« Back to Search« Back to SearchSearch » Small tractors purchase RMK Reiu Tree nursery (2)  Riigimetsa Majandamise Keskus (RMK) - KATRIN AMETMAA

Small tractors purchase RMK Reiu Tree nursery (2)

  Tallinn Estonia — Riigimetsa Majandamise Keskus (RMK) - KATRIN AMETMAA
Published June 9, 2016 — Deadline June 21, 2016 (3 years ago)
|
Notice type
Contract notice
4.1. Simply buying one contract as a result of (1) the tractor, which will be used mainly nursery work (mullaharimistööd, forest fertilization of plants, and between education, chemical control, transport worker).

Full tender details available only for Oppex usersSign in

Fact Sheet

Hanke viitenumber
175615
Hanke nimetus
Väikese ratastraktori ost RMK Reiu taimlale (2)
Kas riigihanke eeldatav maksumus on võrdne rahvusvahelise piirmääraga või ületab seda?
Ei
Kas teade saadetakse hankija soovil Euroopa Ühenduse Ametlike Väljaannete Talitusele?
Ei
NIMI, AADRESSID JA KONTAKTANDMED
Riigimetsa Majandamise Keskus (RMK), 70004459, Toompuiestee 24, Tallinn, 10149 Eesti (EE) Kontaktisik: KATRIN AMETMAA Tel.: +372 56848703 E-post: katrin.ametmaa@rmk.ee URL: http://www.rmk.ee Hankijaprofiili aadress: http://www.rmk.ee(URL)Pakkumuste ja osalemistaotluste elektrooniline esitamine: (URL)vt eelmainitud kontaktandmed:vt eelmainitud kontaktandmed:vt eelmainitud kontaktandmed:
HANKIJA LIIK
Valitsusasutuse hallatav riigiasutus
HANKIJA PÕHITEGEVUS
Metsamajandus
HANKELEPING SÕLMITAKSE TEISTE HANKIJATE NIMEL
Hankija teostab hanget teiste hankijate nimel Ei
Hankija poolt hankelepingule antud nimetus
Väikese ratastraktori ost RMK Reiu taimlale (2)
Hankelepingu liik ja ehitustööde teostamise, asjade tarnimise või teenuste osutamise koht
OstmineAsjade tarnekoht: EestiNUTS kood: EE
Riigihange korraldatakse
Hankelepingu sõlmimiseksRahaühik: Euro
Hankelepingu või hanke lühikirjeldus
4.1. Lihthanke tulemusel ostetakse üks (1) traktor, mida hakatakse kasutama põhiliselt taimlatöödel (mullaharimistööd, metsataimede väetamine ja vaheltharimine, keemiline tõrje, veotööd).
Ühtne riigihangete klassifikatsioon (CPV)
16700000-2
Teave Maailma Kaubandusorganisatsiooni Riigihankelepingu (GPA) kohta
Ei
Hankeleping on jaotatud osadeks
Ei
Alternatiivsete pakkumuste lubatavus
Ei
Üldkogus või ulatus
Rahaühik: Euro
HANKELEPINGU VÕI DÜNAAMILISE HANKESÜSTEEMI KESTUS
Kestus kuudes: 3
Nõutavad tagatised ja garantiid
Traktori ja seadmete garantiiaeg vähemalt 2 aastat või 1000 töötundi.
Peamised rahastamis- ja maksetingimused ja/või viide neid reguleerivatele asjaomastele sätetele
Vastavalt lepingu punktile 6.
Pakkujate või taotlejate individuaalne seisund, sealhulgas kutse- või ettevõtlusregistrisse kuulumisega seotud nõuded (hankemenetlusest kõrvaldamise alused)
Kvalifitseerimise tingimustele vastavuse hindamiseks vajalikud andmed ja nende vorminõuded: 1. Pakkujat ega tema seaduslikku esindajat ei tohi olla kriminaalega väärteomenetluses karistatud kuritegeliku ühenduse organiseerimise või sinna kuulumise eest või riigihangete nõuete rikkumise või kelmuste või ametialaste või rahapesualaste või maksualaste süütegude toimepanemise eest, välja arvatud juhul, kui tema karistusandmed on karistusregistrist karistusregistri seaduse kohaselt kustutatud või kui karistus ei ole tema elu- või asukohariigi õigusaktide alusel kehtiv. Pakkuja esitab selgesõnalise kinnituse selle kohta, et tema suhtes ei esine antud punktis loetletud asjaolusid (Lisa 2, vorm 1). Lisatud nõutava dokumendi vorm: Vorm 1 2. Pakkuja ei tohi olla pankrotis ega likvideerimisel, tema äritegevus ei tohi olla peatatud ja ta ei tohi olla muus sellesarnases seisundis oma asukohamaa seaduste kohaselt ning tema suhtes ei tohi olla algatatud sundlikvideerimist ega muud sellesarnast menetlust tema asukohamaa seaduste kohaselt. Pakkuja esitab selgesõnalise kinnituse selle kohta, et tema suhtes ei esine antud punktis loetletud asjaolusid (Lisa 2, vorm 2). Lisatud nõutava dokumendi vorm: Vorm 2 3. Pakkujal ei või olla õigusaktidest tulenevate riiklike maksude või sotsiaalkindlustuse maksete võlga või tähtpäevaks tasumata jäetud maksusummalt arvestatud intressi (edaspidi maksuvõlg) suuremas kui 100 euro suuruses summas hankemenetluse algamise päeva seisuga, samuti ei või olla pakkuja maksuvõlg ajatatud pikemaks perioodiks kui kuus kuud arvates pakkumuste esitamise tähtpäevast, välja arvatud juhul, kui maksuvõla ajatamine on täies ulatuses tagatud. Hankija kontrollib Eestis registreeritud ettevõtjate maksuvõlgade ja sotsiaalkindlustuse maksete võlgade olemasolu või puudumist avalikus andmekogus olevate andmete põhjal iseseisvalt. 