« Back to Search« Back to SearchSearch » Design and construction of the Purtse River, Kohtla River and fenoolisoo residual pollution remedied  Keskkonnaministeerium - Kristjan Rõivassepp

Design and construction of the Purtse River, Kohtla River and fenoolisoo residual pollution remedied

  Tallinn Estonia — Keskkonnaministeerium - Kristjan Rõivassepp
Published May 16, 2017
|
Notice type
Contract notice
The contract of the proposed work is aimed at the design and construction of residual waste harmless Making Purtse River, Kohtla River and fenoolisoo area. The contract includes the following main operations: - trimming Fenoolisoo approximately 14 hectares, a trench of a system for purification and the sediment Varbe trench about 2000 m, and with the power supply and the pumping stations survetrassiga; - purification of soil polluted river Kohtla about 11800 m, with the construction of the trench along the flow of culverts, cataracts, and other elements, about 5,000 m, about 180 hectares of forest drainage of reconstruction, the trench pollution examination companies of the village and winding of about 850 m; - Powder River Purtse between the gate and the hollowed part of the contaminated soil, sludge, and winding about 1450 m. As a result of achieving the following objectives: - excavated soil must be cleaned of the Minister of Environment Regulation No. 38 (the limit values ​​for dangerous substances in the soil https://www.riigiteataja.ee/akt/13348997) elumaa set limit on the number; - backfilling of the excavated soil using the soil must meet the Minister of Environment Regulation No. 38 (hazardous substances concentration limits in soil https://www.riigiteataja.ee/akt/13348997) set the target number; - At the end of the work of all endangered and work areas used to be restored to the eco-friendly situation.

