« Back to Search« Back to SearchSearch » REQUEST FOR INFORMATION / Blom Hill sewage treatment plant next stage in the process and the equipment it needed, disc filter  Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä

REQUEST FOR INFORMATION / Blom Hill sewage treatment plant next stage in the process and the equipment it needed, disc filter

  HSY Finland — Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä
Published April 15, 2016 — Deadline May 11, 2016 (3 years ago)
|
Notice type
Contract notice
Buyer category
Joint_authorities, Environmental_services
The request for information aims to focus on potential future requirements related to the acquisition.

Failure to respond to the requests for information does not preclude the possibility of participation in the invitation to tender.

Technical dialogue is scheduled to take place with selected suppliers in May 2016.

However, we ask that mean to sites that contain trade secrets of the word "trade secret".

Information request to participate in an undertaking must have experience of similar type and size process step execution and delivery of the equipment.

Contact Information: Project Engineer John Schultz, M.Sc. +358 50 5222780, john.schultz@hsy.fi

Information Objective of the call:

Puck filtration step is used, if necessary, the outgoing primary sedimentation, biological purification stage of passing water treatment.

Editor's proposed solutions must meet the following requirements:

a) HSY performance requirements put forward by the dimensioning of the hill Blom's wastewater treatment plant in 2020 and 2040, and what stage of the process and the use of its equipment, guidance, maintainability and serviceability are presented in the following documents, which are available on request by e-mail.

1. 3PR100002_Prosessisuunnitelma (disc filter in 4.8, 4.9, 5.5 and 7.1)

2. Appendix 1_Ainetasekaavio 2020

3. Annex 2_Ainetasekaavio 2040

4. 3PR100006_1_Prosessikaavio_vesiprosessi

5. 3PR100005_Hydrauliikkakaavio

6. 3PR100004_Hydraulinen profile

7. 3PR44101_KIEKKOSUODATUS

8. AR003_Kanavataso

9. AR004_Allastaso

10. AR010_Luolasto_leikkaukset_1_3

C7-4

C7-4

provisional timetable for cleaning Enterprise: Device Contracts in 2016, machine installations in 2019, the introduction of enterprise 2020

b) the requirements that are necessary part of the process and its equipment specified or intended use as part of the treatment plant. (Editor's identify);

c) the requirements of Finnish law and the authorities relating to the treatment plant. (Editor's identify);

d) Supplier self-organization process step and set its equipment quality standards. (Editor's identify).

Technical dialogue are asked to prepare the following themes:

- The process of step (disc filter) and a technical description and performance values ​​of the equipment required,

- A description of the corresponding reference objects,

- Editor's willingness and ability to participate in the pre-filtering wafer stage precipitation step in the design and deployment support,

- Editor's willingness and ability to participate in the process stage and the delivery and installation of Blom's hill project, its installations,

- Process stage and its equipment, or various possible solutions, the estimated acquisition and operating costs of drivers,

- Process stage and its equipment in the energy, material and chemical consumption,

- Process stage and its equipment maintenance needs (. Maintenance intervals, the annual needs of the spare parts, any special installation procedure for the device, start-up procedures, etc. meaningful.)

- In addition, asked to describe the process step and feeds the hardware discussed, emissions, by-products and waste.


