« Back to Search« Back to SearchSearch » Design works for the protection of the pollution of the Purtse River, the Kohtla River and the phenolic stream  Keskkonnaministeerium - Kristjan Rõivassepp

Design works for the protection of the pollution of the Purtse River, the Kohtla River and the phenolic stream

  Tallinn Estonia — Keskkonnaministeerium - Kristjan Rõivassepp
Published July 20, 2017 — Deadline August 14, 2017 (2 years ago)
|
Notice type
Contract notice
The purpose of the proposed contract work is to design and construct waste protection contamination in the area of ​​the Purtse River, the Kohtla River and the phenol stream. The contract contains the following main work: • The maintenance of phenol flow at ca 14 ha, the construction of a ditch system and the cleaning of the Pität ditch slope of ca 2,000 m and the construction of a pump with electricity supply and pressure pipelines; • Purification of contaminated soil in the Kohtla River about 11,800 m, construction of bypass with 540 m of clogs, rapids and other elements, reconstruction of the drainage of the forest about 180 ha, investigation and liquidation of the Roodu village trench about 850 m; • Purification of mud and soil contaminated in the Purtse river between Püssi and the dam of the dam is approximately 1 450 m. As a result of the work, the following objectives must be achieved: • the excavated soil must be cleaned up to the living limit established in Regulation No. 38 of the Minister of the Environment (Hazardous Substances Limit Values ​​in Soil https://www.riigiteataja.ee/akt/13348997); • soil used as back ground instead of excavated soil must comply with the target set in the Regulation No. 38 of the Minister of the Environment (limit values ​​for hazardous substances in soil https://www.riigiteataja.ee/akt/13348997); • at the end of the work, all areas used for protection and work must be restored to a natural state that is equivalent to the natural state of the analogous object (water body, coastal area, etc.).

Full tender details available only for Oppex usersSign in

Fact Sheet

Hanke viitenumber
187218
Hanke nimetus
Projekteerimis-ehitustööd Purtse jõe, Kohtla jõe ja fenoolisoo jääkreostuse ohutustamiseks
Kas riigihanke eeldatav maksumus on võrdne rahvusvahelise piirmääraga või ületab seda?
Jah
Kas teade saadetakse hankija soovil Euroopa Ühenduse Ametlike Väljaannete Talitusele?
Jah
NIMI, AADRESSID JA KONTAKTANDMED
Keskkonnaministeerium, 70001231, Narva mnt 7a, Tallinn, 15172 Eesti (EE) Kontaktisik: Kristjan Rõivassepp Tel.: +372 6262909 E-post: kristjan.roivassepp@envir.ee URL: http://www.envir.ee(URL)Pakkumuste ja osalemistaotluste elektrooniline esitamine: (URL)vt eelmainitud kontaktandmed:vt eelmainitud kontaktandmed:vt eelmainitud kontaktandmed:
HANKIJA LIIK
Riigiasutus või valitsusasutus
HANKIJA PÕHITEGEVUS
Üldised avalikud teenused Keskkond
HANKELEPING SÕLMITAKSE TEISTE HANKIJATE NIMEL
Hankija teostab hanget teiste hankijate nimel Ei
Hankija poolt hankelepingule antud nimetus
Projekteerimis-ehitustööd Purtse jõe, Kohtla jõe ja fenoolisoo jääkreostuse ohutustamiseks
Hankelepingu liik ja ehitustööde teostamise, asjade tarnimise või teenuste osutamise koht
Projekteerimine ja teostamineEhitustööde teostamise koht: Eesti VabariikNUTS kood: EE
Riigihange korraldatakse
Hankelepingu sõlmimiseksRahaühik: Euro
Hankelepingu või hanke lühikirjeldus
Hankelepinguga kavandatava töö eesmärgiks on jääkreostuse ohutustamise projekteerimis- ja ehitustööde tegemine Purtse jõe, Kohtla jõe ja fenoolisoo piirkonnas. Hankeleping sisaldab järgmisi põhitöid: • Fenoolisoo korrastamine ca 14 ha, kraavisüsteemi rajamine ja Varbe kraavi settest puhastamine ca 2 000 m ja pumpla rajamine koos elektrivarustuse ning survetrassiga; • Kohtla jões reostunud pinnase puhastamine ca 11 800 m, möödavoolukraavi rajamine koos truupide, kärestike ja muude elementidega ca 5 000 m, metsakuivenduse rekonstrueerimine ca 180 ha, Roodu küla kraavi reostuse uurimine ja likvideerimine ca 850 m; • Purtse jões Püssi ja Lohkuse paisu vahelises osas reostunud muda ja pinnase likvideerimine ca 1 450 m. Tööde tulemusena tuleb saavutada alljärgnevad eesmärgid: • välja kaevatud pinnas peab olema puhastatud Keskkonnaministri määruses nr 38 (Ohtlike ainete sisalduse piirväärtused pinnases https://www.riigiteataja.ee/akt/13348997) sätestatud elumaa piirarvuni; • välja kaevatud pinnase asemel tagasitäiteks kasutav pinnas peab vastama Keskkonnaministri määruses nr 38 (Ohtlike ainete sisalduse piirväärtused pinnases https://www.riigiteataja.ee/akt/13348997) sätestatud sihtarvule; • töö lõppedes peavad kõik ohustatud ja töö tegemiseks kasutatud alad olema taastatud looduslikku seisundisse, mis on samaväärne analoogse objekti (veekogu, kaldaala jms) loodusliku seisundiga.
