« Back to Search« Back to SearchSearch » Work contract -. NOGPOP 3.1.4 / A-11-2012-0001 Értől the ocean complex public transport supply additional construction investment projects in Bihar subject construction tasks  Pocsaj Nagyközség Önkormányzata

Work contract -. NOGPOP 3.1.4 / A-11-2012-0001 Értől the ocean complex public transport supply additional construction investment projects in Bihar subject construction tasks

  Pocsaj Hungary — Pocsaj Nagyközség Önkormányzata
Published December 12, 2014
|
Notice type
Award notice
Value
€67.24k
Winner
MEZEI-VILL Villamosipari Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság;MEZEI-VILL Villamosipari Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság;MEZEI-VILL Villamosipari Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság;MEZEI-VILL Villamosipari Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság
. NOGPOP 3.1.4 / A-11-2012-0001 Ocean Értől the complex development of public transport according to supply additional construction investment projects in Bihar subject construction tasks as follows: Part I: Pocsaj 4808 marked 26 + 736 km road section left the site plan by the need to build additional sidewalks to maintain longitudinal fall under the standard. Build a sidewalk: 40 m2 paving the proposed structure, and 48-meter garden edging 4807 marked road 30 + 509 km section better.The (Petofi u 3) to be constructed additional sidewalk 8 m2 and 12 meter margin 32 + 514 km with plenty of built additional pavement 23 m2 and 34 m Pocsaj hem, 92 Market street 4807j 33 + 426 left the pavement constructed additional 15 m2 and 18 m + 33 348 km border jobb.o. The built additional pavement 15 m2 and 18 meter edge of the area covered with crushed stone base uncertain origin, which falhasználható road as a basis, in a format that averages 10 cm thick CKt four cement stabilization settlement to be on the road fund established after preliminary profiling and compression. Asphalt must be measured before the start of the Alps load capacity, minimum value of 80 N / mm2 bus round casing width of 3.5 meters to 10.25 meters lekerkítő rays (axis). Develop career structure is as follows: - Existing alapprofilozás, compression - 10 cm Ckt-balancing layer 4 - 6 cm C-16 main road fund - 5 cm layer of AC-11 Hound II. Part One: Kismarja be between the sidewalk and the street Island road constructed between 4808 marked bilateral garden edgings 1.5 meters wide, next to the state road berm 1.5 meters followed. The pavement length of 320 m. The existing embankment side shall be built in charging widening layered hijacking after stepping of, and compression (degree of compactness upper 50 cm TRQ 95%) thus prepared the mirror to be constructed in the sidewalk, the following course structure. - 10 cm gravel sub-base - 15cm CKt cement stabilization - 4 cm AC-11 asphalt wearing course III. Part One: Létavértes Based on the attached site plan the amount of átépítetendő sidewalks will be as follows: - Before Provider house 380 m2 - behind the bus Waiting platform 46 m2 - Oradea street pavement joining 10 m2 - Total: 436 m2 - Garden edging 15 m of sidewalks in the following course structure to be built - changing thick (10 cm) 4 CKt compensation - 3 cm thick bedding finomzúzalék - 6 cm thick stone space to accommodate the rainfall area near the water can not be found, so it is necessary to solve the construction of infiltration wells. The szikkasztókutakat be constructed using the following elements: - kulékavics filter layer 20 cm - 2 kútgyűrű 100/50 - 100/60 shaft reducer 1 - 1 water swallow the cover against the infiltration wells kulékavics plugging the filter pad fluid permeable geotextile be surrounded. IV. Part One: Monostorpályi Petofi Square bus round the track being used and turning and positioning of the platform redesign pushed in a form that the platform was moved to the Mayor's Office and the lekerítő rays have been modified so that the articulated bus find out advice. The attached notice only the budget in surplus quantities. Passengers waiting to be within the scope of the local government, according to the Mayor's Office contributed to the Protocol. Peroni rain shaft should be increased to a level phone. 4809 marked road 2.2 km 11 + 680 No Right 2.3) + 12 4809 236 km road sign no right 6 m2 additional sidewalk construction arises.

