« Back to Search« Back to SearchSearch » Maritime transport management consulting services  Liikennevirasto

Maritime transport management consulting services

  Helsinki Finland — Liikennevirasto
Published February 13, 2015 — Deadline March 9, 2015 (4 years ago)
|
Notice type
Contract notice
Buyer category
Government_administration, Transportation
The Finnish Transport Agency needs of maritime traffic management specialists in maritime transport services, the development unit. Journalists are invited to offer as a designated person for the job. Personal tasks related to maritime traffic control, and electronic e-navigation services. Assignments can include the following modules: - Development Tasks - Project and project functions of the Secretary, - Participation in the maritime transport services in development projects and their practical implementation, - Studies, - maritime transport, the management of the studies, preliminary designs, and small-scale studies carried out, - Support services - project management and secretarial tasks, as well as separately coordinate small-scale orders - the client a project manager or a representative acting separately agreed projects.

Full tender details available only for Oppex usersSign in

Fact Sheet

Hankintayksikkö
Liikennevirasto
Y-tunnus
1010547-1
Yhteyshenkilö
Tuomas Martikainen
Postiosoite
Opastinsilta 12 A
Postinumero
00520
Postitoimipaikka
Helsinki
Maa
Suomi
Yhteyshenkilö
Tuomas Martikainen
Puhelin
+358295343214
Sähköpostiosoite
tuomas.martikainen@liikennevirasto.fi
Osoite, johon tarjoukset tai osallistumispyynnöt on lähetettävä
Ks. edellä hankintayksikön yhteystiedot
Hankintayksikön luonne
Valtion viranomainen
Hankintalaji
Palvelut
Hankinnan nimi
Meriliikenteenhallinnan asiantuntijapalvelut
Hankinnan kuvaus
Liikennevirasto tarvitsee meriliikenteenhallinnan asiantuntijaa Meriliikenteen palveluiden kehittäminen -yksikköön. Toimittajia pyydetään tarjoamaan yhtä nimettyä henkilöä kyseiseen tehtävään. Henkilön tehtävät liittyvät meriliikenteenohjauksen ja sähköisten e-navigointipalveluiden kehittämiseen. Toimeksiannot voivat sisältää seuraavia kokonaisuuksia: - Kehittämistehtävät, - Hanke- ja projektisihteerin tehtävät, - Osallistuminen meriliikenteenpalveluiden kehittämishankkeisiin ja niiden käytännön toteutukseen, - Selvitykset, - Meriliikenteen hallintaan liittyvien selvitysten, esisuunnitelmien ja pienimuotoisten tutkimusten toteuttaminen, - Tukipalvelut, - projektinhallinta- ja sihteeritehtävät sekä erikseen sovittavat pienimuotoiset toimeksiannot, - tilaajan projektipäällikkönä tai edustajana toimiminen erikseen sovittavissa projekteissa.
Hankinnan ennakoitu arvo (ilman ALV)
Hankinta ylittää hankintalain 15 §:n kynnysarvon.
Yhteinen hankintanimikkeistö (CPV) Pääkohde
Kehitystoiminnan konsulttipalvelut. A-palvelu ryhmä 11 (73220000-0)
Hankintamenettely
Avoin menettely
Osatarjoukset hyväksytään
Ei
Vaihtoehtoiset tarjoukset hyväksytään
Ei
Hankinta varataan työkeskuksille tai toteutettavaksi työohjelmien yhteydessä
Ei
Ehdokkaiden tai tarjoajien soveltuvuutta koskevat vaatimukset
