« Back to Search« Back to SearchSearch » The old house is located in a radio Kreutzwald`s Street. 14, Tallinn Reconstruction  Eesti Rahvusringhääling - Ilo Kalk

The old house is located in a radio Kreutzwald`s Street. 14, Tallinn Reconstruction

  Tallinn Estonia — Eesti Rahvusringhääling - Ilo Kalk
Published June 10, 2015 — Deadline June 29, 2015 (4 years ago)
|
Notice type
Contract notice
Estonian National Broadcasting is a house belonging to an old radio in Kreutzwald`s Street. 14, reconstruction of the Tallinn TV, radio and Internet news media to fit his Jaks. The goal is to create an appropriate editorial environment with the necessary modern studios and technical rooms.

Full tender details available only for Oppex usersSign in

Fact Sheet

Hanke viitenumber
163527
Hanke nimetus
Vana raadiomaja asukohaga F.R. Kreutzwaldi tn. 14, Tallinn rekonstrueerimine
Kas riigihanke eeldatav maksumus on võrdne rahvusvahelise piirmääraga või ületab seda?
Ei
Kas teade saadetakse hankija soovil Euroopa Ühenduse Ametlike Väljaannete Talitusele?
Ei
NIMI, AADRESSID JA KONTAKTANDMED
Eesti Rahvusringhääling, 74002322, Gonsiori 27, Tallinn, 15029 Eesti (EE) Kontaktisik: Ilo Kalk Tel.: +372 6284124 E-post: ilo.kalk@err.ee URL: http://www.err.ee(URL)Pakkumuste ja osalemistaotluste elektrooniline esitamine: (URL)vt eelmainitud kontaktandmed:vt eelmainitud kontaktandmed:vt eelmainitud kontaktandmed:
HANKIJA LIIK
Avalik-õiguslik juriidiline isik või riigi kontrolli all olev eraõiguslik juriidiline isik
HANKIJA PÕHITEGEVUS
ringhäälingu organisatsioon Üldised avalikud teenused
HANKELEPING SÕLMITAKSE TEISTE HANKIJATE NIMEL
Hankija teostab hanget teiste hankijate nimel Ei
Hankija poolt hankelepingule antud nimetus
Vana raadiomaja asukohaga F.R. Kreutzwaldi tn. 14, Tallinn rekonstrueerimine
Hankelepingu liik ja ehitustööde teostamise, asjade tarnimise või teenuste osutamise koht
TeostamineEhitustööde teostamise koht: F.R. Kreutzwaldi tn. 14, TallinnNUTS kood: EE
Riigihange korraldatakse
Hankelepingu sõlmimiseksRahaühik: Euro
Hankelepingu või hanke lühikirjeldus
Eesti Rahvusringhäälingule kuuluva vana raadiomaja asukohaga F.R. Kreutzwaldi tn. 14, Tallinn rekonstrueerimine televisioonile, raadiole ning internetimeediale sobivaks uudistemajaks. Eesmärgiks on luua toimetustele sobiv tänapäevane töökeskkond koos vajalike stuudiote ja tehniliste ruumidega.
Ühtne riigihangete klassifikatsioon (CPV)
45212300-9, 45260000-7, 45232141-2, 45310000-3, 45443000-4
Teave Maailma Kaubandusorganisatsiooni Riigihankelepingu (GPA) kohta
Ei
Hankeleping on jaotatud osadeks
Ei
Alternatiivsete pakkumuste lubatavus
Ei
Üldkogus või ulatus
Eeldatav maksumus ilma käibemaksuta: 4300000Rahaühik: Euro
HANKELEPINGU VÕI DÜNAAMILISE HANKESÜSTEEMI KESTUS
Kestus kuudes: 18
Peamised rahastamis- ja maksetingimused ja/või viide neid reguleerivatele asjaomastele sätetele
Tellija tasub Töövõtjale tasu Tööde eest maksepostide alusel, vt hankelepingu p 8.2.
