« Back to Search« Back to SearchSearch » Informative. - Necessitated by nuclear power plants 5 and 6 to block the expansion of Paks nuclear power plant II, Paks City local building codes, regulatory plan and urban design works structural design changes subject  Paks Város Önkormányzata

Informative. - Necessitated by nuclear power plants 5 and 6 to block the expansion of Paks nuclear power plant II, Paks City local building codes, regulatory plan and urban design works structural design changes subject

   Hungary — Paks Város Önkormányzata
Published January 13, 2017
|
Notice type
Award notice
Value
€54.80k
Winner
Czirják Szabó Építészeti és Mérnöki Kft.;PESTTERV Pest megyei Terület, - Település, - Környezet Tervező és Tanácsadó Kft.;Create Value Szolgáltató és Tanácsadó Kft.
Informative. - Necessitated by nuclear power plants 5 and 6 to block the expansion of Paks nuclear power plant II, Paks City local building codes, regulatory plan and urban design works structural design changes subject

Full tender details available only for Oppex usersSign in

Fact Sheet

Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Paks Város Önkormányzata Nemzeti azonosítószám: AK06065 Postai cím: Dózsa Gy. út 55-61. Város: Paks NUTS-kód: HU233 Postai irányítószám: 7030 Ország: Magyarország Kapcsolattartó személy: Balló Zsuzsanna Telefon: +36 75500536 E-mail: ballo.zsuzsanna@paks.hu Fax: +36 75519080 Internetcím(ek): Az ajánlatkérő általános címe (URL): A felhasználói oldal címe (URL): www.paks.hu
Közös közbeszerzés
A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg. Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül. Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét) Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát) Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés. A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
Az ajánlatkérő típusa
Központi szintű x Regionális/helyi szintű Közjogi szervezet Közszolgáltató Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés] Egyéb: I.4 ) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében) x Általános közszolgáltatások Honvédelem Közrend és biztonság Környezetvédelem Gazdasági és pénzügyek Egészségügy Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció Szociális védelem Szabadidő, kultúra és vallás Oktatás Egyéb tevékenység: I.5 ) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében) Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása Villamos energia Földgáz és kőolaj kitermelése Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése Víz Postai szolgáltatások Vasúti szolgáltatások Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások Kikötői tevékenységek Repülőtéri tevékenységek Egyéb tevékenység: II. szakasz: Tárgy
A szerződés típusa
Építési beruházás Árubeszerzés x Szolgáltatásmegrendelés
A közbeszerzés rövid ismertetése
Paks II., atomerőmű 5. és 6. atomerőművi blokkal való bővítése miatt szükségessé váló Paks Város helyi építési szabályzat, szabályozási terv és településszerkezeti terv módosítása tárgyú tervezési munkák
Részekre bontás
A beszerzés részekből áll nem
A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 16850000 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt) vagy A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: Pénznem: HUF (keretmegállapodások esetében – a maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan) (dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke) (keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
További CPV-kód(ok)
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék Fő tárgy: 71240000-2
A teljesítés helye
NUTS-kód: HU233 A teljesítés helye: Paks Város Önkormányzata székhelye, 7030 Paks, Dózsa Gy. út 55-61.
A közbeszerzés mennyisége
ELKÉSZÍTENDŐ DOKUMENTÁCIÓK: 1. ütem: „végső szakmai véleményeztetési” dokumentáció elkészítés 2. ütem: „ egyeztető tárgyalás” dokumentációjának elkészítés 3. ütem: jóváhagyott dokumentáció elkészítése a 314/2012. (XI.8.) Kormányrendeletben foglaltaknak megfelelően. A részletes feladat meghatározásban részletezettek szerint. (az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 A személyi állományának képzettsége és tapasztalata:- a tervezést irányító településtervezési szakterületi jogosultsággal rendelkező tervező szakmai gyakorlata minimum 5 év, értékelési maximum 10 év) 10 2 - a tervezést irányító településtervezési szakterületi jogosultsággal rendelkező tervező által az eljárást megindító felhívás megküldésétől számított elmúlt 3 naptári évben tervezett telepü-lésrendezé 10 3 - a környezeti vizsgálatot végző településtervezési zöldfelületi és tájrendezési (TK) szakterületi jogosultsággal rendelkező tájépítész mérnök szakmai gyakorlata minimum 5 év, értékelési maximum 10 év 10 4 - a környezeti vizsgálatot végző, településtervezési zöldfelületi és tájrendezési (TK) szakterületi jogosultsággal rendelkező tervező által az eljárást megindító felhívás megküldésétől számított elmúl 10 5 Késedelmi kötbér (min. 10.000 Ft/nap; maximum 50.000 Ft/nap) 10 Költség szempont – x Ár szempont – Megnevezés: Ajánlati ár (nettó Ft): / Súlyszám: 20 Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem Opciók leírása:
Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem Projekt száma vagy hivatkozási száma:
Az eljárás fajtája
A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás Nyílt eljárás Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében) Meghívásos eljárás Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében) Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghívásos eljárás Tárgyalásos eljárás Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében) Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett tárgyalásos eljárás Versenypárbeszéd Innovációs partnerség x Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás A Kbt. 113. § szerinti meghívásos eljárás x A Kbt. 113. § szerinti tárgyalásos eljárás A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás A Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása
Mivel a szolgáltatás megrendelés becsült értéke nem éri el a nettó 209 000 eurót, azaz 64 135 830 forintot.
Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: / (KÉ-szám/évszám)
Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
Információ az előzetes/időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást meghirdető felhívás lezárásáról
Az ajánlatkérő a fenti előzetes/időszakos előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket V. szakasz: Az eljárás eredménye A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: Paks II., atomerőmű 5. és 6. atomerőművi blokkal való bővítése miatt szükségessé váló Paks Város helyi építési szabályzat, szabályozási terv és településszerkezeti terv módosítása tárgyú tervezési munkák Szerződés/rész odaítélésre került igen V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ A befejezetlen eljárás oka A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették A szerződés megkötését megtagadták V.2 Az eljárás eredménye
Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 2 Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 2 Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0 Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0 Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0 A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el igen
A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: Czirják Szabó Építészeti és Mérnöki Kft. Nemzeti azonosítószám: Postai cím: Kökörcsin u. 6. fsz. 1. Város: Budapest NUTS-kód: HU101 Postai irányítószám: 1113 Ország: HU E-mail: Telefon: Internetcím(ek): (URL) Fax: A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 13731241-2-43 A nyertes ajánlattevő Kkv igen Hivatalos név: PESTTERV Pest megyei Terület, - Település, - Környezet Tervező és Tanácsadó Kft. Nemzeti azonosítószám: Postai cím: Kőfaragó u. 9. IV. em. 2. Város: Budapest NUTS-kód: HU101 Postai irányítószám: 1085 Ország: HU E-mail: Telefon: Internetcím(ek): (URL) Fax: A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 10925399-2-42 A nyertes ajánlattevő Kkv igen Hivatalos név: Create Value Szolgáltató és Tanácsadó Kft. Nemzeti azonosítószám: Postai cím: Jász u. 66. B. ép. Város: Budapest NUTS-kód: HU101 Postai irányítószám: 1135 Ország: HU E-mail: Telefon: Internetcím(ek): (URL) Fax: A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 23139640-2-41 A nyertes ajánlattevő Kkv igen
A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 25000000 (keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan) A szerződés/rész végleges összértéke: 16850000 vagy A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat Pénznem: HUF (keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan) (dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke) (keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
Alvállalkozásra vonatkozó információk
x Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát Érték ÁFA nélkül: Pénznem: Arány: % A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése: 314/2012-es (a 314/2012. (X.8.) (a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről) szóló Korm. rendelet 1-es, 3-as, 4-es és 5-ös mellékletében rögzített közmű munkarészek elkészítése
Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Európai Unió nem Európai Unió
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név: CompArt Stúdió Kft. Nemzeti azonosítószám: Postai cím: Bécsi út 88-90. Város: Budapest NUTS-kód: HU101 Postai irányítószám: 1034 Ország: HU E-mail: Telefon: Internetcím(ek): (URL) Fax: A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele): 10952049-2-41 A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv igen Ellenszolgáltatás összege Érték ÁFA nélkül: 23875000 Pénznem: HUF
Az ajánlattevők neve és címe
Hivatalos név: Czirják Szabó Építészeti és Mérnöki Kft., PESTTERV Pest megyei Terület, - Település, - Környezet Tervező és Tanácsadó Kft., Create Value Szolgáltató és Tanácsadó Kft. Nemzeti azonosítószám: Postai cím: Kökörcsin u. 6. fsz. 1. Város: Budapest NUTS-kód: HU101 Postai irányítószám: 1113 Ország: HU Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 13731241-2-43 Hivatalos név: CompArt Stúdió Kft. Nemzeti azonosítószám: Postai cím: Bécsi út 88-90. Város: Budapest NUTS-kód: HU101 Postai irányítószám: 1034 Ország: HU Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 10952049-2-41 VI. szakasz: Kiegészítő információk
Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja
2016/09/20 (éééé/hh/nn)
Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok
Szerződéses feltételként Értékelési szempontként Műszaki leírásrészeként Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi intézkedések Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi vezetési rendszereknek való megfelelés
Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok
Szerződéses feltételként Értékelési szempontként Műszaki leírás részeként Alkalmassági feltételként Védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés
Fenntartott szerződés
A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott

Oppex helps organizations with a professional approach to public sector sales, to either grow their business locally or find new opportunities abroad. We are the largest source of public procurement data in Europe. We process and translate public tenders from over 1.000 local, national and international procurement portals and have acquired over 8 million tenders in our database.


Trusted By

KONE
NHS
3M
ABB