« Back to Search« Back to SearchSearch » Cells borough building sidewalks and reconstruction of Kingu tn  Rakke Vallavalitsus - Guido Kraav

Cells borough building sidewalks and reconstruction of Kingu tn

  Rakke Estonia — Rakke Vallavalitsus - Guido Kraav
Published December 23, 2016 — Deadline February 1, 2017 (2 years ago)
|
Notice type
Contract notice
Pavement construction and pavement of the roadway relkonstrueerimine

Full tender details available only for Oppex usersSign in

Fact Sheet

Hanke viitenumber
181522
Hanke nimetus
Rakke aleviku kõnniteede ehitus ja Kingu tn rekonstrueerimine
Kas riigihanke eeldatav maksumus on võrdne rahvusvahelise piirmääraga või ületab seda?
Ei
Kas teade saadetakse hankija soovil Euroopa Ühenduse Ametlike Väljaannete Talitusele?
Ei
NIMI, AADRESSID JA KONTAKTANDMED
Rakke Vallavalitsus, 75010003, Simuna 10, Rakke, 46301 Eesti (EE) Kontaktisik: Guido Kraav Tel.: +372 3260874 Faks: +372 3260873 E-post: guido@rakke.ee URL: http://www.rakke.ee(URL)Pakkumuste ja osalemistaotluste elektrooniline esitamine: (URL)vt eelmainitud kontaktandmed:vt eelmainitud kontaktandmed:vt eelmainitud kontaktandmed:
HANKIJA LIIK
Kohaliku omavalitsuse üksus
HANKIJA PÕHITEGEVUS
Üldised avalikud teenused
HANKELEPING SÕLMITAKSE TEISTE HANKIJATE NIMEL
Hankija teostab hanget teiste hankijate nimel Ei
Hankija poolt hankelepingule antud nimetus
Rakke aleviku kõnniteede ehitus ja Kingu tn rekonstrueerimine
Hankelepingu liik ja ehitustööde teostamise, asjade tarnimise või teenuste osutamise koht
TeostamineEhitustööde teostamise koht: Lääne-Viru maakond, Rakke vald, Rakke alevikNUTS kood: EE
Riigihange korraldatakse
Hankelepingu sõlmimiseksRahaühik: Euro
Hankelepingu või hanke lühikirjeldus
Kõnniteede ehitus ja kõnnitee ning sõidutee relkonstrueerimine
Ühtne riigihangete klassifikatsioon (CPV)
45233120-6
Teave Maailma Kaubandusorganisatsiooni Riigihankelepingu (GPA) kohta
Ei
Hankeleping on jaotatud osadeks
Ei
Alternatiivsete pakkumuste lubatavus
Ei
Üldkogus või ulatus
Eeldatav maksumus ilma käibemaksuta: 148000Rahaühik: Euro
Täiendavate hangete võimalused
Ei
HANKELEPINGU VÕI DÜNAAMILISE HANKESÜSTEEMI KESTUS
Kavandatav alguskuupäev: 01.03.2017Kavandatav lõppkuupäev: 31.08.2017
Nõutavad tagatised ja garantiid
Rajatisele 24 kuud
Peamised rahastamis- ja maksetingimused ja/või viide neid reguleerivatele asjaomastele sätetele
Teostatud tööde eest tasumine toimub teostatud tööde üleandmis-vastuvõtuaktide ja arvete alusel
Hankelepingu täitmisele kehtivad muud eritingimused
Ei
Pakkujate või taotlejate individuaalne seisund, sealhulgas kutse- või ettevõtlusregistrisse kuulumisega seotud nõuded (hankemenetlusest kõrvaldamise alused)
Kvalifitseerimise tingimustele vastavuse hindamiseks vajalikud andmed ja nende vorminõuded: 1. Ühispakkumise korral esitada volitus ühispakkumise esindamiseks Lisatud nõutava dokumendi vorm: Vorm 4 Volikiri ühispakkuja esindamiseks 3. Pakkumuse tagatis on 500.- (viissada) eurot Esitada krediidi- ja finantseerimisasutuse või kindlustusseltsi garantiidokument, mis peab olema jõus vähemalt pakkumuse jõusoleku tähtaja jooksul, või deponeerida see rahasumma hankija arvelduskontole nr EE242200001120235592 Selgitusse märkida tagatisraha riigihankes, Hanke viitenumber: Garantiidokument ei tohi sisaldada tingimusi või viiteid tingimustele, mis piiravad garantii saaja õigust nõuda garandilt garantii tellija kohustuste täitmist garantiisumma ulatuses. Tagatis tagastatakse või jäetakse kasutamata pärast eduaka pakkujaga lepingu sõlmimsit. Edukaks tunnistatud pakkumuse tagasivõtmisel pakkujal jääb tagatisraha tagastamata. 