« Back to Search« Back to SearchSearch » Tartu County in the field of ship Väänikvere village located 16 Jõeääre a property disposal of waste materials  Maa-amet - Kadi Adson

Tartu County in the field of ship Väänikvere village located 16 Jõeääre a property disposal of waste materials

  Tallinn Estonia — Maa-amet - Kadi Adson
Published April 23, 2015 — Deadline May 6, 2015 (4 years ago)
|
Notice type
Contract notice
Procurement subject to the Ministry of the Environment governance to Tartu County Vessel field Väänikvere village located Jõeääre 16 (cadastral 38301: 002: 0306), a property and the surrounding area Annex 2 of the position indicated in the plan areas of waste (including municipal waste, old tires, old refrigerators, glass, etc.) Liquidation and Disposal

Full tender details available only for Oppex usersSign in

Fact Sheet

Hanke viitenumber
162457
Hanke nimetus
Tartu maakonnas Laeva vallas Väänikvere külas asuvalt Jõeääre 16 kinnistult jäätmete likvideerimine
Kas riigihanke eeldatav maksumus on võrdne rahvusvahelise piirmääraga või ületab seda?
Ei
Kas teade saadetakse hankija soovil Euroopa Ühenduse Ametlike Väljaannete Talitusele?
Ei
NIMI, AADRESSID JA KONTAKTANDMED
Maa-amet, 70003098, Mustamäe tee 51, Tallinn, 10621 Eesti (EE) Kontaktisik: Kadi Adson Tel.: +372 6750816 E-post: kadi.adson@maaamet.ee URL: http://www.maaamet.ee Hankijaprofiili aadress: http://www.maaamet.ee(URL)Pakkumuste ja osalemistaotluste elektrooniline esitamine: (URL)vt eelmainitud kontaktandmed:vt eelmainitud kontaktandmed:vt eelmainitud kontaktandmed:
HANKIJA LIIK
Riigiasutus või valitsusasutus
HANKIJA PÕHITEGEVUS
Keskkond Elamu- ja kommunaalmajandus Üldised avalikud teenused maakorraldus
HANKELEPING SÕLMITAKSE TEISTE HANKIJATE NIMEL
Hankija teostab hanget teiste hankijate nimel Ei
Hankija poolt hankelepingule antud nimetus
Tartu maakonnas Laeva vallas Väänikvere külas asuvalt Jõeääre 16 kinnistult jäätmete likvideerimine
Hankelepingu liik ja ehitustööde teostamise, asjade tarnimise või teenuste osutamise koht
27 - Muud teenusedTeenuse osutamise koht: Tartu maakond, Laeva valdNUTS kood: EE
Riigihange korraldatakse
Hankelepingu sõlmimiseksRahaühik: Euro
Hankelepingu või hanke lühikirjeldus
Hanke objektiks on Keskkonnaministeeriumi valitsemisel olevalt Tartu maakonnas Laeva vallas Väänikvere külas asuvalt Jõeääre 16 (katastritunnusega 38301:002:0306) kinnistult ja sellega piirnevalt alalt Lisas 2 oleval asendiplaanil näidatud aladelt jäätmete (sh olmejäätmed, vanarehvid, vanad külmikud, klaas jms) likvideerimine ja utiliseerimine
Ühtne riigihangete klassifikatsioon (CPV)
77314000-4
Teave Maailma Kaubandusorganisatsiooni Riigihankelepingu (GPA) kohta
Ei
Hankeleping on jaotatud osadeks
Ei
Alternatiivsete pakkumuste lubatavus
Ei
Üldkogus või ulatus
Maksumuse vahemik alates: 600Maksumuse vahemik kuni: 1000Rahaühik: Euro
HANKELEPINGU VÕI DÜNAAMILISE HANKESÜSTEEMI KESTUS
Kestus päevades: 14
Pakkujate või taotlejate individuaalne seisund, sealhulgas kutse- või ettevõtlusregistrisse kuulumisega seotud nõuded (hankemenetlusest kõrvaldamise alused)
Kvalifitseerimise tingimustele vastavuse hindamiseks vajalikud andmed ja nende vorminõuded: 1. Hankija ei sõlmi hankelepingut isikuga ja kõrvaldab hankemenetlusest pakkuja, kellel on õigusaktidest tulenevate riiklike või sotsiaalkindlustuse maksete võlg või tähtpäevaks tasumata jäetud maksusummalt arvestatud intress (edaspidi maksuvõlg) hankemenetluse algamise päeva seisuga või maksuvõla tasumine on ajatatud pikemaks perioodiks kui kuus kuud arvates hankemenetluse algamise päevast, välja arvatud juhul, kui maksuvõla tasumise ajatamine on täies ulatuses tagatud. Riiklike maksude võlaks loetakse pakkuja poolt tähtpäevaks tasumata riiklike maksude ja tähtpäevaks tasumata jäetud maksusummalt arvestatud intressi võlga, mis ületab 100 EUR. Pakkuja esitab oma asukohariigi vastava pädevusega ametiasutuse tõendi riigihangete seaduse § 38 lõike 