« Back to Search« Back to SearchSearch » Maintenance services  Kohtla Vallavalitsus - HILLAR RAAG

Maintenance services

  Järve Estonia — Kohtla Vallavalitsus - HILLAR RAAG
Published December 7, 2015 — Deadline December 14, 2015 (3 years ago)
|
Notice type
Contract notice
The Contractor must perform the following maintenance work 01/01/2016 until 31/12/2016, and ensure the continuous maintenance of a list of the areas: the lake lake mansion alley asendiplaaanil Annex 1, the park and the lake village municipal crop harvest with the leaves and the suction position riisumisega background Add 2 villages in the municipality waste (4 pcs ) and the packaging containers (10) and papers around the management of cleaning and cleaning of containers and their surroundings, casual (cleaning, garbage removal, snow käsitis, bus stops, etc.), occasional cargo transport service.

Full tender details available only for Oppex usersSign in

Fact Sheet

Hanke viitenumber
169676
Hanke nimetus
Hooldusteenuse osutamine
Kas riigihanke eeldatav maksumus on võrdne rahvusvahelise piirmääraga või ületab seda?
Ei
Kas teade saadetakse hankija soovil Euroopa Ühenduse Ametlike Väljaannete Talitusele?
Ei
NIMI, AADRESSID JA KONTAKTANDMED
Kohtla Vallavalitsus, 75004033, Järve küla 2-10, Järve, 30331 Eesti (EE) Kontaktisik: HILLAR RAAG Tel.: +372 3373348 Faks: +372 3373389 E-post: hillar.raag@kohtlavv.ee(URL)Pakkumuste ja osalemistaotluste elektrooniline esitamine: (URL)vt eelmainitud kontaktandmed:vt eelmainitud kontaktandmed:vt eelmainitud kontaktandmed:
HANKIJA LIIK
Kohaliku omavalitsuse üksus
HANKIJA PÕHITEGEVUS
Üldised avalikud teenused Elamu- ja kommunaalmajandus
HANKELEPING SÕLMITAKSE TEISTE HANKIJATE NIMEL
Hankija teostab hanget teiste hankijate nimel Ei
Hankija poolt hankelepingule antud nimetus
Hooldusteenuse osutamine
Hankelepingu liik ja ehitustööde teostamise, asjade tarnimise või teenuste osutamise koht
16 - Reovee- ja jäätmekäitlusteenused, kanalisatsiooni- jms teenusedTeenuse osutamise koht: Kohtla valdNUTS kood: EE
Riigihange korraldatakse
Raamlepingu sõlmimiseks
Teave raamlepingu kohta
Raamleping ühe pakkujagaRaamlepingu kestus kuud: 12Eeldatav maksumus ilma käibemaksuta: 6500Rahaühik: Euro
Hankelepingu või hanke lühikirjeldus
Töövõtjal tuleb teostada 01.01.2016 kuni 31.12.2016 alljärgnevad hooldustööd ning tagada nimistus toodud piirkondades pidev korrashoid: Järve Järve mõisa allee asendiplaaanil lisa 1 , pargi koristus ja Järve küla munitsipaalmaa koristus koos lehtede riisumisega ja äraveoga asendiplaanil Lisa 2, valla külade jäätmemajade ( 4 tk) ja pakendikonteinerite (10) tk haldamine ja ümbruse koristamine ja konteinerite ja nende ümbruse koristamine, juhutöö ( koristus, prügi koristus, käsitis lume koristus, bussipeatused j.n.e), juhuveoste transpordi teenus.
Ühtne riigihangete klassifikatsioon (CPV)
90500000-2, 90620000-9
Teave Maailma Kaubandusorganisatsiooni Riigihankelepingu (GPA) kohta
Ei
Hankeleping on jaotatud osadeks
Ei
Alternatiivsete pakkumuste lubatavus
Ei
Üldkogus või ulatus
Eeldatav maksumus ilma käibemaksuta: 6500Rahaühik: Euro
HANKELEPINGU VÕI DÜNAAMILISE HANKESÜSTEEMI KESTUS
Kestus kuudes: 12
Peamised rahastamis- ja maksetingimused ja/või viide neid reguleerivatele asjaomastele sätetele
Kohtla valla eelarvest. Tellija tasub Töövõtjale teostatud tööde eest esitatud arve alusel 14 kalendripäeva jooksul. Tööde üleandmise-Vastuvõtmise akti allkirjastamisest esitatud arve alusel.
Pakkujate või taotlejate individuaalne seisund, sealhulgas kutse- või ettevõtlusregistrisse kuulumisega seotud nõuded (hankemenetlusest kõrvaldamise alused)
