« Back to Search« Back to SearchSearch » Estonian Manor Schools web environment.  Eesti Arhitektuurimuuseum - PILLE EPNER

Estonian Manor Schools web environment.

  Tallinn Estonia — Eesti Arhitektuurimuuseum - PILLE EPNER
Published April 8, 2015 — Deadline April 9, 2015 (4 years ago)
|
Notice type
Contract notice
Estonian Manor Schools web environment.

Full tender details available only for Oppex usersSign in

Fact Sheet

Teate avaldamise kuupäev
08.04.2015
Hanke viitenumber
160818
Hanke nimetus
Eesti mõisakoolide veebikeskkonna loomine
Kas riigihanke eeldatav maksumus on võrdne rahvusvahelise piirmääraga või ületab seda?
Ei
Kas teade saadetakse hankija soovil Euroopa Ühenduse Ametlike Väljaannete Talitusele?
Ei
NIMI, AADRESSID JA KONTAKTANDMED
Eesti Arhitektuurimuuseum, 70004560, Ahtri 2, Tallinn, 10151 Eesti (EE) Kontaktisik: PILLE EPNER Tel.: +372 55542824 E-post: pille@arhitektuurimuuseum.ee URL: http://www.arhitektuurimuuseum.ee(URL)Pakkumuste ja osalemistaotluste elektrooniline esitamine: (URL)vt eelmainitud kontaktandmed:vt eelmainitud kontaktandmed:vt eelmainitud kontaktandmed:
HANKIJA LIIK
Valitsusasutuse hallatav riigiasutus
HANKIJA PÕHITEGEVUS
Vaba aeg, kultuur ja religioon
HANKELEPING SÕLMITAKSE TEISTE HANKIJATE NIMEL
Hankija teostab hanget teiste hankijate nimel Ei
Hankija poolt hankelepingule antud nimetus
Eesti mõisakoolide veebikeskkonna loomine
Hankelepingu liik ja ehitustööde teostamise, asjade tarnimise või teenuste osutamise koht
7 - Arvutiteenused ja nendega seotud teenusedTeenuse osutamise koht: EestiNUTS kood: EE
Riigihange korraldatakse
Hankelepingu sõlmimiseksRahaühik: Euro
Hankelepingu või hanke lühikirjeldus
Eesti mõisakoolide veebikeskkonna loomine.
Ühtne riigihangete klassifikatsioon (CPV)
72421000-7
Teave Maailma Kaubandusorganisatsiooni Riigihankelepingu (GPA) kohta
Ei
Hankeleping on jaotatud osadeks
Ei
Alternatiivsete pakkumuste lubatavus
Ei
Üldkogus või ulatus
Rahaühik: Euro
HANKELEPINGU VÕI DÜNAAMILISE HANKESÜSTEEMI KESTUS
Kestus kuudes: 8
Pakkujate või taotlejate individuaalne seisund, sealhulgas kutse- või ettevõtlusregistrisse kuulumisega seotud nõuded (hankemenetlusest kõrvaldamise alused)
Kvalifitseerimise tingimustele vastavuse hindamiseks vajalikud andmed ja nende vorminõuded: 1. Hankija kõrvaldab lihthankest pakkuja, keda on või kelle seaduslikku esindajat on kriminaal- või väärteomenetluses karistatud kuritegeliku ühenduse organiseerimise või sinna kuulumise eest või riigihangete nõuete rikkumise või kelmuse või ametialaste või rahapesualaste või maksualaste süütegude toimepanemise eest ja kelle karistusandmed ei ole karistusregistrist karistusregistri seaduse kohaselt kustutatud või karistus on tema elu- või asukohariigi õigusaktide alusel kehtiv. Hankija kõrvaldab lihthankest pakkuja, kes on pankrotis või likvideerimisel, kelle äritegevus on peatatud või kes on muus sellesarnases seisukorras tema asukohamaa seaduse kohaselt, välja arvatud asjade ostmisel käesoleva seaduse § 28 lõike 4 punktis 4 sätestatud juhul ja tingimustel. Hankija kõrvaldab lihthankest pakkuja, kelle suhtes on algatatud sundlikvideerimine või muu sellesarnane menetlus tema asukohamaa seaduse kohaselt. Hankija kõrvaldab lihthankest pakkuja, kellel on õigusaktidest tulenevate riiklike või tema elu- või asukoha kohalike maksude või sotsiaalkindlustuse maksete võlg või tähtpäevaks tasumata jäetud maksusummalt arvestatud intress (edaspidi maksuvõlg) hankemenetluse algamise päeva seisuga või maksuvõla tasumine on ajatatud pikemaks perioodiks kui kuus kuud arvates hankemenetluse algamise päevast, välja arvatud juhul, kui maksuvõla tasumise ajatamine on täies ulatuses tagatud. Riiklike või elu- või asukoha kohalike maksude võlaks loetakse pakkuja poolt tähtpäevaks tasumata riiklike või elu- või asukoha kohalike maksude ja tähtpäevaks tasumata jäetud maksusummalt arvestatud intressi võlga, mis ületab 100 eurot. Pakkuja esitab kirjaliku kinnituse punktides kõrvaldamise aluste puudumise kohta. 