Full tender details available only for Oppex usersSign in

Fact Sheet

Hankintayksikkö
Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä
Y-tunnus
2274241-9
Kilpailuttamisesta vastaava toimipiste tai hankintayksikön edustaja
vesihuolto
Yhteyshenkilö
Projekti-insinööri John Schultz
Postiosoite
PL 100
Postinumero
00066
Postitoimipaikka
HSY
Maa
Suomi
Kilpailuttamisesta vastaava toimipiste tai hankintayksikön edustaja
vesihuolto
Yhteyshenkilö
Projekti-insinööri John Schultz
Puhelin
+358505222780
Sähköpostiosoite
john.schultz@hsy.fi
Internet-osoite (URL)
http://www.hsy.fi
Vertailuperuste
Painotus
1.
tämä on tietopyyntö
Osoite, johon tarjoukset tai osallistumispyynnöt on lähetettävä
Ks. edellä hankintayksikön yhteystiedot
Hankintayksikön luonne
Kunta tai kuntayhtymä
Hankintalaji
Tavarat
Hankinnan nimi
TIETOPYYNTÖ / Blominmäen jätevedenpuhdistamon seuraavaa prosessivaihe ja sen edellyttämä laitteisto, kiekkosuodatus
Hankinnan kuvaus
Tämä asiakirja ei ole hankintailmoitus, ei tarjouspyyntö, ei kutsu neuvottelumenettelyyn, eikä sen julkaisemisella aloiteta tarjouskilpailua, vaan kyseessä on selvitykseen ja markkinakartoitukseen liittyvä tietopyyntö. Tämä asiakirja ei velvoita hankintayksikköä toteuttamaan varsinaista hankintaa. Tietopyynnön tavoitteena on tarkentaa mahdollisia tulevia hankintaan liittyviä vaatimuksia. Tietopyyntöön vastaaminen ei sido ketään osapuolta eikä vaikuta millään tavoin tarjoajan asemaan madollisessa tarjouskilpailussa. Tietopyyntöön vastaamatta jättäminen ei estä mahdolliseen tarjouskilpailuun osallistumista. HSY pidättää itsellään oikeuden kutsua tai olla kutsumatta tähän tietopyyntöön ilmoittautuneita lähempään tekniseen vuoropuheluun. Tekniseen vuoropuhelun valmistelusta ja siihen käytetystä ajasta ei mak-seta korvausta. Tekninen vuoropuhelu on suunniteltu toteutettavaksi valittujen toimittajien kanssa toukokuun aikana 2016. Tietopyyntöä varten luovutetut vastaukset ja niiden liitteenä olevat tuote-esitteet tai muut tiedot eivät ole julkisia, eikä niitä luovuteta ulkopuolisille. Pyydämme kuitenkin, että merkitsette kohtiin, jotka sisältävät liikesalaisuuksia sanan "LIIKESALAISUUS". Pyydämme kiinnostuneilta ilmoittamaan halukkuutensa tekniseen vuoropuheluun sähköpostitse 11.05.2016 mennessä alla mainittuun osoitteeseen. Ilmoitukseen pyydetään lyhyt yhteenveto ja perustelut toimittajan ja ratkaisuehdotusten kyvystä täyttää listatut vaatimukset. Tietopyyntöön osallistuvalla yrityksellä tulee olla kokemusta vastaavan tyyppisen ja kokoisen prosessivaiheen toteutuksesta ja sen laitteistojen toimituksesta. Yhteystiedot: Projekti-insinööri John Schultz, DI +358 50 5222780, john.schultz@hsy.fi Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä (HSY) pyytää kiinnostuneita toimijoita ilmoittamaan halukkuutensa tekniseen vuoropuheluun koskien Blominmäen jätevedenpuhdistamon seuraavaa prosessivaihetta ja sen edellyttämiä laitteistoja. Tietopyynnön kohde: 1. Aktiivilieteprosessin ja biologisen, denitrifioivan jälkisuodatusyksikön jälkeinen saostus ja kiekkosuodatusvaihe. Kiekkosuodatusvaihetta käytetään tarvittaessa esiselkeytykseltä lähtevän, biologisen puhdistusvaiheen ohittavan veden käsittelyyn. Toimittajan ratkaisuehdotusten tulee täyttää seuraavat vaatimukset: a) HSY:n esittämät suorituskykyvaatimukset Blominmäen jätevedenpuhdistamon mitoitukseen vuosille 2020 ja 2040 ja mitä prosessivaiheen ja sen laitteiden käytöstä, ohjauksesta, ylläpidettävyydestä ja huollettavuudesta on esitetty seuraavissa dokumenteissa, joita saa pyydettäessä sähköpostilla. 