« Back to Search« Back to SearchSearch » Eesti Biokeskuse clean room design and construction  Eesti Biokeskus - Ain Laving

Eesti Biokeskuse clean room design and construction

  Tartu Estonia — Eesti Biokeskus - Ain Laving
Published December 6, 2016 — Deadline December 29, 2016 (2 years ago)
|
Notice type
Contract notice
Estonia procured Biokeskuse clean room design and construction.

Full tender details available only for Oppex usersSign in

Fact Sheet

Hanke viitenumber
180071
Hanke nimetus
Eesti Biokeskuse puhasruumi projekteerimis- ja ehitustööd
Kas riigihanke eeldatav maksumus on võrdne rahvusvahelise piirmääraga või ületab seda?
Ei
Kas teade saadetakse hankija soovil Euroopa Ühenduse Ametlike Väljaannete Talitusele?
Ei
NIMI, AADRESSID JA KONTAKTANDMED
Eesti Biokeskus, 70005944, Riia 23B, Tartu, 51010 Eesti (EE) Kontaktisik: Ain Laving Tel.: +372 5065329 E-post: alaving@ebc.ee URL: http://www.ebc.ee/EBC/(URL)Pakkumuste ja osalemistaotluste elektrooniline esitamine: (URL)vt eelmainitud kontaktandmed:vt eelmainitud kontaktandmed:vt eelmainitud kontaktandmed:
HANKIJA LIIK
Valitsusasutuse hallatav riigiasutus
HANKIJA PÕHITEGEVUS
Haridus
HANKELEPING SÕLMITAKSE TEISTE HANKIJATE NIMEL
Hankija teostab hanget teiste hankijate nimel Ei
Hankija poolt hankelepingule antud nimetus
Eesti Biokeskuse puhasruumi projekteerimis- ja ehitustööd
Hankelepingu liik ja ehitustööde teostamise, asjade tarnimise või teenuste osutamise koht
Projekteerimine ja teostamineEhitustööde teostamise koht: TartuNUTS kood: EE
Riigihange korraldatakse
Hankelepingu sõlmimiseksRahaühik: Euro
Hankelepingu või hanke lühikirjeldus
Hangitakse Eesti Biokeskuse puhasruumi projekteerimis- ja ehitustööd.
Ühtne riigihangete klassifikatsioon (CPV)
45214600-6
Teave Maailma Kaubandusorganisatsiooni Riigihankelepingu (GPA) kohta
Ei
Hankeleping on jaotatud osadeks
Ei
Alternatiivsete pakkumuste lubatavus
Ei
Üldkogus või ulatus
Rahaühik: Euro
HANKELEPINGU VÕI DÜNAAMILISE HANKESÜSTEEMI KESTUS
Kestus kuudes: 3
Pakkujate või taotlejate individuaalne seisund, sealhulgas kutse- või ettevõtlusregistrisse kuulumisega seotud nõuded (hankemenetlusest kõrvaldamise alused)
Kvalifitseerimise tingimustele vastavuse hindamiseks vajalikud andmed ja nende vorminõuded: 1. Pakkuja suhtes ei tohi esineda riigihangete seaduse § 38 lõike 1 punktides 1-3 ja lõike 2 punktis 1 nimetatud kõrvaldamise aluseid. Pakkuja esitab Vormil 1 toodud kinnituse kõrvaldamise aluste puudumise kohta. Lisatud nõutava dokumendi vorm: Vorm 1 2. Pakkuja peab olema täitnud kõik õigusaktidest tulenevad riiklike maksude, oma elu- või asukoha kohalike maksude ja sotsiaalkindlustusmaksete tasumise kohustused riigihangete seaduse § 38 lõike 1 punkti 4 tähenduses. Selle tõendamiseks esitab väljaspool Eesti Vabariiki registreeritud pakkuja koos pakkumusega vastavad tõendid hanketeate avaldamise päeva seisuga. Eesti Vabariigis registreeritud pakkujate puhul kontrollib hankija riiklike maksukohustuste täidetust avalikest andmebaasidest iseseisvalt. Kohalike maksuvõlgade puudumise tõendamiseks esitab Eesti Vabariigis registreeritud pakkuja oma asukoha kohaliku omavalitsuse vastava tõendi. 