2. Hankija ei sõlmi hankelepingut isikuga ja kõrvaldab hankemenetlusest pakkuja või taotleja, kellel on õigusaktidest tulenevate riiklike või tema elu- või asukoha kohalike maksude või sotsiaalkindlustuse maksete võlg või tähtpäevaks tasumata jäetud maksusummalt arvestatud intress (edaspidi maksuvõlg) hankemenetluse algamise päeva seisuga või maksuvõla tasumine on ajatatud pikemaks perioodiks kui kuus kuud arvates hankemenetluse algamise päevast, välja arvatud juhul, kui maksuvõla tasumise ajatamine on täies ulatuses tagatud. Riiklike või elu- või asukoha kohalike maksude võlaks loetakse pakkuja või taotleja poolt tähtpäevaks tasumata riiklike või elu- või asukoha kohalike maksude ja tähtpäevaks tasumata jäetud maksusummalt arvestatud intressi võlga, mis ületab 100 EUR. Pakkuja või taotleja esitab oma asukohariigi vastava pädevusega ametiasutuse tõendi riigihangete seaduse § 38 lõike 1 punktis 4 nimetatud asjaolude puudumise kohta, kui neid andmeid ei ole hankijal võimalik kontrollida andmekogus olevate avalike andmete põhjal. Kui pakkuja või taotleja asukohariigi vastava pädevusega ametiasutus ei väljasta tõendit riigihangete seaduse § 38 lõike 1 punktis 4 nimetatud asjaolude puudumise kohta, esitab pakkuja või taotleja selle ametiasutuse tõendi maksuvõlgade puudumise kohta. 3. Kui pakkumuse esitavad mitu pakkujat ühiselt, peavad nad hankemenetluse ning hankelepingu sõlmimise ja täitmisega seotud toimingute tegemiseks volitama enda hulgast esindaja. Volikiri ja kinnitus ühispakkujate solidaarvastutuse kohta tuleb esitada koos ühise pakkumusega vastavalt lisa 5 vormile. Lisatud nõutava dokumendi vorm: Lisa 5 - Ühispakkujate volikiri ja kinnitus
Tehniline ja kutsealane pädevus
Kvalifitseerimise tingimustele vastavuse hindamiseks vajalikud andmed ja nende vorminõuded: 1. Pakkujal peab viimase kolme aasta jooksul (02/2012 kuni 02/2015) olema täidetud vähemalt 1 (üks) leping, mille lepingu ese on samaväärne käesoleva lepingu esemega. Samaväärseks loetakse lepingut, mis hõlmab skaleeruva disainiga (responsive web design) veebilehe ja kaardirakenduse loomist. Esitada lisa 7 vormi kohaselt täidetud lepingu andmed. Veebirakenduse osas peab pakkuja omama järgmist tehnilist kompetentsi (esitada kinnitus lisa 7 vormil): - peab olema osalenud vähemalt 2 veebirakenduse loomisel PHP ja MySQL tehnoloogiatega; - peab olema osalenud vähemalt 2 veebirakenduse loomisel veebistandarditega CSS3 ja HTML5; - peab olema osalenud vähemalt 2 veebirakenduse loomisel JQuery JavaScript raamistikuga. Kaardirakenduse osas peab pakkuja omama järgmist tehnilist kompetentsi (esitada kinnitus lisa 7 vormil): - peab olema osalenud vähemalt 1 veebirakenduse ja/või mobiilirakenduse loomisel, mille raames on loodud ka kaardirakendus; - peab olema osalenud vähemalt 1 projektis, kus on kasutatud huvipunkte ehk POIsid. Lisatud nõutava dokumendi vorm: Lisa 7 - Andmed pakkuja tehnilise ja kutsealase pädevuse kohta 2. Pakkuja peab hankelepingu täitmisel kaasama meeskonna, millesse kuulub minimaalselt: 1. projektijuht, kelle kvalifikatsioon vastab minimaalselt järgmistele tingimustele: - valdab eesti keelt kõrgtasemel või emakeelena; - on juhtinud projektijuhina vähemalt kahte infosüsteemide arendusprojekti, mille maksumus mõlemal on olnud vähemalt 10 000 (kümme tuhat) eurot (ilma käibemaksuta), sh vähemalt üks juhitud projekt peab olema edukalt lõpetatud ja loodud infosüsteem kasutusele võetud. 