Pakkujate või taotlejate individuaalne seisund, sealhulgas kutse- või ettevõtlusregistrisse kuulumisega seotud nõuded (hankemenetlusest kõrvaldamise alused)
Kvalifitseerimise tingimustele vastavuse hindamiseks vajalikud andmed ja nende vorminõuded: 1. Allkirjastaja esindusõigus Pakkumuse allkirjastanud isikul peab olema pakkuja esindamise õigus. Nõutav dokument: Eesti Vabariigis registreeritud pakkuja esindusõigust kontrollib hankija Justiitsministeeriumi Registri-keskuse kaudu kohtute registriosakondade keskandmebaasist. Pakkuja, kelle asukohamaaks ei ole Eesti Vabariik, peab esitama oma asukohamaal väljastatava dokumendi, millest nähtub pakkumuse allkirjastanud isiku esindusõigus. Juhul, kui pakkumusele pakkuja esindajana allakirjutanud isik või isikud ei ole kantud registrikaardile, esitab pakkuja koos pakkumusega Vormi 1 kohase volikirja pakkuja esindamiseks Lisatud nõutava dokumendi vorm: Vorm 1 volikiri 2. Ühispakkujate esindaja määramine ning solidaarne vastutus Kui pakkumuse esitavad mitu pakkujat ühiselt, peavad nad hankemenetluse ning hankelepingu sõlmimise ja täitmisega seotud toimingute tegemiseks volitama enda hulgast esindaja. Ühispakkujate aadressiks ning kontaktandmeteks hankemenetluses on volitatud esindaja aadress ja kontaktandmed. Nõutav dokument: Volikiri ja kinnitus ühispakkujate solidaarvastutuse kohta tuleb esitada koos ühise pakkumusega vastavalt Vormile 2. Lisatud nõutava dokumendi vorm: Vorm 2 Ühise pakkumuse volikiri 3. Ettevõtja registreeritus äriregistris Pakkuja, kes peab tegutsemiseks olema oma asukohamaa seaduste kohaselt registreeritud äriregistris, esitab sellekohase kehtiva dokumendi. Nõutav dokument: Eesti Vabariigi pakkuja registreeritust ja kehtivaid andmeid kontrollib hankija Justiitsministeeriumi Registrikeskuse kaudu kohtute registriosakondade keskandmebaasist (registritunnistust ei pea esitama). Pakkuja, kelle asukohamaaks ei ole Eesti Vabariik, peab esitama oma asukohamaal väljastatava dokumendi koopia, millest nähtub pakkuja registreeritus vastavas registris. 4. Pakkujalt nõutavad registreeringud 1. Pakkujal peab olema majandustegevuse registri (MTR) registreering tegevusalal „ehitamine“, täpse liigitusega 1) üldehituslik ehitamine; 2) hoonesiseste ja kinnistusiseste küttesüsteemide ja soojussõlmede ehitamine; 3) ventilatsioonisüsteemide ehitamine; 4) jahutussüsteemide ehitamine; 5) hoonesiseste ja kinnistusiseste veevarustuse- ja kanalisatsioonisüsteemide ehitamine; 6) ehitiste kontrollimis-ja juhtimissüsteemide automatiseerimine; 7) elektroonilise side võrkude ja -rajatiste ehitamine; 8) nõrkvoolusüsteemide ehitamine; või asukohamaa seaduse kohane vastav registreering või luba nimetatud tegevusalal tegutsemiseks. 