« Back to Search« Back to SearchSearch » Home ÜVK Tabasalu streets and stormwater piping construction and reconstruction of the design and construction  Osaühing Strantum - MEELIS HÄRMS

Home ÜVK Tabasalu streets and stormwater piping construction and reconstruction of the design and construction

  Tabasalu alevik Harku vald, Harjumaa, Estonia — Osaühing Strantum - MEELIS HÄRMS
Published March 14, 2017 — Deadline March 30, 2017 (2 years ago)
|
Notice type
Contract notice
Procurement is an object of Harku Parish Residential area in Home and Home transverse streets and estates adjacent to the water, wastewater and stormwater sewer pipelines construction and reconstruction. Contract volume of work shall be drawn up for carrying out the necessary project documentation and procured all the necessary approvals and permits to complete the work as a whole.

Full tender details available only for Oppex usersSign in

Fact Sheet

Hanke viitenumber
184186
Hanke nimetus
Tabasalu Kodu tänava ÜVK ja sademeveetorustiku rajamise ja rekonstrueerimise projekteerimis- ja ehitustööd
Kas riigihanke eeldatav maksumus on võrdne rahvusvahelise piirmääraga või ületab seda?
Ei
Kas teade saadetakse hankija soovil Euroopa Ühenduse Ametlike Väljaannete Talitusele?
Ei
NIMI, AADRESSID JA KONTAKTANDMED
Osaühing Strantum, 10731164, Kooli 2A, Tabasalu alevik, Harku vald, Harjumaa, 76901 Eesti (EE) Kontaktisik: MEELIS HÄRMS Tel.: +372 5014068 E-post: meelis@strantum.ee(URL)Pakkumuste ja osalemistaotluste elektrooniline esitamine: (URL)vt eelmainitud kontaktandmed:vt eelmainitud kontaktandmed:vt eelmainitud kontaktandmed:
HANKIJA PÕHITEGEVUS
Gaasi ja soojusenergia tootmine, transport ja jaotamine Vesi
HANKELEPING SÕLMITAKSE TEISTE HANKIJATE NIMEL
Hankija teostab hanget teiste hankijate nimel Ei
Hankija poolt hankelepingule antud nimetus
Tabasalu Kodu tänava ÜVK ja sademeveetorustiku rajamise ja rekonstrueerimise projekteerimis- ja ehitustööd
Hankelepingu liik ja ehitustööde teostamise, asjade tarnimise või teenuste osutamise koht
Projekteerimine ja teostamineEhitustööde teostamise koht: Tabasalu, Harku valdNUTS kood: EE
Riigihange korraldatakse
Hankelepingu sõlmimiseksRahaühik: Euro
Hankelepingu või hanke lühikirjeldus
Hanke objektiks on Harku vallas Tabasalu alevikus Kodu ja Kodu põik tänavatel ja piirnevatel kinnistutel vee-, reoveekanalisatsiooni- ja sademeveekanalisatsiooni torustike rajamine ja rekonstrueerimine. Hanke mahus koostatakse tööde teostamiseks vajalik projektdokumentatsioon ja hangitakse kõiki vajalikud kooskõlastused ja load tööde terviklikuks lõpetamiseks.
