« Back to Search« Back to SearchSearch » The Bihar County Government Office in Debrecen, Kossuth u. 12-14. c. workspace used to supplement the earlier implementation of energy development carried out under the subject of other buildings by  Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal

The Bihar County Government Office in Debrecen, Kossuth u. 12-14. c. workspace used to supplement the earlier implementation of energy development carried out under the subject of other buildings by

  Debrecen Hungary — Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal
Published July 31, 2015 — Deadline August 19, 2015 (4 years ago)
|
Notice type
Contract notice
Construction contracts which the contracting Debrecen, Kossuth u. 12-14. c. building under construction carried out to supplement the earlier improvements of the energy is directed.

Full tender details available only for Oppex usersSign in

Fact Sheet

Név , cím és kapcsolattartási pont(ok)
Hivatalos név: Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Postai cím: Piac utca 54. Város/Község: Debrecen Postai irányítószám: 4024 Ország: Magyarország Kapcsolattartási pont(ok): Címzett: Rácz Róbert kormánymegbízott Telefon: +36 52504102 E-mail: hivatal@hbmkh.hu Fax: +36 52504105 Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.kormanyhivatal.hu/hu/hajdu-bihar A felhasználói oldal címe (URL): További információ a következő címen szerezhető be: A fent említett kapcsolattartási pont(ok) x Egyéb (töltse ki az A.I mellékletet) A dokumentáció és a kiegészítő iratok (a versenypárbeszédre és a dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozók is) a következő címen szerezhetők be: A fent említett kapcsolattartási pont(ok) x Egyéb (töltse ki az A.II mellékletet) Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket a következő címre kell benyújtani: A fent említett kapcsolattartási pont(ok) x Egyéb (töltse ki az A.III mellékletet)
Az ajánlatkérő típusa
Központi szintű Közszolgáltató x Regionális/helyi szintű Támogatott szervezet [Kbt. 6. § (1) bekezdés g) pont] Közjogi szervezet Egyéb
Klasszikus ajánlatkérők
x Általános közszolgáltatások Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció Honvédelem Szociális védelem Közrend és biztonság Szabadidő, kultúra és vallás Környezetvédelem Oktatás Gazdasági és pénzügyek Egyéb (nevezze meg): Egészségügy
Közszolgáltató ajánlatkérők
Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása Vasúti szolgáltatások Villamos energia Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz szolgáltatások Földgáz és kőolaj feltárása és kitermelése Kikötői tevékenységek Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése Repülőtéri tevékenységek Víz Egyéb (nevezze meg): Postai szolgáltatások I. 4.) Beszerzés más ajánlatkérők nevében Az ajánlatkérő más ajánlatkérők nevében végzi a beszerzést: nem (Igen válasz esetén, ezekre az ajánlatkérőkre vonatkozóan további információkat az A. mellékletben adhat meg.) II. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS TÁRGYA
A szerződéshez rendelt elnevezés
A Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Debrecen, Kossuth u. 12-14. sz. alatti épületének energetikai fejlesztése tárgyában elvégzett korábbi kivitelezés kiegészítése.
A szerződés típusa és a teljesítés helye (Csak azt a kategóriát válassza – építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás megrendelés –, amelyik leginkább megfelel a szerződés vagy a közbeszerzés(ek) tárgyának)
x Építési beruházás x Kivitelezés Tervezés és kivitelezés Kivitelezés, bármilyen eszközzel, módon, az ajánlatkérő által meghatározott követelményeknek megfelelően Árubeszerzés Adásvétel Lízing Bérlet Részletvétel Ezek kombinációja Szolgáltatás megrendelés Szolgáltatási kategória száma: (az 1–27. szolgáltatási kategóriákat lásd a Kbt. 3. és 4. mellékletében) Építési koncesszió Szolgáltatási koncesszió A teljesítés helye: Debrecen, Kossuth u. 12-14. (hrsz.: 8497/A/1, 8497/A/2). NUTS-kód: HU321
Közbeszerzésre, keretmegállapodásra és dinamikus beszerzési rendszerre (DBR) vonatkozó információk
x A hirdetmény közbeszerzés megvalósítására irányul A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer (DBR) létrehozására irányul
Keretmegállapodásra vonatkozó információk (adott esetben)
Keretmegállapodás több ajánlattevővel A tervezett keretmegállapodás résztvevőinek száma VAGY (adott esetben) maximális létszáma Keretmegállapodás egy ajánlattevővel A keretmegállapodás időtartama: Időtartam év(ek)ben: vagy hónap(ok) ban: Indokolás arra az esetre vonatkozóan, ha a keretmegállapodás időtartama meghaladja a négy évet. A közbeszerzéseknek a keretmegállapodás teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke (csak számokkal) Becsült érték áfa nélkül: Pénznem: VAGY: és között Pénznem: A keretmegállapodás alapján megkötendő szerződések értéke és gyakorisága (ha ismert):
A szerződés meghatározása/tárgya
Kivitelezési szerződés, mely az ajánlatkérő Debrecen, Kossuth u. 12-14. sz. alatti épületének energetikai fejlesztése tárgyában elvégzett korábbi kivitelezés kiegészítésére irányul.
Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék Fő tárgy: 45453100-8 További tárgyak: 45421100-5 45441000-0 45442190-5 45442120-4
Részekre történő ajánlattétel (a részekre vonatkozó részletes információk megadásához a B. melléklet szükség szerint több példányban is használható)
nem (Igen válasz esetén) Az ajánlatok benyújthatók (csak egyet jelöljön be): egy részre egy vagy több részre valamennyi részre
Változatokra (alternatív ajánlatok) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) nem II. 2) Szerződés szerinti mennyiség
Teljes mennyiség vagy érték (valamennyi részt, meghosszabbítást és opciót beleértve)
„A Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Debrecen, Kossuth u. 12-14. sz. alatti épületének energetikai fejlesztése” tárgyú projekt [KEOP-5.6.0/12-2013-0045] keretében megvalósult munkákból, felújításból kimaradt alábbi feladatok elvégzése, a korábbi kivitelezés kiegészítése: - Faszerkezetű ablak felújítása a meglévő üveg eltávolításával, majd 11 mm. Vtg. (3 mm üveg - 4 mm Ar gáztöltéses légrés - 4 mm low-E üveg) hőszigetelő (U=1,3W/m2K) üveg beépítésével, a meglévő festékréteg eltávolításával, új festékréteg felhordásával, a vasalatok szükség szerinti felújításával, pótlásával, utólagos tömítéssel, tapaszpótlással, konszignáció szerinti kivitelben és felszereltséggel, összesen: 45 db. - Faszerkezetű, tömör lappal szerelt ajtó cseréje új hőszigetelt ajtóra, konszignáció szerinti méretben (bontással) összesen: 4 db. - Fémszerkezetű, telelemezelt lappal szerelt ajtó cseréje, hőszigetelt, tűzgátló ajtóra, konszignáció szerinti méretben (bontással) összesen: 9 db. Ajánlatkérő fokozottan felhívja az Ajánlattevő figyelmét, hogy jelen közbeszerzés nyomán elvégzendő munkák fizikai teljesítési helyszíne megegyezik az ún. alap kivitelezés nyomán a garanciális javítások végzésének egyes munkaterületeivel. Az alap építési szerződés vállalkozója és a jelen közbeszerzési eljárás nyertes ajánlattevője ennek alapján ugyanazon a munkaterületen fog teljesítést végezni, ennek alapján a nyertes ajánlattevőnek együttműködési kötelezettsége van e tekintetben. Továbbá jelen közbeszerzési eljárás nyomán elvégzendő munkák műszakilag is összefüggenek az eddig elvégzett munkákkal (adott esetben, csak számokkal) Becsült érték áfa nélkül: Pénznem: VAGY: és között Pénznem:
Vételi jogra (opcióra) vonatkozó információ (adott esetben)
Vételi jog (opció): (Igen válasz esetén)A vételi jog meghatározása: (ha ismert) A vételi jog (opció) gyakorlásának tervezett ideje: hónapban: vagy napban: (a szerződés megkötésétől számítva)
Meghosszabbításra vonatkozó információk (adott esetben)
A szerződés meghosszabbítható: nem A lehetséges meghosszabbítások száma (ha ismert): vagy: és között (ha ismert) Az árubeszerzésre vagy a szolgáltatás megrendelésre irányuló meghosszabbítható szerződések esetében a további szerződések tervezett ütemezése: hónapban: vagy napban: (a szerződés megkötésétől számítva)
A szerződés időtartama vagy a befejezés határideje
A (tervezett) időtartam hónapban: vagy napban: (a szerződés megkötésétől számítva) VAGY: Kezdés 2015/09/01 (év/hó/nap) Befejezés 2015/10/15 (év/hó/nap) III. szakasz : jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
A szerződést biztosító mellékkötelezettségek (adott esetben)
Késedelmi, hibás teljesítési és meghiúsulási kötbér, továbbá a 2007-2013. programozási időszakban az Európai Regionális Fejlesztési Alapból, az Európai Szociális Alapból és a Kohéziós Alapból származó támogatások felhasználási rendjéről szóló 4/2011. (I. 28.) Korm. rendelet 57/A. § (3) bekezdése szerinti, közbeszerzési eljárás eredményeként kötött szerződés elszámolható összegének 10%-a és az igényelt szállítói előleg különbözetére jutó támogatás összegének megfelelő mértékű előleg-visszafizetési biztosíték, amennyiben a közbeszerzési eljárás alapján megkötött szerződés elszámolható összegének 10%-ánál nagyobb összegű előlegre igényt tart az ajánlattevő. [Ajánlattevő a közbeszerzési eljárás alapján megkötött szerződés elszámolható összegének 10%-a erejéig mentesül a biztosítéknyújtás kötelezettsége alól.] Az előleg-visszafizetési biztosítékot a Kormány európai uniós források felhasználásával kapcsolatos irányító hatósági feladatai ellátására kijelölt tagja részére kell rendelkezésre bocsátani. Az előleg-visszafizetési biztosíték formájára a Kbt. 126. § (6) bekezdés a) pontjában és 2007-2013. programozási időszakban az Európai Regionális Fejlesztési Alapból, az Európai Szociális Alapból és a Kohéziós Alapból származó támogatások felhasználási rendjéről szóló 4/2011. (I. 28.) Korm. rendelet 57/A. § (3) bekezdésben foglaltak az irányadók. A késedelmi kötbér mértéke: minimum 100.000.- Ft/nap, maximum 250.000 Ft/nap. Ajánlatkérő a késedelmi kötbérre vonatkozó megajánlásokat a IV.2.1) pont szerint értékeli. Az ajánlatkérőt (megrendelőt) az ajánlattevő (vállalkozó) 15 napot meghaladó késedelme esetén megilleti a szerződés felmondásának joga. A hibás teljesítési kötbér mértéke: 150.000.- Ft/nap. Ha a hibás teljesítési kötbérként megállapított összeg eléri a nettó szerződéses ár 15%-át, az ajánlatkérőt (megrendelőt) megilleti a szerződés felmondásának joga. Meghiúsulási kötbér: melynek mértéke a nettó szerződéses ár 15%-a. Jótállási idő: a sikeres műszaki átadás-átvétel időpontjától számított 60 hónap. Az ajánlattevőnek - előleg igénybevétel esetén - az ajánlatban a Kbt. 126. § (5) bekezdés szerint nyilatkoznia kell, hogy az előleg-visszafizetési biztosítékot határidőben rendelkezésre bocsátja. A szerződést biztosító mellékkötelezettségek részletes feltételeit a szerződéstervezet tartalmazza.
