« Back to Search« Back to SearchSearch » Estonian Agricultural University teaching and administrative building in one of the manor Fr.R.Kreutzwaldi hall and auditorium complex design with special parts and special conditions for heritage conservation  Eesti Maaülikool - Aija Kosk

Estonian Agricultural University teaching and administrative building in one of the manor Fr.R.Kreutzwaldi hall and auditorium complex design with special parts and special conditions for heritage conservation

  Tartu Estonia — Eesti Maaülikool - Aija Kosk
Published April 17, 2017 — Deadline April 24, 2017 (2 years ago)
|
Notice type
Contract notice
The aim of public procurement is Fr. R. Kreutzwaldi 1 (Tartu, Estonia) hall complex design with special parts in full and the rest of the building's heating and electrical solving the entire volume of the building.

Full tender details available only for Oppex usersSign in

Fact Sheet

Hanke viitenumber
183595
Hanke nimetus
Eesti Maaülikooli õppe- ja haldushoone Fr.R.Kreutzwaldi 1 Mõisa saali ja auditooriumi kompleksi projekteerimine koos eriosadega ning muinsuskaitse eritingimuste koostamine
Kas riigihanke eeldatav maksumus on võrdne rahvusvahelise piirmääraga või ületab seda?
Ei
Kas teade saadetakse hankija soovil Euroopa Ühenduse Ametlike Väljaannete Talitusele?
Ei
NIMI, AADRESSID JA KONTAKTANDMED
Eesti Maaülikool, 74001086, Kreutzwaldi 1, Tartu, 51014 Eesti (EE) Kontaktisik: Aija Kosk Tel.: +372 7313665 E-post: aija.kosk@emu.ee URL: http://www.emu.ee(URL)Pakkumuste ja osalemistaotluste elektrooniline esitamine: (URL)vt eelmainitud kontaktandmed:vt eelmainitud kontaktandmed:vt eelmainitud kontaktandmed:
HANKIJA LIIK
Avalik-õiguslik juriidiline isik või riigi kontrolli all olev eraõiguslik juriidiline isik
HANKIJA PÕHITEGEVUS
Haridus
HANKELEPING SÕLMITAKSE TEISTE HANKIJATE NIMEL
Hankija teostab hanget teiste hankijate nimel Ei
Hankija poolt hankelepingule antud nimetus
Eesti Maaülikooli õppe- ja haldushoone Fr.R.Kreutzwaldi 1 Mõisa saali ja auditooriumi kompleksi projekteerimine koos eriosadega ning muinsuskaitse eritingimuste koostamine
Hankelepingu liik ja ehitustööde teostamise, asjade tarnimise või teenuste osutamise koht
12 - Arhitektuuriteenused; inseneriteenused ja integreeritud inseneriteenused; linnaplaneerimis- ja maastikuarhitektuuriteenused; nendega seotud teadus- ja tehnilise konsultatsiooni teenused; tehnilise katsetamise ja analüüsimise teenusedTeenuse osutamise koht: Objekti asukohta Fr.R.Kreutzwaldi 1, TartuNUTS kood: EE
Riigihange korraldatakse
Hankelepingu sõlmimiseksRahaühik: Euro
Hankelepingu või hanke lühikirjeldus
Riigihanke eesmärgiks on Fr. R. Kreutzwaldi 1 (Tartu) saalikompleksi projekteerimine koos eriosadega täies mahus ning ülejäänud hoone kütte ja elektriosa lahendamine terve hoone mahus.
Ühtne riigihangete klassifikatsioon (CPV)
71320000-7
Teave Maailma Kaubandusorganisatsiooni Riigihankelepingu (GPA) kohta
Ei
Hankeleping on jaotatud osadeks
Ei
Alternatiivsete pakkumuste lubatavus
Ei
Üldkogus või ulatus
Rahaühik: Euro
Täiendavate hangete võimalused