Ühtne riigihangete klassifikatsioon (CPV)
45110000-1, 90522300-5 (DA38-5), 90523000-9, 90513500-1, 45111000-8, 45112300-8, 90512000-9, 90741100-4, 71310000-4
Teave Maailma Kaubandusorganisatsiooni Riigihankelepingu (GPA) kohta
Jah
Hankeleping on jaotatud osadeks
Ei
Alternatiivsete pakkumuste lubatavus
Ei
Üldkogus või ulatus
Eeldatav maksumus ilma käibemaksuta: 16965000Rahaühik: Euro
Täiendavate hangete võimalused
JahHankevõimaluste kirjeldus: Riigihangete seaduses § 28 lõikes 5 sätestatud juhtudel.
HANKELEPINGU VÕI DÜNAAMILISE HANKESÜSTEEMI KESTUS
Kavandatav alguskuupäev: 01.10.2017Kavandatav lõppkuupäev: 01.12.2022
Nõutavad tagatised ja garantiid
Pakkumuse tagatise summa on kakskümmend tuhat eurot (20 000 EUR).
Peamised rahastamis- ja maksetingimused ja/või viide neid reguleerivatele asjaomastele sätetele
Töö eest tasumine toimub vastavuses Töö vastava positsiooni maksumuse- ja valmidusastmega.
Edukaks tunnistatud ühispakkumuse esitanud pakkujatelt nõutav õiguslik vorm
Ühise pakkumuse volikiri ja kinnitus.
Pakkujate või taotlejate individuaalne seisund, sealhulgas kutse- või ettevõtlusregistrisse kuulumisega seotud nõuded (hankemenetlusest kõrvaldamise alused)
Kvalifitseerimise tingimustele vastavuse hindamiseks vajalikud andmed ja nende vorminõuded: 1. Hankija ei sõlmi hankelepingut isikuga ja kõrvaldab hankemenetlusest pakkuja: 1. keda või kelle seaduslikku esindajat on kriminaal- või väärteomenetluses karistatud kuritegeliku ühenduse organiseerimise või sinna kuulumise eest või riigihangete nõuete rikkumise või kelmuse või ametialaste või rahapesualaste või maksualaste süütegude toimepanemise eest ja kelle karistusandmed ei ole karistusregistrist karistusregistri seaduse kohaselt kustutatud või karistus on tema elu- või asukohariigi õigusaktide alusel kehtiv; 2. keda või kelle seaduslikku esindajat on karistatud karistusseadustiku §-de 133–133.3, § 175 või 260.1 alusel ja kelle karistusandmed ei ole karistusregistrist karistusregistri seaduse kohaselt kustutatud; 3. kes on pankrotis või likvideerimisel, kelle äritegevus on peatatud või kes on muus sellesarnases seisukorras tema asukohamaa seaduse kohaselt; 4. kelle suhtes on algatatud sundlikvideerimine või muu sellesarnane menetlus tema asukohamaa seaduse kohaselt; 5. kes on samas riigihankes või ühe hankemenetluse raames osadeks jaotatud riigihanke korral sama osa suhtes esitanud ühise pakkumuse, olles ühtlasi esitanud pakkumuse üksi, esitanud mitu ühist pakkumust koos erinevate teiste ühispakkujate või -pakkujatega või andnud teisele pakkujale kirjaliku nõusoleku enda nimetamiseks pakkumuses alltöövõtjana hankelepingu täitmisel; 6. kes on esitanud valeandmeid riigihangete seaduse või käesoleva dokumendi või hankedokumentide alusel hankija kehtestatud nõuetele vastavuse kohta. Nõutud dokument: Pakkuja esitab Vormil 1 kirjaliku kinnituse ülal nimetatud hankemenetlusest kõrvaldamise aluste puudumise kohta. 