2. disainer, kelle haridus ja kvalifikatsioon vastab minimaalselt järgmistele tingimustele: - valdab eesti keelt kõrgtasemel või emakeelena; - on teostanud vähemalt kaks skaleeruva disainiga (responsive web design) veebiprojekti; - on osalenud vähemalt kahes infosüsteemi arendusprojektis, mille maksumus mõlemal on olnud vähemalt 10 000 (kümme tuhat) eurot (ilma käibemaksuta), sh vähemalt üks projekt peab olema edukalt lõpetatud ja loodud infosüsteem kasutusele võetud. 3. arenduse ekspert, kelle haridus ja kvalifikatsioon vastab minimaalselt järgmistele tingimustele: - valdab eesti keelt kõrgtasemel või emakeelena; - omab vähemalt kaheaastast töökogemust infosüsteemide arendusprojektide valdkonnas; - omab vähemalt kaheaastast pakkumuse aluseks oleva platvormi arenduskogemust. - on osalenud vähemalt kahes infosüsteemi arendusprojektis, mille maksumus mõlemal on olnud vähemalt 10 000 (kümme tuhat) eurot ilma käibemaksuta, sh vähemalt üks projekt peab olema edukalt lõpetatud ja loodud infosüsteem kasutusele võetud; Meeskonna liikmed võivad kattuda, kui nende kvalifikatsioon vastab nõutud tingimustele. Esitada iga meeskonnaliikme poolt allkirjastatud kinnituskiri koos nõutud andmetega vastavalt lisa 8 vormile ja vajadusel koopiad haridust tõendavatest dokumentidest. Esitada kirjalik kinnitus vastavalt lisa 3 vormile, et esitatud meeskond osaleb projektis algusest lõpuni. Meeskonnaliiget võib vahetada ainult hankija eelneval nõusolekul samaväärse kvalifikatsiooniga meeskonnaliikme vastu. Lisatud nõutava dokumendi vorm: Lisa 8 - Meeskonnaliikme andmed ja kinnitus
Teenust võivad osutada ainult vastava kutseala esindajad
Ei
Juriidilised isikud peavad esitama teenuse osutamise eest vastutava personali nimed ja kvalifikatsiooni
Jah
Hankemenetluse liik
Lihthange
Hindamiskriteeriumid
Majanduslikult soodsaim pakkumuslähtudes alljärgnevatest pakkumuste hindamise kriteeriumidestKirjeldus: Teenuse maksumus Osakaal: 50 Kirjeldus: Veebikeskkonna lahendus Osakaal: 40 Kirjeldus: Garantiiajale järgneva nelja aasta hoolduskulude eeldatav maksumus Osakaal: 10
Kasutatakse elektroonilist oksjonit
Ei
Sama hankelepingu objekti kohta on varem avaldatud teade
Ei
Hankedokumentide saamise tingimused
Dokumendid on tasulised: EiRahaühik: Euro
Pakkumuste või taotluste esitamise tähtaeg
09.04.2015 12:00
Keel(ed), milles võib esitada pakkumuse või taotluse
ET
Minimaalne aeg, mille jooksul pakkuja peab pakkumuse jõus hoidma
päeva: 90
Pakkumuste avamise tingimused
Pakkumuste avamise aeg: 09.04.2015 12:00
TEAVE EUROOPA LIIDU VAHENDITE KOHTA
Hankeleping on seotud Euroopa Liidu vahenditest rahastatava projekti ja/või programmiga Ei
LISATEAVE
Hankeleping on seotud Euroopa Majanduspiirkonna 2009-2014 toetuste raames rahastatava Mõisakoolide projektiga, mida viib ellu Eesti Arhitektuurimuuseumi eeldefineeritud projekti „Tegus ja nägus mõisakool“ projektitaotluses seatud eesmärkidest.
Vaidlustuste läbivaatamise eest vastutav organ
Riigihangete Vaidlustuskomisjon, Endla 13, Tallinn, 10122 Eesti (EE) Tel.: +372 6113711 Faks: +372 6113760 E-post: vako@fin.ee URL:
Vaidlustuste esitamise kohta teavet pakkuv asutus
Riigihangete Vaidlustuskomisjon, Endla 13, Tallinn, 10122 Eesti (EE) Tel.: +372 6113711 Faks: +372 6113760 E-post: vako@fin.ee URL:
KAS RIIGIHANGET RAHASTATAKSE STRUKTUURITOETUSTEST
Ei
KAS RIIGIHANKEL RAKENDATAKSE KESKKONNASÄÄSTLIKKE NÕUDEID
Ei

Oppex helps organizations with a professional approach to public sector sales, to either grow their business locally or find new opportunities abroad. We are the largest source of public procurement data in Europe. We process and translate public tenders from over 1.000 local, national and international procurement portals and have acquired over 8 million tenders in our database.


Trusted By

KONE
NHS
3M
ABB