Fő finanszírozási és fizetési feltételek és/vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre (adott esetben)
Az ajánlattétel, a szerződés és a kifizetések pénzneme: HUF. A támogatás intenzitása: 100%. Ajánlatkérő a megkötött szerződés elszámolható összegének 30%-nak megfelelő előleget biztosít, amennyiben erre az ajánlattevő igényt tart [Kbt. 131. § (2) és a 2007-2013. programozási időszakban az Európai Regionális Fejlesztési Alapból, az Európai Szociális Alapból és a Kohéziós Alapból származó támogatások felhasználási rendjéről szóló 4/2011. (I. 28.) Korm. rendelet 57/A. § (1)-(2) és (4)-(6) bekezdése]. Az előleget az ajánlatkérő a szerződés elszámolható összegének 10%-a és az igényelt szállítói előleg különbözetére jutó támogatás összegének megfelelő mértékű, a Kormány európai uniós források felhasználásával kapcsolatos irányító hatósági feladatai ellátására kijelölt tagja javára szóló előleg-visszafizetési biztosíték ellenében nyújtja [a 2007-2013. programozási időszakban az Európai Regionális Fejlesztési Alapból, az Európai Szociális Alapból és a Kohéziós Alapból származó támogatások felhasználási rendjéről szóló 4/2011. (I. 28.) Korm. rendelet 57/A. § (3) bekezdés]. Az előleg-igénybevételi szándékáról és az előleg mértékéről az ajánlattevőnek az ajánlatában cégszerűen (képviseletre jogosult által aláírva) nyilatkoznia kell. A nyertes ajánlattevő az esetleges előlegszámlán túl csak végszámlát nyújthat be a szerződéstervezetben foglaltak szerint. Az esetleges előleg a végszámlából kerül levonásra. A számla kifizetése a Kbt. 130. § (3)-(4) bekezdés, a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdése, az építési beruházások közbeszerzésének részletes szabályairól szóló 306/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 14. § és a 2007-2013. programozási időszakban az Európai Regionális Fejlesztési Alapból, az Európai Szociális Alapból és a Kohéziós Alapból származó támogatások felhasználási rendjéről szóló 4/2011. (I. 28.) Korm. rendeletben meghatározott közvetlen szállítói kifizetés szabályai szerint történik. Az ajánlatkérő az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 36/A. §-a figyelembevételével teljesíti a kifizetéseket. Az ajánlatkérő jelen eljárásban tartalékkeretet nem érvényesít. A részletes fizetési feltételeket a szerződéstervezet tartalmazza.
A közös ajánlatot tevő nyertesek által létrehozandó gazdasági társaság, illetve jogi személy (adott esetben)
Nem követelmény, s az ajánlatkérő nem teszi lehetővé és nem írja elő a Kbt. 27. § (2) bekezdése alapján projekttársaság létrehozását.
Az ajánlattevő/részvételre jelentkező személyes helyzetére vonatkozó adatok (kizáró okok), ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is (adott esetben)
Az ajánlatkérő által előírt kizáró okok és a megkövetelt igazolási mód: A közbeszerzési eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában az a gazdasági szereplő, aki a Kbt. 56. § (1) bekezdése valamint a Kbt. 57. § (1) bekezdés d) pontja szerinti kizáró okok hatálya alá tartozik. Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, akivel szemben a Kbt. 56. § (2) bekezdésében meghatározott kizáró ok fennáll. Igazolási mód: Az ajánlattevőnek a Kbt. 122. § (1) bekezdés szerint cégszerűen (képviseletre jogosult által) aláírt nyilatkozatot kell benyújtania arról, hogy nem tartozik az eljárást megindító felhívásban meghatározott kizáró okok hatálya alá. A Kbt. 56. § (1) bekezdés k) pont kc) pontját illetően az ajánlattevőnek közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 12. § szerint kell igazolnia. Az alvállalkozó és az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet tekintetében az ajánlattevő a Kbt. 58. § (3) bekezdése szerint a Kbt. 56. § (1) bekezdésben foglalt kizáró okokra vonatkozóan cégszerűen (képviseletre jogosult által) aláírt nyilatkozatot köteles csatolni. A Kbt. 57. § (1) bekezdés d) pontja tekintetében az ajánlattevő választása szerint nyilatkozatot nyújt be arról, hogy nem vesz igénybe a Kbt. 57. § (1) bekezdés d) pontja hatálya alá tartozó alvállalkozót, valamint az alkalmasság igazolására igénybe vett más szervezetet vagy az ajánlatban megjelölt alvállalkozó, illetőleg az alkalmasság igazolására igénybe vett más szervezet maga nyilatkozik cégszerűen (képviseletre jogosult által) aláírva, hogy nem tartozik a Kbt. 57. § (1) bekezdés d) pontja hatálya alá.
