« Back to Search« Back to SearchSearch » Swimming through the grounding of Rakvere city municipal schools in Primary School  Rakvere Linnavalitsus - Vilja Messer

Swimming through the grounding of Rakvere city municipal schools in Primary School

  Rakvere Estonia — Rakvere Linnavalitsus - Vilja Messer
Published November 19, 2014 — Deadline December 3, 2014 (4 years ago)
|
Notice type
Contract notice
Rakvere city municipal schools I swim school level students a grounding in basic education carried out in accordance with the national curriculum from 2015-2016, but not later than 12.20.2016.

Full tender details available only for Oppex usersSign in

Fact Sheet

Hanke viitenumber
157184
Hanke nimetus
Ujumise algõpetuse läbiviimine Rakvere linna munitsipaalkoolide I kooliastmes
Kas riigihanke eeldatav maksumus on võrdne rahvusvahelise piirmääraga või ületab seda?
Ei
Kas teade saadetakse hankija soovil Euroopa Ühenduse Ametlike Väljaannete Talitusele?
Ei
NIMI, AADRESSID JA KONTAKTANDMED
Rakvere Linnavalitsus, 75025064, Tallinna tn.5, Rakvere, 44306 Eesti (EE) Kontaktisik: Vilja Messer Tel.: +372 3222336 E-post: vilja.messer@rakvere.ee URL: http://www.rakvere.ee(URL)Pakkumuste ja osalemistaotluste elektrooniline esitamine: (URL)vt eelmainitud kontaktandmed:vt eelmainitud kontaktandmed:vt eelmainitud kontaktandmed:
HANKIJA LIIK
Kohaliku omavalitsuse üksus
HANKIJA PÕHITEGEVUS
Üldised avalikud teenused
HANKELEPING SÕLMITAKSE TEISTE HANKIJATE NIMEL
Hankija teostab hanget teiste hankijate nimel Ei
Hankija poolt hankelepingule antud nimetus
Ujumise algõpetuse läbiviimine Rakvere linna munitsipaalkoolide I kooliastmes
Hankelepingu liik ja ehitustööde teostamise, asjade tarnimise või teenuste osutamise koht
24 - Haridus- ja kutseõppeteenusedTeenuse osutamise koht: RakvereNUTS kood: EE
Riigihange korraldatakse
Hankelepingu sõlmimiseksRahaühik: Euro
Hankelepingu või hanke lühikirjeldus
Rakvere linna munitsipaalkoolide I kooliastme õpilastele ujumise algõpetuse läbiviimine vastavalt põhikooli riiklikule õppekavale aastatel 2015-2016, kuid mitte kauem kui 20.12.2016.
Ühtne riigihangete klassifikatsioon (CPV)
80100000-5
Teave Maailma Kaubandusorganisatsiooni Riigihankelepingu (GPA) kohta
Ei
Hankeleping on jaotatud osadeks
Ei
Alternatiivsete pakkumuste lubatavus
Ei
Üldkogus või ulatus
Rahaühik: Euro
HANKELEPINGU VÕI DÜNAAMILISE HANKESÜSTEEMI KESTUS
Kestus kuudes: 24
Pakkujate või taotlejate individuaalne seisund, sealhulgas kutse- või ettevõtlusregistrisse kuulumisega seotud nõuded (hankemenetlusest kõrvaldamise alused)
Kvalifitseerimise tingimustele vastavuse hindamiseks vajalikud andmed ja nende vorminõuded: 1. Hankija ei sõlmi hankelepingut isikuga ja kõrvaldab hankemenetlusest pakkuja või taotleja, kellel on õigusaktidest tulenevate riiklike või tema elu- või asukoha kohalike maksude või sotsiaalkindlustuse maksete võlg või tähtpäevaks tasumata jäetud maksusummalt arvestatud intress (edaspidi maksuvõlg) hankemenetluse algamise päeva seisuga või maksuvõla tasumine on ajatatud pikemaks perioodiks kui kuus kuud arvates hankemenetluse algamise päevast, välja arvatud juhul, kui maksuvõla tasumise ajatamine on täies ulatuses tagatud. Riiklike või elu- või asukoha kohalike maksude võlaks loetakse pakkuja või taotleja poolt tähtpäevaks tasumata riiklike või elu- või asukoha kohalike maksude ja tähtpäevaks tasumata jäetud maksusummalt arvestatud intressi võlga, mis ületab 