Ühtne riigihangete klassifikatsioon (CPV)
45231300-8, 71250000-5
Teave Maailma Kaubandusorganisatsiooni Riigihankelepingu (GPA) kohta
Ei
Hankeleping on jaotatud osadeks
Ei
Alternatiivsete pakkumuste lubatavus
Ei
Üldkogus või ulatus
Käesoleva hanke mahus üldistatult: 1) Teostatakse Geodeetilised ja muud vajalikud uuringud ja uuringute täpsustused koos kooskõlastamistega 2) Taoldeldakse kehtivad kommunikatsioonivaldajate tehnilised tingimused. 3) Koostatakse tööprojekt vee-, reoveekanalisatsiooni- ja sademeveekanalisatsiooni torustike ning kaasnevate tööde läbiviimiseks, projekt kooskõlastatakse kommunikatsioonivaldajate ja puudutatud kinnistuomanikega 4) Taodeldakse omanike nimel ehitusload/ehitusteatised 5) Hangitakse puuduvad kooskõlastused, kasutusõigused ja load tööde tegemiseks. 6) Teostatakse ehitustööd, sh: a. Rajatakse joogiveetorustik ca 441 m b. Rajatakse reoveekanalisatsioonitorustik ca 557 m c. Rajatakse sademeveekanalisatsiooni tööd ca 347 m ja suubla rajamine d. Seitsme kinnistu kinnistusiseste torustike ümberehitustööd koos ümberühendamistega e. Kasutusest välja jäävate rajatiste likvideerimistööd f. Ajutise Kodu tn teekatendis rajamine 7) Vormistatakse täitedokumentatsioon ja taodeldakse omanike nimel kasutusloadRahaühik: Euro
Täiendavate hangete võimalused
JahHankevõimaluste kirjeldus: Riigihangete seaduse §94 lg 3 p.1 ja p.2 sätestatu kohaselt
HANKELEPINGU VÕI DÜNAAMILISE HANKESÜSTEEMI KESTUS
Kestus päevades: 135
Nõutavad tagatised ja garantiid
Täitmistagatis 5% Heakskiidetud Lepingusummast; 2% Lepingusummast või vähemalt 3000 eurot Heakskiidetud Lepingusummast Puudustest Teatamise Ajavahemikul/Garantiiajal. Projekteerija erialase tegevuse vastutuskindlustus summaga vähemalt 20 000 EUR. Ehituse koguriskikindlustus (CAR-kindlustus) Kokkuleppe summale;
Peamised rahastamis- ja maksetingimused ja/või viide neid reguleerivatele asjaomastele sätetele
Maksetähtaeg 25 päeva. Arve esitamise õigus tekib peale rahalise arveldamise/hankelepingu täitmise akti kinnitamist Poolte poolt. Hankijal on õigus keelduda akteerimisest, kui Töövõtja ei ole akteerimise ajaks täitnud seadusandlusest või hankelepingust tulenevaid nõudeid ja nende täitmisaeg on möödunud. Tellija poolt maksetähtaegade ületamisel on Töövõtjal õigus nõuda Tellijalt viivist 0,1 % Tellija poolt maksmisele kuuluvast summast iga viivitatud päeva eest. Akteerimis-, makse- ja arveldustingimused on toodud HD II Osa Töövõtuleping.
Edukaks tunnistatud ühispakkumuse esitanud pakkujatelt nõutav õiguslik vorm
Ühispakkumisele peab olema lisatud Ühispakkujate poolt allkirjastatud eelleping või kavatsuste protokoll mis fikseerib, et kõik Ühispakkujad vastutavad lepingu täitmise eest solidaarselt, et Ühispakkujate volitatud esindajal on õigus saada ja anda instruktsioone kõigi liikmete jaoks ja nimel ja et lepingu täitmise, sealhulgas maksete tegemise kohustus, lasub Ühispakkujate volitatud esindajal. Lisaks esitavad Ühispakkujad volikirja oma esindaja määramiseks pakkumise esitamisega, hankelepingu sõlmimisega ning täitmisega seotud toimingute tegemiseks; Volikiri peab olema jõus pakkumuse jõusoleku tähtaja jooksul. Ühe nädala jooksul peale hankelepingu sõlmimist esitatakse Tellijale konsortsiumi leping, milles on määratud kõikide ühispakkumuses osalevate isikute kohustused, õigused ja vastutus.
Hankelepingu täitmisele kehtivad muud eritingimused
JahHankijal on õigus taganeda hankelepingust eelneva hoiatusega juhul, kui ehitustööde teostamise progress ei võimalda saavutada lepingu täitmise tähtaega. Hankelepingu täitmise ajagraafik koos vahetähtaegadega on toodud HD II Osa Töövõtuleping. Ehitustöödega on lubatud alustada peale Platsitöödega alustamise loa väljastamist Hankija poolt. (HD III Osa Töökirjeldus) Pakkuja vastutab hankelepingu täitmisega kaasnevate seadusest (sealhulgas Keskkonnatasude seadusest) ja hankelepingust tulenevate tasude ja koormiste tasumise eest ning kaasneva asjaajamise nõuetekohase teostamise eest.