2. Hankija ei sõlmi hankelepingut isikuga ja kõrvaldab hankemenetlusest pakkuja, kellel on õigusaktidest tulenevate riiklike või tema elu- või asukoha kohalike maksude või sotsiaalkindlustuse maksete võlg või tähtpäevaks tasumata jäetud maksusummalt arvestatud intress (edaspidi maksuvõlg) hankemenetluse algamise päeva seisuga või maksuvõla tasumine on ajatatud pikemaks perioodiks kui kuus kuud arvates hankemenetluse algamise päevast, välja arvatud juhul, kui maksuvõla tasumise ajatamine on täies ulatuses tagatud. Riiklike või elu- või asukoha kohalike maksude võlaks loetakse pakkuja või pakkujapoolt tähtpäevaks tasumata riiklike või elu- või asukoha kohalike maksude ja tähtpäevaks tasumata jäetud maksusummalt arvestatud intressi võlga, mis ületab 100 eurot. Nõutud dokument: Eesti Vabariigis registreeritud Pakkuja riiklike maksude või sotsiaalkindlustuse maksete maksuvõla puudumist hankemenetluse algamise päeva seisuga kontrollib hankija elektroonilise päringu teel läbi e-RHR keskkonna. Juhul, kui tegemist ei ole Eesti Vabariigis registreeritud Pakkujaga, esitab Pakkuja riiklike maksude sotsiaalkindlustuse maksete tasumise kohustuste täitmise kontrollimiseks Pakkuja asukohariigi vastava pädevusega ametiasutuse tõendi, millelt peab nähtuma maksuvõla puudumine hankemenetluse algamise päeva seisuga. Juhul, kui Pakkuja asukohariigi vastava pädevusega ametiasutus sellise sisuga tõendit ei väljasta, esitab Pakkuja selle ametiasutuse tõendi maksuvõlgade puudumise kohta, mis ei tohi olla varasem käesoleva hankemenetluse algamise päevast. Nõutud dokument: Pakkuja elu- või asukohajärgse kohalike maksude maksuvõlgade tasumise kohustuse täitmise kontrollimiseks esitab pakkuja enda elu- või asukohajärgse kohalike maksude maksuhalduri või Pakkuja asukohariigi vastava pädevusega ametiasutuse tõendi, millelt nähtub maksuvõla puudumine hankemenetluse algamise päeva seisuga. Juhul, kui Pakkuja asukohariigi vastava pädevusega ametiasutus sellise sisuga tõendit ei väljasta, esitab Pakkuja selle ametiasutuse tõendi maksuvõlgade puudumise kohta, mis ei tohi olla varasem käesoleva hankemenetluse algamise päevast. Pakkuja puhul, kelle asukohaks on Tallinn või Tartu, kontrollib hankija Pakkuja kohalike maksuvõlgade puudumist hankemenetluse algamise päeva seisuga elektroonilise päringu teel läbi e-RHR keskkonna või Tartu kodulehel. 3. Ühispakkujad nimetavad hankemenetlusega ning hankelepingu sõlmimise ja täitmisega seotud toimingute tegemiseks volitatud esindaja. Nõutud dokument: Ühispakkujad esitavad nende esindajale antud volikirja Vormil 2.