1) Tarjoajan tulee olla merkitty kaupparekisteriin; 2) Tarjoajan tulee olla maksanut kaikki lainsäädännön mukaiset verot, lakisääteiset sosiaaliturvamaksut ja lakisääteiset eläkemaksut. Lisäksi tarjoajan tulee olla merkittyinä ennakkoperintärekisteriin, arvonlisäverovelvollisten rekisteriin sekä työnantajarekisteriin ennakkoperintälain sitä vaatiessa; 3) Tarjoajan on oltava luottokelpoinen; 4) Tarjoajalla on oltava kokemusta hankinnan kohteeseen liittyvien palveluiden tuottamisesta viimeisen kolmen vuoden aikana. Vähimmäisvaatimuksena on, että tarjoajalla on vähintään 1 kpl referenssejä. Referenssien on täytettävä seuraavat ehdot: 4a) Kokemusta meriliikenteeseen liittyvistä projekteista tai hankkeista; 4b) Projektien on sisällettävä yhteistoimintaa useiden eri partnereiden kanssa; 4c) Projektit on olleet käynnissä 12/2011 - 12/2014; 5) Nimetyllä asiantuntijalla on oltava kokemusta hankinnan kohteena olevien palveluiden tuottamisesta vähintään 2 vuotta.
Todistukset ja selvitykset, joiden perusteella soveltuvuuden täyttyminen arvioidaan
1) Viranomaisen antama todistus tai valaehtoinen todistus siitä, että tarjoaja ja ilmoitetut alihankkijat ovat maksaneet kaikki lainsäädännön mukaiset verot ja että ovat merkittyinä ennakkoperintärekiste-riin, arvonlisäverovelvollisten rekisteriin ja työnantajarekisteriin ennakkoperintälain sitä vaatiessa (Suomessa kaikki tiedot sisältyvät todistukseen verojen maksamisesta); 2) Viranomaisen antama todistus tai valaehtoinen ilmoitus siitä, että tarjoaja ja ilmoitetut alihankkijat ovat maksaneet kaikki lakisääteiset sosiaaliturvamaksunsa (Suomessa sisältyy todistukseen verojen mak-samisesta); 3) Todistus siitä, että tarjoaja ja ilmoitetut alihankkijat ovat maksaneet kaikki lakisääteiset eläkemaksut; 4) Jos tarjoajalla tai ilmoitetulla alihankkijalla on maksamattomia verovelkoja tai sosiaaliturvamaksuja, tulee em. 1) ja 2) -kohtien sijasta toimittaa verovelkatodistus, sopimus verojen/maksujen maksamisesta ja asianomaisen viranomaisen antama lausunto sopimuksen noudattamisesta. Jos tarjoajalla tai ilmoitetulla alihankkijalla on maksamattomia lakisääteisiä eläkemaksuja, tulee 3) kohdan sijasta toimittaa todistus eläkemaksuveloista, maksujen maksamista koskeva sopimus ja asianomaisen eläkelaitoksen antama lausunto sopimuksen noudattamisesta; 5) Luettelo ehdokkaan tärkeimmistä meriliikenteeseen liittyvistä projekteista ja projekteista, joihin on sisältynyt yhteistoimintaa useiden eri partnereiden kanssa 3 viimeiseltä vuodelta, joka sisältää toimeksiantojen kuvaukset sekä tiedot kunkin toimeksiannon suuruusluokasta, toimitusajasta ja toimituksen vastaanottajasta; 6) Selvitys projektiin ehdolla olevan asiantuntijan osaamisesta ja kokemuksesta.
Tarjouksen valintaperuste
Kokonaistaloudellisesti edullisin tarjous ottaen huomioon. Tarjouspyyntöasiakirjoissa esitetyt vertailuperusteet
Tarjoukset tai osallistumishakemukset on toimitettava hankintayksikölle viimeistään
9.3.2015 13.00
Tarjouspyyntöasiakirjat
http://portal.liikennevirasto.fi/portal/page/portal/0EF4190CD061100AE050B40A1A016A19

Oppex helps organizations with a professional approach to public sector sales, to either grow their business locally or find new opportunities abroad. We are the largest source of public procurement data in Europe. We process and translate public tenders from over 1.000 local, national and international procurement portals and have acquired over 8 million tenders in our database.


Trusted By

KONE
NHS
3M
ABB