1. 3PR100002_Prosessisuunnitelma (Kiekkosuodatus esitetty kohdassa 4.8, 4.9, 5.5 ja 7.1) 2. Liite 1_Ainetasekaavio 2020 3. Liite 2_Ainetasekaavio 2040 4. 3PR100006_1_Prosessikaavio_vesiprosessi 5. 3PR100005_Hydrauliikkakaavio 6. 3PR100004_Hydraulinen profiili 7. 3PR44101_KIEKKOSUODATUS 8. AR003_Kanavataso 9. AR004_Allastaso 10. AR010_Luolasto_leikkaukset_1_3 11. AR583_LEIKKAUS LINJALLA N-C6 MOD. C7-4 12. AR585_LEIKKAUS LINJALLA G-N MOD. C7-4 Puhdistuslaitoksen alustava aikataulu: Laitehankintasopimukset 2016, Laiteasennukset 2019, Laitoksen käyttöönotto 2020: b) Vaatimukset, joita prosessiosan ja sen laitteiden määritelty tai aiottu käyttötarkoitus puhdistuslaitoksen osana edellyttää. (Toimittajan identifioimina); c) Puhdistuslaitosta koskevat Suomen lakien ja viranomaisten vaatimukset. (Toimittajan identifioimana); d) Toimittajaorganisaation itse prosessivaiheelle ja sen laitteiden asettamia laatuvaatimuksia. (Toimittajan identifioimana). Tekniseen vuoropuheluun pyydetään valmistautumaan seuraaviin aihealueisiin: - Prosessivaiheen (kiekkosuodatus) ja sen edellyttämien laitteistojen tekninen kuvaus ja suorituskykyarvot, - Selvitys vastaavista referenssikohteista, - Toimittajan halukkuus ja kyky osallistua kiekkosuodatusvaihetta edeltävän saostusvaiheen suunnitteluun ja käyttöönoton tukeen, - Toimittajan halukkuus ja kyky osallistua prosessivaiheen ja sen laitteistojen toimitukseen ja asennukseen Blominmäen projektissa, - Prosessivaiheen ja sen laitteistojen tai eri ratkaisuvaihtoehtojen arvioidut hankinta- ja käyttökustannusten ajurit, - Prosessivaiheen ja sen laitteistojen energia-, materiaali ja kemikaalikulutus, - Prosessivaiheen ja sen laitteistojen huoltotarpeet (huoltovälit, vuosittaiset varaosatarpeet, laitteen mahdolliset erikoiset asennusmenettely, käynnistysmenettelyt ym. merkityksellistä.), - Lisäksi pyydetään kuvaamaan prosessivaiheen ja sen laitteistojen käsiteltävät syötteet, päästöt, sivutuotteet ja jätteet.
Hankinnan ennakoitu arvo (ilman ALV)
Hankinta ylittää hankintalain 15 §:n kynnysarvon.
Yhteinen hankintanimikkeistö (CPV) Pääkohde
Jätevedenpuhdistuslaitteet. (39350000-0)
Yhteinen hankintanimikkeistö (CPV) Lisäkohde (-kohteet)
Veden suodatuslaitteet. (42912310-8) Suodatuslaitoksen laitteet. (42912350-0)
Hankintamenettely
Muu: Tietopyyntö
Osatarjoukset hyväksytään
Ei
Vaihtoehtoiset tarjoukset hyväksytään
Ei
Hankinta varataan työkeskuksille tai toteutettavaksi työohjelmien yhteydessä
Ei
Tarjoukset tai osallistumishakemukset on toimitettava hankintayksikölle viimeistään
11.5.2016 13.00

Oppex helps organizations with a professional approach to public sector sales, to either grow their business locally or find new opportunities abroad. We are the largest source of public procurement data in Europe. We process and translate public tenders from over 1.000 local, national and international procurement portals and have acquired over 8 million tenders in our database.


Trusted By

KONE
NHS
3M
ABB