3. Hankija ei sõlmi hankelepingut isikuga ja kõrvaldab hankemenetlusest pakkuja või taotleja: 1) keda on või kelle seaduslikku esindajat on kriminaal- või väärteomenetluses karistatud kuritegeliku ühenduse organiseerimise või sinna kuulumise eest või riigihangete nõuete rikkumise või kelmuse või ametialaste või rahapesualaste või maksualaste süütegude toimepanemise eest ja kelle karistusandmed ei ole karistusregistrist karistusregistri seaduse kohaselt kustutatud või karistus on tema elu- või asukohariigi õigusaktide alusel kehtiv; 2) keda või kelle seaduslikku esindajat on karistatud karistusseadustiku §-de 133–133.3, § 175 või 260.1 alusel ja kelle karistusandmed ei ole karistusregistrist karistusregistri seaduse kohaselt kustutatud, välja arvatud juhul, kui hankelepingu eeldatav maksumus on väiksem kui rahvusvaheline piirmäär või kui hankemenetlus viiakse läbi võrgustikega seotud valdkonnas või kaitse- ja julgeolekuvaldkonnas; Pakkuja või taotleja esitab kirjaliku kinnituse vastavate asjaolude puudumise kohta. Lisatud nõutava dokumendi vorm: Vorm 6 Kinnitus hankemenetlusest kõrvaldamise aluste puudumise kohta
Majanduslik- ja finantsseisund
Kvalifitseerimise tingimustele vastavuse hindamiseks vajalikud andmed ja nende vorminõuded: 1. Hankija ei sõlmi hankelepingut isikuga ja kõrvaldab hankemenetlusest pakkuja või taotleja: 1) kes on pankrotis või likvideerimisel, kelle äritegevus on peatatud või kes on muus sellesarnases seisukorras tema asukohamaa seaduse kohaselt; 2) kelle suhtes on algatatud sundlikvideerimine või muu sellesarnane menetlus tema asukohamaa seaduse kohaselt. Pakkuja või taotleja esitab kirjaliku kinnituse vastavate asjaolude puudumise kohta. Lisatud nõutava dokumendi vorm: Vorm 8 Kinnitus hankemenetlusest kõrvaldamise aluste puudumise kohta
Tehniline ja kutsealane pädevus
Kvalifitseerimise tingimustele vastavuse hindamiseks vajalikud andmed ja nende vorminõuded: 1. Pakkuja peab omama vajalikku tegevusluba (RHS § 41 lg 3) 2. Peatöövõtu ja kõigi alltöövõtu tööde tegemise eest vastutavad isikud (projekti- või objektijuht) peavad olema nõutava pädevusega.
Reserveeritud hankelepingud
Ei
Hankemenetluse liik
Avatud hankemenetlus
Hindamiskriteeriumid
Madalaim hind
Kasutatakse elektroonilist oksjonit
Ei
Sama hankelepingu objekti kohta on varem avaldatud teade
Ei
Hankedokumentide saamise tingimused
Hankedokumentide taotlemise või nendele u tähtpäev (viimane päev): 27.01.2017 17:00Dokumendid on tasulised: EiRahaühik: Euro
Pakkumuste või taotluste esitamise tähtaeg
01.02.2017 11:00
Keel(ed), milles võib esitada pakkumuse või taotluse
ET
Minimaalne aeg, mille jooksul pakkuja peab pakkumuse jõus hoidma
päeva: 100
Pakkumuste avamise tingimused
Pakkumuste avamise aeg: 01.02.2017 11:00
TEGEMIST ON KORDUVA HANKEGA
Ei
TEAVE EUROOPA LIIDU VAHENDITE KOHTA
Hankeleping on seotud Euroopa Liidu vahenditest rahastatava projekti ja/või programmiga Ei
Vaidlustuste läbivaatamise eest vastutav organ
Riigihangete vaidlustuskomisjon, Endla 13/Lõkke 5, Tallinn, 10122 Eesti (EE) Tel.: +372 6113711 Faks: +372 6113760 E-post: vako@fin.ee URL: http://www.fin.ee/riigihangete-poliitika
Vaidlustuse esitamine
Täpne teave vaidlustuste esitamise tähtaja kohta: Vastavalt Riigihangete seadusele
Vaidlustuste esitamise kohta teavet pakkuv asutus
Riigihangete vaidlustuskomisjon, Endla 13/Lõkke 5, Tallinn, 10122 Eesti (EE) Tel.: +372 6113711 Faks: +372 6113760 E-post: vako@fin.ee URL: http://www.fin.ee/riigihangete-poliitika
KAS RIIGIHANGET RAHASTATAKSE STRUKTUURITOETUSTEST
Ei
KAS RIIGIHANKEL RAKENDATAKSE KESKKONNASÄÄSTLIKKE NÕUDEID
Ei

Oppex helps organizations with a professional approach to public sector sales, to either grow their business locally or find new opportunities abroad. We are the largest source of public procurement data in Europe. We process and translate public tenders from over 1.000 local, national and international procurement portals and have acquired over 8 million tenders in our database.


Trusted By

KONE
NHS
3M
ABB