Majanduslik- ja finantsseisund
Kvalifitseerimise tingimustele vastavuse hindamiseks vajalikud andmed ja nende vorminõuded: 1. Pakkuja (ühispakkujate kui terviku) viimase kolme majandusaasta (2014–2016) summaarne netokäive jääkreostusobjektide ohutustamisel on olnud vähemalt 2 000 000 (kaks miljonit) eurot ilma käibemaksuta ja vooluveekogude süsteemide rajamisel või rekonstrueerimisel 700 000 (seitsesada tuhat) eurot ilma käibemaksuta. Nõutud dokument: Pakkuja esitab vormikohase kinnituse (Vorm 3) pakkuja (sh ühispakkujate) viimase kolme majandusaasta netokäibe kohta ülal nimetatud tegevusalal. Lisaks esitab välisriigist pärit pakkuja (iga ühispakkuja) 2014–2016 majandusaastate aruannete väljavõtted (bilanss, kasumiaruanne) koos audiitori järeldusotsusega (kui audiitori järeldusotsus on seadusandlusest tulenevalt nõutav). Juriidilisest isikust Eestis registreeritud pakkuja puhul ei ole majandusaasta aruannete väljavõtete esitamine koos audiitori järeldusotsusega kohustuslik, kui andmed või dokumendid on hankijale andmekogust avalikult kättesaadavad. 2. Ühispakkujad võivad enda majandusliku ja finantsseisundi kvalifitseerimise tingimustele vastavuse tõendamiseks tugineda kõigi ühispakkujate vastavatele summeeritud näitajatele. Pakkuja võib tõendada oma vastavust majanduslikule ja finantsseisundile esitatud nõudele konkreetse hankelepingu täitmise raames lisaks oma näitajatele ka teise isiku (alltöövõtja) vahendite alusel. Sellisel juhul peab pakkuja tõendama teise isiku vahendite vastavust ning esitama vastavad dokumendid ning alltöövõtjate nimekirja (Vorm 8). Lisaks peab pakkuja esitama alltöövõtja nõusoleku (Vorm 9) koos vastavate vahendite, millele tuginetakse, ning nimetatud isiku poolt hankelepingu elluviimisel teostatavate tööde või osutatavate teenuste äranäitamisega.
Tehniline ja kutsealane pädevus
Kvalifitseerimise tingimustele vastavuse hindamiseks vajalikud andmed ja nende vorminõuded: 1. Eesti äriregistris registreeritud pakkuja (ühispakkujad kui tervik) koos pakkumuses osalevate alltöövõtjatega (kui isikutega, kelle näitajate alusel tõendab pakkujaoma tehnilise pädevuse vastavust kvalifitseerimise tingimustele) peab omama järgmisi Majandustegevuse Registri registreeringuid: 1. valdkond Ehitus, tegevusala Ehitamine, täpne liigitus: üldehituslik ehitamine; 2. valdkond Ehitus, tegevusala Projekteerimine; 3. valdkond Ehitus, tegevusala Ehitusuuringud, täpne liigitus: ehitusgeodeetiliste tööde (märkimistööd, teostus- ja kontrollmõõdistused) tegemine. Nõutud dokument: Hankija kontrollib Eestis registreeritud pakkujaregistreeritust Majandustegevuse Registris avalike andmekogude põhjal ise. Väljaspool Eesti Vabariiki, Euroopa Majanduspiirkonna lepingu osalisriigis registreeritud pakkuja esitab asukohariigi pädeva asutuse tõendi vajaliku registreeringu olemasolu kohta vastavas pakkujaasukohamaa seaduses nimetatud Majandustegevuse Registriga analoogses registris seisuga kolmkümmend päeva enne pakkumuse esitamise tähtpäeva või hiljem. 2. Eesti äriregistris registreeritud pakkuja (ühispakkujad kui tervik) koos pakkumuses osalevate alltöövõtjatega (kui isikutega, kelle näitajate alusel tõendab pakkuja oma tehnilise pädevuse vastavust kvalifitseerimise tingimustele) peab omama kehtivat ohtlike jäätmete käitluslitsentsi, mis sisaldab ohtlike ainetega saastunud pinnase käitlemist. Nõutud dokument: Hankija kontrollib Eestis registreeritud pakkujal litsentsi olemasolu keskkonnalubade infosüsteemi avalike andmete põhjal ise. 3. Pakkuja (ühispakkujad kui tervik või selles pakkumuses osalev alltöövõtja kui isik, kelle näitajate alusel tõendab pakkuja oma tehnilise pädevuse vastavust kvalifitseerimise tingimustele) peab