Pakkujate või taotlejate individuaalne seisund, sealhulgas kutse- või ettevõtlusregistrisse kuulumisega seotud nõuded (hankemenetlusest kõrvaldamise alused)
Kvalifitseerimise tingimustele vastavuse hindamiseks vajalikud andmed ja nende vorminõuded: 1. Hankija ei sõlmi hankelepingut isikuga ja kõrvaldab hankemenetlusest pakkuja või taotleja: 1) keda on või kelle seaduslikku esindajat on kriminaal- või väärteomenetluses karistatud kuritegeliku ühenduse organiseerimise või sinna kuulumise eest või riigihangete nõuete rikkumise või kelmuse või ametialaste või rahapesualaste või maksualaste süütegude toimepanemise eest ja kelle karistusandmed ei ole karistusregistrist karistusregistri seaduse kohaselt kustutatud või karistus on tema elu- või asukohariigi õigusaktide alusel kehtiv; 2) keda või kelle seaduslikku esindajat on karistatud karistusseadustiku §-de 133–133.3, § 175 või 260.1 alusel ja kelle karistusandmed ei ole karistusregistrist karistusregistri seaduse kohaselt kustutatud, välja arvatud juhul, kui hankelepingu eeldatav maksumus on väiksem kui rahvusvaheline piirmäär või kui hankemenetlus viiakse läbi võrgustikega seotud valdkonnas või kaitse- ja julgeolekuvaldkonnas; 3) kes on pankrotis või likvideerimisel, kelle äritegevus on peatatud või kes on muus sellesarnases seisukorras tema asukohamaa seaduse kohaselt; 4) kelle suhtes on algatatud sundlikvideerimine või muu sellesarnane menetlus tema asukohamaa seaduse kohaselt. Pakkuja või taotleja esitab kirjaliku kinnituse vastavate asjaolude puudumise kohta. 2. Hankija ei sõlmi hankelepingut isikuga ja kõrvaldab hankemenetlusest pakkuja või taotleja, kellel on õigusaktidest tulenevate riiklike või tema elu- või asukoha kohalike maksude või sotsiaalkindlustuse maksete võlg või tähtpäevaks tasumata jäetud maksusummalt arvestatud intress (edaspidi maksuvõlg) hankemenetluse algamise päeva seisuga või maksuvõla tasumine on ajatatud pikemaks perioodiks kui kuus kuud arvates hankemenetluse algamise päevast, välja arvatud juhul, kui maksuvõla tasumise ajatamine on täies ulatuses tagatud. Riiklike või elu- või asukoha kohalike maksude võlaks loetakse pakkuja või taotleja poolt tähtpäevaks tasumata riiklike või elu- või asukoha kohalike maksude ja tähtpäevaks tasumata jäetud maksusummalt arvestatud intressi võlga, mis ületab 100 EUR. Pakkuja või taotleja esitab oma asukohariigi vastava pädevusega ametiasutuse tõendi riigihangete seaduse § 38 lõike 1 punktis 4 nimetatud asjaolude puudumise kohta, kui neid andmeid ei ole hankijal võimalik kontrollida andmekogus olevate avalike andmete põhjal. Kui pakkuja või taotleja asukohariigi vastava pädevusega ametiasutus ei väljasta tõendit riigihangete seaduse § 38 lõike 1 punktis 4 nimetatud asjaolude puudumise kohta, esitab pakkuja või taotleja selle ametiasutuse tõendi maksuvõlgade puudumise kohta. 3. Ühispakkujad või ühistaotlejad nimetavad hankemenetlusega ning hankelepingu sõlmimise ja täitmisega seotud toimingute tegemiseks volitatud esindaja. Ühispakkujad või taotlejad esitavad nende esindajale antud volikirja originaali.
Majanduslik- ja finantsseisund
Kvalifitseerimise tingimustele vastavuse hindamiseks vajalikud andmed ja nende vorminõuded: 1. Pakkuja viimase kolme lõppenud majandusaasta keskmine netokäive peab olema vähemalt 300000 EUR aastas. Pakkuja esitab kolme viimase lõppenud majandusaasta aruande väljavõtte, millest selgub pakkuja majandusaasta netokäive (juriidilisest isikust Eestis registreeritud pakkuja puhul ei kohaldu lõppenud majandusaasta aruannete väljavõtete esitamise nõue, kui andmed või dokumendid on hankijale andmekogust avalikult kättesaadavad) ja koondinfo lisatud Vormil IX Pakkuja Käive. Lisatud nõutava dokumendi vorm: Vorm IX Pakkuja käive 2. Hankelepingu täitmisel projekteerimistööde teostajal ja projekteerimistööde eest vastutajal (Pakkuja või pakkumuses osalev projekteerimistöid teostav alltöövõtja) peab olema või pakkuja peab olema võimeline hankelepingu sõlmimise järgselt omandama erialase tegevuse (sh. ühisveevärgi ja kanalisatsioonirajatiste projekteerimine) vastutuskindlustuse summale vähemalt 20000,00 EUR. Erialase vastutuskindlustusega kaetud valdkonnad peavad katma hanke elluviimiseks vajalikud Pakkuja projekteerimisalased tegevused. Erialast vastutuskindlustust peab pakkuja hoidma jõus kogu hankelepingu täitmise aja. Erialase tegevuse vastutuskindlustus peab katma ka hankelepingu täitmisele järgneva kahe aastase garantiiaja (puudustest teavitamise ajavahemiku) nõuded. Pakkuja esitab erialase tegevuse vastutuskindlustuse koopia või Eesti Vabariigis tegutseva kindlustusseltsi kinnituskirja erialase vastutuskindlustuse poliisi sõlmimise võimalikkuse kohta hankelepingu sõlmimisel.