Gazdasági és pénzügyi alkalmasság (adott esetben)
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód: A) A közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 14. § (1) bekezdés a) pontja alapján valamennyi számlavezető pénzügyi intézménytől származó, az eljárást megindító felhívás feladását követően kelt nyilatkozata valamennyi ott vezetett pénzforgalmi számlája vonatkozásában minimálisan az alábbi tartalommal, attól függően, hogy az ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak: - a pénzforgalmi számla/számlák pénzforgalmi jelzőszáma(i), - a pénzforgalmi számla vezetésének kezdőidőpontja, - a számlán az eljárást megindító felhívás feladását megelőző 12 hónapon belül 15 napot meghaladó sorban állás előfordult-e, ha igen, ennek időpontja és időtartama. Ajánlatkérő sorban állás kitétel alatt a pénzforgalmi szolgáltatás nyújtásáról szóló 2009. évi LXXXV. törvény 2. § 25. pontjában foglaltakat érti. B) A közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 14. § (1) bekezdés b) pontja alapján a saját vagy a jogelőd utolsó három lezárt üzleti évéről szóló, a számviteli jogszabályok szerinti éves beszámolója egyszerű másolatának csatolása. Amennyiben az ajánlatkérő által kért beszámoló a céginformációs szolgálat honlapján megismerhető, a beszámoló adatait az ajánlatkérő ellenőrzi, a céginformációs szolgálat honlapján megtalálható beszámoló csatolása az ajánlatban nem szükséges. Ha az ajánlattevő a számviteli jogszabályoknak megfelelő beszámolóval azért nem rendelkezik az ajánlatkérő által előírt teljes időszakban, mert az időszak kezdete után kezdte meg működését, az alkalmasságát a közbeszerzés tárgyából származó árbevételről szóló nyilatkozattal jogosult igazolni. Ebben az esetben az ajánlattevő működésének ideje alatt a közbeszerzés tárgyából származó - általános forgalmi adó nélkül számított - árbevételének el kell érnie vagy meg kell haladnia az ajánlatkérő által a felhívásban meghatározott értéket. Ajánlatkérő elfogadja, ha az ajánlattevő az A)-B) pontban foglalt dokumentumok benyújtása helyett a közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 14. § (4a) bekezdés szerint jár el. Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): Alkalmasságot kizáró feltétel, - [A)] ha az ajánlattevő bármely pénzforgalmi számláján az eljárást megindító felhívás feladását megelőző 12 hónapon belül 15 napot meghaladó sorban állás fordult elő; - [B.1)] ha az ajánlattevő utolsó három lezárt üzleti évében az üzemi (üzleti) tevékenység szerinti eredménye egynél többször volt negatív; - [B.2)] ha az ajánlattevő utolsó három lezárt üzleti évéről szóló beszámoló szerint az utolsó három lezárt üzleti év bármelyikében a saját tőke összege kisebb a jegyzett tőkénél; Amennyiben az ajánlattevő a számviteli jogszabályoknak megfelelő beszámolóval azért nem rendelkezik az ajánlatkérő által előírt teljes időszakban, mert az időszak kezdete után kezdte meg működését, az ajánlattevő alkalmatlan, ha a működésének ideje alatt a közbeszerzés tárgyából (magasépítési tevékenység) származó árbevétele nem éri el a nettó 15 M HUF értéket; Közös ajánlattétel esetén az alkalmasság megállapítása során a Kbt. 55. § (4) bekezdésében foglaltak az irányadók. A Kbt. 55. § (4) bekezdés tekintetében a gazdasági szereplőkre kizárólag egyenként vonatkoztatható alkalmassági feltételek: A), B.1) és B.2). Amennyiben az ajánlattevő bármely más szervezet vagy személy kapacitására kíván támaszkodni az alkalmassági feltételeknek való megfelelés során, a Kbt. 55. § (5)-(6) bekezdésében foglaltak az irányadók. Az a szervezet, melynek kapacitásait az ajánlattevő olyan gazdasági és pénzügyi alkalmasság igazolására használta fel, mely nem a teljesítéskor ténylegesen rendelkezésre bocsátható erőforrásokra vonatkozik, a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 6:419. §-ában foglaltak szerint kezesként felel az ajánlatkérőt az ajánlattevő teljesítésének elmaradásával vagy hibás teljesítésével összefüggésben ért kár megtérítéséért.
Műszaki, illetve szakmai alkalmasság (adott esetben)
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód: A) A közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 15. § (2) bekezdés a) pontja alapján az eljárást megindító felhívás feladását megelőző öt évben teljesített műemléképület felújítására és/vagy rekonstrukciójára vonatkozó referenciák ismertetése a közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 16. § (5) bekezdés szerint. A referenciának minimálisan az alábbiakat kell tartalmaznia: - a szerződést kötő másik fél megnevezése, címe, - a szerződés tárgyának, releváns műszaki paramétereinek ismertetése, megadva a kivitelezéssel érintett műemléki épületet is, - a szerződés teljesítésének helye, - a szerződés teljesítésének időpontja (év, hónap, nap), - az ellenszolgáltatás nettó összege (amennyiben nem kizárólag saját teljesítésben valósult meg a referencia, a saját teljesítésre eső nettó szerződéses összeg), - nyilatkozat a szerződésszerű teljesítésről. B) A kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 15. § (2) bekezdés c) pontja alapján a szerződés teljesítéséért felelős szakember(ek) bemutatása végzettségük, képzettségük és gyakorlati idejük ismertetését tartalmazó, az adott személy által aláírt szakmai önéletrajz formájában, melyhez csatolni kell a képzettség, végzettség igazolására szolgáló dokumentumok egyszerű másolatát, továbbá az adott személy által aláírt rendelkezésre állási nyilatkozatot. Külföldi szakember esetében - az adott ország jogrendszerének megfelelő - az alkalmassági feltételeknél meghatározottakkal egyenértékű végzettség, képzettség igazolásáról szóló dokumentum és azok honosításáról szóló igazolás egyszerű másolatát is csatolni kell. C) A közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 15. § (2) bekezdés f) pontja alapján az ISO 14001:2005 vagy azzal egyenértékű környezetirányítási rendszerre vonatkozó tanúsítvány vagy a közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 17. § (3) bekezdése szerinti ezzel egyenértékű egyéb tanúsítvány, illetve az egyenértékű környezetvédelmi vezetési rendszerek egyéb bizonyítékai. [Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét arra, hogy az alkalmasság igazolására szolgáló dokumentumokat, különös tekintettel a referenciákra, szakmai önéletrajzokra, olyan részletességgel kell elkészíteni és benyújtani, hogy azokból az adott alkalmassági feltétel egyértelműen megállapítható legyen.] Ajánlatkérő elfogadja, ha az ajánlattevő az A)-C) pontban foglalt dokumentumok benyújtása helyett a közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 17. § (1a) bekezdés szerint jár el. Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): Alkalmasságot kizáró feltétel, ha: - [A.1) az ajánlattevő nem rendelkezik az eljárást megindító felhívás feladását megelőző öt naptári évből legalább 1 db műemléképület felújítására és/vagy rekonstrukciójára vonatkozó referenciával, ahol a szerződéses ár elérte a nettó 13 M Ft-ot; [A fenti referencia jelen szerződés teljesítésének egészére vonatkozó alkalmasságot igazol. Ajánlatkérő egyébként nem évenként vizsgálja a referenciákat, a fenti időszak alatt kell teljesíteni az előírt mennyiséget. Amennyiben egy érdekelt gazdasági szereplő referenciaként olyan korábbi tevékenységet kíván bemutatni, amelyben konzorcium tagjaként teljesített, ajánlatkérő a Kbt. 129. § (7) bekezdésében foglaltak figyelembe vételével a teljesítés arányában veszi figyelembe a referenciát. Korábbi projekttársaságok referenciájának felhasználására szintén a Kbt. 129. § (7) bekezdés az irányadó. Ahol az ajánlatkérő szerződéses árat írt, ott minden esetben a saját teljesítés értékét kell érteni.] - [B)] az ajánlattevő által bemutatott szakemberek között nincs legalább 1 fő műemléki védelem alatt álló építmények megépítésére, átalakítására, bővítésére, felújítására, helyreállítására, korszerűsítésére, lebontására, elmozdítására irányuló építési munkák, valamint tereprendezési, felszíni vízelvezetési munkák felelős műszaki vezetésére jogosult felsőfokú végzettséggel rendelkező szakember; - C)] az ajánlattevő nem rendelkezik ISO 14001:2005 vagy az egyenértékű környezetirányítási rendszerrel, illetve nem rendelkezik egyenértékű környezetvédelmi vezetési rendszerek egyéb bizonyítékaival. Közös ajánlattétel esetén az alkalmasság megállapítása során a Kbt. 55. § (4) bekezdésében foglaltak az irányadók. Amennyiben az ajánlattevő bármely más szervezet vagy személy kapacitására kíván támaszkodni az alkalmassági feltételeknek való megfelelés során, a Kbt. 55. § (5)-(6) bekezdésében foglaltak az irányadók. Az a szervezet, amelynek korábbi teljesítéseit a Kbt. 55. § (6) bekezdés b) pontjában foglaltak szerint az alkalmasság igazolásához az ajánlattevő felhasználta, a szerződés teljesítése során a Ptk. 6:419. §-ában foglaltak szerint kezesként felel az ajánlattevő teljesítése azon részének elmaradásával vagy hibás teljesítésével összefüggésben az ajánlatkérőt ért kár megtérítéséért, amelyre vonatkozóan az ajánlattevő alkalmasságát a korábbi teljesítések bemutatása igazolta.
Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk (adott esetben)
A szerződés védett foglalkoztatók számára fenntartott nem A szerződés a Kbt. 122. § (9) bekezdése szerint fenntartott nem III. 3) Szolgáltatás megrendelésére irányuló szerződésekre vonatkozó különleges feltételek
Adott foglalkozásra (képzettségre) vonatkozó információk
A szolgáltatás teljesítése egy adott foglalkozáshoz (képzettséghez) van kötve (Igen válasz esetén) A vonatkozó jogszabályi rendelkezésre történő hivatkozás:
A szolgáltatás teljesítésében személyesen közreműködő személyek
A szervezeteknek közölniük kell a szolgáltatás teljesítésében személyesen közreműködő személyek nevét és képzettségét IV. SZAKASZ: ELJÁRÁS
Az eljárás fajtája
Klasszikus ajánlatkérők A Kbt. Második Részében meghatározott szabályok szerinti eljárás az alábbiak szerint: x Nyílt Meghívásos Gyorsított meghívásos, alkalmazásának indokolása: Versenypárbeszéd Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos, alkalmazásának indokolása: Gyorsított tárgyalásos, alkalmazásának indokolása: Keretmegállapodásos, az eljárás első részében nyílt Keretmegállapodásos, az eljárás első részében meghívásos Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetménnyel induló tárgyalásos Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetmény nélküli tárgyalásos Közszolgáltató ajánlatkérők A Kbt. Második Részében meghatározott szabályok szerinti eljárás az alábbiak szerint: Nyílt Meghívásos Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos Keretmegállapodásos, az eljárás első részében nyílt Keretmegállapodásos, az eljárás első részében meghívásos Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetménnyel induló tárgyalásos Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetmény nélküli tárgyalásos
Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó jelentkezők létszáma vagy keretszáma (meghívásos és tárgyalásos eljárás, versenypárbeszéd)
A gazdasági szereplők tervezett száma VAGY: Tervezett minimum és ( adott esetben) maximális létszáma A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
Az ajánlattevők létszámának csökkentése a tárgyalás vagy a versenypárbeszéd során (tárgyalásos eljárás, versenypárbeszéd)
Igénybe vettek többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát: IV. 2) Értékelési szempontok
Értékelési szempontok (csak a megfelelőt jelölje meg)
A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás VAGY x Az összességében legelőnyösebb ajánlat a következő részszempontok alapján Szempont Súlyszám 1. Az ajánlati ár (nettó, Ft) 60 2. Késedelmi kötbér mértéke (min. 100.000. Ft/nap, max. 250.000. Ft/nap) 20 3. Az elkészült kivitelezés tekintetében átvállalja-e az eredeti szerződés szerinti munkákra vonatkozó 60 hónapos jótállást? [igen - nem] 20
Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
Elektronikus árlejtés fognak alkalmazni nem (Igen válasz esetén, ha szükséges) További információk az elektronikus árlejtésről:
A dokumentáció és a kiegészítő iratok vagy ismertetők beszerzésének feltételei (adott esetben)
A dokumentáció beszerzésének határideje Dátum: 2015/08/19 (év/hó/nap ) Időpont: 10:00 A dokumentációért fizetni kell igen (Igen válasz esetén, csak számokkal) Ár: 25400 Pénznem: HUF A fizetés feltételei és módja: a dokumentációt bármely érdekelt gazdasági szereplő ingyenesen átvehető, dokumentáció ellenértékének megfizetése a Kbt. 124. § (4) bekezdés szerinti szervezet által átutalással történhet MÁK-nál vezetett 10034002-00299626-00000000 számú számlájára. (Az átutalási dokumentumon a befizetés jogcímét [„Kossuth u. II.”] fel kell tüntetni.) A nyertes ajánlattevő által befizetett tételről ajánlatkérő számlát állít ki, és azt megküldi a díjat átutaló címére.