viimase kuuekümne (60) kuu jooksul olema teostanud ja lõpule viinud (tööde teostamine võib olla alanud enne ülalnimetatud perioodi; pärast ülalnimetatud perioodi võib kesta garantiiperiood) järgmisi ehitustöid: 1. vähemalt kaks (2) teostatud hankelepingut, mille raames teostati reostunud pinnase ohutustamistöid termilise töötlemise meetodil, lepingute maht kokku vähemalt 40 000 m3; 2. vähemalt kaks (2) teostatud hankelepingut, mille raames on ehitatud ja/või rekonstrueeritud vähemalt 1 000 m vooluveekogumit (veemajanduskavade mõistes või maaparadushoiukavade mõistes) või vähemalt 2 kalapääsu. Nõutud dokument: Pakkuja esitab vormikohase (Vorm 4) loetelu teostatud ehitustöödest. 4. Pakkuja (ühispakkujad kui tervik, või selles pakkumuses osalev alltöövõtja kui isik, kelle näitajate alusel tõendab pakkuja oma tehnilise pädevuse vastavust kvalifitseerimise tingimustele), peab viimase 60 kuu jooksul olema osutanud ja lõpule viinud (teostamine võib olla alanud enne ülalnimetatud perioodi) projekteerimisettevõtjana Ehitusseadustiku ja selle rakendusaktide mõistes (teenuse osutamine võib olla alanud enne ülalnimetatud perioodi) järgmisi projekteerimistöid: 1. vähemalt kolm (3) teostatud hankelepingut, milles kokku teostati projekteerimistöid vähemalt 15 000 m3 mahuga jääkreostuskolde likvideerimiseks; 2. vähemalt kolm (3) teostatud hankelepingut, milles kokku teostati projekteerimistöid vähemalt 1 000 m veekogumi (veemajanduskavade või maaparandushoiukavade mõistes) rekonstrueerimiseks 2 kalapääsu ehitamiseks või rekonstrueerimiseks. Nõutud dokument: Pakkuja esitab vormikohase (Vorm 4) loetelu teostatud projekteerimistöödest. 5. Pakkuja peab moodustama tööde teostamiseks võtmeekspertide meeskonna järgmises koosseisus: 1. projektijuht (Töövõtja esindaja) - üks isik; 2. objektijuht - üks isik; 3. hüdrotehnika insener - üks isik; 4. projekteerimistööde juht - üks isik. 5. Võtmeeksperdi, kelle emakeeleks ei ole eesti keel, kuid kes on sooritanud eesti keele tasemeeksami, CV-le lisada tasemeeksami tunnistuse koopia. Kui tasemeeksami tunnistus puudub, tuleb võtmeeksperdil tagada tõlgi kaasamine omal kulul. 6. Võtmeeksperdid ei tohi osaleda tellitava töö omanikujärelevalve ja FIDIC Inseneri teenuse osutaja meeskonna töös. 7. Kogu lepingu perioodil peab võtmeekspertide kvalifikatsioon vastama ehitusseadustiku §-s 24 nimetatud kvalifikatsiooninõuetele ning ehitusseadustiku ja planeerimisseaduse rakendamise seaduse §-s 16 nimetatud tegevusõiguse- ja kvalifikatsiooninõuetele. 8. Kui pakkujal tekib põhjendatud vajadus asendada edukaks tunnistatud pakkumuses pakutud meeskonnaliikmeid, siis peab asendusliige olema vähemalt sama kvalifikatsiooniga (HT III.2.3. punkt 6-9) kui asendatav. Asendus on lubatud ainult hankija kirjalikul nõusolekul. Nõutud dokument: Pakkuja esitab võtmeekspertide vormikohase (Vorm 5) loetelu. 6. Nõuded projektijuhi (Töövõtja Esindaja) kvalifikatsioonile on järgmised: 1. vähemalt kõrgharidus (MSc või sellega võrdsustatud kõrgharidus) ehituse või keskkonnatehnoloogia valdkonnas; 2. minimaalselt viieaastane töökogemus ehitustöövõtja projektijuhina; vastav kogemus ja selle kestus peab ilmnema isiku osalemisest lepingute täitmisel (referentsprojektide loetelust ning nende kestusest; nõue peab olema täidetud referentsprojektide summaarse kestuse põhjal, referentsprojektide ajalise kattuvuse korral võetakse kattuv periood arvesse ühekordselt), mitte üldisest töökogemusest; 3. hanketeate avaldamise kuupäevale eelnenud 60 kuu jooksul omandatud kogemus vähemalt kolme keskkonnakaitse valdkonna ehituslepingu või projekteerimis-ehituslepingu elluviimisel peatöövõtja projektijuhina; 4. hanketeate avaldamise kuupäevale