1 punktis 4 nimetatud asjaolude puudumise kohta, kui neid andmeid ei ole hankijal võimalik kontrollida andmekogus olevate avalike andmete põhjal. Kui pakkuja asukohariigi vastava pädevusega ametiasutus ei väljasta tõendit riigihangete seaduse § 38 lõike 1 punktis 4 nimetatud asjaolude puudumise kohta, esitab pakkuja või taotleja selle ametiasutuse tõendi maksuvõlgade puudumise kohta. Eestis registreeritud pakkuja puhul kontrollib hankija riiklike maksude tasumist iseseisvalt läbi riigihangete registri, kohalike maksude tasumist tõendava dokumendi peab pakkuja esitama hanketeate avaldamise päeva seisuga. Välisriigis registreeritud pakkuja puhul tuleb esitada nii riiklike maksude tasumist tõendav dokument hanketeate avaldamise päeva seisuga. 2. Hankija ei sõlmi hankelepingut isikuga ja kõrvaldab hankemenetlusest pakkuja: 1) keda on või kelle seaduslikku esindajat on kriminaal- või väärteomenetluses karistatud kuritegeliku ühenduse organiseerimise või sinna kuulumise eest või riigihangete nõuete rikkumise või kelmuse või ametialaste või rahapesualaste või maksualaste süütegude toimepanemise eest ja kelle karistusandmed ei ole karistusregistrist karistusregistri seaduse kohaselt kustutatud või karistus on tema eluvõi asukohariigi õigusaktide alusel kehtiv; 2) kes on pankrotis või likvideerimisel, kelle äritegevus on peatatud või kes on muus sellesarnases seisukorras tema asukohamaa seaduse kohaselt; 3) kelle suhtes on algatatud sundlikvideerimine või muu sellesarnane menetlus tema asukohamaa seaduse kohaselt. Pakkuja esitab kirjaliku kinnituse vastavate asjaolude puudumise kohta.
Teenust võivad osutada ainult vastava kutseala esindajad
Ei
Juriidilised isikud peavad esitama teenuse osutamise eest vastutava personali nimed ja kvalifikatsiooni
Ei
Hankemenetluse liik
Lihthange
Hindamiskriteeriumid
Madalaim hind
Kasutatakse elektroonilist oksjonit
Ei
Sama hankelepingu objekti kohta on varem avaldatud teade
Ei
Hankedokumentide saamise tingimused
Dokumendid on tasulised: EiRahaühik: Euro
Pakkumuste või taotluste esitamise tähtaeg
06.05.2015 10:00
Keel(ed), milles võib esitada pakkumuse või taotluse
ET
Minimaalne aeg, mille jooksul pakkuja peab pakkumuse jõus hoidma
päeva: 30
Pakkumuste avamise tingimused
Pakkumuste avamise aeg: 06.05.2015 10:00
TEAVE EUROOPA LIIDU VAHENDITE KOHTA
Hankeleping on seotud Euroopa Liidu vahenditest rahastatava projekti ja/või programmiga Ei
LISATEAVE
Hankijal on õigus pidada pakkujatega läbirääkimisi eesmärgiga leida hankija jaoks sobivam hanke tulemus. Läbirääkimisi võib pidada pärast pakkumuste esitamist ja see toimub elektrooniliselt teabevahetuse lehe kaudu küsimuste-vastuste vormis. Pakkujad on kohustatud nõutava teabe hankijale esitama 3 tööpäeva jooksul vastava nõude saamisest arvates (RHS § 56 lg 3). Läbirääkimised on konfidentsiaalsed. Läbirääkimised võivad hõlmata kõiki tehnilise kirjelduse aspekte, hanke tähtaegasid, mahtu ja samuti ka pakkumuse maksumust.
Vaidlustuste läbivaatamise eest vastutav organ
Riigihangete vaidlustuskomisjon, Endla 13/Lõkke 5, Tallinn, 10122 Eesti (EE) Tel.: +372 6113711 Faks: +372 6113760 E-post: vako@fin.ee URL: http://www.fin.ee/riigihangete-poliitika
Vaidlustuste esitamise kohta teavet pakkuv asutus
Riigihangete vaidlustuskomisjon, Endla 13/Lõkke 5, Tallinn, 10122 Eesti (EE) Tel.: +372 6113711 Faks: +372 6113760 E-post: vako@fin.ee URL: http://www.fin.ee/riigihangete-poliitika
KAS RIIGIHANGET RAHASTATAKSE STRUKTUURITOETUSTEST
Ei
KAS RIIGIHANKEL RAKENDATAKSE KESKKONNASÄÄSTLIKKE NÕUDEID
Ei

Oppex helps organizations with a professional approach to public sector sales, to either grow their business locally or find new opportunities abroad. We are the largest source of public procurement data in Europe. We process and translate public tenders from over 1.000 local, national and international procurement portals and have acquired over 8 million tenders in our database.


Trusted By

KONE
NHS
3M
ABB