« Back to Search« Back to SearchSearch » Knowledge transfer in the long-term program for the implementation of activities in the field of agricultural policy  Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet - Jaanus Hämmal

Knowledge transfer in the long-term program for the implementation of activities in the field of agricultural policy

  Tartu Estonia — Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet - Jaanus Hämmal
Published September 10, 2015 — Deadline September 24, 2015 (4 years ago)
|
Notice type
Contract notice
Organising workshops

Full tender details available only for Oppex usersSign in

Fact Sheet

Hanke viitenumber
166179
Hanke nimetus
Teadmussiirde pikaajaline programm põllumajanduspoliitika rakendamise tegevusvaldkonnas
Kas riigihanke eeldatav maksumus on võrdne rahvusvahelise piirmääraga või ületab seda?
Jah
Kas teade saadetakse hankija soovil Euroopa Ühenduse Ametlike Väljaannete Talitusele?
Jah
NIMI, AADRESSID JA KONTAKTANDMED
Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet, 70005967, Narva mnt 3, Tartu, 51009 Eesti (EE) Kontaktisik: Jaanus Hämmal Tel.: +372 7371214 E-post: jaanus.hammal@pria.ee URL: http://www.pria.ee(URL)Pakkumuste ja osalemistaotluste elektrooniline esitamine: (URL)Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet, Narva mnt 3, Tartu, 51009 Eesti (EE) Kontaktisik: Karin Täär Tel.: +372 53316529 E-post: info@jurmedmtu.euvt eelmainitud kontaktandmed:vt eelmainitud kontaktandmed:
HANKIJA LIIK
Riigiasutus või valitsusasutus
HANKIJA PÕHITEGEVUS
Põllumajandus ja kalandus
HANKELEPING SÕLMITAKSE TEISTE HANKIJATE NIMEL
Hankija teostab hanget teiste hankijate nimel Ei
Hankija poolt hankelepingule antud nimetus
Teadmussiirde pikaajaline programm põllumajanduspoliitika rakendamise tegevusvaldkonnas
Hankelepingu liik ja ehitustööde teostamise, asjade tarnimise või teenuste osutamise koht
27 - Muud teenusedTeenuse osutamise koht: EestiNUTS kood: EE
Riigihange korraldatakse
Raamlepingu sõlmimiseks
Teave raamlepingu kohta
Raamleping ühe pakkujagaRaamlepingu kestus kuud: 48Maksumuse vahemik alates: 0Maksumuse vahemik kuni: 9000000Rahaühik: Euro
Hankelepingu või hanke lühikirjeldus
Seminaride korraldamine
Ühtne riigihangete klassifikatsioon (CPV)
79951000-5
Teave Maailma Kaubandusorganisatsiooni Riigihankelepingu (GPA) kohta
Ei
Hankeleping on jaotatud osadeks
Ei
Alternatiivsete pakkumuste lubatavus
Ei
Üldkogus või ulatus
Maksumuse vahemik alates: 0Maksumuse vahemik kuni: 9000000Rahaühik: Euro
HANKELEPINGU VÕI DÜNAAMILISE HANKESÜSTEEMI KESTUS
Kestus kuudes: 48
Pakkujate või taotlejate individuaalne seisund, sealhulgas kutse- või ettevõtlusregistrisse kuulumisega seotud nõuded (hankemenetlusest kõrvaldamise alused)
Kvalifitseerimise tingimustele vastavuse hindamiseks vajalikud andmed ja nende vorminõuded: 1. Hankija ei sõlmi hankelepingut isikuga ja kõrvaldab hankemenetlusest pakkuja või taotleja: 1) keda on või kelle seaduslikku esindajat on kriminaal- või väärteomenetluses karistatud kuritegeliku ühenduse organiseerimise või sinna kuulumise eest või riigihangete nõuete rikkumise või kelmuse või ametialaste või rahapesualaste või maksualaste süütegude toimepanemise eest ja kelle karistusandmed ei ole karistusregistrist karistusregistri seaduse kohaselt kustutatud või karistus on tema elu- või asukohariigi õigusaktide alusel kehtiv; 2) keda või kelle seaduslikku esindajat on karistatud karistusseadustiku §-de 133–133.3, § 175 või 260.1 alusel ja kelle karistusandmed ei ole karistusregistrist karistusregistri seaduse kohaselt kustutatud, välja arvatud juhul, kui hankelepingu eeldatav maksumus on väiksem kui rahvusvaheline piirmäär või kui hankemenetlus viiakse läbi võrgustikega seotud valdkonnas või kaitse- ja julgeolekuvaldkonnas; 3) kes on pankrotis või likvideerimisel, kelle äritegevus on peatatud või kes on muus sellesarnases seisukorras tema asukohamaa seaduse kohaselt; 4) kelle suhtes on algatatud sundlikvideerimine või muu sellesarnane menetlus tema asukohamaa seaduse kohaselt. Pakkuja või taotleja esitab kirjaliku kinnituse vastavate asjaolude puudumise kohta. 