100 EUR. Pakkuja või taotleja esitab oma asukohariigi vastava pädevusega ametiasutuse tõendi riigihangete seaduse § 38 lõike 1 punktis 4 nimetatud asjaolude puudumise kohta, kui neid andmeid ei ole hankijal võimalik kontrollida andmekogus olevate avalike andmete põhjal. Kui pakkuja või taotleja asukohariigi vastava pädevusega ametiasutus ei väljasta tõendit riigihangete seaduse § 38 lõike 1 punktis 4 nimetatud asjaolude puudumise kohta, esitab pakkuja või taotleja selle ametiasutuse tõendi maksuvõlgade puudumise kohta. Hankija ei sõlmi hankelepingut isikuga ja kõrvaldab hankemenetlusest pakkuja või taotleja: 1) keda on või kelle seaduslikku esindajat on kriminaal- või väärteomenetluses karistatud kuritegeliku ühenduse organiseerimise või sinna kuulumise eest või riigihangete nõuete rikkumise või kelmuse või ametialaste või rahapesualaste või maksualaste süütegude toimepanemise eest ja kelle karistusandmed ei ole karistusregistrist karistusregistri seaduse kohaselt kustutatud või karistus on tema elu- või asukohariigi õigusaktide alusel kehtiv; 2) kes on pankrotis või likvideerimisel, kelle äritegevus on peatatud või kes on muus sellesarnases seisukorras tema asukohamaa seaduse kohaselt; 3) kelle suhtes on algatatud sundlikvideerimine või muu sellesarnane menetlus tema asukohamaa seaduse kohaselt. Pakkuja esitab kirjaliku kinnituse vastavate asjaolude puudumise kohta HD vormil 1. Lisatud nõutava dokumendi vorm: Vorm 1 2. Hankija ei sõlmi hankelepingut isikuga ja kõrvaldab hankemenetlusest mis tahes ajal pakkuja (sh iga ühispakkumuses osaleja) kellel on õigusaktidest tulenevate riiklike või tema elu- või asukoha kohalike maksude või sotsiaalkindlustuse maksete võlg või tähtpäevaks tasumata jäetud maksusummalt arvestatud intress (edaspidi maksuvõlg) hankemenetluse algamise päeva seisuga või maksuvõla tasumine on ajatatud pikemaks perioodiks kui kuus kuud arvates hankemenetluse algamise päevast, välja arvatud juhul, kui maksuvõla tasumise ajatamine on täies ulatuses tagatud. Riigihangete seaduse tähenduses loetakse riiklike või elu- või asukoha kohalike maksude võlaks pakkuja poolt tähtpäevaks tasumata riiklike või elu- või asukoha kohalike maksude ja tähtpäevaks tasumata jäetud maksusummalt arvestatud intressi võlga, mis ületab 100 eurot; Pakkujal (sh igal ühispakkumuses osalejal) tuleb esitada tema elu- või asukoha kohalike maksude maksuhalduri või pakkuja asukohariigi vastava pädevusega ametiasutuse tõend RHS § 38 lõike 1 punktis 4 nimetatud asjaolude puudumise kohta hankemenetluse algamise päeva seisuga. Kui ilmneb, et pakkujal on nimetatud päeval maksuvõlg, mis ületab 100 eurot, ei sõlmi hankija selle isikuga hankelepingut ja kõrvaldab ta hankemenetlusest. Hankija kontrollib enne hankelepingu sõlmimist maksuvõla puudumist ja andmeid maksuvõla tasumise ajatamise kohta HD punkti 3.1.4. osas andmekogus olevate avalike andmete põhjal või nõuab Maksu- ja Tolliameti ning Pakkuja elu- või asukohajärgse kohalike maksude maksuhalduri või Pakkuja asukohariigi vastava pädevusega ametiasutuse tõendi esitamist maksuvõla puudumise kohta hankija poolt määratud päeva seisuga, pärast pakkumuse edukaks tunnistamise otsuse tegemist. Kui ilmneb, et pakkujal on nimetatud päeval maksuvõlg, ei sõlmi hankija selle isikuga hankelepingut ja kõrvaldab ta hankemenetlusest. Pakkuja esitab oma elu- või asukoha kohalike maksude maksuhalduri või pakkuja asukohariigi vastava pädevusega ametiasutuse tõend RHS § 38 lõike 1 punktis 4 nimetatud asjaolude puudumise kohta hankemenetluse algamise päeva seisuga.