eelnenud 60 kuu jooksul omandatud kogemus vähemalt kahe ehituslepingu või projekteerimis-ehituslepingu elluviimisel peatöövõtja projektijuhina millest kummagi maksumus eraldi peab olema vähemalt 4 miljonit eurot või kahe lepingu maksumus kokku vähemalt 10 miljonit eurot; 5. FIDIC lepingutingimuste tundmine (tõendatav varasemalt Töövõtja Esindaja (FIDIC Lepingutingimuste Alapunkt 1.1.2.5 ja 4.3 mõistes) funktsiooni tegeliku täitmisega vähemalt kahes hankelepingus); 6. eesti keele oskus vähemalt C1 (Euroopa Nõukogu keeleõppe raamdokumendi alusel) tasemel või emakeelena; 7. juhul, kui võtmeeksperdi puhul ei ole täidetud eesti keele oskuse nõue, peab pakkuja lisama vastava võtmeeksperdi CV-le pakkujakinnituse, et on teadlik kohustusest tagada omal kulul pidevalt tõlke olemasolu suuliseks ja kirjalikuks suhtlemiseks vastava võtmeeksperdi ja muude isikute vahel. Tõlk peab olema kompetentne tehnilise teksti tõlkimisel. Nõutud dokument: Pakkuja esitab projektijuhi vormikohase CV (Vorm 6) ning haridust tõendavad dokumendid. 7. Nõuded objektijuhi kvalifikatsioonile on järgmised: 1. vähemalt kõrgharidus (BSc või rakenduskõrgharidus) ehituse või keskkonnatehnoloogia valdkonnas; 2. minimaalselt viieaastane töökogemus ehitustööde projekti- või objektijuhina; vastav kogemus ja selle kestus peab ilmnema isiku osalemisest lepingute täitmisel (referentsprojektide loetelust ning nende kestusest; nõue peab olema täidetud referentsprojektide summaarse kestuse põhjal, referentsprojektide ajalise kattuvuse korral võetakse kattuv periood arvesse ühekordselt), mitte üldisest töökogemusest; 3. hanketeate avaldamise kuupäevale eelnenud 60 kuu jooksul omandatud kogemus projekti- või objektijuhina vähemalt kolme hankelepingu elluviimisel, mille raames teostati reostunud pinnase käitlemist, lepingute maht kokku vähemalt 15 000 m3; 4. eesti keele oskus vähemalt C1 (Euroopa Nõukogu keeleõppe raamdokumendi alusel) tasemel või emakeelena. 5. juhul, kui võtmeeksperdi puhul ei ole täidetud eesti keele oskuse nõue, peab pakkuja lisama vastava võtmeeksperdi CV-le pakkuja kinnituse, et on teadlik kohustusest tagada omal kulul pidevalt tõlke olemasolu suuliseks ja kirjalikuks suhtlemiseks vastava võtmeeksperdi ja muude isikute vahel. Tõlk peab olema kompetentne tehnilise teksti tõlkimisel. Nõutud dokument: Pakkuja esitab objektijuhi vormikohase CV (Vorm 6) ning haridust tõendavad dokumendid. 8. Nõuded hüdrotehnika Inseneri kvalifikatsioonile on järgmised: 1. erialane kõrgharidus (MSc või sellega võrdsustatud kõrgharidus) hüdrotehnika valdkonnas; 2. minimaalselt kolmeaastane töökogemus hüdrotehniliste tööde teostamisel; vastav kogemus ja selle kestus peab ilmnema isiku osalemisest lepingute täitmisel (referentsprojektide loetelust ning nende kestusest; nõue peab olema täidetud referentsprojektide summaarse kestuse põhjal, referentsprojektide ajalise kattuvuse korral võetakse kattuv periood arvesse ühekordselt), mitte üldisest töökogemusest; 3. hanketeate avaldamise kuupäevale eelnenud 60 kuu jooksul omandatud kogemus hüdrotehnika insenerina vähemalt kolme hankelepingu elluviimisel, mille raames teostati vooluveekogumi taastamis- ja/või rekonstrueerimistöid, lepingute maht kokku vähemalt 1 000 m; 4. vähemalt Diplomeeritud hüdrotehnikainsener, tase 7 kutse; 5. eesti keele oskus vähemalt C1 (Euroopa Nõukogu keeleõppe raamdokumendi alusel) tasemel või emakeelena. 6. juhul, kui võtmeeksperdi puhul ei ole täidetud eesti keele oskuse nõue, peab pakkuja lisama vastava võtmeeksperdi CV-le pakkuja kinnituse, et on teadlik kohustusest tagada omal kulul pidevalt tõlke olemasolu suuliseks ja kirjalikuks suhtlemiseks vastava võtmeeksperdi ja muude isikute vahel. Tõlk peab olema kompetentne tehnilise teksti tõlkimisel. 