Tehniline ja kutsealane pädevus
Kvalifitseerimise tingimustele vastavuse hindamiseks vajalikud andmed ja nende vorminõuded: 1. Pakkuja (konsortsiumi liige või tema alltöövõtja) peab omama järgnevaid Majandustegevuse Registri (MTR) teavitusi ja tegevuslubasid: 1) Tegevusala – ehitamine. Tegevusala liik – ühisveevärgi ja kanalisatsiooni (sh pumplate, puhastite ja muude seotud rajatiste) ehitamine. 2) tegevusala – projekteerimine; Tegevusala liik – ühisveevärgi ja kanalisatsiooni (sh pumplate, puhastite ja muude seotud rajatiste) projekteerimine. 3) Tegevusala - ehitamine; Tegevusala liigid - tee ehitamine; Eestist pärit pakkumuses osalejate MTR Teavitusi ja tegevuslubasid kontrollib hankija iseseisvalt avalikest registritest. Alltöövõtjate kasutamise korral esitab Pakkuja teabe iga allhankelepingu iseloomu kohta, milles Pakkuja kavatseb allhankelepinguid sõlmida. Alltöövõtjad peavad töö teostamiseks omama töö olemusele, tehnilisele komplitseeritusele ja ulatusele vastavat kvalifikatsiooni ja kogemust, mis on täpsemalt fikseeritud hankedokumentides. Alltöövõtjate kasutamise korral esitab pakkuja alltöövõtja kinnituse pakkumuse siduvus kohta. Pakkumuses esitatavate alltöövõtjate muutmine kooskõlastatakse Hankijaga ja on lubatud Hankija nõusolekul. Pakkuja (konsortsiumi liige, alltöövõtja), kelle asukohamaa ei ole Eesti Vabariik, esitab MTR teavituse puudumisel tõendi registreerituse kohta oma asukohamaa erialases registris või muu vastava dokumendi, mis tõendab pakkuja (konsortsiumi liikme) õigust tegutseda oma asukohamaal valdkondades, mille kohta on käesolevas punktis nõutud teavituse olemasolu. Välisriigis registreeritud Pakkuja (konsortsiumi liige) peab arvestama sellega, et tema pakkumise edukaks tunnistamisel peab ta riigihanke teostamiseks hankima Eesti Vabariigi MTR teavituse enne lepingu sõlmimise tähtpäeva või siis mõne teise Euroopa Majanduspiirkonna lepingu osalisriigis vastaval tegevusalal tegutsev ettevõtja peab teavitama oma tegevuse alustamisest Tehnilise Järelevalve Ametile ja tagama oma tegevuse vastavuse kehtivatele õigusaktidele. Pakkuja esitab loetelu pakkumuses osalejatest (s.h alltöövõtjad) kasutades lisatud vorme XI ja XII Lisatud nõutava dokumendi vorm: Vormid XI ja XII Informatsioon alltöövõtjate kohta 2. Pakkuja peab omama Projektijuhti/Töövõtja Esindajat, kellel on: 1) Vähemalt Eesti kvalifikatsiooniraamistiku 5. taseme kutse kompetentsidega "Välisveevarustuse- ja kanalisatsioonivõrkude, sealhulgas pumplate, puhastite ja muude seotud rajatiste ehitamine" või "Veevarustus ja kanalisatsioon" 2) kes on vastutav spetsialist pakkuja MTR majandustegevuse teates: valdkond – ehitamine. Tegevusala liik – ühisveevärgi ja kanalisatsiooni (sh pumplate, puhastite ja muude seotud rajatiste) ehitamine. Vastav pädevus koos viidetega peab ilmnema esitatud CV-st. Kasutada hankedokumentides lisatud "Vorm III CV ja kinnitused" 3. Pakkuja peab omama Projekteerimistööde juhti, kellel on: 1) Vähemalt Eesti kvalifikatsiooniraamistiku 7. taseme kutse kompetentsiga "Veevarustus ja kanalisatsioon". 