JahHankevõimaluste kirjeldus: Hankija jätab endale õiguse korraldada hankelepingu esemeks oleva teenusega otseselt seotud täiendavate teenuste tellimiseks väljakuulutamiseta läbirääkimistega hankemenetlus RHS § 28 lg 5 alusel. Juhul, kui esineb sellekohane vajadus ja RHS § 28 lg 5 sätestatud nõuded on täidetud, edastab hankija pakkujale, kellega on sõlmitud hankeleping, vajalike teenuste tehnilised nõuded koos ettepanekuga esitada pakkumus täiendava teenuse osutamiseks.
HANKELEPINGU VÕI DÜNAAMILISE HANKESÜSTEEMI KESTUS
Kestus kuudes: 5
Peamised rahastamis- ja maksetingimused ja/või viide neid reguleerivatele asjaomastele sätetele
Vastavalt hankedokumendi lisa 2 "Lepingu projekt".
Hankelepingu täitmisele kehtivad muud eritingimused
Ei
Pakkujate või taotlejate individuaalne seisund, sealhulgas kutse- või ettevõtlusregistrisse kuulumisega seotud nõuded (hankemenetlusest kõrvaldamise alused)
Kvalifitseerimise tingimustele vastavuse hindamiseks vajalikud andmed ja nende vorminõuded: 1. Ühispakkujad või ühistaotlejad nimetavad hankemenetlusega ning hankelepingu sõlmimise ja täitmisega seotud toimingute tegemiseks volitatud esindaja. Ühispakkujad või taotlejad esitavad nende esindajale antud volikirja vastavalt vormile 2. Lisatud nõutava dokumendi vorm: Vorm 2
Majanduslik- ja finantsseisund
Kvalifitseerimise tingimustele vastavuse hindamiseks vajalikud andmed ja nende vorminõuded: 1. Pakkuja kolme (3) viimase majandusaasta kogu majandustegevuse keskmine netokäive peab olema vähemalt 40 000 (nelikümmend tuhat) eurot aastas. Juhul, kui pakkuja on tegutsenud vähem, kui nimetatud kolm aastat, arvutatakse keskmine netokäive tegutsetud aja käibe keskmisena. Pakkuja esitab tõendi viimase kolme majandusaasta kogu majandustegevuse netokäivete kohta vormil 3. Lisatud nõutava dokumendi vorm: Vorm 3
Tehniline ja kutsealane pädevus
Kvalifitseerimise tingimustele vastavuse hindamiseks vajalikud andmed ja nende vorminõuded: 1. Pakkuja peab omama muinsuskaitse tegevusluba: uuringud, muinsuskaitse eritingimuste koostamine, konserveerimise ja restaureerimise projektide koostamine. Pakkuja lisab pakkumusse tegevusloa koopia. 2. Pakkuja peab olema seadusekohaselt registreeritud MTR-s või olemasolu korral asukohamaa analoogses registris: - ehituse valdkonna tegevusalal projekteerimine täpsema liigitusega 1) Arhitektuurne projekteerimine; 2) Konstruktsioonide projekteerimine; 3) Hoone- ja selle juurde kuuluva veevarustuse ja kanalisatsiooni projekteerimine; 4) Telekommunikatsiooni süsteemid ja –võrgud; 5) Hoone ja selle juurde kuuluva küttesüsteemi, sh katlasüsteemi, ventilatsioonisüsteemi ja jahutussüsteemi projekteermine; - valdkonna seadeldised, elektritööd tegevusala liigitus 1) Elektripaigaldise projekteerimine. Hankija kontrollib iseseisvalt Eestis asuva äriühingu registreeritust (tõendit esitama ei pea). Pakkuja, kelle asukohamaaks ei ole Eesti Vabariik, esitab tõendid selle kohta, et pakkuja omab vastavalt oma asukohamaa seadustele õigust tegutseda eelnimetatud valdkonnas (kui see on tema asukohamaal nõutav). Tõendiks loetakse pakkuja asukohamaa pädeva institutsiooni tõendit või vastava tegevusloa või registreeringu koopiat või asjakohasusel pakkuja kirjalikku kinnitust selle kohta, et pakkuja asukohamaal nimetatud nõuded ei kehti. Juhul, kui pakkuja kaasab hankelepingu täitmisele vastavaid erinõudeid täitvad alltöövõtjad, tuleb pakkumuse koosseisus esitada andmed erinõudeid täitvate alltöövõtjate ja vastavate töölõikude kohta.
