« Back to Search« Back to SearchSearch » Sõrve road light traffic construction, Phase II  Harku Vallavalitsus - Siiri Pelisaar

Sõrve road light traffic construction, Phase II

  Tabasalu Estonia — Harku Vallavalitsus - Siiri Pelisaar
Published June 28, 2016 — Deadline July 7, 2016 (2 years ago)
|
Notice type
Contract notice
1. The purpose of the procurement is the Sõrve Harku Parish light traffic road (Phase II), according to the construction of the project Teelahendused LLC "National route 11412 Liikva-Rannamõisa (Sõrve Road) adjacent light traffic technical project. Job No. TP-16-07 "(Appendix 1, available https://www.dropbox.com/s/t79vpre145fp1zc/CD-SÕRVE KERGLIIKLUSTEE_150616.rar? Dl = 0) and the Bill of Quantities (Annex 2). 2. The contracting authority enters into with the successful tenderer submitted a tender award, which the project is given in the contract documents Annex 3. 3. The work can start as soon as possible after the award of the contract. The works, the deadline is 10 weeks into the contract (estimated period of 12.07-20.09.2016, a precise deadline indicated in the contract award stage). The deadline for the work must be completed by all works, the Contracting Authority täitedokumentatsioon, the proper usage and applications signed by the parties of works of delivery and receipt. 4. Completed works are carried out at the work actually done by. Contractor Project fixes "Completed Works Act" actually made during the calendar month backlog and calculates the unit prices of the costs of the work. 5. A product made for payment based on a contract executed under the "Completed Works Act" with the bill. Customer shall pay to the Contractor within 30 calendar days after the contract in accordance with the form of "Completed Works Act" and the receipt of the invoice. 6. The contracting authority does not provide for the possibility of an advance payment. 7. The contractor is responsible for compliance with the terms of the Agreement, the safety and quality of the warranty period, which is five (5) years. The warranty period begins work after the completion of the contract by the signing of the act of delivery and acceptance date.

