« Back to Search« Back to SearchSearch » State's estates in receivership acquisition CORRECTION NOTICE  Valtiokonttori

State's estates in receivership acquisition CORRECTION NOTICE

  Valtiokonttori Finland — Valtiokonttori
Published November 3, 2015 — Deadline November 23, 2015 (3 years ago)
|
Notice type
Contract notice
Buyer category
Financial_services, Government_administration
NB! This will replace the contract notice number 2015-023299, a tender document on page 8 was erroneously informed that the tender should be submitted no later than 10.29.2015 at 14.00. The correct date is 11/23/2015. The date was properly notified to the tender document, see page 7. If a person dies without an heir, and he has not made a will, his property goes to the state. State Treasury supervises the right to estates of deceased heirs of deceased people. The State Treasury will acquire in the competitive bidding areas are the subject of the estates of treatment primarily to tender the winning providers in each region. The regions are: Uusimaa, Southwest Finland, Satakunta, Kanta-Häme, Pirkanmaa, Päijät-Häme, Kymenlaakso, South Karelia, South Savo, North Savo, North Karelia, Central Finland, South Ostrobothnia, Ostrobothnia, river valleys sub-region and the Oulu region. The smooth management of the estate affairs involves management of affairs on the spot. The estate Treatment These include the addition to the housing report and estate inventory marketing case by case basis the realization of movable property, the organization of a possible real estate sales, housing / real estate cleaning and organizing emptying, organizing proper care of the property, the estate management of everyday business communication with deceased relatives, the implementation of the Treasury / Government decisions and all other necessary measures. The estate Management measures must be carried out without undue delay and in such a way that the decision of the estate assets can be made one year after the deceased's death. Responsible for the management of the estates lawyer is responsible for the management of the estate. The lawyer responsible for the management of the estates, or his deputy, shall carry legal expertise demanding tasks. The designated assistant should be treated support tasks.