3. Juhul, kui pakkumuse allkirjastab isik, kelle esindusõigus ei tulene seadusest (esindusõigus ei nähtu pakkuja äriregistri B-kaardilt) või tegemist on ühispakkumusega, esitab pakkuja volikirja, millega on pakkumuse allkirjastajale antud vastav volitus. Ühispakkujate korral peab volituselt nähtuma, milline on juhtiv ühispakkuja. Pakkuja esitab volituse Vormil 2. Lisatud nõutava dokumendi vorm: Vorm 2
Majanduslik- ja finantsseisund
Kvalifitseerimise tingimustele vastavuse hindamiseks vajalikud andmed ja nende vorminõuded: 1. Pakkuja 3 viimase majandusaasta (2013.-2015. a) netokäive peab olema olnud vähemalt 300 000 EUR aastas. Pakkuja esitab vormil 3 väljavõtted oma viimase kolme majandusaasta netokäibe kohta (iga aasta eraldi). Lisatud nõutava dokumendi vorm: Vorm 3
Tehniline ja kutsealane pädevus
Kvalifitseerimise tingimustele vastavuse hindamiseks vajalikud andmed ja nende vorminõuded: 1. Pakkuja peab omama ehitustöö teostamise õigust. Hankija kontrollib, kas pakkujal on kehtiv Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi poolt peetava avaliku majandustegevuse registri registreering tegevusalal „Ehitamine“: üldehituslik ehitamine, ventilatsioonisüsteemi ehitamine, jahutussüsteemi ehitamine, hoone ja selle juurde kuuluva küttesüsteemi ehitamine, sh katlasüsteemi (v.a elektri ja gaasivarustuse osa) ehitamine, hoone ja selle juurde kuuluva veevarustuse ja kanalisatsiooni ehitamine, tee ehitamine; „Projekteerimine“: konstruktsioonide ehitusprojekti koostamine, hoone ja selle juurde kuuluva küttesüsteemi, sh katla- (v.a elektri- ja gaasivarustuse osa), ventilatsiooni- ja jahutussüsteemi ehitusprojekti koostamine, tee ehitusprojekti koostamine; „Elektritööd“: elektripaigaldise projekteerimine, elektripaigaldise ehitamine, sh paigaldamine. 2. Pakkuja peab olema viimase kolme aasta jooksul (dets 2013. - nov 2016. a) teostanud vähemalt 3 vähemalt 100 000 EUR ehitusmaksumusega objekti, sh vähemalt ühe vähemalt 75 m2 puhasruumi ehitustöid. Nimetatud objektide ehitustööd peavad olema käesoleva hankemenetluse alguseks lõppenud ja lepingud peavad olema täidetud korrektselt ning hea tava kohaselt. Pakkuja esitab selle tõendamiseks Vormil 4 nimekirja vastavatest täidetud lepingutest. Lisatud nõutava dokumendi vorm: Vorm 4 3. Pakkujal peab olema ehitustööde teostamiseks projektijuht, kes vastab alljärgnevatele nõuetele: - ehitusalane kõrgharidus; - vähemalt 3-aastane erialane töökogemus pärast kõrgkooli lõpetamist; - vähemalt 2 vähemalt 100 000 EUR ehitusmaksumusega (ilma km-ta) puhasruumi ehitustöödel projektijuhina osalemise kogemus viimasel 3 aastal (nov 2013. - okt 2016. a); - eesti keele vaba valdamine kõnes ja kirjas. Pakkuja esitab koos pakkumusega projektijuhi CV Vormil 5, mille põhjal on võimalik kontrollida spetsialisti vastavust loetletud nõuetele. Lisatud nõutava dokumendi vorm: Vorm 5 4. Pakkujal peab olema ehitustööde teostamiseks ventilatsioonitööde