2. Hankija ei sõlmi hankelepingut isikuga ja kõrvaldab hankemenetlusest pakkuja või taotleja, kellel on õigusaktidest tulenevate riiklike või tema elu- või asukoha kohalike maksude või sotsiaalkindlustuse maksete võlg või tähtpäevaks tasumata jäetud maksusummalt arvestatud intress (edaspidi maksuvõlg) hankemenetluse algamise päeva seisuga või maksuvõla tasumine on ajatatud pikemaks perioodiks kui kuus kuud arvates hankemenetluse algamise päevast, välja arvatud juhul, kui maksuvõla tasumise ajatamine on täies ulatuses tagatud. Riiklike või elu- või asukoha kohalike maksude võlaks loetakse pakkuja või taotleja poolt tähtpäevaks tasumata riiklike või elu- või asukoha kohalike maksude ja tähtpäevaks tasumata jäetud maksusummalt arvestatud intressi võlga, mis ületab 100 EUR. Pakkuja või taotleja esitab oma asukohariigi vastava pädevusega ametiasutuse tõendi riigihangete seaduse § 38 lõike 1 punktis 4 nimetatud asjaolude puudumise kohta, kui neid andmeid ei ole hankijal võimalik kontrollida andmekogus olevate avalike andmete põhjal. Kui pakkuja või taotleja asukohariigi vastava pädevusega ametiasutus ei väljasta tõendit riigihangete seaduse § 38 lõike 1 punktis 4 nimetatud asjaolude puudumise kohta, esitab pakkuja või taotleja selle ametiasutuse tõendi maksuvõlgade puudumise kohta. 3. Ühispakkujad või ühistaotlejad nimetavad hankemenetlusega ning hankelepingu sõlmimise ja täitmisega seotud toimingute tegemiseks volitatud esindaja. Ühispakkujad või taotlejad esitavad nende esindajale antud volikirja originaali.
Majanduslik- ja finantsseisund
Kvalifitseerimise tingimustele vastavuse hindamiseks vajalikud andmed ja nende vorminõuded: 1. Pakkuja majandustegevuse netokäive põllu- ja maamajanduslike infopäevade/koolituste korraldamise valdkonnas peab olema viimase kolme majandusaasta (2012—2014) jooksul olnud kokku vähemalt 200 000 EUR ilma käibemaksuta. Pakkuja esitab andmed viimase kolme majandusaasta netokäivete kohta põllu- ja maamajanduslike infopäevade/koolituste korraldamise valdkonnas koos korraldatud infopäevade/koolituste nimekirja ning maksumustega.
Tehniline ja kutsealane pädevus
Kvalifitseerimise tingimustele vastavuse hindamiseks vajalikud andmed ja nende vorminõuded: 1. Pakkuja peab olema viimase kolme aasta jooksul (alates hanketeate avaldamise kuupäevast arvates) korraldanud vähemalt 9 (üheksa) põllu- või maamajanduslikku infopäeva, koolitust või konverentsi, milles on osalenud vähemalt 25 (kakskümmend viis) osalejat. Ühelgi aastal ei või korraldatud infopäevi või koolitusi olla vähem kui 3 (kolm). Pakkuja esitab viimase kolme aasta jooksul korraldatud infopäevade/koolituste/konverentside nimekirja koos andmetega infopäevade/koolituste/konverentside toimumise aegade, kohtade, osalejate arvu ja tellija kohta vormil A. Periood „kolm viimast aastat“ on hanketeate punkti III.2.3) alapunkti 1 mõistes see ajavahemik, mis kestab kolm aastat ja mis lõpeb hankemenetluse alustamise kuupäevaga (s.o hanketeate avaldamine). Lisatud nõutava dokumendi vorm: Vorm A 2. Pakkujal peab olema täidetud üks järgmistest nõuetest: 1) kogemus teadus- ja arendustegevuse valdkonnas ning selle tõendamiseks peab taotleja näitama vähemalt ühe sotsiaalmajandusliku uuringu teostamist või uute teadmiste juurutamisega seotud tegevuse korraldamist viimase kolme aasta jooksul või 2) pakkujal peab olema kvalifikatsioon tasemeõppe korraldamises kõrg- või kutsehariduse tasemel ning pakkuja peab olema korraldanud õpet vähemalt ühes järgmises valdkonnas: ISCED 97 valdkondades 31 (sotsiaal- ja käitumisteadused), 34 (ärindus ja haldus), 42 (bioteadused), 54 (tootmine ja töötlemine), 62 (põllumajandus, metsandus ja kalandus) või 85 (keskkonnakaitse). Kvalifikatsioon tasemeõppe korraldamiseks peab olema pakkujal olnud vähemalt 12 kalendrikuud enne käesoleva hanke hanketeate avaldamist. Pakkuja esitab viimase kolme aasta jooksul täidetud olulisemate lepingute