7. kui hüdrotehnika inseneri kvalifikatsiooni nõuded täidab mõni teine meeskonna liige (Projektijuht, Objektijuht või Projekteerimistööde juht), võib see meeskonna liige täita hüdrotehnika Inseneri ülesandeid. Nõutud dokument: Pakkuja esitab hüdrotehnika inseneri vormikohase CV (Vorm 6) ning haridust tõendavad dokumendid. 9. Nõuded projekteerimistööde juhi kvalifikatsioonile on järgmised: 1. erialane kõrgharidus (MSc või sellega võrdsustatud kõrgharidus) ehituse või keskkonnatehnoloogia valdkonnas; 2. minimaalselt kolmeaastane töökogemus hüdrotehniliste projekteerimistööde teostamisel; vastav kogemus ja selle kestus peab ilmnema isiku osalemisest lepingute täitmisel (referentsprojektide loetelust ning nende kestusest; nõue peab olema täidetud referentsprojektide summaarse kestuse põhjal, referentsprojektide ajalise kattuvuse korral võetakse kattuv periood arvesse ühekordselt), mitte üldisest töökogemusest; 3. hanketeate avaldamise kuupäevale eelnenud 60 kuu jooksul omandatud kogemus projekteerijana vähemalt ühe hankelepingu elluviimisel, mille raames teostati reostunud pinnase käitlemist, lepingute maht kokku vähemalt 20 000 m3; 4. vähemalt Diplomeeritud hüdrotehnika insener, tase 7 kutse; 5. eesti keele oskus vähemalt C1 (Euroopa Nõukogu keeleõppe raamdokumendi alusel) tasemel või emakeelena. 6. juhul, kui võtmeeksperdi puhul ei ole täidetud eesti keele oskuse nõue, peab pakkuja lisama vastava võtmeeksperdi CV-le pakkuja kinnituse, et on teadlik kohustusest tagada omal kulul pidevalt tõlke olemasolu suuliseks ja kirjalikuks suhtlemiseks vastava võtmeeksperdi ja muude isikute vahel. Tõlk peab olema kompetentne tehnilise teksti tõlkimisel. Nõutud dokument: Pakkuja esitab projekteerimistööde juhi vormikohase CV (Vorm 6) ning haridust tõendavad dokumendid. 10. Juhul, kui võtmeeksperdi tööandjaks on pakkumuses pakkujana, ühispakkujana või vormikohaselt fikseeritud alltöövõtjana mitteosalev isik, tuleb vastava võtmeeksperdi CV-le lisada tööandja vormikohane (Vorm 7) kinnitus võtmeeksperdi pakkumuses osalemise kohta. Nõutud dokument: Pakkuja esitab tööandja vormikohane (Vorm 7) kinnituse võtmeeksperdi pakkumuses osalemise kohta. 11. Pakkuja (vähemalt üks ühispakkuja) peab omama: 1. kvaliteedijuhtimissüsteemi projekteerimise ja ehitamise tegevusvaldkondades, mille vastavus standardile ISO9001 on sertifitseeritud (või samaväärset kvaliteedijuhtimissüsteemi) ja 2. keskkonnajuhtimissüsteemi projekteerimise ja ehitamise tegevusvaldkondades, mis vastab Euroopa Liidu keskkonnajuhtimis- ja auditeerimissüsteemile (The Eco-Management and Audit Scheme – EMAS) või mille vastavus standardile ISO14001 on sertifitseeritud (või samaväärset keskkonnajuhtimissüsteemi). Nõutud dokument: Pakkuja (ühispakkujad kui tervik) esitab eelnimetatud sertifikaatide koopiad, sertifitseerimata süsteemi korral tõendid süsteemi samaväärsuse kohta (sh süsteemi kirjeldus ja tõendid selle kasutuselevõtu kohta). 12. Juhul, kui pakkuja (ühispakkujad kui tervik) kasutab teise isiku (alltöövõtja) näitajaid oma tehnilise pädevuse kvalifitseerimise tingimustele vastavuse tõendamiseks (nt on eelnevas nõutud registreering või tegevusluba mitte pakkujal, vaid alltöövõtjal), tuleb iga sellise isiku kohta esitada selle isiku vormikohane kinnitus (Vorm 9) pakkumuses osalemise kohta koos vastava pädevuse ning isiku (alltöövõtja) poolt hankelepingu elluviimisel teostatavate tööde või osutatavate teenuste äranäitamisega. Lisaks peab pakkuja esitama alltöövõtjate nimekirja (Vorm 8). Nõutud dokument: Pakkuja esitab alltöövõtjate nimekirja (Vorm 8) ja teise isiku (alltöövõtja) vormikohase kinnituse (Vorm 9).