Majanduslik- ja finantsseisund
Kvalifitseerimise tingimustele vastavuse hindamiseks vajalikud andmed ja nende vorminõuded: 1. Pakkuja majanduslik seisund peab võimaldama teostada häireteta riigihanke objektiks olevat teenust. Pakkuja esitab enda viimase kolme aasta majandusaasta aruannete väljavõtted, millest selgub pakkuja majandusaasta netokäive (juriidilisest isikust Eestis registreeritud pakkuja puhul ei kohaldu, kui andmed või dokumendid on hankijale andmekogust avalikult kättesaadavad).
Tehniline ja kutsealane pädevus
Kvalifitseerimise tingimustele vastavuse hindamiseks vajalikud andmed ja nende vorminõuded: 1. Sobiliku ettevalmistusega ujumistreenereid, kellele on väljastatud kutsetunnistus vähemalt EKR 5. tasemele (varasem tase III). Pakkuja peab esitama treenerite nimekirja, kus on välja toodud treeneri nimi, kutsetunnistuse väljastamise aeg, number ja omistatud tase. 2. Pakkuja, kes peab oma asukohamaa seaduste kohaselt olema registreeritud äriregistris või erialases registris, esitab sellekohase kehtiva registritunnistuse või kehtiva koopia vastavast registritunnistusest. Registritunnistust ei pea esitama Eesti äriregistris registreeritud pakkuja. Pakkuja peab olema vastavalt HD punktis 3.3.1. nõutule õigusaktide kohaselt registreeritud asukohamaa vastavas registris. 3. Pakkuja peab omama teenuse osutamiseks vajalikul arvul ja kvaliteedile vastavaid ujumise abivahendeid. Pakkuja esitab kirjaliku kinnituse, mille kohaselt ta kohustub tema pakkumuse edukaks osutumisel omama hiljemalt teenuse osutamise alguskuupäevaks hankeobjektiks oleva teenuse osutamiseks vajalikul arvul ja kvaliteedile vastavaid ujumise abivahendeid.
Teenust võivad osutada ainult vastava kutseala esindajad
Ei
Juriidilised isikud peavad esitama teenuse osutamise eest vastutava personali nimed ja kvalifikatsiooni
Jah
Hankemenetluse liik
Lihthange
Hindamiskriteeriumid
Madalaim hind
Kasutatakse elektroonilist oksjonit
Ei
Sama hankelepingu objekti kohta on varem avaldatud teade
Ei
Hankedokumentide saamise tingimused
Dokumendid on tasulised: EiRahaühik: Euro
Pakkumuste või taotluste esitamise tähtaeg
03.12.2014 16:00
Keel(ed), milles võib esitada pakkumuse või taotluse
ET
Pakkumuste avamise tingimused
Pakkumuste avamise aeg: 03.12.2014 16:00
TEAVE EUROOPA LIIDU VAHENDITE KOHTA
Hankeleping on seotud Euroopa Liidu vahenditest rahastatava projekti ja/või programmiga Ei
Vaidlustuste läbivaatamise eest vastutav organ
Riigihangete Vaidlustuskomisjon, Suur-Ameerika 1, Tallinn, 15006 Eesti (EE) Tel.: +372 6113711 Faks: +372 6113760 E-post: vako@fin.ee URL:
Vaidlustuste esitamise kohta teavet pakkuv asutus
Riigihangete Vaidlustuskomisjon, Suur-Ameerika 1, Tallinn, 15006 Eesti (EE) Tel.: +372 6113711 Faks: +372 6113760 E-post: vako@fin.ee URL:
KAS RIIGIHANGET RAHASTATAKSE STRUKTUURITOETUSTEST
Ei
KAS RIIGIHANKEL RAKENDATAKSE KESKKONNASÄÄSTLIKKE NÕUDEID
Ei

Oppex helps organizations with a professional approach to public sector sales, to either grow their business locally or find new opportunities abroad. We are the largest source of public procurement data in Europe. We process and translate public tenders from over 1.000 local, national and international procurement portals and have acquired over 8 million tenders in our database.


Trusted By

KONE
NHS
3M
ABB