Ajánlattételi vagy részvételi határidő
Dátum: 2015/08/19 (év/hó/nap) Időpont: 10:00
Az ajánlattételi felhívás megküldése a kiválasztott jelentkezők részére (részvételi felhívás esetén)
Dátum: (év/hó/nap)
Az(ok) a nyelv(ek), amely(ek)en az ajánlatok, illetve részvételi jelentkezések benyújthatók
Az EU bármely hivatalos nyelve Az EU következő hivatalos nyelve(i): Egyéb: x Magyar
Az ajánlati kötöttség minimális időtartama (kivéve részvételi felhívás esetén)
-ig (év /hó/nap ) VAGY Az időtartam hónapban: vagy napban: 60 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
Az ajánlatok vagy részvételi felhívás esetén a részvételi jelentkezések felbontásának feltételei
Dátum: 2015/08/19 (év/hó/nap) Időpont: 10:00 Hely: az A.II. mellékletben meghatározott szervezet kapcsolattartási címén [4024 Debrecen, Piac u. 77. (CÍVIS Inkubátorház), C lépcsőház II. emelet 17. iroda] Az ajánlatok/részvételi jelentkezések felbontásán jelenlétre jogosult személyek igen (igen válasz esetén) További információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: Kbt. 62. § (1)-(4) és (6)-(7) bekezdés V. szakasz: kiegészítő információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk (adott esetben)
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem (Igen válasz esetén) A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
Európai Uniós alapokra vonatkozó információk
A szerződés Európai Uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen (Igen válasz esetén) Hivatkozás a projekt(ek)re és/vagy program(ok)ra: „A Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Debrecen, Kossuth u. 12-14. sz. alatti épületének energetikai fejlesztése” [KEOP-5.6.0/12-2013-0045]
A dokumentáció és a kiegészítő iratok, vagy ismertető rendelkezésre bocsátásával kapcsolatos további információk (adott esetben)
a dokumentáció előzetes bejelentkezést követően munkanapokon 9:00-15:00 óra között (az ajánlattételi határidő lejártának napján 9:00 és 10:00 óra között) vehető át az A.II. mellékletben meghatározott szervezet kapcsolattartási címén [4024 Debrecen, Piac u. 77. (CÍVIS Inkubátorház), C lépcsőház II. emelet 17. iroda]. A dokumentáció megküldésére a Kbt. 50. § (3) bekezdése irányadó. A dokumentáció átvétele az eljárásban való részvétel feltétele. [Ajánlatkérő a dokumentáció átvételének tekinti azt az esetet is, amikor az ajánlattevő vagy az ajánlatban megnevezett alvállalkozó a dokumentációt megkéri elektronikusan, s az A.II. mellékletben meghatározott szervezet azt megküldi a részére.] A dokumentáció nyilvánosságra nem hozható, másra át nem ruházható.
Az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztásának értékelési szempontja esetén az ajánlatok részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám alsó és felső határa
0-100 pont
Az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztásának értékelési szempontja esetén a módszer (módszerek) ismertetése, amellyel az ajánlatkérő megadja az V.3.3.1) pont szerinti ponthatárok közötti pontszámot
Az 1-2. részszempont értékelését az arányosítás módszerével végzi az ajánlatkérő következők szerint: a számára legelőnyösebb ajánlat a maximális (100) pontszámot kapja, a többi ajánlatra adandó pontszámok pedig a legjobb ajánlathoz viszonyított arányosítással kerülnek meghatározásra. A pontozás részletes meghatározását a Dokumentáció tartalmazza. A 3. értékelési részszempont esetében az „igen” válasz 100 pontot kap, a „nem” válasz pedig 0 pontot.
A III.2.2) és a III.2.3) szerinti feltételek és ezek előírt igazolási módja a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz képest szigorúbbak
igen Igen válasz esetén azon alkalmassági követelmények (III.2.2. és III.2.3. pont) megjelölése, amelyek a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz képest szigorúbbak: a pénzügyi intézménytől származó igazolással [III.2.2) pont A) alpont], az üzemi (üzleti) tevékenység szerinti eredménnyel [III.2.2) pont B.1) alpont], a saját és jegyzett tőke viszonyával [III.2.2) pont B.2) alpont], a referenciával [III.2.3) pont A) alpont], a szerződés teljesítésében részt vevő szakemberekkel [III.2.2) pont B) alpont] valamint környezetirányítási rendszerrel, illetve egyenértékű környezetvédelmi vezetési rendszerek egyéb bizonyítékaival [III.2.2) pont C) alpont] kapcsolatos feltételek.