vastutav spetsialist, kes vastab alljärgnevatele nõuetele: - ehitusalane kõrgharidus; - vähemalt 3-aastane erialane töökogemus pärast kõrgkooli lõpetamist; - vähemalt 2 vähemalt 100 000 EUR ehitusmaksumusega (ilma km-ta) puhasruumi ehitustöödel ventilatsioonitööde vastutava spetsialistina osalemise kogemus viimasel 3 aastal (nov 2013. - okt 2016. a); - eesti keele vaba valdamine kõnes ja kirjas. Pakkuja esitab koos pakkumusega ventilatsioonitööde vastutava spetsialisti CV Vormil 5, mille põhjal on võimalik kontrollida spetsialisti vastavust loetletud nõuetele. Juhul, kui spetsialisti eesti keele oskus ei vasta ülalnimetatud nõudele, esitab pakkuja kirjaliku kinnituse tõlgi kasutamise kohta spetsialisti ja hankija suhtluse vahendamisel kogu teenuse osutamise perioodil. Lisatud nõutava dokumendi vorm: Vorm 5 5. Pakkujal või ühispakkujal on õigus tõendada oma vastavust majandusliku ja finantsseisundi ning tehnilise ja kutsealase pädevuse nõuetele teise isiku vahendite alusel, kui need isikud osalevad vastavas valdkonnas otseselt hankelepingu täitmisel, esitades Vormil 6 nende isikute kinnituse osalemise kohta hankelepingu täitmisel. Lisatud nõutava dokumendi vorm: Vorm 6
Hankemenetluse liik
Avatud hankemenetlus
Hindamiskriteeriumid
Madalaim hind
Kasutatakse elektroonilist oksjonit
Ei
Sama hankelepingu objekti kohta on varem avaldatud teade
Ei
Hankedokumentide saamise tingimused
Dokumendid on tasulised: EiRahaühik: Euro
Pakkumuste või taotluste esitamise tähtaeg
29.12.2016 10:00
Keel(ed), milles võib esitada pakkumuse või taotluse
ET
Minimaalne aeg, mille jooksul pakkuja peab pakkumuse jõus hoidma
päeva: 90
Pakkumuste avamise tingimused
Pakkumuste avamise aeg: 29.12.2016 10:00
TEAVE EUROOPA LIIDU VAHENDITE KOHTA
Hankeleping on seotud Euroopa Liidu vahenditest rahastatava projekti ja/või programmiga JahViide projekti(de)le ja/või programmi(de)le: Ultrasensitiivne biomolekulide labor ja moodne populatsioonigeneetika
Vaidlustuste läbivaatamise eest vastutav organ
Riigihangete vaidlustuskomisjon, Endla 13/Lõkke 5, Tallinn, 10122 Eesti (EE) Tel.: +372 6113711 Faks: +372 6113760 E-post: vako@fin.ee URL: http://www.fin.ee/riigihangete-poliitika
Vaidlustuste esitamise kohta teavet pakkuv asutus
Riigihangete vaidlustuskomisjon, Endla 13/Lõkke 5, Tallinn, 10122 Eesti (EE) Tel.: +372 6113711 Faks: +372 6113760 E-post: vako@fin.ee URL: http://www.fin.ee/riigihangete-poliitika
KAS RIIGIHANGET RAHASTATAKSE STRUKTUURITOETUSTEST
JahStruktuuritoetuste projektiväline identifitseerimise number: 2014-2020.4.01.16-0030
KAS RIIGIHANKEL RAKENDATAKSE KESKKONNASÄÄSTLIKKE NÕUDEID
Ei

Oppex helps organizations with a professional approach to public sector sales, to either grow their business locally or find new opportunities abroad. We are the largest source of public procurement data in Europe. We process and translate public tenders from over 1.000 local, national and international procurement portals and have acquired over 8 million tenders in our database.


Trusted By

KONE
NHS
3M
ABB