Full tender details available only for Oppex usersSign in

Fact Sheet

Név, cím és kapcsolattartási pont(ok)
Hivatalos név: Pocsaj Nagyközség Önkormányzata Postai cím: Nagy utca 51. Város/Község: Pocsaj Postai irányítószám: 4125 Ország: Magyarország Kapcsolattartási pont(ok): Címzett: Kecskés Gyula, polgármester Telefon: +36 54415001 E-mail: pocsajph@t-online.hu Fax: +36 54415024 Az ajánlatkérő általános címe (URL): A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlatkérő típusa
Központi szintű Közszolgáltató Regionális/helyi szintű x Támogatott szervezet [Kbt. 6. § (1) bekezdés g) pont] Közjogi szervezet Egyéb
Klasszikus ajánlatkérők
x Általános közszolgáltatások Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció Honvédelem Szociális védelem Közrend és biztonság Szabadidő, kultúra és vallás Környezetvédelem Oktatás Gazdasági és pénzügyek Egyéb (nevezze meg): Egészségügy
Közszolgáltató ajánlatkérők
Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása Vasúti szolgáltatások Villamos energia Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz szolgáltatások Földgáz és kőolaj feltárása és kitermelése Kikötői tevékenységek Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése Repülőtéri tevékenységek Víz Egyéb (nevezze meg): Postai szolgáltatások I. 4.) Beszerzés más ajánlatkérők nevében Az ajánlatkérő más ajánlatkérők nevében végzi a beszerzést: igen (Igen válasz esetén, ezekre az ajánlatkérőkre vonatkozóan további információkat az A. mellékletben adhat meg.) II. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS TÁRGYA
A szerződéshez rendelt elnevezés
Vállalkozási szerződés - ÉAOP-3.1.4./A-11-2012-0001 Értől az óceánig komplex közösségi közlekedés fejlesztése Biharban tárgyú projekt kiegészítő építése beruházás kivitelezési feladatainak ellátása
A szerződés típusa és a teljesítés helye ( Csak azt a kategóriát válassza – építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás megrendelés –, amelyik a leginkább megfelel a szerződés vagy közbeszerzés(ek) tárgyának)
x Építési beruházás Árubeszerzés Szolgáltatás megrendelés x Kivitelezés Tervezés és kivitelezés Kivitelezés, bármilyen eszközzel, módon, az ajánlatkérő által meghatározott követelményeknek megfelelően Adásvétel Lízing Bérlet Részletvétel Ezek kombinációja Szolgáltatási kategória száma (az 1–27. szolgáltatási kategóriákat lásd a Kbt. 3. és 4. mellékletében) Építési koncesszió Szolgáltatási koncesszió A teljesítés helye: I. rész: Pocsaj, II.rész: Kismarja, II. rész: Létavértes, IV.rész Monostorpályi NUTS-kód: HU321
Keretmegállapodásra és dinamikus beszerzési rendszerre (DBR) vonatkozó információk
A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszeren (DBR) alapuló szerződés(ek)re irányul
A szerződés vagy a közbeszerzés(ek) tárgya, mennyisége
ÉAOP-3.1.4./A-11-2012-0001 Értől az óceánig komplex közösségi közlekedés fejlesztése Biharban tárgyú projekt kiegészítő építése beruházás kivitelezési feladatainak ellátása alábbiak szerint: I. rész: Pocsaj 4808 jelű út 26+736 km szelvény bal oldal A helyszínrajz szerinti többlet járdákat ki kell építeni a szabvány szerinti hosszirányú esés tartása érdekében. Építendő járda: 40 m2 térburkolat a tervezett szerkezettel, és 48 fm kerti szegély 4807 jelű út 30+509 km szelvény jobb.o(Petőfi u 3) A megépítendő többletjárda 8 m2 és 12 fm szegély Pocsaj, Piac utca 6/a. 4807. j. 32+514 km b.o. A megépítendő többletjárda 23 m2 és 34 fm szegély Pocsaj, Piac u 92 4807j 33+426 bal oldal A megépítendő többletjárda 15 m2 és 18 fm szegély Pocsaj, Piac u. 69. Piac utca 69. 4807. j. 33+348 km jobb.o. A megépítendő többletjárda 15 m2 és 18 fm szegély Az érintett területen bizonytalan eredetű zúzottkőalap található, mely falhasználható útalapként, olyan formában, hogy előzetes profilozás és tömörítés után átlag 10 cm vastagságban Ckt-4 cementstabilizáció kiegyenlítéssel kell az útalapot kialakítani. Aszfaltozás megkezdése előtt az alpon teherbírást kell mérni, minimális érték 80 N/mm2 A buszforduló burkolatszélessége 3,5 méter a lekerkítő sugarak 10,25 méter(tengelyben). Pályaszerkezet kialakítása az alábbi: - Meglévő alapprofilozás,tömörítés - 10 cm Ckt-4 kiegyenlítő réteg - 6 cm AC-16 alap útalap - 5 cm AC-11 kopóréteg II. rész: Kismarja A Sziget utca és a 4808 jelű út közötti járdát 1,5 méter szélességben kétoldali kerti szegélyek között kell kialakítani, az állami közút melletti 1,5 méter padka hagyásával. A járda hossza 320 fm. A területet előzetesen le kell humuszolni a humuszt az Önkormányzat által kijelölt helyre el kell szállítani. A meglévő töltésoldal lépcsőzése után kell megépíteni a töltés szélesítést réteges elterítéssel, és tömörítéssel.