Kvalifitseerimise tingimustele vastavuse hindamiseks vajalikud andmed ja nende vorminõuded: 1. Hankija ei sõlmi hankelepingut isikuga ja kõrvaldab hankemenetlusest pakkuja või taotleja: 1) keda on või kelle seaduslikku esindajat on kriminaal- või väärteomenetluses karistatud kuritegeliku ühenduse organiseerimise või sinna kuulumise eest või riigihangete nõuete rikkumise või kelmuse või ametialaste või rahapesualaste või maksualaste süütegude toimepanemise eest ja kelle karistusandmed ei ole karistusregistrist karistusregistri seaduse kohaselt kustutatud või karistus on tema elu- või asukohariigi õigusaktide alusel kehtiv; 2) keda või kelle seaduslikku esindajat on karistatud karistusseadustiku §-de 133–133.3, § 175 või 260.1 alusel ja kelle karistusandmed ei ole karistusregistrist karistusregistri seaduse kohaselt kustutatud, välja arvatud juhul, kui hankelepingu eeldatav maksumus on väiksem kui rahvusvaheline piirmäär või kui hankemenetlus viiakse läbi võrgustikega seotud valdkonnas või kaitse- ja julgeolekuvaldkonnas; 3) kes on pankrotis või likvideerimisel, kelle äritegevus on peatatud või kes on muus sellesarnases seisukorras tema asukohamaa seaduse kohaselt; 4) kelle suhtes on algatatud sundlikvideerimine või muu sellesarnane menetlus tema asukohamaa seaduse kohaselt. Pakkuja või taotleja esitab kirjaliku kinnituse vastavate asjaolude puudumise kohta. Lisatud nõutava dokumendi vorm: Kinnitus 2. Hankija ei sõlmi hankelepingut isikuga ja kõrvaldab hankemenetlusest pakkuja või taotleja, kellel on õigusaktidest tulenevate riiklike maksude või sotsiaalkindlustuse maksete võlg või tähtpäevaks tasumata jäetud maksusummalt arvestatud intress (edaspidi maksuvõlg) hankemenetluse algamise päeva seisuga või maksuvõla tasumine on ajatatud pikemaks perioodiks kui kuus kuud arvates hankemenetluse algamise päevast, välja arvatud juhul, kui maksuvõla tasumise ajatamine on täies ulatuses tagatud.
Teenust võivad osutada ainult vastava kutseala esindajad
Ei
Juriidilised isikud peavad esitama teenuse osutamise eest vastutava personali nimed ja kvalifikatsiooni
Ei
Hankemenetluse liik
Lihthange
Hindamiskriteeriumid
Madalaim hind
Kasutatakse elektroonilist oksjonit
Ei
Sama hankelepingu objekti kohta on varem avaldatud teade
Ei
Hankedokumentide saamise tingimused
Hankedokumentide taotlemise või nendele u tähtpäev (viimane päev): 14.12.2015 10:00Dokumendid on tasulised: EiRahaühik: Euro
Pakkumuste või taotluste esitamise tähtaeg
14.12.2015 11:00
Keel(ed), milles võib esitada pakkumuse või taotluse
ET
Minimaalne aeg, mille jooksul pakkuja peab pakkumuse jõus hoidma
päeva: 60
Pakkumuste avamise tingimused
Pakkumuste avamise aeg: 14.12.2015 11:00Volitatud isikud, kes võivad viibida lisaks pakkujatele pakkumuste avamise juures: Ei
TEGEMIST ON KORDUVA HANKEGA
Ei
TEAVE EUROOPA LIIDU VAHENDITE KOHTA
Hankeleping on seotud Euroopa Liidu vahenditest rahastatava projekti ja/või programmiga Ei
Vaidlustuste läbivaatamise eest vastutav organ
Riigihangete vaidlustuskomisjon, Endla 13/Lõkke 5, Tallinn, 10122 Eesti (EE) Tel.: +372 6113711 Faks: +372 6113760 E-post: vako@fin.ee URL: http://www.fin.ee/riigihangete-poliitika
Vaidlustuste esitamise kohta teavet pakkuv asutus
Riigihangete vaidlustuskomisjon, Endla 13/Lõkke 5, Tallinn, 10122 Eesti (EE) Tel.: +372 6113711 Faks: +372 6113760 E-post: vako@fin.ee URL: http://www.fin.ee/riigihangete-poliitika
KAS RIIGIHANGET RAHASTATAKSE STRUKTUURITOETUSTEST
Ei
KAS RIIGIHANKEL RAKENDATAKSE KESKKONNASÄÄSTLIKKE NÕUDEID
Ei

Oppex helps organizations with a professional approach to public sector sales, to either grow their business locally or find new opportunities abroad. We are the largest source of public procurement data in Europe. We process and translate public tenders from over 1.000 local, national and international procurement portals and have acquired over 8 million tenders in our database.


Trusted By

KONE
NHS
3M
ABB