« Back to Search« Back to SearchSearch » 100 EV's execution environment  Riigikantselei - URMAS AAVASALU

100 EV's execution environment

  Tallinn Estonia — Riigikantselei - URMAS AAVASALU
Published October 14, 2014 — Deadline October 27, 2014 (4 years ago)
|
Notice type
Contract notice
The object of the contract is 100 EV's environment. Object of the contract includes, inter alia, a web content management software development environment, analysis, documentation, drafting, project management and contracting advice.

Full tender details available only for Oppex usersSign in

Fact Sheet

Teate avaldamise kuupäev
14.10.2014
Hanke viitenumber
156517
Hanke nimetus
EV 100 veebikeskkonna teostus
Kas riigihanke eeldatav maksumus on võrdne rahvusvahelise piirmääraga või ületab seda?
Ei
Kas teade saadetakse hankija soovil Euroopa Ühenduse Ametlike Väljaannete Talitusele?
Ei
NIMI, AADRESSID JA KONTAKTANDMED
Riigikantselei, 70004809, Rahukohtu 3, Tallinn, 15161 Eesti (EE) Kontaktisik: URMAS AAVASALU Tel.: +372 58609539 E-post: urmas.aavasalu@riigikantselei.ee URL: http://www.riigikantselei.ee(URL)Pakkumuste ja osalemistaotluste elektrooniline esitamine: (URL)vt eelmainitud kontaktandmed:vt eelmainitud kontaktandmed:vt eelmainitud kontaktandmed:
HANKIJA LIIK
Riigiasutus või valitsusasutus
HANKIJA PÕHITEGEVUS
Üldised avalikud teenused
HANKELEPING SÕLMITAKSE TEISTE HANKIJATE NIMEL
Hankija teostab hanget teiste hankijate nimel Ei
Hankija poolt hankelepingule antud nimetus
EV 100 veebikeskkonna teostus
Hankelepingu liik ja ehitustööde teostamise, asjade tarnimise või teenuste osutamise koht
7 - Arvutiteenused ja nendega seotud teenusedTeenuse osutamise koht: TallinnNUTS kood: EE
Riigihange korraldatakse
Hankelepingu sõlmimiseksRahaühik: Euro
Hankelepingu või hanke lühikirjeldus
Hankelepingu esemeks on EV 100 veebikeskkonna loomine. Hankelepingu ese sisaldab muuhulgas veebikeskkonna sisuhaldustarkvara arendustööd, analüüsi, dokumentatsiooni koostamist, projektijuhtimist ja hankija nõustamist.
Ühtne riigihangete klassifikatsioon (CPV)
72200000-7
Teave Maailma Kaubandusorganisatsiooni Riigihankelepingu (GPA) kohta
Ei
Hankeleping on jaotatud osadeks
Ei
Alternatiivsete pakkumuste lubatavus
Ei
Üldkogus või ulatus
Rahaühik: Euro
HANKELEPINGU VÕI DÜNAAMILISE HANKESÜSTEEMI KESTUS
Kestus kuudes: 12
Pakkujate või taotlejate individuaalne seisund, sealhulgas kutse- või ettevõtlusregistrisse kuulumisega seotud nõuded (hankemenetlusest kõrvaldamise alused)
Kvalifitseerimise tingimustele vastavuse hindamiseks vajalikud andmed ja nende vorminõuded: 1. Hankija ei sõlmi hankelepingut isikuga ja kõrvaldab hankemenetlusest pakkuja või taotleja: 1) keda on või kelle seaduslikku esindajat on kriminaal- või väärteomenetluses karistatud kuritegeliku ühenduse organiseerimise või sinna kuulumise eest või riigihangete nõuete rikkumise või kelmuse või ametialaste või rahapesualaste või maksualaste süütegude toimepanemise eest ja kelle karistusandmed ei ole karistusregistrist karistusregistri seaduse kohaselt kustutatud või karistus on tema elu või asukohariigi õigusaktide alusel kehtiv; 2) kes on pankrotis või likvideerimisel, kelle äritegevus on peatatud või kes on muus sellesarnases seisukorras tema asukohamaa seaduse kohaselt; 3) kelle suhtes on algatatud sundlikvideerimine või muu sellesarnane menetlus tema asukohamaa seaduse kohaselt. 2. Hankija ei sõlmi hankelepingut isikuga ja kõrvaldab hankemenetlusest pakkuja või taotleja, kellel on õigusaktidest tulenevate riiklike või tema elu- või asukoha kohalike maksude või sotsiaalkindlustuse maksete võlg või tähtpäevaks tasumata jäetud maksusummalt arvestatud intress (edaspidi maksuvõlg) hankemenetluse algamise päeva seisuga või maksuvõla tasumine on ajatatud pikemaks perioodiks kui kuus kuud arvates hankemenetluse algamise päevast, välja arvatud juhul, kui maksuvõla tasumise ajatamine on täies ulatuses tagatud. Riiklike või elu- või asukoha kohalike maksude võlaks loetakse pakkuja või taotleja poolt tähtpäevaks tasumata riiklike või elu või asukoha kohalike maksude ja tähtpäevaks tasumata jäetud maksusummalt arvestatud intressi võlga, mis ületab 100 EUR. Pakkuja või taotleja esitab oma asukohariigi vastava pädevusega ametiasutuse tõendi riigihangete seaduse § 38 lõike 1 punktis 4 nimetatud asjaolude puudumise kohta, kui neid andmeid ei ole hankijal võimalik kontrollida andmekogus olevate avalike andmete põhjal. Kui pakkuja või taotleja asukohariigi vastava pädevusega ametiasutus ei väljasta tõendit riigihangete seaduse § 38 lõike 1 punktis 4 nimetatud asjaolude puudumise kohta, esitab pakkuja või taotleja selle ametiasutuse tõendi maksuvõlgade puudumise kohta. 3. Ühispakkujad või ühistaotlejad nimetavad hankemenetlusega ning hankelepingu sõlmimise ja täitmisega seotud toimingute tegemiseks volitatud esindaja. Ühispakkujad või taotlejad esitavad nende esindajale antud volikirja. Lisatud nõutava dokumendi vorm: vorm II - volikiri ühispakkuja esindamiseks