4. Pakkuja ei tohi samas hankes esitada ühist pakkumust koos teise pakkujaga, olles ühtlasi esitanud pakkumuse üksi, esitanud mitu ühist pakkumust koos erinevate teiste ühispakkujatega või andnud teisele pakkujale kirjalikku nõusolekut enda nimetamiseks pakkumuses alltöövõtjana hankelepingu täitmisel. Hankija kontrollib nimetatut iseseisvalt pakkumuste andmete põhjal. 5. Kui pakkumuse esitavad mitu pakkujat ühiselt, peavad nad hankemenetluse ning hankelepingu sõlmimise ja täitmisega seotud toimingute tegemiseks volitama enda hulgast esindaja. Ühispakkujate aadressiks ning kontaktandmeteks hankemenetluses on volitatud esindaja aadress ja kontaktandmed. Pakkuja esitab volituse ja kinnituse ühispakkujate solidaarvastutuse kohta (Lisa 2, vorm 3). Lisatud nõutava dokumendi vorm: Vorm 3 6. Hankija võib kõrvaldada hankemenetlusest pakkuja, kelle suhtes või kelle esindaja suhtes on kutse- või ametiliidu aukohtu otsusega või muul sellesarnasel alusel tõendatud raske süüline eksimus kutse- või ametialaste käitumisreeglite vastu (RHS § 38 lg 2 p. 1). Hankija kontrollib nimetatut iseseisvalt.
Majanduslik- ja finantsseisund
Kvalifitseerimise tingimustele vastavuse hindamiseks vajalikud andmed ja nende vorminõuded: 1. Pakkuja viimase kolme majandusaasta netokäive peab olema kokku vähemalt 500 000 EUR. Pakkuja esitab andmed oma viimase kolme majandusaasta netokäibe kohta (Lisa 2, vorm 4). Lisatud nõutava dokumendi vorm: Vorm 4
Tehniline ja kutsealane pädevus
Kvalifitseerimise tingimustele vastavuse hindamiseks vajalikud andmed ja nende vorminõuded: 1. Pakkuja peab viimase 3 aasta jooksul olema müünud vähemalt 8 uut traktorit. Pakkuj esitab viimase kolme aasta jooksul müüdud uute traktorite loetelu (vähemalt 8 uue traktori osas) koos andmetega koguse, sõlmimise kuupäevade ja infoga teise lepingupoole kohta (Lisa 2, vorm 5). Lisatud nõutava dokumendi vorm: Vorm 5
Hankemenetluse liik
Lihthange
Hindamiskriteeriumid
Madalaim hind
Kasutatakse elektroonilist oksjonit
Ei
Hankija poolt hankemenetluse dokumentide toimikule antud viitenumber
1-47.1092
Sama hankelepingu objekti kohta on varem avaldatud teade
Ei
Hankedokumentide saamise tingimused
Dokumendid on tasulised: EiRahaühik: Euro
Pakkumuste või taotluste esitamise tähtaeg
21.06.2016 11:00
Keel(ed), milles võib esitada pakkumuse või taotluse
ET
Minimaalne aeg, mille jooksul pakkuja peab pakkumuse jõus hoidma
päeva: 120
Pakkumuste avamise tingimused
Pakkumuste avamise aeg: 21.06.2016 11:00Pakkumuste avamise koht: e-RHR
TEGEMIST ON KORDUVA HANKEGA
Ei
TEAVE EUROOPA LIIDU VAHENDITE KOHTA
Hankeleping on seotud Euroopa Liidu vahenditest rahastatava projekti ja/või programmiga Ei
LISATEAVE
Hankija äranägemisel võib peale pakkumuste esitamist pidada pakkujatega läbirääkimisi. Läbirääkimiste pidamise mahu ja sisu otsustab hankija.
Vaidlustuste läbivaatamise eest vastutav organ
Riigihangete vaidlustuskomisjon, Endla 13/Lõkke 5, Tallinn, 10122 Eesti (EE) Tel.: +372 6113711 Faks: +372 6113760 E-post: vako@fin.ee URL: http://www.fin.ee/riigihangete-poliitika
Vaidlustuste esitamise kohta teavet pakkuv asutus
Riigihangete vaidlustuskomisjon, Endla 13/Lõkke 5, Tallinn, 10122 Eesti (EE) Tel.: +372 6113711 Faks: +372 6113760 E-post: vako@fin.ee URL: http://www.fin.ee/riigihangete-poliitika
KAS RIIGIHANGET RAHASTATAKSE STRUKTUURITOETUSTEST
Ei
KAS RIIGIHANKEL RAKENDATAKSE KESKKONNASÄÄSTLIKKE NÕUDEID
Ei

Oppex helps organizations with a professional approach to public sector sales, to either grow their business locally or find new opportunities abroad. We are the largest source of public procurement data in Europe. We process and translate public tenders from over 1.000 local, national and international procurement portals and have acquired over 8 million tenders in our database.


Trusted By

KONE
NHS
3M
ABB