2) viimase viie aasta jooksul osalenud vähemalt kolme sarnaste tööde projekteerimisel vastutava projekteerijana/projekteerimistööde juhina. 3) kes on vastutav spetsialist pakkuja MTR majandustegevuse teates: Tegevusala – ehitamine. Tegevusala liik – ühisveevärgi ja kanalisatsiooni (sh pumplate, puhastite ja muude seotud rajatiste) projekteerimine. Vastav kogemus peab ilmnema esitatud CV-st. Juhul, kui võtmesiku tööandja ei osale pakkumuses või ei ole pakkumuses näidatud alltöövõtjana tuleb esitada võtmeisiku tööandja seadusliku esindaja kirjalik kinnitus nimetatud võtmeisiku hankes osalemise kohta lisatud vormil. Kasutada hankedokumentides lisatud "Vorm III CV ja kinnitused"
Reserveeritud hankelepingud
Ei
Hankemenetluse liik
Lihthange
Hindamiskriteeriumid
Madalaim hind
Kasutatakse elektroonilist oksjonit
Ei
Sama hankelepingu objekti kohta on varem avaldatud teade
Ei
Hankedokumentide saamise tingimused
Hankedokumentide taotlemise või nendele u tähtpäev (viimane päev): 30.03.2017 10:59Dokumendid on tasulised: EiRahaühik: Euro
Pakkumuste või taotluste esitamise tähtaeg
30.03.2017 11:00
Keel(ed), milles võib esitada pakkumuse või taotluse
ET
Minimaalne aeg, mille jooksul pakkuja peab pakkumuse jõus hoidma
päeva: 90
Pakkumuste avamise tingimused
Pakkumuste avamise aeg: 30.03.2017 11:00Pakkumuste avamise koht: E-riigihangete keskkondVolitatud isikud, kes võivad viibida lisaks pakkujatele pakkumuste avamise juures: EiPakkumused avatakse E-riigihangete keskkonnas
TEGEMIST ON KORDUVA HANKEGA
Ei
TEAVE EUROOPA LIIDU VAHENDITE KOHTA
Hankeleping on seotud Euroopa Liidu vahenditest rahastatava projekti ja/või programmiga Ei
LISATEAVE
Pakkujatel on hanke objektiga võimalik tutvuda iseseisvalt. Hange viiakse läbi E-riigihangete keskkonnas elektroonilise hankena. Hankedokumendid on kättesaadavad Riigihangete registris ja Hankedokumentides viidatud asukohtades. Dokumentide allalaadimiseks peab huvitatud isik end Riigihangete registris registreerima. Kõik selgitused pakkujatelt laekunud küsimustele ning muudatused hankedokumentides tehakse kättesaadavaks Riigihangete registris ning pakkuja peab need endale ise alla laadima.
Vaidlustuste läbivaatamise eest vastutav organ
Riigihangete vaidlustuskomisjon, Endla 13/Lõkke 5, Tallinn, 10122 Eesti (EE) Tel.: +372 6113713 Faks: +372 6113760 E-post: vako@fin.ee URL: http://www.fin.ee/riigihangete-poliitika
Vaidlustuste esitamise kohta teavet pakkuv asutus
Riigihangete vaidlustuskomisjon, Endla 13/Lõkke 5, Tallinn, 10122 Eesti (EE) Tel.: +372 6113713 Faks: +372 6113760 E-post: vako@fin.ee URL: http://www.fin.ee/riigihangete-poliitika
KAS RIIGIHANGET RAHASTATAKSE STRUKTUURITOETUSTEST
Ei
KAS RIIGIHANKEL RAKENDATAKSE KESKKONNASÄÄSTLIKKE NÕUDEID
Ei

Oppex helps organizations with a professional approach to public sector sales, to either grow their business locally or find new opportunities abroad. We are the largest source of public procurement data in Europe. We process and translate public tenders from over 1.000 local, national and international procurement portals and have acquired over 8 million tenders in our database.


Trusted By

KONE
NHS
3M
ABB