2. Pakkujal peab olema majandustegevuse registri (MTR) registreering tegevusalal „elektritööd“, täpse liigitusega 1) elektripaigaldise ehitamine, s.h. paigaldamine või asukohamaa seaduse kohane vastav registreering või luba nimetatud tegevusalal tegutsemiseks. Nõutav dokument: Eesti Vabariigi pakkuja registreeritust ja kehtivaid andmeid kontrollib hankija Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi peetava avaliku majandustegevuse registri kaudu. Pakkujal, kelle asukohamaaks ei ole Eesti Vabariik, peab (kui see on tema asukohamaal nõutav) olema ülalloetletud valdkonnas oma asukohamaa õigusaktide kohane tegevusõigus. Pakkuja, kelle asukohamaaks ei ole Eesti Vabariik, esitab tõendid selle kohta, et pakkujal on vastavalt oma asukohamaa seadustele õigus tegutseda nimetatud valdkonnas. Tõendiks loetakse pakkuja asukohamaa õiguspädeva institutsiooni tõendit või vastava tegevusloa või registreeringu koopiat. 5. Pakkuja hankemenetlusest kõrvaldamise alused 1. Hankija ei sõlmi hankelepingut isikuga ja kõrvaldab hankemenetlusest pakkuja, kelle puhul esineb üks või mitu käesolevas punktis nimetatud asjaolu: 1.1. keda on või kelle seaduslikku esindajat on kriminaal- või väärteomenetluses karistatud kuritegeliku ühenduse organiseerimise või sinna kuulumise eest või riigihangete nõuete rikkumise või kelmuse või ametialaste või rahapesualaste või maksualaste süütegude toimepanemise eest ja kelle karistusandmed ei ole karistusregistrist karistusregistri seaduse kohaselt kustutatud või karistus on tema elu- või asukohariigi õigusaktide alusel kehtiv; 1.2. kes on pankrotis või likvideerimisel, kelle äritegevus on peatatud või kes on muus sellesarnases seisukorras tema asukohamaa seaduse kohaselt; 1.3. kelle suhtes on algatatud sundlikvideerimine või muu sellesarnane menetlus tema asukohamaa seaduse kohaselt; 1.4. kes on samas riigihankes või ühe hankemenetluse raames osadeks jaotatud riigihanke korral sama osa suhtes esitanud ühise pakkumuse, olles ühtlasi esitanud pakkumuse üksi, esitanud mitu ühist pakkumust koos erinevate teiste ühispakkujatega või andnud teisele pakkujale kirjaliku nõusoleku enda nimetamiseks pakkumuses alltöövõtjana hankelepingu täitmisel; 1.5. kes on esitanud valeandmeid riigihangete seaduse 2. peatüki 3. jaos sätestatud nõuetele vastavuse kohta või nimetatud sätete alusel hankija kehtestatud nõuetele vastavuse kohta; 2. Hankija võib kõrvaldada hankemenetlusest pakkuja, kelle puhul esineb üks või mitu käesolevas punktis kirjeldatud asjaolu: 2.1. kelle suhtes või kelle esindaja suhtes on kutse- või ametiliidu aukohtu otsusega või muul sellesarnasel alusel tõendatud raske süüline eksimus kutse- või ametialaste käitumisreeglite vastu; 2.2. kes on jätnud hankija poolt pakkuja hankemenetluses kõrvaldamise aluste puudumise kohta nõutud andmed või dokumendid esitamata, kui need andmed või dokumendid ei ole hankijale oluliste kulutusteta andmekogus olevate avalike andmete põhjal kättesaadavad; 2.3. kes on jätnud hankijat teavitamata RHS § 38 lõikes 1 nimetatud asjaolude olulisest muutumisest; 2.4. kelle pakkumuse koostamisel on osalenud isik, kes on osalenud sama riigihanke hankedokumentide koostamisel või kes on muul viisil hankijaga seotud ja sellele isikule seetõttu teadaolev info annab talle eelise teiste pakkujate ees. Nõutav dokument: Punktides 1.1-1.3. ning 2. nimetatud asjaolude puudumise kohta esitab pakkuja Vormi 3 kohase kinnituse. Lisatud