Az ajánlati biztosítékra vonatkozó előírások (adott esetben)
Ajánlatkérő nem kér ajánlati biztosítékot. V.3.6. Az eljárás a Kbt. 40. § (3)-(4) bekezdése alapján kerül megindításra: igen
Egyéb információk
- Az ajánlatokat jelen felhívás IV.3.4) pontjában meghatározott időpontig lehet benyújtani jelen felhívás A.III. mellékletben meghatározott kapcsolattartási címen [4024 Debrecen, Piac u. 77. (CÍVIS Inkubátorház), C lépcsőház II. emelet 17. iroda]. - Az ajánlattevőnek a Kbt. 60. § (1) szerint és az eljárást megindító felhívásban, valamint dokumentációban meghatározott formai követelményeknek megfelelően kell ajánlatát elkészítenie és benyújtania. Az ajánlatot 1 példányban papíralapon és 1 példányban elektronikus formában (CD vagy DVD) kell benyújtani. Amennyiben a papíralapon és elektronikus adathordozón beadott ajánlat között eltérés van, úgy az eredeti nyomtatott (papíralapon beadott) ajánlat az irányadó, az ajánlatkérő azt értékeli. - Az ajánlat - lehetőleg tartalomjegyzéket követő - első oldalaként felolvasólap szerepeljen, amelyen közölni kell az alábbi adatokat: az ajánlattevő nevét, székhelyét, továbbá az ajánlati árat és mindazon számszerűsíthető értékeket, melyeket az ajánlatkérő értékelési részszempontként értékel [Kbt. 60. § (6) bekezdés]. - Az ajánlattevőnek az ajánlatban csatolnia kell cégszerűen (képviseletre jogosult által) aláírt nyilatkozatát a Kbt. 60. § (3) és (5) bekezdése tekintetében. - Az ajánlattevőnek az ajánlatban csatolnia kell cégszerűen (képviseletre jogosult által) aláírt nyilatkozatát a Kbt. 40. § (1) bekezdés a) és b) pontja tekintetében. A nemleges nyilatkozat(ok) is csatolandók. - Amennyiben az ajánlattevő a Kbt. 55. § (5) bekezdés szerint kíván eljárni, csatolnia kell a Kbt. 55. § (5) és (6) bekezdésben előírt cégszerűen (képviseletre jogosult által) aláírt nyilatkozatokat és az egyéb dokumentumokat. - Ajánlattevőnek (közös ajánlattevőknek egyenként), illetőleg a pénzügyi intézménytől származó nyilatkozattal kapcsolatos alkalmassági feltétel igazolásában részt vevő gazdasági szereplőnek, beleértve az alvállalkozót is, cégszerűen (képviseletre jogosult által) aláírva nyilatkoznia kell, hogy valamennyi pénzforgalmi számlájáról becsatolta a pénzügyi alkalmasság igazolására előírt pénzügyi intézménytől származó nyilatkozatot és ezeken kívül más pénzintézetnél számlát nem vezet. - Az ajánlattevő köteles tájékozódni az adózásra, a környezetvédelemre, az egészségvédelemre, a fogyatékossággal élők esélyegyenlőségére, a munkavállalók védelmére és a munkafeltételekre vonatkozó olyan kötelezettségekről, amelyeknek a teljesítés helyén és a szerződés teljesítése során meg kell felelnie. Az ajánlattevőnek erre vonatkozóan csatolnia kell cégszerűen (képviseletre jogosult által) aláírt nyilatkozatát. - Az ajánlattevőnek csatolnia kell kötelezettségvállaló nyilatkozatát, miszerint nyertessége esetén jelen közbeszerzési eljárás nyomán kötendő szerződésre vonatkozóan olyan vállalkozói felelősségbiztosítási szerződést köt (All risk típusú), melynek éves fedezete 50 M HUF, káreseményenkénti fedezete pedig minimum 5 M HUF. A felelősségbiztosítást a szerződéskötéskor be kell mutatni, melyről az ajánlatkérő (megrendelő) jogosult másolatot készíteni. Ajánlatkérő azt is elfogadja, ha az ajánlattevő arról nyilatkozik az ajánlatban, hogy meglévő biztosítási szerződését jelen közbeszerzés tárgyára kiterjeszti. Ebben az esetben már az ajánlat részeként be kell csatolni a meglévő felelősségbiztosítását (kötvényét és az azt hatályban tartó befizetés igazolását) egyszerű másolatban. - Ajánlattevőnek cégszerűen (képviseletre jogosult által) aláírva nyilatkoznia kell arról, hogy jelen eljárás nyomán kötendő szerződés teljesítésekor keletkező építési hulladékot, mely érvényes engedéllyel rendelkező kezelő(k)höz szállítja, illetve szállíttatja. - Az érvényes ajánlattétel feltétele, hogy ajánlattevő rendelkezzen magasépítési tevékenységre és/vagy generál építőipari kivitelezési tevékenységre kiterjedő ISO 9001 minőségbiztosítási- és MSZ 28001 munkabiztonsági és egészségvédelmi rendszer alkalmazását igazoló tanúsítvánnyal (vagy az Európai Unió más tagállamában bejegyzett szervezettől származó ezzel egyenértékű tanúsítvánnyal), melyek egyszerű másolatát az ajánlathoz csatolni kell. Amennyiben közös ajánlattétel történik, elegendő, ha a fenti dokumentumokkal a közös ajánlattevők valamelyike rendelkezik. - Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét arra, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges biztosítania legalább 1 fő, az építésügyi és az építésüggyel összefüggő szakmagyakorlási tevékenységekről szóló 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet vagy az építési műszaki ellenőri, valamint a felelős műszaki vezetői szakmagyakorlási jogosultság részletes szabályairól szóló 244/2006. (XII. 6.) Korm. rendelet szerinti MV-Ép/AM kategóriás felelős műszaki vezetőt. Az ajánlattevőnek az ajánlat részeként nyilatkoznia kell, hogy nyertessége esetén a fenti pozícióra mely szakembereket kívánja jelölni, másrészt arról, hogy az általa megnevezett (bemutatott) szakember a feladatellátáshoz szükséges kamarai nyilvántartásba vétellel a szerződés megkötéséig rendelkezni fog, és a nyilvántartásba vétel elmaradása az ajánlattevő szerződéstől való visszalépésének minősül a Kbt. 124. § (4) bekezdése alapján. [Amennyiben a megnevezett, bemutatott felelős műszaki vezető az ajánlattételi határidő lejártának időpontjában a fenti jogosultsággal rendelkező felelős műszaki vezetőként a kamarai nyilvántartásban már szerepel és a bejegyzési ideje túlnyúlik a szerződéskötés várható időtartamán, a kamarai tagság meglétére a nyilatkozatban utalni kell.] - Ajánlatkérő a III.2.3) pont kiegészítéseként felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy az alkalmassági feltételek igazolása során bemutatott külföldi szakember képzettségét, végzettségét honosítani kell. A külföldi szakember esetében a honosítást a Magyar Ekvivalencia és Információs Központ végzi. - Ajánlattevőnek (közös ajánlattevőknek egyenként), illetőleg az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezetnek csatolnia kell az ajánlatot, illetőleg annak részét képező bármely nyilatkozatot aláíró cégjegyzésre vagy képviseletre jogosult személy(ei) aláírási címpéldányának (cégaláírási nyilatkozatának), amennyiben a letelepedés szerinti ország joga ezt a jogintézményt ismeri, illetve magyarországi illetőségű gazdasági szereplők esetében a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény 9. § (1) bekezdésében szereplő, ügyvéd által ellenjegyzett aláírási mintának az egyszerű másolatát. - Az ajánlatkérő jelen eljárás keretében benyújtandó valamennyi dokumentumot egyszerű másolatban is elfogadja, kivéve a Kbt. 60. § (3) bekezdése szerinti nyilatkozatot, melynek eredeti aláírt példányát kell tartalmaznia az ajánlatnak [Kbt. 36. § (3) bekezdés]. - Az ajánlattevő köteles az ajánlat részeként benyújtani az árazott költségvetést. - Az ajánlat részeként csatolandó továbbá a garancia megtartási terv is, melynek tartalmára vonatkozó további információkat a Dokumentáció tartalmaz. - Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét a Kbt. 26. §-ra és a Kbt. 28. § (1) bekezdésére. - Ajánlatkérő az eljárás során a hiánypótlás lehetőségét a Kbt. 67. § rendelkezéseinek megfelelően teljes körben biztosítja. Ajánlatkérő ezzel összefüggésben tájékoztatja az ajánlattevőket, hogy amennyiben az ajánlattevő a hiánypótlás során az ajánlatban korábban nem szereplő gazdasági szereplőt von be az eljárásba, és e gazdasági szereplőre tekintettel lenne szükség hiánypótlásra, azt el fogja rendelni. - Az eljárás nyertese az az ajánlattevő, amely az eljárást megindító felhívásban és a Dokumentációban meghatározott feltételek alapján, valamint a meghatározott értékelési szempontok alapján a legkedvezőbb érvényes ajánlatot tette. Az ajánlatkérő a Kbt. 124. § (4) bekezdése alapján az eljárás nyertesének visszalépése esetén az ajánlatok értékelése során a következő legkedvezőbb ajánlatot tevőnek minősített szervezettel köti meg a szerződést, amennyiben azt az ajánlatok elbírálásáról szóló írásbeli összegezésben megjelöli. - Ajánlatkérő az eljárás eredményéről a Kbt. 77. § (2) bekezdés szerint tájékoztatja az ajánlattevőket. A szerződéskötés időpontjára a Kbt. 124. § (5)-(6) bekezdése az irányadó. - Ajánlatkérő a II.3) ponttal összefüggésben felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy a szerződés kezdő időpontja az eljárás befejezésének változó időpontjára tekintettel módosulhat a szerződés aláírásának napjára. - Az ajánlatok összeállításával és benyújtásával kapcsolatban felmerült összes költség az ajánlattevőt terheli. - Jelen felhívásban és a dokumentációban nem szabályozott kérdésekben a Kbt. az irányadó.
További információ a következő címeken és kapcsolattartási pontokon szerezhető be
Hivatalos név: T-CAPTATIONE Közbeszerzési Tanácsadó Kft. Postai cím: Csigekert u. 75. Város/Község: Debrecen Postai irányítószám: 4027 Ország: HU Kapcsolattartási pont(ok): 4024 Debrecen, Piac u. 77. (CÍVIS Inkubátorház), C lépcsőház II. emelet 17. iroda Címzett: Dr. Tóth Csaba Telefon: +36 305656168 E-mail: captatio@t-email.hu Fax: +36 52504333 Internetcím (URL):
Címek és kapcsolattartási pontok, ahonnan a dokumentáció és a kiegészítő iratok beszerezhetők
Hivatalos név: T-CAPTATIONE Közbeszerzési Tanácsadó Kft. Postai cím: Csigekert u. 75. Város/Község: Debrecen Postai irányítószám: 4027 Ország: HU Kapcsolattartási pont(ok): 4024 Debrecen, Piac u. 77. (CÍVIS Inkubátorház), C lépcsőház II. emelet 17. iroda Címzett: Dr. Tóth Csaba Telefon: +36 305656168 E-mail: captatio@t-email.hu Fax: +36 52504333 Internetcím (URL):
Címek és kapcsolattartási pontok, ahova az ajánlatokat/részvételi jelentkezéseket kell benyújtani
Hivatalos név: T-CAPTATIONE Közbeszerzési Tanácsadó Kft. Postai cím: Csigekert u. 75. Város/Község: Debrecen Postai irányítószám: 4027 Ország: HU Kapcsolattartási pont(ok): 4024 Debrecen, Piac u. 77. (CÍVIS Inkubátorház), C lépcsőház II. emelet 17. iroda Címzett: Dr. Tóth Csaba Telefon: + 36 305656168 E-mail: captatio@t-email.hu Fax: + 36 52504333 Internetcím (URL):
A másik ajánlatkérő címei, amely nevében az ajánlatkérő a beszerzést végzi
Hivatalos név: Postai cím: Város/Község: Postai irányítószám: Ország: --------------------(Az A. melléklet IV) szakasza szükség szerint több példányban is használható)------------------ B. MELLÉKLET Részekre vonatkozó információk Rész száma 1 Elnevezés: 1) Rövid meghatározás: 2) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV) Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék Fő tárgy: 3) Mennyiség (adott esetben, csak számokkal) Becsült érték áfa nélkül: Pénznem: VAGY: és között Pénznem: 4) A szerződés időtartamára vagy kezdetére/befejezésére vonatkozó különböző időpontok feltüntetése (adott esetben) Az időtartam hónapban: vagy napban: (a szerződés megkötésétől számítva) VAGY: Kezdés (év/hó/nap) Befejezés (év/hó/nap) 5) További információk a részekről ----------------------(E mellékletből a részek számának megfelelően több példány használható) ----------------------

Oppex helps organizations with a professional approach to public sector sales, to either grow their business locally or find new opportunities abroad. We are the largest source of public procurement data in Europe. We process and translate public tenders from over 1.000 local, national and international procurement portals and have acquired over 8 million tenders in our database.


Trusted By

KONE
NHS
3M
ABB