Full tender details available only for Oppex usersSign in

Fact Sheet

Hanke viitenumber
176133
Hanke nimetus
Sõrve tee kergliiklustee ehitamine, II etapp
Kas riigihanke eeldatav maksumus on võrdne rahvusvahelise piirmääraga või ületab seda?
Ei
Kas teade saadetakse hankija soovil Euroopa Ühenduse Ametlike Väljaannete Talitusele?
Ei
NIMI, AADRESSID JA KONTAKTANDMED
Harku Vallavalitsus, 75014132, Kallaste tn 12, Tabasalu, 76901 Eesti (EE) Kontaktisik: Siiri Pelisaar Tel.: +372 6068826 E-post: siiri.pelisaar@harku.ee URL: http://www.harku.ee(URL)Pakkumuste ja osalemistaotluste elektrooniline esitamine: (URL)vt eelmainitud kontaktandmed:vt eelmainitud kontaktandmed:vt eelmainitud kontaktandmed:
HANKIJA LIIK
Kohaliku omavalitsuse üksus
HANKIJA PÕHITEGEVUS
Üldised avalikud teenused
HANKELEPING SÕLMITAKSE TEISTE HANKIJATE NIMEL
Hankija teostab hanget teiste hankijate nimel Ei
Hankija poolt hankelepingule antud nimetus
Sõrve tee kergliiklustee ehitamine, II etapp
Hankelepingu liik ja ehitustööde teostamise, asjade tarnimise või teenuste osutamise koht
TeostamineEhitustööde teostamise koht: Harku valdNUTS kood: EE
Riigihange korraldatakse
Hankelepingu sõlmimiseksRahaühik: Euro
Hankelepingu või hanke lühikirjeldus
1. Riigihanke eesmärk on Harku vallas asuva Sõrve tee kergliiklustee (II etapp) ehitamine vastavalt Teelahendused OÜ projektile „Riigitee 11412 Liikva-Rannamõisa (Sõrve tee) külgneva kergliiklustee tehniline projekt. Töö nr TP-16-07“ (Lisa 1, kättesaadav https://www.dropbox.com/s/t79vpre145fp1zc/CD-SÕRVE KERGLIIKLUSTEE_150616.rar?dl=0) ja töömahuloendile (lisa 2). 2. Hankija sõlmib edukaks tunnistatud pakkumuse esitanud pakkujaga hankelepingu, mille projekt on esitatud hankedokumentide lisas 3. 3. Töödega saab alustada esimesel võimalusel pärast hankelepingu sõlmimist. Tööde teostamise tähtaeg on 10 nädalat lepingu sõlmimisest (eeldatav periood 12.07-20.09.2016, täpne tähtaeg märgitakse lepingu sõlmimise staadiumis). Tööde lõpptähtajaks peavad olema lõpetatud kõik Tööd, esitatud Tellijale täitedokumentatsioon, esitatud nõuetekohased kasutusloa taotlused ja Poolte poolt allkirjastatud Ehitustööde üleandmise-vastuvõtmise akt. 4. Tehtud tööde arvestus toimub tegelikult tehtud tööde järgi. Töövõtja projektijuht fikseerib „Tehtud tööde aktis“ kalendrikuu jooksul tegelikult tehtud tööde mahud ja arvutab ühikuhindade alusel tööde maksumused. 5. Tehtud Tööde eest tasumise aluseks on Lepingu kohaselt vormistatud "Tehtud tööde akt" koos arvega. Tellija tasub Töövõtjale 30 kalendripäeva jooksul pärast Lepingu kohaselt vormistatud "Tehtud tööde akti" ja arve saamist. 6. Tellija ei näe ette ettemaksu tasumise võimalust. 7. Töövõtja vastutab Tööde Lepingu tingimustele vastavuse, ohutuse ja kvaliteedi eest garantiiaja jooksul, milleks on viis (5) aastat. Garantiiaeg algab Tööde lõpetamise järgselt Tellija poolt tööde üleandmise-vastuvõtmise akti allkirjastamise päevast arvates.
Ühtne riigihangete klassifikatsioon (CPV)
45233140-2
Teave Maailma Kaubandusorganisatsiooni Riigihankelepingu (GPA) kohta
Ei
Hankeleping on jaotatud osadeks
Ei
Alternatiivsete pakkumuste lubatavus
Ei
Üldkogus või ulatus
Rahaühik: Euro
HANKELEPINGU VÕI DÜNAAMILISE HANKESÜSTEEMI KESTUS
Kavandatav alguskuupäev: 12.07.2016Kavandatav lõppkuupäev: 20.09.2016
Pakkujate või taotlejate individuaalne seisund, sealhulgas kutse- või ettevõtlusregistrisse kuulumisega seotud nõuded (hankemenetlusest kõrvaldamise alused)