(Tömörségi fok felső 50 cm TRq 95%) Az így elkészített tükörben az alábbi pályaszerkezettel kell megépíteni a járdát - 10 cm homokos kavics ágyazat - 15 cm Ckt-cementstabilizáció - 4 cm AC-11 aszfalt kopóréteg III. rész: Létavértes A mellékelt helyszínrajz alapján az átépítetendő járdák mennyisége az alábbiak szerint alakul: - Szolgáltató ház előtt: 380 m2 - Autóbuszváró peron mögött 46 m2 - Nagyváradi utca járdacsatlakozás 10 m2 - Összesen: 436 m2 - Kerti szegély 15 fm A járdákat az alábbi pályaszerkezettel kell kiépíteni: - változó vtg (10 cm) Ckt-4 kiegyenlítés - 3 cm vtg ágyazó finomzúzalék - 6 cm vtg térkőburkolat A lehulló csapadékvíz befogadására alkalmas a terület közelében nem található, így annak megoldására szikkasztó kutak megépítése válik szükségessé. A szikkasztókutakat az alábbi elemek felhasználásával kell kialakítani: - 20 cm kulékavics szűrőréteg - 2 db 100/50 kútgyűrű - 1 db 100/60 aknaszűkítő - 1 db víznyelős fedlap A szikkasztó kutak eltömítése ellen a kulékavics szúrőréteget vízáteresztő geotextíliával kell körbevenni. IV. rész: Monostorpályi Petőfi téri autóbuszforduló az alkalmazott nyomvonal, és forduló, valamint a peron elhelyezése áttervezésre szorult, olyan formában, hogy a peron át lett helyezve a Polgármesteri Hivatal elé, valamint a lekerítő sugarak úgy lettek átalakítva, hogy a csuklós busz megtudjon fordulni. A csatolt költségvetés kiírásban csak a többletmennyiségek szerepelnek. Az utasváró az Önkormányzat területére esik, melyhez a Polgármesteri Hivatal hozzájárult a csatolt jegyzőkönyv szerint. A peronba eső telefonaknát szintre kell emelni. 2.2 4809 jelű út 11+680 km sz jobb oldal 2.3 ) 4809 jelű út 12+236 km sz jobb oldal 6 m2 többlet járdaépítés felmerül. A részletes műszaki specifikációt a dokumentáció tartalmazza valamennyi rész esetében.
Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék Fő tárgy: 45221250-9 További tárgyak: 34940000-8
A szerződés(ek) végleges összértéke (Csak a végleges összértéket kérjük megadni számokkal, az összes szerződést, részt, meghosszabbítást és opciót beleértve; az egyes szerződésekre vonatkozó információkkal kapcsolatban a IV.szakaszt (Az eljárás eredménye) kérjük kitölteni)
Érték: 20773830 Pénznem: HUF Áfa nélkül x Áfával Áfa (%) ,
Szolgáltatási koncesszió esetén az ellenszolgáltatás leírása
III. SZAKASZ: ELJÁRÁS
Az eljárás fajtája
Klasszikus ajánlatkérők A Kbt. 123. §-a szerinti, szabadon kialakított eljárás A Kbt. 121. § (1) b) pontja szerinti, a Kbt. Második Részében meghatározott szabályok alapján lefolytatott eljárás az alábbiak szerint: Nyílt Meghívásos Gyorsított meghívásos Versenypárbeszéd Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos Gyorsított tárgyalásos x Hirdetmény nélküli tárgyalásos Keretmegállapodásos, az eljárás első részében nyílt Keretmegállapodásos, az eljárás első részében meghívásos Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetménnyel induló tárgyalásos Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetmény nélküli tárgyalásos Kbt. 122/A. § szerinti eljárás Közszolgáltató ajánlatkérők A Kbt. 123. §-a szerinti, szabadon kialakított eljárás A Kbt. 121. § (1) b) pontja szerinti, a Kbt. Második Részében meghatározott szabályok alapján lefolytatott eljárás az alábbiak szerint: Nyílt Meghívásos Előminősítési hirdetménnyel meghirdetett meghívásos Előminősítési hirdetménnyel meghirdetett tárgyalásos Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos Hirdetmény nélküli tárgyalásos Időszakos előzetes tájékoztatót tartalmazó hirdetménnyel meghirdetett meghívásos Időszakos előzetes tájékoztatót tartalmazó hirdetménnyel meghirdetett tárgyalásos Keretmegállapodásos, az eljárás első részében nyílt Keretmegállapodásos, az eljárás első részében meghívásos Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetménnyel induló tárgyalásos Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetmény nélküli tárgyalásos Kbt. 122/A. § szerinti eljárás III. 1.1.2.) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása: (adott esetben) : Kbt. 122. § (7) bek. a) pontja alapján, mivel az építési beruházás becsült értéke nem éri el a százötvenmillió forintot .