Hankemenetluse liik
Avatud hankemenetlus
Taotlejate piirarv, keda kutsutakse esitama pakkumusi või osalema
Pakkujate eeldatav minimaalne arv: 1Objektiivsed kriteeriumid piiratud arvu taotlejate valikuks: Hankija ei piira Taotlejate arvu, keda kutsutakse esitama pakkumusi.
Pakkujate arvu piiramine läbirääkimiste või võistleva dialoogi käigus
Kasutatakse mitmeetapilist hankemenetlust, et järk-järgult vähendada konkureerivate lahenduste või läbirääkimistel käsitletavate pakkumuste arvu: Ei
Hindamiskriteeriumid
Madalaim hind
Kasutatakse elektroonilist oksjonit
Ei
Sama hankelepingu objekti kohta on varem avaldatud teade
JahHanketeadeTeate registreerimisnumber riiklikus riigihangete registris: 172886 15.04.2016Teate number ELTs: 2016/S 077-135430 20.04.2016
Hankedokumentide saamise tingimused
Dokumendid on tasulised: EiRahaühik: Euro
Pakkumuste või taotluste esitamise tähtaeg
14.08.2017 10:00
Keel(ed), milles võib esitada pakkumuse või taotluse
ET
Minimaalne aeg, mille jooksul pakkuja peab pakkumuse jõus hoidma
päeva: 120
Pakkumuste avamise tingimused
Pakkumuste avamise aeg: 14.08.2017 10:00
TEAVE EUROOPA LIIDU VAHENDITE KOHTA
Hankeleping on seotud Euroopa Liidu vahenditest rahastatava projekti ja/või programmiga JahViide projekti(de)le ja/või programmi(de)le: Euroopa Liidu Ühtekuuluvusfondi perioodi 2014-2020 meede 7.2 tegevus 7.2.2
LISATEAVE
Hankes saavad osaleda isikud, kelle elu- või asukoht on Eestis, mõnes muus Euroopa Liidu liikmesriigis, muus Euroopa Majanduspiirkonna lepinguriigis või Maailma Kaubandusorganisatsiooni riigihankelepinguga (Government Procurement Agreement – GPA) ühinenud riigis.
Vaidlustuste läbivaatamise eest vastutav organ
Riigihangete vaidlustuskomisjon, Endla 13/Lõkke 5, Tallinn, 10122 Eesti (EE) Tel.: +372 6113713 Faks: +372 6113760 E-post: vako@fin.ee URL: http://www.fin.ee/riigihangete-poliitika
Vaidlustuste esitamise kohta teavet pakkuv asutus
Riigihangete vaidlustuskomisjon, Endla 13/Lõkke 5, Tallinn, 10122 Eesti (EE) Tel.: +372 6113713 Faks: +372 6113760 E-post: vako@fin.ee URL: http://www.fin.ee/riigihangete-poliitika
TEATE LÄHETMISE KUUPÄEV
20.07.2017
KAS RIIGIHANGET RAHASTATAKSE STRUKTUURITOETUSTEST
JahStruktuuritoetuste projektiväline identifitseerimise number: Projekt nr 2014-2020.7.02.16-0001
KAS RIIGIHANKEL RAKENDATAKSE KESKKONNASÄÄSTLIKKE NÕUDEID
Ei

Oppex helps organizations with a professional approach to public sector sales, to either grow their business locally or find new opportunities abroad. We are the largest source of public procurement data in Europe. We process and translate public tenders from over 1.000 local, national and international procurement portals and have acquired over 8 million tenders in our database.


Trusted By

KONE
NHS
3M
ABB