Reserveeritud hankelepingud
Ei
Teenust võivad osutada ainult vastava kutseala esindajad
JahViide vastavale õigusaktile: Pakkuja peab omama muinsuskaitse tegevusluba: uuringud, muinsuskaitse eritingimuste koostamine, konserveerimise ja restaureerimise projektide koostamine.
Juriidilised isikud peavad esitama teenuse osutamise eest vastutava personali nimed ja kvalifikatsiooni
Ei
Hankemenetluse liik
Lihthange
Hindamiskriteeriumid
Madalaim hind
Kasutatakse elektroonilist oksjonit
Ei
Sama hankelepingu objekti kohta on varem avaldatud teade
Ei
Hankedokumentide saamise tingimused
Dokumendid on tasulised: EiRahaühik: Euro
Pakkumuste või taotluste esitamise tähtaeg
24.04.2017 11:00
Keel(ed), milles võib esitada pakkumuse või taotluse
ET
Minimaalne aeg, mille jooksul pakkuja peab pakkumuse jõus hoidma
päeva: 90
Pakkumuste avamise tingimused
Pakkumuste avamise aeg: 24.04.2017 11:00Volitatud isikud, kes võivad viibida lisaks pakkujatele pakkumuste avamise juures: Ei
TEGEMIST ON KORDUVA HANKEGA
Ei
TEAVE EUROOPA LIIDU VAHENDITE KOHTA
Hankeleping on seotud Euroopa Liidu vahenditest rahastatava projekti ja/või programmiga Ei
LISATEAVE
Vajadusel peab hankija kvalifitseerimise tingimustele vastavate pakkujatega esitatud pakkumuste üle läbirääkimisi. Hankija jätab endale õiguse läbi rääkida pakkumuses esitatud tingimuste, pakkumuse maksumuse ja hankelepingu täitmise tähtaja üle. Läbirääkimisi peetakse eelkõige elektrooniliselt. Pakkujad on kohustatud hankija küsimustele läbirääkimiste etapis vastama vähemalt kolme (3) tööpäeva jooksul. Vajadusel esitab hankija pakkujatele ettepaneku esitada uus täiendatud pakkumus. Täiendatud pakkumuse esitamiseks määrab hankija pakkujatele tähtaja, arvestades muuhulgas pakkujate ettepanekuid tähtaja seadmiseks.
Vaidlustuste läbivaatamise eest vastutav organ
Riigihangete vaidlustuskomisjon, Endla 13/Lõkke 5, Tallinn, 10122 Eesti (EE) Tel.: +372 6113713 Faks: +372 6113760 E-post: vako@fin.ee URL: http://www.fin.ee/riigihangete-poliitika
Vaidlustuste esitamise kohta teavet pakkuv asutus
Riigihangete vaidlustuskomisjon, Endla 13/Lõkke 5, Tallinn, 10122 Eesti (EE) Tel.: +372 6113713 Faks: +372 6113760 E-post: vako@fin.ee URL: http://www.fin.ee/riigihangete-poliitika
KAS RIIGIHANGET RAHASTATAKSE STRUKTUURITOETUSTEST
Ei
KAS RIIGIHANKEL RAKENDATAKSE KESKKONNASÄÄSTLIKKE NÕUDEID
Ei

Oppex helps organizations with a professional approach to public sector sales, to either grow their business locally or find new opportunities abroad. We are the largest source of public procurement data in Europe. We process and translate public tenders from over 1.000 local, national and international procurement portals and have acquired over 8 million tenders in our database.


Trusted By

KONE
NHS
3M
ABB