Értékelési szempontok (csak a megfelelőt jelölje meg)
x A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás VAGY (adott esetben a Kbt. 123. §-a szerinti eljárásban) Az összességében legelőnyösebb ajánlat a következő részszempontok alapján Szempont Súlyszám VAGY Egyéb:
Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
Elektronikus árlejtést alkalmaztak nem
Az eljárás (részajánlat-tételi lehetőség esetén az adott rész vonatkozásában) eredményes volt
igen
Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 1 Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: MEZEI-VILL Villamosipari Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság Postai cím: Puskin u. 12. Város/Község: Berettyóújfalu Postai irányítószám: 4100 Ország: HU Telefon: 06-54-500-004 E-mail: mezeijo@externet.hu Fax: 06-54-500-382 Internetcím (URL):
A szerződés értékére vonatkozó információk (csak számokkal)
A szerződés eredetileg becsült összértéke (adott esetben) Érték: 6535451 Pénznem: HUF Áfa nélkül x Áfával Áfa (%) , A szerződés végleges összértéke Érték: 5530811 Pénznem: HUF Áfa nélkül x Áfával Áfa (%) , és a figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat 5530811 / és a legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: 5530811 Pénznem: HUF Áfa nélkül x Áfával Áfa (%) , Éves vagy havi érték esetén: (adja meg) Az évek száma: VAGY a hónapok száma: A szerződés határozatlan időtartamra szól nem
Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződéshez: nem (Igen válasz esetén, csak számokkal) Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek igénybevételével történő teljesítésének értékét vagy arányát (részét): Érték áfa nélkül: (arab számmal) Pénznem: Arány (rész): , (%) Nem ismert Az alvállalkozásba adandó érték/arány rövid meghatározása: (ha ismert)
A nyertes ajánlattevő kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló törvény szerinti minősítése
mikro vállalkozás x kisvállalkozás középvállalkozás egyéb
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege (adott esetben)
Név: MEZEI-VILL Villamosipari Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság Cím: 4100 Berettyóújfalu Puskin u 12. Ellenszolgáltatás összege (csak számokkal): Érték: 5530811 Pénznem: HUF Áfa nélkül x Áfával Áfa (%) ,
Az ajánlattevők neve és címe (ország is) (adott esetben)
MEZEI-VILL Villamosipari Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság (név) 4100 Berettyóújfalu Puskin u 12. (cím) HU (székhely szerinti ország) ----------------------------------(E pontból az ajánlattevők számától függően több használandó)-----------------------------------
Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt
nem ---------------(Ez a szakasz szükség szerint több példányban is használható. Részajánlat-tételi lehetőség esetén ez a szakasz valamennyi részajánlati kör tekintetében, külön-külön töltendő ki.)------------------- IV. szakasz : AZ ELJÁRÁS EREDMÉNYE A Szerződés száma: 2 Rész száma: 2 Elnevezés: Vállalkozási szerződés - ÉAOP-3.1.4./A-11-2012-0001 Értől az óceánig komplex közösségi közlekedés fejlesztése Biharban tárgyú projekt kiegészítő építése beruházás kivitelezési feladatainak ellátása- II. rész
Az eljárás (részajánlat-tételi lehetőség esetén az adott rész vonatkozásában) eredményes volt
igen
Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 1 Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: MEZEI-VILL Villamosipari Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság Postai cím: Puskin u. 12. Város/Község: Berettyóújfalu Postai irányítószám: 4100 Ország: HU Telefon: 06-54-500-004 E-mail: mezeijo@externet.hu Fax: 06-54-500-382 Internetcím (URL):
A szerződés értékére vonatkozó információk (csak számokkal)
A szerződés eredetileg becsült összértéke (adott esetben) Érték: 4066851 Pénznem: HUF Áfa nélkül x Áfával Áfa (%) , A szerződés végleges összértéke Érték: 4061732 Pénznem: HUF Áfa nélkül x Áfával Áfa (%) , és a figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat 4061732 / és a legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: 4061732 Pénznem: HUF Áfa nélkül x Áfával Áfa (%) , Éves vagy havi érték esetén: (adja meg) Az évek száma: VAGY a hónapok száma: A szerződés határozatlan időtartamra szól nem
Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződéshez: nem (Igen válasz esetén, csak számokkal) Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek igénybevételével történő teljesítésének értékét vagy arányát (részét): Érték áfa nélkül: (arab számmal) Pénznem: Arány (rész): , (%) Nem ismert Az alvállalkozásba adandó érték/arány rövid meghatározása: (ha ismert)
A nyertes ajánlattevő kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló törvény szerinti minősítése
mikro vállalkozás x kisvállalkozás középvállalkozás egyéb
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege (adott esetben)
Név: MEZEI-VILL Villamosipari Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság Cím: 44100 Berettyóújfalu, Puskin utca 12 Ellenszolgáltatás összege (csak számokkal): Érték: 4061732 Pénznem: HUF Áfa nélkül x Áfával Áfa (%) ,
Az ajánlattevők neve és címe (ország is) (adott esetben)
MEZEI-VILL Villamosipari Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság (név) 4100 Berettyóújfalu Puskin u 12. (cím) HU (székhely szerinti ország) ----------------------------------(E pontból az ajánlattevők számától függően több használandó)-----------------------------------
Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt
nem ---------------(Ez a szakasz szükség szerint több példányban is használható. Részajánlat-tételi lehetőség esetén ez a szakasz valamennyi részajánlati kör tekintetében, külön-külön töltendő ki.)------------------- IV. szakasz : AZ ELJÁRÁS EREDMÉNYE A Szerződés száma: 3 Rész száma: 3 Elnevezés: Vállalkozási szerződés - ÉAOP-3.1.4./A-11-2012-0001 Értől az óceánig komplex közösségi közlekedés fejlesztése Biharban tárgyú projekt kiegészítő építése beruházás kivitelezési feladatainak ellátása-III rész
Az eljárás (részajánlat-tételi lehetőség esetén az adott rész vonatkozásában) eredményes volt
igen
Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 1 Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: MEZEI-VILL Villamosipari Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság Postai cím: Puskin u. 12. Város/Község: Berettyóújfalu Postai irányítószám: 4100 Ország: HU Telefon: 06-54-500-004 E-mail: mezeijo@externet.hu Fax: 06-54-500-382 Internetcím (URL):
A szerződés értékére vonatkozó információk (csak számokkal)
A szerződés eredetileg becsült összértéke (adott esetben) Érték: 5927543 Pénznem: HUF Áfa nélkül x Áfával Áfa (%) , A szerződés végleges összértéke Érték: 5918073 Pénznem: HUF Áfa nélkül x Áfával Áfa (%) , és a figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat 5918073 / és a legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: 5918073 Pénznem: HUF Áfa nélkül x Áfával Áfa (%) , Éves vagy havi érték esetén: (adja meg) Az évek száma: VAGY a hónapok száma: A szerződés határozatlan időtartamra szól nem
Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződéshez: nem (Igen válasz esetén, csak számokkal) Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek igénybevételével történő teljesítésének értékét vagy arányát (részét): Érték áfa nélkül: (arab számmal) Pénznem: Arány (rész): , (%) Nem ismert Az alvállalkozásba adandó érték/arány rövid meghatározása: (ha ismert)
A nyertes ajánlattevő kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló törvény szerinti minősítése
mikro vállalkozás x kisvállalkozás középvállalkozás egyéb
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege (adott esetben)
Név: MEZEI-VILL Villamosipari Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság Cím: 4100 Berettyóújfalu Puskin utca 12 Ellenszolgáltatás összege (csak számokkal): Érték: 5918073 Pénznem: HUF Áfa nélkül x Áfával Áfa (%) ,
Az ajánlattevők neve és címe (ország is) (adott esetben)
MEZEI-VILL Villamosipari Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság (név) 4100 Berettyóújfalu Puskin u 12. (cím) HU (székhely szerinti ország) ----------------------------------(E pontból az ajánlattevők számától függően több használandó)-----------------------------------
Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt
nem ---------------(Ez a szakasz szükség szerint több példányban is használható. Részajánlat-tételi lehetőség esetén ez a szakasz valamennyi részajánlati kör tekintetében, külön-külön töltendő ki.)------------------- IV. szakasz : AZ ELJÁRÁS EREDMÉNYE A Szerződés száma: 4 Rész száma: 4 Elnevezés: Vállalkozási szerződés - ÉAOP-3.1.4./A-11-2012-0001 Értől az óceánig komplex közösségi közlekedés fejlesztése Biharban tárgyú projekt kiegészítő építése beruházás kivitelezési feladatainak ellátása- IV. rész