Kvalifitseerimise tingimustele vastavuse hindamiseks vajalikud andmed ja nende vorminõuded: 1. Ühispakkujad nimetavad hankemenetlusega ning hankelepingu sõlmimise ja täitmisega seotud toimingute tegemiseks volitatud esindaja. Ühispakkujad esitavad koos nende kvalifikatsiooni tõendamiseks esitatavate dokumentidega nende esindajale antud volikirja(d) vastavalt vormile 2. Lisatud nõutava dokumendi vorm: Vorm 2 Ühispakkuja volikiri 2. Hankija ei sõlmi hankelepingut isikuga ja kõrvaldab hankemenetlusest pakkuja: - keda on või kelle seaduslikku esindajat on kriminaal- või väärteomenetluses karistatud kuritegeliku ühenduse organiseerimise või sinna kuulumise eest või riigihangete nõuete rikkumise või kelmuse või ametialaste või rahapesualaste või maksualaste süütegude toimepanemise eest ja kelle karistusandmed ei ole karistusregistrist karistusregistri seaduse kohaselt kustutatud või karistus on tema elu- või asukohariigi õigusaktide alusel kehtiv; - kes on pankrotis või likvideerimisel, kelle äritegevus on peatatud või kes on muus sellesarnases seisukorras tema asukohamaa seaduse kohaselt; - kelle suhtes on algatatud sundlikvideerimine või muu sellesarnane menetlus tema asukohamaa seaduse kohaselt. Pakkuja esitab vormi 3 kohased kirjalikud kinnitused vastavate asjaolude puudumise kohta. Lisatud nõutava dokumendi vorm: Vorm 3 Kõrvaldamise aluste puudumine 3. Pakkuja on nõuetekohaselt täitnud õigusaktidest tuleneva pakkuja asukoha riiklike maksude ning sotsiaalkindlustuse maksete tasumise kohustuse ning pakkujal ei esine RHS § 38 lõike 1 punktis 4 nimetatud kõrvaldamise aluseid. Eesti pakkuja riiklike maksude ja sotsiaalkindlustuse maksete tasumise kohustuse täitmist kontrollib hankija iseseisvalt riigihangete registri vahendusel tehtava Maksu- ja Tolliameti elektroonilise maksuvõlgade päringu teel. Välisriigi pakkuja esitab tema asukohariigi vastava pädevusega ametiasutuse tõendi maksuvõla puudumise kohta hankemenetluse algatamise kuupäeva (hanketeate riigihangete registris avaldamise kuupäev) seisuga. Riiklike või elu- või asukoha kohalike maksude võlaks loetakse pakkuja või taotleja poolt tähtpäevaks tasumata riiklike või elu- või asukoha kohalike maksude ja tähtpäevaks tasumata jäetud maksusummalt arvestatud intressi võlga, mis ületab 100 eurot. 4. Pakkuja on nõuetekohaselt täitnud õigusaktidest tuleneva pakkuja asukoha kohalike maksude tasumise kohustuse ning pakkujal ei esine RHS § 38 lõike 1 punktis 4 nimetatud kõrvaldamise aluseid. Pakkuja esitab tema asukohajärgse kohalike maksude maksuhalduri või pakkuja asukohariigi vastava pädevusega ametiasutuse tõendi kohalike maksude maksuvõla puudumise kohta hankemenetluse algatamise kuupäeva (hanketeate riigihangete registris avaldamise kuupäev) seisuga. Riiklike või elu- või asukoha kohalike maksude võlaks loetakse pakkuja või taotleja poolt tähtpäevaks tasumata riiklike või elu- või asukoha kohalike maksude ja tähtpäevaks tasumata jäetud maksusummalt arvestatud intressi võlga, mis ületab 100 eurot.
Majanduslik- ja finantsseisund
Kvalifitseerimise tingimustele vastavuse hindamiseks vajalikud andmed ja nende vorminõuded: 1. Pakkujal peab olema ehitustöö koguriskikindlustus (CAR). mille tingimuste kohaselt peab kindlustus katma kõik töö tegemisest tulenevad riskid, sh võimaliku kahju hüvitamise kolmandatele isikutele. CAR kindlustuse summaarse hüvitise summa peab olema vähemalt võrdne Lepingu hinnaga. Töövõtja kohustub tagama, et ülaltoodud kindlustuslepingust tulenev kindlustuskaitse kehtib kogu ehitusperioodi jooksul ning kaks kuud pärast Lõppakti allkirjastamist Poolte poolt. Kindlustuslepingutes märgitakse soodustatud isikuks Tellija. Pakkujal tuleb esitada koguriskikindlustuse lepingu koopia/poliis (RHS § 40 lg 2) või kinnitus selle sõlmimise kohta 10 päeva jooksul pärast lepingu sõlmimist.
Tehniline ja kutsealane pädevus