nõutava dokumendi vorm: Vorm 3 Kinnitus pakkuja hankementlusest kõrvaldamise aluste puudumise kohta 6. Pakkuja riiklike ja sotsiaalkindlustuse maksete tasumise kohustuste täitmine Hankija ei sõlmi hankelepingut isikuga ja kõrvaldab hankemenetlusest pakkuja, kellel on õigusaktidest tulenevate riiklike või sotsiaalkindlustuse maksete võlg või tähtpäevaks tasumata jäetud maksusummalt arvestatud intress (edaspidi maksuvõlg) hankemenetluse algamise päeva seisuga või maksuvõla tasumine on ajatatud pikemaks perioodiks kui kuus kuud arvates hankemenetluse algamise päevast, välja arvatud juhul, kui maksuvõla tasumise ajatamine on täies ulatuses tagatud. Riiklike maksude võlaks loetakse pakkuja tähtpäevaks tasumata riiklike maksude ja tähtpäevaks tasumata jäetud maksusummalt arvestatud intressi võlga, mis ületab 100 eurot. Nõutav dokument: Eesti Vabariigis registreeritud pakkuja maksuvõla puudumist hankemenetluse algamise päeva seisuga, (milleks vastavalt riigihangete seaduse § 29 lg-le 2 on hanketeate riiklikus riigihangete registris avaldamise kuupäev) kontrollib hankija Maksu- ja Tolliametile tehtava elektroonilise päringu teel; Juhul kui tegemist ei ole Eesti Vabariigis registreeritud pakkujaga, esitab pakkuja riiklike maksude tasumise kohustuste täitmise kontrollimiseks pakkuja asukohariigi vastava pädevusega ametiasutuse tõendi, millelt nähtub maksuvõla puudumine hankemenetluse algamise päeva seisuga, milleks vastavalt riigihangete seaduse § 29 lg 2 on hanketeate riiklikus riigihangete registris avaldamise kuupäev. Juhul, kui pakkuja asukohariigi vastava pädevusega ametiasutus sellise sisuga tõendit ei väljasta, esitada selle ametiasutuse tõend maksuvõlgade puudumise kohta. 7. Pakkuja elu- või asukoha kohalike maksude tasumise kohustuse täitmine Hankija ei sõlmi hankelepingut isikuga ja kõrvaldab hankemenetlusest pakkuja, kellel on õigusaktidest tulenevate tema elu- või asukoha kohalike maksude võlg või tähtpäevaks tasumata jäetud maksusummalt arvestatud intress (edaspidi maksuvõlg) hankemenetluse algamise päeva seisuga või maksuvõla tasumine on ajatatud pikemaks perioodiks kui kuus kuud arvates hankemenetluse algamise päevast, välja arvatud juhul, kui maksuvõla tasumise ajatamine on täies ulatuses tagatud. Elu- või asukoha kohalike maksude võlaks loetakse pakkuja tähtpäevaks tasumata elu- või asukoha kohalike maksude ja tähtpäevaks tasumata jäetud maksusummalt arvestatud intressi võlga, mis ületab 100 eurot. Nõutav dokument: Pakkuja elu- või asukohajärgse kohalike maksude maksuvõlgade tasumise kohustuse täitmise kontrollimiseks esitab pakkuja enda elu- või asukohajärgse kohalike maksude maksuhalduri või pakkuja asukohariigi vastava pädevusega ametiasutuse tõendi, millelt nähtub maksuvõla puudumine hankemenetluse algamise päeva seisuga, milleks vastavalt riigihangete seaduse § 29 lg 2 on hanketeate riiklikus riigihangete registris avaldamise kuupäev. Juhul, kui pakkuja asukohariigi vastava pädevusega ametiasutus sellise sisuga tõendit ei väljasta, esitada selle ameti¬asutuse tõend maksuvõlgade puudumise kohta.