või tegevuste nimekirja (vormil A), mis vastavad ülal sätestatud tingimustele või viite tasemeõppe korraldamise kinnitusele Eesti Hariduse Infosüsteemis. (Teadus- ja arendustegevuse seadus: Teadustegevus – isiku loomevabadusel põhinev tegevus, mille eesmärk on teaduslike uuringute abil uute teadmiste saamine inimese, looduse ja ühiskonna ning nende vastastikuse toime kohta. Arendustegevus – uuringute ja kogemuste kaudu saadud teadmiste rakendamine uute materjalide, toodete ja seadmete tootmiseks, protsesside, süsteemide ja teenuste juurutamiseks või nende oluliseks täiustamiseks) Lisatud nõutava dokumendi vorm: Vorm A 3. Pakkuja meeskonda peab kuuluma vähemalt 2 (kaks) projektijuhti, kes vastavad järgmistele tingimustele: 1) valdavad eesti keelt väga heal tasemel (CVdes toodud klassifikatsiooni järgi vähemalt tasemel C1); 2) valdab inglise keelt või vene keelt vähemalt heal tasemel (CV-des toodud klassifikatsiooni järgi vähemalt tasemel B2). Üks projektijuht peab valdama inglise keelt ja teine vene keelt; 3) omab projektijuhtimise kogemust vähemalt 3 (kolm) aastat, mille jooksul on projektijuht korraldanud projektijuhina vähemalt 10 (kümme) infopäeva/koolitust aastas, millel on osalenud vähemalt 25 (kakskümmend viis) osalejat iga infopäeva/koolituse kohta. Pakkuja esitab ülal sätestatud tingimustele vastava meeskonnaliikme CV koos isiku kinnitusega, et ta on nõus osalema käesoleva riigihanke tulemusena sõlmitava hankelepingu täitmisel. Hankija nõudmisel peab pakkuja esitama meeskonnaliikme töökogemust tõendava kinnituse CV-s märgitud tööandja(te)lt.
Teenust võivad osutada ainult vastava kutseala esindajad
Ei
Juriidilised isikud peavad esitama teenuse osutamise eest vastutava personali nimed ja kvalifikatsiooni
Jah
Hankemenetluse liik
Avatud hankemenetlus
Hindamiskriteeriumid
Majanduslikult soodsaim pakkumuslähtudes alljärgnevatest pakkumuste hindamise kriteeriumidestKirjeldus: Pakkuja varasem kogemus põllu- või maamajanduslikke infopäevade, koolituste või konverentside korraldamisel, milles on igas osalenud vähemalt 25 osalejat. Osakaal: 10 Kirjeldus: Pakkuja varasem kogemus põllu- või maamajanduslikke infopäevade, koolituste või konverentside korraldamisel, milles on igas osalenud vähemalt 50 osalejat. Osakaal: 10 Kirjeldus: Pakkumuse kogumaksumus Osakaal: 80
Kasutatakse elektroonilist oksjonit
Ei
Sama hankelepingu objekti kohta on varem avaldatud teade
Ei
Hankedokumentide saamise tingimused
Dokumendid on tasulised: EiRahaühik: Euro
Pakkumuste või taotluste esitamise tähtaeg
24.09.2015 11:00
Keel(ed), milles võib esitada pakkumuse või taotluse
ET
Minimaalne aeg, mille jooksul pakkuja peab pakkumuse jõus hoidma
päeva: 120
Pakkumuste avamise tingimused
Pakkumuste avamise aeg: 24.09.2015 11:00
TEAVE EUROOPA LIIDU VAHENDITE KOHTA
Hankeleping on seotud Euroopa Liidu vahenditest rahastatava projekti ja/või programmiga Ei
LISATEAVE
Riigihanget rahastatakse riigieelarvest ja Euroopa Maaelu Arengu Põllumajandusfondist (EAFRD).
Vaidlustuste läbivaatamise eest vastutav organ
Riigihangete vaidlustuskomisjon, Endla 13/Lõkke 5, Tallinn, 10122 Eesti (EE) Tel.: +372 6113711 Faks: +372 6113760 E-post: vako@fin.ee URL: http://www.fin.ee/riigihangete-poliitika
Vaidlustuste esitamise kohta teavet pakkuv asutus
Riigihangete vaidlustuskomisjon, Endla 13/Lõkke 5, Tallinn, 10122 Eesti (EE) Tel.: +372 6113711 Faks: +372 6113760 E-post: vako@fin.ee URL: http://www.fin.ee/riigihangete-poliitika
TEATE LÄHETMISE KUUPÄEV
10.09.2015
KAS RIIGIHANGET RAHASTATAKSE STRUKTUURITOETUSTEST
Ei
KAS RIIGIHANKEL RAKENDATAKSE KESKKONNASÄÄSTLIKKE NÕUDEID
Ei

Oppex helps organizations with a professional approach to public sector sales, to either grow their business locally or find new opportunities abroad. We are the largest source of public procurement data in Europe. We process and translate public tenders from over 1.000 local, national and international procurement portals and have acquired over 8 million tenders in our database.


Trusted By

KONE
NHS
3M
ABB