Kvalifitseerimise tingimustele vastavuse hindamiseks vajalikud andmed ja nende vorminõuded: 1. Pakkuja peab viimase viie aasta (2011, 2012, 2013, 2014, 2015) jooksul olema teostanud vähemalt 3 (kolm) avalikult kasutatava tee (teeseaduse § 4 või ehitusseadustiku § 92 lg 5 mõistes) ehitus-, remondi- või rekonstrueerimistööd (edaspidi ehitustööd) (v.a tee hooldelepingud) maksumusega igaüks vähemalt 200 000 (kakssada tuhat) eurot ilma käibemaksuta. Pakkuja esitab vormil 4 ehitustööde nimekirja, milles kajastub ehitustööde maksumus, selle tegemise aeg ja koht (RHS § 41 lg 1 p 1). Pakkuja kinnitab, et nimekirjas märgitud tööd on teostatud sõlmitud lepingute ja hea tava kohaselt. Lisatud nõutava dokumendi vorm: Vorm 4 Lepingute loetelu 2. Pakkuja peab omama õigust vastavalt oma asukohamaa seadustele teede ehitamiseks. Pakkuja, kelle asukohamaaks ei ole Eesti ja kes ei oma Eesti majandustegevuse registris majandustegevusteadet tegevusalal „ehitamine“ tegevusala liigiga „teede ehitamine“ esitab oma asukohamaal väljastatud tegevusloa koopiad või tõendid selle kohta, et pakkuja omab vastavat õigust vastavalt oma asukohamaa seadustele. Tõendiks loetakse ka pakkuja vastavasisulist kinnitust koos väljavõttega vastavast asukohamaa õigusaktist (selle olemasolu korral). Eestist pärit pakkuja ei pea esitama väljavõtteid majandustegevuse registrist, õiguste olemasolu kontrollib hankija ise. 3. Pakkujal peab olema objektijuht/projektijuht (edaspidi vastutav spetsialist), kes vastutab objekti nõuetekohase juhtimise eest. Vastutaval spetsialistil peab olema vähemalt ehitus- või tee-ehitusalane rakenduslik kõrgharidus, vähemalt 5-aastane töökogemus tee-ehituse valdkonnas objekti- või projektijuhina ja isik peab olema juhtinud viimase 5 aasta jooksul objekti- või projektijuhina või Töövõtja esindajana vähemalt 2 (kaks) objekti, kus on ehitatud, remonditud või rekonstrueeritud avalikult kasutatavat teed (teeseaduse § 4 või ehitusseadustiku § 92 lg 5 mõistes) (v.a tee hooldelepingud) maksumusega igaüks vähemalt 200 000 (kakssada tuhat) eurot (km-ta). Pakkuja esitab vastutava spetsialisti CV vormil 5, millest nähtuvad vastutava spetsialisti haridus ja töökogemus ning nõutud referentsid hanke esemega seotud valdkonnas. CV-l esitatakse kinnitus, et vastutav spetsialist saab aktiivsete tee-ehitustööde kestel viibida töömaal minimaalselt 3 tundi päevas. Lisatud nõutava dokumendi vorm: Vorm 5 Vastutava spetsialisti CV
Hankemenetluse liik
Lihthange
Hindamiskriteeriumid
Madalaim hind
Kasutatakse elektroonilist oksjonit
Ei
Sama hankelepingu objekti kohta on varem avaldatud teade
Ei
Hankedokumentide saamise tingimused
Dokumendid on tasulised: EiRahaühik: Euro
Pakkumuste või taotluste esitamise tähtaeg
07.07.2016 10:00
Keel(ed), milles võib esitada pakkumuse või taotluse
ET
Minimaalne aeg, mille jooksul pakkuja peab pakkumuse jõus hoidma
päeva: 90
Pakkumuste avamise tingimused
Pakkumuste avamise aeg: 07.07.2016 10:00
TEAVE EUROOPA LIIDU VAHENDITE KOHTA
Hankeleping on seotud Euroopa Liidu vahenditest rahastatava projekti ja/või programmiga Ei
Vaidlustuste läbivaatamise eest vastutav organ
Riigihangete vaidlustuskomisjon, Endla 13/Lõkke 5, Tallinn, 10122 Eesti (EE) Tel.: +372 6113711 Faks: +372 6113760 E-post: vako@fin.ee URL: http://www.fin.ee/riigihangete-poliitika
Vaidlustuste esitamise kohta teavet pakkuv asutus
Riigihangete vaidlustuskomisjon, Endla 13/Lõkke 5, Tallinn, 10122 Eesti (EE) Tel.: +372 6113711 Faks: +372 6113760 E-post: vako@fin.ee URL: http://www.fin.ee/riigihangete-poliitika
KAS RIIGIHANGET RAHASTATAKSE STRUKTUURITOETUSTEST
JahStruktuuritoetuste projektiväline identifitseerimise number: Töid finantseeritakse toetusmeetmest „Linnaliste piirkondade areng“.
KAS RIIGIHANKEL RAKENDATAKSE KESKKONNASÄÄSTLIKKE NÕUDEID
Ei

Oppex helps organizations with a professional approach to public sector sales, to either grow their business locally or find new opportunities abroad. We are the largest source of public procurement data in Europe. We process and translate public tenders from over 1.000 local, national and international procurement portals and have acquired over 8 million tenders in our database.


Trusted By

KONE
NHS
3M
ABB