Az eljárás (részajánlat-tételi lehetőség esetén az adott rész vonatkozásában) eredményes volt
igen
Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 1 Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: MEZEI-VILL Villamosipari Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság Postai cím: Puskin u. 12. Város/Község: Berettyóújfalu Postai irányítószám: 4100 Ország: HU Telefon: 06-54-500-004 E-mail: mezeijo@externet.hu Fax: 06-54-500-382 Internetcím (URL):
A szerződés értékére vonatkozó információk (csak számokkal)
A szerződés eredetileg becsült összértéke (adott esetben) Érték: 5284127 Pénznem: HUF Áfa nélkül x Áfával Áfa (%) , A szerződés végleges összértéke Érték: 5263214 Pénznem: HUF Áfa nélkül x Áfával Áfa (%) , és a figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat 5263214 / és a legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: 5263214 Pénznem: HUF Áfa nélkül x Áfával Áfa (%) , Éves vagy havi érték esetén: (adja meg) Az évek száma: VAGY a hónapok száma: A szerződés határozatlan időtartamra szól nem
Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződéshez: nem (Igen válasz esetén, csak számokkal) Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek igénybevételével történő teljesítésének értékét vagy arányát (részét): Érték áfa nélkül: (arab számmal) Pénznem: Arány (rész): , (%) Nem ismert Az alvállalkozásba adandó érték/arány rövid meghatározása: (ha ismert)
A nyertes ajánlattevő kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló törvény szerinti minősítése
mikro vállalkozás x kisvállalkozás középvállalkozás egyéb
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege (adott esetben)
Név: MEZEI-VILL Villamosipari Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság Cím: 4100 Berettyóújfalu Puskin utca 12. Ellenszolgáltatás összege (csak számokkal): Érték: 5263214 Pénznem: HUF Áfa nélkül x Áfával Áfa (%) ,
Az ajánlattevők neve és címe (ország is) (adott esetben)
MEZEI-VILL Villamosipari Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság (név) 4100 Berettyóújfalu Puskin u 12. (cím) HU (székhely szerinti ország) (név) (cím) (székhely szerinti ország) ----------------------------------(E pontból az ajánlattevők számától függően több használandó)-----------------------------------
Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt
nem ---------------(Ez a szakasz szükség szerint több példányban is használható. Részajánlat-tételi lehetőség esetén ez a szakasz valamennyi részajánlati kör tekintetében, külön-külön töltendő ki.)------------------- V. szakasz: kiegészítő információk
Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A szerződés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen (Igen válasz esetén) Hivatkozás a projekt(ek)re és/vagy program(ok)ra: ÉAOP-3.1.4./A-11-2012-0001
Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Döntőbizottság tájékoztatásának napja
Dátum: 2014/10/10 (év/hó/nap)
Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok (adott esetben)
Az eljárásban környezetvédelmi szempontok kerültek meghatározásra: szerződéses feltételként bírálati részszempontként/alszempontként a műszaki leírás részeként az alkalmassági feltételek körében környezetvédelmi intézkedések alkalmazásának előírásával (építési beruházás és szolgáltatás megrendelés esetén) az alkalmassági feltételek körében környezetvédelmi vezetési rendszereknek való megfelelés igazolásával
Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok (adott esetben)
Az eljárásban szociális szempontok kerültek meghatározásra: szerződéses feltételként bírálati részszempontként/alszempontként a műszaki leírás részeként alkalmassági feltételként védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés útján

Oppex helps organizations with a professional approach to public sector sales, to either grow their business locally or find new opportunities abroad. We are the largest source of public procurement data in Europe. We process and translate public tenders from over 1.000 local, national and international procurement portals and have acquired over 8 million tenders in our database.


Trusted By

KONE
NHS
3M
ABB