Majanduslik- ja finantsseisund
Kvalifitseerimise tingimustele vastavuse hindamiseks vajalikud andmed ja nende vorminõuded: 1. Pakkuja netokäive Pakkuja 2011., 2012. ja 2013. majandusaasta netokäive hankelepinguga seotud valdkonnas peab olema igal aastal olnud vähemalt 4 500 000 (neli miljonit viissada tuhat) eurot. Nõutav dokument: esitada väljavõte pakkuja pakkuja 2011., 2012. ja 2013. majandusaasta netokäibe kohta (iga aasta vastava netokäibe summa eraldi), täita vorm 4. Lisatud nõutava dokumendi vorm: Vorm 4 Pakkuja netokäibe vorm 2. Pakkujal olemasolevad vahendid hankelepingu võimaliku rikkumisega tekkida võiva kahju hüvitamiseks Pakkuja peab olema võimeline hüvitama hankelepingu võimaliku rikkumisega tekkida võiva kahju. Pakkuja, kelle esitatud pakkumus on tunnistatud edukaks, on kohustatud esitama allolevas punktis 1 nimetatud garantiikirja või deponeerima punktis 2 nimetatud rahalised vahendid enne hankelepingu sõlmimist, kuid hiljemalt hankelepingu sõlmimise ajaks, vastavalt hankelepingus sätestatule. Nõutav dokument: esitada üks alljärgnevatest dokumentidest (pakkuja valikul), mille on hanketeate avaldamise või hilisema kuupäevaga väljastanud Eesti Vabariigis registreeritud krediidiasutus või välisriigi krediidiasutuse Eesti Vabariigis registreeritud filiaal: 1. kinnituskiri, mille kohaselt on nimetatud asutus nõus väljastama pakkujale (sh peavad kinnituskirjaga olema hõlmatud ka pakkujaga ühispakkumuses osalevad pakkujad), kelle pakkumus tunnistatakse edukaks, hankelepingu lisa 1 vormi kohase täitmisaegse tagatise (garantiikirja) summas 450 000 (nelisada viiskümmend tuhat) eurot, hiljemalt 14 (neljateistkümne) päeva jooksul pakkumuse edukaks tunnistamisest, kuid enne hankelepingu sõlmimist. Kinnituskiri ei pea olema väljastajale siduv ja võib olla tingimuslik (väljastaja ei pea kinnituskirja andmisega võtma kohustusi), kuid kinnituskirjast peab nähtuma, et pakkujal (sh ühispakkujad) on võimalik eelnimetatud garantiikiri saada enne hankelepingu sõlmimist. 2. kinnituskiri, mille kohaselt on pakkujal (või ükskõik millisel ühispakkumuses osaleval pakkujal) olemas vabad rahalised vahendid 450 000 (nelisada viiskümmend tuhat) eurot. Kinnituskiri ei pea olema väljastajale siduv (väljastaja ei pea kinnituskirja andmisega võtma kohustusi).
Tehniline ja kutsealane pädevus
Kvalifitseerimise tingimustele vastavuse hindamiseks vajalikud andmed ja nende vorminõuded: 1. Pakkuja referentsid Pakkuja peab olema hanketeate riiklikus riigihangete registris avaldamise kuupäevale eelneva viie aasta jooksul teostanud vähemalt 3 (kolmel) üle 4 000m² suletud netopinnaga hoonel sarnaseid ehitustöid. Sarnaseks ehitustööks loetakse Majandus- ja kommunikatsiooniministri 4. detsembri 2012. a määrusega nr 78 kinnitatud „Ehitise kasutamise otstarvete loetelu“ koodidega 12200 (büroo- ja administratiivhooned), 12600 (meelelahutus-, haridus-, tervishoiu- ja muud avalikud hooned), 12110 (majutushooned) või 12300 (kaubandus- ja teenindushooned) tähistatud hoone püstitamise, laiendamise ja/või rekonstrueerimistööd ehitustööde peatöövõtjana. Laiendamise ja/või rekonstrueerimise puhul peab tööde käibemaksuta maksumus olema olnud vähemalt 2 000 000 (kaks miljonit) eurot. Kui pakkuja nimetatud ehitisel on mitu kasutamise otstarvet, peab nõutud tingimustele vastama ehitise vastavat kasutamise otstarvet omava osa suurus. Kui ehitustööde objektiks on olnud ehitise osa, peab