Full tender details available only for Oppex usersSign in

Fact Sheet

Hanke viitenumber
172886
Hanke nimetus
Projekteerimis-ehitustööd Purtse jõe, Kohtla jõe ja fenoolisoo jääkreostuse ohutustamiseks
Kas riigihanke eeldatav maksumus on võrdne rahvusvahelise piirmääraga või ületab seda?
Jah
Kas teade saadetakse hankija soovil Euroopa Ühenduse Ametlike Väljaannete Talitusele?
Jah
Põhjused, miks hankija otsustas tunnistada hankemenetluse kehtetuks enne hankelepingu või raamlepingu sõlmimist või dünaamilise hankesüsteemi loomist või on kõik pakkumused tagasi lükata
Riigihankes on ilmnenud asjaolud, mis õigustavad kõigi pakkumuste tagasilükkamist: arvestades esitatud pakkumuste erisusi ja detailsusastet, ei ole võimalik pakkujatega pidada sisulisi läbirääkimisi võrdsetel alustel. Samuti ületavad kõigi vastavaks tunnistatud pakkumuste maksumused hankelepingu eeldatavat maksumust ja on hankija reaalsetest võimalustest nii palju suuremad, et hange ei ole hankijale sellise maksumusega vastuvõetav. Tegemist on alternatiivsete ja eraldiseisvate alustega kõigi pakkumuste tagasilükkamiseks.
NIMI, AADRESSID JA KONTAKTANDMED
Keskkonnaministeerium, 70001231, Narva mnt 7a, Tallinn, 15172 Eesti (EE) Kontaktisik: Kristjan Rõivassepp Tel.: +372 6262909 E-post: kristjan.roivassepp@envir.ee URL: http://www.envir.ee(URL)Pakkumuste ja osalemistaotluste elektrooniline esitamine: (URL)
HANKIJA LIIK
Riigiasutus või valitsusasutus
HANKIJA PÕHITEGEVUS
Keskkond Üldised avalikud teenused
HANKELEPING SÕLMITAKSE TEISTE HANKIJATE NIMEL
Hankija teostab hanget teiste hankijate nimel Ei
Hankija poolt hankelepingule antud nimetus
Projekteerimis-ehitustööd Purtse jõe, Kohtla jõe ja fenoolisoo jääkreostuse ohutustamiseks
Hankelepingu liik ja ehitustööde teostamise, asjade tarnimise või teenuste osutamise koht
Projekteerimine ja teostamineEhitustööde teostamise koht: Eesti VabariikNUTS kood: EE
Riigihange korraldatakse
Hankelepingu sõlmimiseks
Hankelepingu või hanke lühikirjeldus
Hankelepinguga kavandatava töö eesmärgiks on jääkreostuse ohutustamise projekteerimis- ja ehitustööde tegemine Purtse jõe, Kohtla jõe ja fenoolisoo piirkonnas. Hankeleping sisaldab järgmisi põhitöid: - Fenoolisoo korrastamine ca 14 ha, kraavisüsteemi rajamine ja Varbe kraavi settest puhastamine ca 2 000 m ja pumpla rajamine koos elektrivarustuse ning survetrassiga; - Kohtla jões reostunud pinnase puhastamine ca 11 800 m, möödavoolukraavi rajamine koos truupide, kärestike ja muude elementidega ca 5000 m, metsakuivenduse rekonstrueerimine ca 180 ha, Roodu küla kraavi reostuse uurimine ja likvideerimine ca 850 m; - Purtse jões Püssi ja Lohkuse paisu vahelises osas reostunud muda ja pinnase likvideerimine ca 1 450 m. Tööde tulemusena tuleb saavutada alljärgnevad eesmärgid: - välja kaevatud pinnas peab olema puhastatud Keskkonnaministri määruses nr 38 (Ohtlike ainete sisalduse piirväärtused pinnases https://www.riigiteataja.ee/akt/13348997) sätestatud elumaa piirarvuni; - välja kaevatud pinnase tagasitäiteks kasutav pinnas peab vastama Keskkonnaministri määruses nr 38 (Ohtlike ainete sisalduse piirväärtused pinnases https://www.riigiteataja.ee/akt/13348997) sätestatud sihtarvule; - töö lõppedes peavad kõik ohustatud ja töö tegemiseks kasutatud alad olema taastatud loodussõbraliku olukorda.
Ühtne riigihangete klassifikatsioon (CPV)
45110000-1, 90522300-5 (DA38-5), 90523000-9, 90513500-1, 45111000-8, 45112300-8, 90512000-9, 90741100-4, 71310000-4
Teave Maailma Kaubandusorganisatsiooni Riigihankelepingu (GPA) kohta
Jah
Hankelepingu(te) lõplik kogumaksumus
Maksumus: 0Rahaühik: Euro
Hankemenetluse liik
Väljakuulutamisega läbirääkimistega hankemenetlus
Hindamiskriteeriumid
Madalaim hind
Kasutatakse elektroonilist oksjonit
Ei
Sama hankelepingu objekti kohta on varem avaldatud teade
JahHanketeadeTeate registreerimisnumber riiklikus riigihangete registris: 172886 15.04.2016
TEAVE EUROOPA LIIDU VAHENDITE KOHTA
Hankeleping on seotud Euroopa Liidu vahenditest rahastatava projekti ja/või programmiga JahViide projekti(de)le ja/või programmi(de)le: Euroopa Liidu Ühtekuuluvusfondi perioodi 2014-2020 meede 7.2 tegevus 7.2.2
Vaidlustuste läbivaatamise eest vastutav organ
Riigihangete vaidlustuskomisjon, Endla 13/Lõkke 5, Tallinn, 10122 Eesti (EE) Tel.: +372 6113713 Faks: +372 6113760 E-post: vako@fin.ee URL: http://www.fin.ee/riigihangete-poliitika
Vaidlustuste esitamise kohta teavet pakkuv asutus
Riigihangete vaidlustuskomisjon, Endla 13/Lõkke 5, Tallinn, 10122 Eesti (EE) Tel.: +372 6113713 Faks: +372 6113760 E-post: vako@fin.ee URL: http://www.fin.ee/riigihangete-poliitika
TEATE LÄHETMISE KUUPÄEV
16.05.2017
KAS RIIGIHANGET RAHASTATAKSE STRUKTUURITOETUSTEST
JahStruktuuritoetuste projektiväline identifitseerimise number: Projekt nr 2014-2020.7.02.16-0001
KAS RIIGIHANKEL RAKENDATAKSE KESKKONNASÄÄSTLIKKE NÕUDEID
Ei

Oppex helps organizations with a professional approach to public sector sales, to either grow their business locally or find new opportunities abroad. We are the largest source of public procurement data in Europe. We process and translate public tenders from over 1.000 local, national and international procurement portals and have acquired over 8 million tenders in our database.


Trusted By

KONE
NHS
3M
ABB