljárás első részében nyílt Keretmegállapodásos, az eljárás első részében meghívásos Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetménnyel induló tárgyalásos Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetmény nélküli tárgyalásos Kbt. 122/A. § szerinti eljárás
Értékelési szempontok (csak a megfelelőt jelölje meg)
A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás VAGY x Az összességében legelőnyösebb ajánlat a következő részszempontok alapján Szempont Súlyszám Ajánlati ár (nettó Ft) 60 Jótállás időtartama (hónap) 10 A Felvonulási terület átlagos mérete (m2) a Bodrogkeresztúri hulladékkezelő telep fejlesztése tekintetében 30 VAGY Egyéb:
Hivatkozás a lefolytatott közbeszerzési eljárást megindító felhívásra (adott esetben)
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2014 /S 151 - 270649 A hirdetmény közzétételének időpontja: 2014/08/15 (év/hó/nap) ÉS / VAGY A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: 15978 / 2014 (KÉ-szám/évszám) A hirdetmény közzétételének időpontja: 2014/08/11 (év/hó/nap)
Hirdetmény közzététele nélküli eljárás esetén az ajánlattételi felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Döntőbizottság tájékoztatásának napja (adott esetben)
Dátum: (év/hó/nap)
Hivatkozás az eljárás eredményéről szóló tájékoztatót tartalmazó hirdetményre
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2015 /S 038 - 064337 A hirdetmény közzétételének időpontja: 2015/02/24 (év/hó/nap) ÉS / VAGY A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: 2805 / 2015 (KÉ-szám/évszám) A hirdetmény közzétételének időpontja: 2015/02/25 (év/hó/nap) IV. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁSA
A szerződés módosítása érint értékelési szempont szerinti szerződéses feltételt
igen
A szerződés módosításának tartalma (megadva az eredeti szerződéses feltételt is)
Eredeti szerződéses feltételek: 3. Ellenszolgáltatás összege és fizetési feltételek 3.1 A Szerződés egyösszegű (átalányáras) típusú. A Szerződés Elfogadott Végösszege: 2.999.155.354.- forint, azaz Kétmilliárd-kilencszázkilencvenkilencmillió-százötvenötezer-háromszázötvennégy forint, amelyből tartalékkeretnek minősül 35.000.000,- forint, azaz Harmincötmillió forint, amely az Általános feltételek 13.5 Alcikkelye, valamint a jelen Szerződés mellékletét képező Útmutató a Változtatások, Vállalkozói követelések kezeléséhez és a Szerződés módosításához című dokumentumra figyelemmel használható fel, amennyiben a felhasználás alapjául szolgáló körülmény nem a Vállalkozó felróható magatartása következtében merült fel. 3.2 A Szerződéses Ár 2.964.155.354.- forint, azaz Kettőmilliárd-kilencszázhatvannégymillió- százötvenötezer-háromszázötvennégy forint, amelynek alapja az Egyösszegű Ajánlati Ár, és amely a Szerződés Elfogadott Végösszegének tartalékkeret nélküli része. Módosított szerződéses feltételek: 3. Ellenszolgáltatás összege és fizetési feltételek 3.1 A Szerződés egyösszegű (átalányáras) típusú. A Szerződés Elfogadott Végösszege: 2.956.322.579.- forint, azaz Kétmilliárd-kilencszázötvenhatmillió-háromszázhuszonkétezer-ötszázhetvenkilenc forint, amelyből tartalékkeretnek minősül 35.000.000,- forint, azaz Harmincötmillió forint, amely az Általános feltételek 13.5 Alcikkelye, valamint a jelen Szerződés mellékletét képező Útmutató a Változtatások, Vállalkozói követelések kezeléséhez és a Szerződés módosításához című dokumentumra figyelemmel használható fel, amennyiben a felhasználás alapjául szolgáló körülmény nem a Vállalkozó felróható magatartása következtében merült fel. Szerződéses Megállapodás 3.2. pontja tekintetében 3.2 A Szerződéses Ár 2.921.322.579.- forint, azaz Kétmilliárd-kilencszázhuszonegymillió-háromszázhuszonkétezer-ötszázhetvenkilenc forint, amelynek alapja az Egyösszegű Ajánlati Ár, és amely a Szerződés Elfogadott Végösszegének tartalékkeret nélküli része. Mindezeken felül Felek rögzítik, hogy a Szerződéses Megállapodás 3.5. pontban foglaltaknak szerint Vállalkozó előleget vett igénybe, mely tekintetében a DHJ Építő Építőipari és Szolgáltató Kft. a már lehívott előleggel elszámolt, KÖZGÉP Építő- és Fémszerkezetgyártó Zrt. pedig a felvett, de még el nem számolt előleggel a végszámlában számol el. Mindezek alapján a KÖZGÉP Építő- és Fémszerkezetgyártó Zrt. tekintetében az általa lehívott és még el nem számolt előleg teljes fennmaradó része a végszámlában kerül elszámolásra. Mindezeken felül Felek rögzítik, hogy a Szerződéses Megállapodás 3.6. pont szerinti teljesítési biztosíték 2%-os mértékét továbbra is az eredeti szerződéses árra vetítik, az erre vonatkozóan rendelkezésre bocsátott biztosítékot változatlan tartalommal fenntartják, mindezek mellett a Szerződéses Megállapodás 3.6. pontban szereplő jótállási igények teljesítésére vonatkozó biztosíték 2%-os mértékét a jelen szerződésmódosítással csökkentett szerződéses értékre kell vonatkoztatni. A Szerződéses Megállapodás 6.3.6. Műszaki előírások és 6.3.7. Tervrajzok dokumentumokban szereplő a Tokaj belterület 1372/4. helyrajzi számra tervezett hulladékudvar dokumentumait figyelmen kívül kell hagyni.
A módosítás indoka
A szerződés teljesítése során Tokaj Város Önkormányzata arról tájékoztatta Megrendelőt 2015. április 16-án, hogy a Tokaj belterület 1372/4. helyrajzi számra tervezett hulladékudvar a lakosság tiltakozása miatt nem megvalósítható. Mindezek alapján Megrendelő a szerződéses tartalomból elhagyja a Tokaj belterület 1372/4. helyrajzi számon megvalósítandó hulladékudvart, azaz a szerződés műszaki tartalma ezen feladattal csökken. Felek a szerződés értékét a feladatcsökkentéshez igazítják, a Vállalkozó által a közbeszerzési eljárás során benyújtott ajánlatának az árazott költségvetésében szereplő ezen feladatra vonatkozó nettó 42.832.775,-Ft, azaz nettó negyvenkettőmillió-nyolcszázharminckettőezer-hétszázhetvenöt forint összeggel csökkentik.
A szerződés módosításának időpontja
Dátum: 2015/11/26 (év/hó/nap) V. szakasz: kiegészítő információk

Oppex helps organizations with a professional approach to public sector sales, to either grow their business locally or find new opportunities abroad. We are the largest source of public procurement data in Europe. We process and translate public tenders from over 1.000 local, national and international procurement portals and have acquired over 8 million tenders in our database.


Trusted By

KONE
NHS
3M
ABB