nõutud tingimustele vastama ehitise vastava osa suurus. Pakkuja peab olema nimetatud tööd teostanud sõlmitud lepingute ja hea tava kohaselt. Nõutav dokument: Esitada Vormi 5 kohane teostatud sarnaste ehitustööde nimekiri. Lisatud nõutava dokumendi vorm: Vorm 5 Teostatud sarnaste ehitustööde nimekiri 2. Pakkuja spetsialistid 1. Pakkuja peab antud riigihanke objektiks olevate ehitustööde teostamisel kaasama projektijuhi, kes vastab järgmistele nõudmistele: a) haridus - ehitusalane kõrgharidus (või kõrgharidus ja kutsekvalifikatsioon „ehitusjuht III“); b) töökogemus - ehitusalane töökogemus vähemalt 10 (kümme) aastat ning kogemus vähemalt 3 (kolmel) üle 4 000m² suletud netopinnaga hoonel sarnaste ehitustööde juhtimisel projektijuhina. Sarnase ehitustöö kirjeldus on esitatud hanketeate p-s III.2.3) 1. Nõutav dokument: Esitada projektijuhi kohtaVormi6 kohane CV. Lisatud nõutava dokumendi vorm: Vorm 6 CV 3. Pakkuja peab antud riigihanke objektiks olevate ehitustööde teostamisel kaasama objektijuhi, kes vastab järgmistele nõudmistele: a) haridus - ehitusalane kõrgharidus (või vähemalt ehitusalane keskeriharidus ja kutsekvalifikatsioon „ehitusjuht III“); b) töökogemus - ehitusalane töökogemus vähemalt 10 (kümme) aastat ning kogemus vähemalt 3 (kolmel) üle 4 000m² suletud netopinnaga hoonel sarnaste ehitustööde juhtimisel objektijuhina või projektijuhina. Sarnase ehitustöö kirjeldus on esitatud hanketeate p-s III.2.3) 1. Nõutav dokument: Esitadaobjektijuhi kohta Vormi 6 kohane CV. Projektijuht ja objektijuht ei või olla üks ja sama isik. Lisatud nõutava dokumendi vorm: Vorm 6 CV 4. Pakkuja peab riigihanke objektiks olevate käesolevas punktis nimetatud ehitustööde eriosade vahetuks teostamiseks kaasama alljärgnevad spetsialistid (erinevate eriosade vahetut ehitamist võib seejuures teostada üks ja sama isik või mitu isikut): a) vastutusvaldkond „tugevvool“, isiku kvalifikatsioon - vähemalt rakenduslik elektrialane kõrgharidus, vähemalt kehtiv B-pädevustunnistuse olemasolu; b) vastutusvaldkond „nõrkvool, tulekahju- ja valvesignalisatsioon, audio-videosüsteemid, hoone automaatika“, isiku kvalifikatsioon - vähemalt rakenduslik elektrialane kõrgharidus, kehtiva tulekahju- ja valvesüsteemide kutsetunnistuse (III) olemasolu; c) vastutusvaldkond „küte, ventilatsioon, jahutus, vesi ja kanalisatsioon“, isiku kvalifikatsioon - vähemalt rakenduslik kõrgharidus kütte-ventilatsiooni erialal. Eriosade spetsialistidele esitatav töökogemus – vähemalt 10 (kümne) aastane töökogemus vastava eriosa ehitustööde ehitamise valdkonnas ning kogemus vähemalt 3 (kolme) üle 4 000m² suletud netopinnaga hoonel sarnaste ehitustööde ehitamise vastava eriosa spetsialistina. Sarnase ehitustöö kirjeldus on esitatud hanketeatep-s III.2.3) 1. Nõutav dokument: EsitadaVormi6 kohane CV(CV-d). Lisatud nõutava dokumendi vorm: Vorm 6 CV 5. Pakkujal peab olema ehitustöödetegevusvaldkonnas vastav kvaliteedi- ja keskkonnajuhtimissüsteem, mis vastaks vähemalt ISO 9001 ja ISO 14001 standardite tingimustele või nimetatud standarditega võrdväärseid nõudeid sätestavate dokumentide nõudmistele. Nõutav dokument: Esitada kvaliteedi- jakeskkonnajuhtimissüsteemi olemasolu tõendamiseks sertifikaatide või nendega samaväärsete dokumentide koopiad. Juhul, kui pakkuja kvaliteedi- või keskkonnajuhtimissüsteem ei ole sertifitseeritud, siis tuleb esitada vähemalt ISO 9001 ja ISO 14001 standardite tingimustele vastava ettevõttesisese kvaliteedi- ja keskkonnajuhtimissüsteemi kirjeldus. Hankija kontrollib esitatava kvaliteedijuhtimissüsteemi kirjelduse vastavust ISO 9001 ja ISO 14001 standardi tingimustele. 