Full tender details available only for Oppex usersSign in

Fact Sheet

Hankintayksikkö
Valtiokonttori
Y-tunnus
0245440-1
Kilpailuttamisesta vastaava toimipiste tai hankintayksikön edustaja
Kansalaispalvelut
Yhteyshenkilö
Marjukka Vallioniemi
Postiosoite
Sörnäisten rantatie 13
Postinumero
00054
Postitoimipaikka
Valtiokonttori
Maa
Suomi
Kilpailuttamisesta vastaava toimipiste tai hankintayksikön edustaja
Kansalaispalvelut
Yhteyshenkilö
Marjukka Vallioniemi
Puhelin
+358503069715
Sähköpostiosoite
marjukka.vallioniemi@valtiokonttori.fi
Internet-osoite (URL)
http://www.valtiokonttori.fi
Osoite, johon tarjoukset tai osallistumispyynnöt on lähetettävä
Ks. edellä hankintayksikön yhteystiedot
Hankintayksikön luonne
Valtion viranomainen
Hankintalaji
Palvelut
Hankinnan nimi
Valtion kuolinpesien pesänhoidon hankinta KORJAUSILMOITUS
Hankinnan tunniste- tai viitenumero
VK/898/02.05/2015
Hankinnan kuvaus
Huom! Tämä korvaa hankintailmoituksen numero 2015-023299, jonka tarjouspyyntöasiakirjassa sivulla 8 oli virheellisesti ilmoitettu, että tarjous tulee toimittaa viimeistään 29.10.2015 klo 14.00. Oikea päivämäärä on 23.11.2015. Päivämäärä oli oikein ilmoitettu tarjouspyyntöasiakirjan sivulla 7. Jos henkilö kuolee ilman perillistä, eikä hän ole tehnyt testamenttia, hänen omaisuutensa menee valtiolle. Valtiokonttori valvoo valtion oikeutta perillisittä kuolleiden henkilöiden kuolinpesiin. Valtiokonttori hankkii kilpailutuksen kohteena olevilla alueilla sijaitsevien kuolinpesien hoidon ensisijaisesti tarjouskilpailun kunkin alueen voittaneilta tarjoajilta. Alueet ovat: Uusimaa, Varsinais-Suomi, Satakunta, Kanta-Häme, Pirkanmaa, Päijät-Häme, Kymenlaakso, Etelä-Karjala, Etelä-Savo, Pohjois-Savo, Pohjois-Karjala, Keski-Suomi, Etelä-Pohjanmaa, Pohjanmaa, Jokilaaksojen seutu ja Oulun seutu. Kuolinpesän asioiden sujuva hoitaminen edellyttää asioiden hoitamista paikan päällä. Pesänhoitotoimenpiteisiin kuuluu pesänselvityksen ja perunkirjoituksen pitämisen lisäksi tapauskohtaisesti irtaimen omaisuuden realisointi, kiinteistön mahdollisen myynnin järjestäminen, asunnon/kiinteistön siivouksen ja tyhjennyksen järjestäminen, kiinteistön asianmukaisen hoidon järjestäminen, kuolinpesän juoksevien asioiden hoitaminen, yhteydenpito perinnönjättäjän läheisiin, Valtiokonttorin/valtioneuvoston päätösten täytäntöönpano ja muut tarpeelliset toimenpiteet. Pesänhoitotoimenpiteet on suoritettava ilman tarpeetonta viivytystä ja siten, että päätös kuolinpesän omaisuudesta voidaan tehdä vuoden kuluttua perittävän kuolemasta. Kuolinpesien hoidosta vastaava asianajaja on vastuussa kuolinpesän hoidosta. Kuolinpesien hoidosta vastaavan asianajajan tai hänen sijaisensa on hoidettava juridista asiantuntemusta vaativat tehtävät. Nimetyn avustajan on hoidettava avustavat tehtävät.
Hankinnan ennakoitu arvo (ilman ALV)
Hankinta ylittää hankintalain 15 §:n kynnysarvon.
Yhteinen hankintanimikkeistö (CPV) Pääkohde
Oikeudelliset palvelut. B-palvelu ryhmä 21 (79100000-5)
Voimassaoloaika
1.1.2016 - 31.12.2019
Hankintamenettely
Avoin menettely
Osatarjoukset hyväksytään
Ei
Vaihtoehtoiset tarjoukset hyväksytään
Ei
Hankinta varataan työkeskuksille tai toteutettavaksi työohjelmien yhteydessä
Ei
Ehdokkaiden tai tarjoajien soveltuvuutta koskevat vaatimukset
Tarjoajan tulee olla asianajotoimisto. Tarjoajan on täytettävä julkisista hankinnoista annetun lain (348/2007) luvusssa 8 määritellyt tarjoajan kelpoisuusehdot. Tarjoajalla ei ole maksuhäiriömerkintöjä. Tarjoaja ei kolmen viimeisen vuoden aikana ole saanut Asianajajaliiton valvontalautakunnalta varoitusta. Tarjoaja, jonka sopimuksen Tilaaja on laiminlyöntien vuoksi irtisanonut, ei täytä soveltuvuusvaatimuksia. Vastaavalla asianajajalla tulee olla vähintään kolmen vuoden kokemus jäämistöoikeudellisista toimeksiannoista ja vähintään 10 päättynyttä toimeksiantoa jäämistöoikeuden alalta viimeisten kahden vuoden ajalta. Tarjoajan on nimettävä palveluksessaan oleva asianajaja, joka vastaa kuolinpesien hoidosta. Lisäksi tarjoajan on nimettävä kuolinpesien hoidosta vastaavalle asianajajalle sijainen. Sijaisen on oltava asianajaja tai muu vähintään ylemmän oikeustietellisen korkeakoulututkinnon suorittanut henkilö (lakimies). Tarjoajan on nimettävä myös palveluksessaan oleva avustava henkilö. Pohjanmaata koskeva lisävaatimus: Tarjoaja kykenee hoitamaan kuolinpesän asiat sekä suomen että ruotsin kielellä.
Todistukset ja selvitykset, joiden perusteella soveltuvuuden täyttyminen arvioidaan
Tarjoajan antamat vakuutukset soveltuvuusvaatimusten täyttymisestä (tarjouspyynnön liite 1).
Hankintamenettelyä koskevat lisätiedot
Tarjouksen tulee kattaa tarjoajan valitsemalta alueelta kyseisen alueen luettelossa listatuissa kunnissa sijaitsevien kuolinpesien hoito. Tarjoaja voi tehdä tarjouksen myös useammasta alueesta. Tällöin tarjoukset on tehtävä erillisinä asiakirjoina, ja ne käsitellään erillisinä tarjouksina. Tilaaja suorittaa tarjousvertailun jokaisen alueen osalta erikseen. Kukin tarjoaja voidaan kuitenkin hyväksyä vain yhden alueen sopimustoimittajaksi. Uudellemaalle valitaan kahdeksan, Varsinais-Suomeen ja Pirkanmaalle kolme ja Kanta-Hämeeseen, Keski-Suomeen, Kymenlaaksoon, Päijät-Hämeeseen ja Etelä-Savoon kullekin alueelle kaksi toimittajaa. Muille alueille valitaan vähintään yksi toimittaja. Sopimus ei perusta tietyllä alueella toimivalle toimittajalle yksinoikeutta kyseisen alueen kuolinpesien hoitoon. Osatarjouksia, jotka käsittävät vain osan tietyn alueen kuolinpesien hoidosta ei oteta huomioon.
Tarjouksen valintaperuste
Halvin hinta
Tarjoukset tai osallistumishakemukset on toimitettava hankintayksikölle viimeistään
23.11.2015 14.00
Tarjouspyyntöasiakirjat
http://www.hankintailmoitukset.fi/fi/notice/attachment/266086/Tarjouspyynt%C3%B6_29102015.pdf

Oppex helps organizations with a professional approach to public sector sales, to either grow their business locally or find new opportunities abroad. We are the largest source of public procurement data in Europe. We process and translate public tenders from over 1.000 local, national and international procurement portals and have acquired over 8 million tenders in our database.


Trusted By

KONE
NHS
3M
ABB