Majanduslik- ja finantsseisund
Kvalifitseerimise tingimustele vastavuse hindamiseks vajalikud andmed ja nende vorminõuded: 1. Pakkuja viimase kahe majandusaasta hanke valdkonna projektide arendustegevuse käive on olnud kokku vähemalt 45 000 (nelikümmend viis tuhat) eurot. Pakkuja kinnitab vastavust HD vorm I – vastavustingimused ja esitab tõendamiseks viimase kahe majandusaasta auditeeritud aruannetest nimetatud andmeid sisaldavad väljavõtted (sh bilanss, tegevusaruanne ja kasumiaruanne). Lisatud nõutava dokumendi vorm: vorm I - vastavustingimused
Tehniline ja kutsealane pädevus
Kvalifitseerimise tingimustele vastavuse hindamiseks vajalikud andmed ja nende vorminõuded: 1. Pakkuja peab olema tegutsenud infosüsteemide arenduse valdkonnas vähemalt 2 (kahel) viimasel järjestikkusel aastal, pakkuja kinnitab vastavust HD vorm I – vastavustingimused. 2. Pakkuja esitab HD vorm V - pakkuja varasem kogemus ülevaate vähemalt kolmest teostatud hankeobjektile samaväärsest arendusprojektist või tegevusest, mis kinnitavad pakkuja kogemust ja pädevust täita edukalt hankija esitatud nõuded vastavalt vormile. Lisatud nõutava dokumendi vorm: vorm V- pakkuja varasem kogemus 3. Pakkujal peab olema teenuse osutamiseks vajalik tööjõud ja pakkuja tagab meeskonna koosseisu vähemalt projektijuhtimise, analüütiku ja arendaja kompetentside ulatuses. Üks projektimeeskonna liige võib samaaegselt täita mitut rolli eeldusel, et tal on olemas nõutud kompetents. Projektimeeskonda peab kuuluma: 1) Projektijuht, kellel on vähemalt 3 aastane IT projektide juhtimise kogemus ja kes valdab eesti keelt vähemalt C1 tasemel. 2) Analüütik, kellel on vähemalt 3 aastane IT süsteemianalüüsi teostamise kogemus. 3) Arendaja, kellel on vähemalt 3 aastane pakkumuse aluseks oleva platvormi arenduskogemus. 4. Pakkuja esitab hanke täitmisega seotud meeskonnaliikmete poolt digitaalselt allkirjastatud kinnituskirja, meeskonnaliikmete poolt osaletud hanke valdkonna projektide ja nende lepingu maksumuse ja töötundide nimekirja vastavalt HD vorm IV - pakkuja meeskond ning lisab pakkumusele meeskonnaliikmete CV-d. Lisatud nõutava dokumendi vorm: vorm IV- pakkuja meeskond
Teenust võivad osutada ainult vastava kutseala esindajad
Ei
Juriidilised isikud peavad esitama teenuse osutamise eest vastutava personali nimed ja kvalifikatsiooni
Jah
Hankemenetluse liik
Lihthange
Hindamiskriteeriumid
Majanduslikult soodsaim pakkumuslähtudes alljärgnevatest pakkumuste hindamise kriteeriumidestKirjeldus: Kogumaksumus (hind eurodes käibemaksuga) Osakaal: 60 Kirjeldus: Hankelepingu täitmise aeg (päevades) Osakaal: 40
Kasutatakse elektroonilist oksjonit
Ei
Sama hankelepingu objekti kohta on varem avaldatud teade
Ei
Hankedokumentide saamise tingimused
Dokumendid on tasulised: EiRahaühik: Euro
Pakkumuste või taotluste esitamise tähtaeg
27.10.2014 09:00
Keel(ed), milles võib esitada pakkumuse või taotluse
ET
Pakkumuste avamise tingimused
Pakkumuste avamise aeg: 27.10.2014 09:00
TEAVE EUROOPA LIIDU VAHENDITE KOHTA
Hankeleping on seotud Euroopa Liidu vahenditest rahastatava projekti ja/või programmiga Ei
Vaidlustuste läbivaatamise eest vastutav organ
Riigihangete Vaidlustuskomisjon, Suur-Ameerika 1, Tallinn, 15006 Eesti (EE) Tel.: +372 6113711 Faks: +372 6113760 E-post: vako@fin.ee URL:
Vaidlustuste esitamise kohta teavet pakkuv asutus
Riigihangete Vaidlustuskomisjon, Suur-Ameerika 1, Tallinn, 15006 Eesti (EE) Tel.: +372 6113711 Faks: +372 6113760 E-post: vako@fin.ee URL:
KAS RIIGIHANGET RAHASTATAKSE STRUKTUURITOETUSTEST
Ei
KAS RIIGIHANKEL RAKENDATAKSE KESKKONNASÄÄSTLIKKE NÕUDEID
Ei

Oppex helps organizations with a professional approach to public sector sales, to either grow their business locally or find new opportunities abroad. We are the largest source of public procurement data in Europe. We process and translate public tenders from over 1.000 local, national and international procurement portals and have acquired over 8 million tenders in our database.


Trusted By

KONE
NHS
3M
ABB