6. Tuginemine teiste isikute näitajatele Kui see on kvalifikatsiooni tõendamiseks vajalik ja asjakohane, võib pakkuja tõendada vastavust kvalifitseerimise tingimustele hankelepingu täitmise raames lisaks oma näitajatele ka teise isiku näitajate alusel. Nõutav dokument: a) Alltöövõtjale tuginemiseks nimetab pakkuja Vormil 7 alltöövõtja. b) Lisaks esitab pakkuja alltöövõtja sellekohase kinnituse Vormil 8, mis võib olla esitatud kas originaali või koopiana. Kui Vormi 8 ei allkirjasta alltöövõtja nimel isik, kelle seaduslik esindusõigus nähtub äriregistrist (prokurist või juhatuse liige või ühise esindusõiguse korral mitu juhatuse liiget üheskoos), vaid muu isik, tuleb juurde lisada volikirja originaal, millest tuleneb allakirjutanu volitus alltöövõtjat esindada. Lisatud nõutava dokumendi vorm: Vorm 7 ja vorm 8
Hankemenetluse liik
Avatud hankemenetlus
Hindamiskriteeriumid
Madalaim hind
Kasutatakse elektroonilist oksjonit
Ei
Sama hankelepingu objekti kohta on varem avaldatud teade
Ei
Hankedokumentide saamise tingimused
Hankedokumentide taotlemise või nendele u tähtpäev (viimane päev): 29.06.2015 12:55Dokumendid on tasulised: EiRahaühik: Euro
Pakkumuste või taotluste esitamise tähtaeg
29.06.2015 13:00
Keel(ed), milles võib esitada pakkumuse või taotluse
ET
Minimaalne aeg, mille jooksul pakkuja peab pakkumuse jõus hoidma
päeva: 90
Pakkumuste avamise tingimused
Pakkumuste avamise aeg: 29.06.2015 13:00Volitatud isikud, kes võivad viibida lisaks pakkujatele pakkumuste avamise juures: Ei
TEGEMIST ON KORDUVA HANKEGA
Ei
TEAVE EUROOPA LIIDU VAHENDITE KOHTA
Hankeleping on seotud Euroopa Liidu vahenditest rahastatava projekti ja/või programmiga Ei
LISATEAVE
1. Pakkujat ei kvalifitseerita, kui: 1.1. esineb RHS § 39 lg 4 primm 1alus; 1.2. pakkujal puudub õigusaktide kohaselt nõutud tegevusluba või registreering või ta ei kuulu vastavasse organisatsiooni tema asukohariigi õigusaktide kohaselt; 1.3. pakkuja majanduslik ja finantsseisund või tehniline ja kutsealane pädevus ei vasta hankija hanketeates esitatud tingimustele. 2. RHS § 39 lg 3 kohaldatakse muuhulgas juhul, kui pakkuja ei ole hiljemalt hankelepingu sõlmimise ajaks andnud hankijale hanketeate kvalifitseerimistingimustes nimetatud tagatist.
Vaidlustuste läbivaatamise eest vastutav organ
Riigihangete vaidlustuskomisjon, Endla 13/Lõkke 5, Tallinn, 10122 Eesti (EE) Tel.: +372 6113711 Faks: +372 6113760 E-post: vako@fin.ee URL: http://www.fin.ee/riigihangete-poliitika
Vaidlustuste esitamise kohta teavet pakkuv asutus
Riigihangete vaidlustuskomisjon, Endla 13/Lõkke 5, Tallinn, 10122 Eesti (EE) Tel.: +372 6113711 Faks: +372 6113760 E-post: vako@fin.ee URL: http://www.fin.ee/riigihangete-poliitika
KAS RIIGIHANGET RAHASTATAKSE STRUKTUURITOETUSTEST
Ei
KAS RIIGIHANKEL RAKENDATAKSE KESKKONNASÄÄSTLIKKE NÕUDEID
Ei

Oppex helps organizations with a professional approach to public sector sales, to either grow their business locally or find new opportunities abroad. We are the largest source of public procurement data in Europe. We process and translate public tenders from over 1.000 local, national and international procurement portals and have acquired over 8 million tenders in our database.


Trusted By

KONE
NHS
3M
ABB