« Back to Search« Back to SearchSearch » Droonitehnoloogial-based remote monitoring system (unmanned airborne vehicles (UAVs), and LIDAR sensors System) equipment to obtain  Eesti Maaülikool - Kärt Kirsimägi

Droonitehnoloogial-based remote monitoring system (unmanned airborne vehicles (UAVs), and LIDAR sensors System) equipment to obtain

  Tartu Estonia — Eesti Maaülikool - Kärt Kirsimägi
Published April 25, 2017 — Deadline June 6, 2017 (a year ago)
|
Notice type
Contract notice
EEC keskkonnainstituudile agriculture and remote sensing systems (LIDAR, sensors and unmanned aircraft) procurement.

Full tender details available only for Oppex usersSign in

Fact Sheet

Hanke viitenumber
185628
Hanke nimetus
Droonitehnoloogial põhineva kaugseire süsteemi (mehitamata õhusõidukid (UAV), sensorid ja LiDAR-süsteem) seadmete hankimine
Kas riigihanke eeldatav maksumus on võrdne rahvusvahelise piirmääraga või ületab seda?
Jah
Kas teade saadetakse hankija soovil Euroopa Ühenduse Ametlike Väljaannete Talitusele?
Jah
NIMI, AADRESSID JA KONTAKTANDMED
Eesti Maaülikool, 74001086, Kreutzwaldi 1, Tartu, 51014 Eesti (EE) Kontaktisik: Kärt Kirsimägi Tel.: +372 5220501 E-post: riigihanked@emu.ee URL: http://www.emu.ee(URL)Pakkumuste ja osalemistaotluste elektrooniline esitamine: (URL)vt eelmainitud kontaktandmed:vt eelmainitud kontaktandmed:vt eelmainitud kontaktandmed:
HANKIJA LIIK
Avalik-õiguslik juriidiline isik või riigi kontrolli all olev eraõiguslik juriidiline isik
HANKIJA PÕHITEGEVUS
Haridus
HANKELEPING SÕLMITAKSE TEISTE HANKIJATE NIMEL
Hankija teostab hanget teiste hankijate nimel Ei
Hankija poolt hankelepingule antud nimetus
Droonitehnoloogial põhineva kaugseire süsteemi (mehitamata õhusõidukid (UAV), sensorid ja LiDAR-süsteem) seadmete hankimine
Hankelepingu liik ja ehitustööde teostamise, asjade tarnimise või teenuste osutamise koht
OstmineAsjade tarnekoht: TartuNUTS kood: EE
Riigihange korraldatakse
Hankelepingu sõlmimiseksRahaühik: Euro
Hankelepingu või hanke lühikirjeldus
EMÜ põllumajandus- ja keskkonnainstituudile kaugseire süsteemi (Lidar, sensorid ja mehitamata õhusõidukid) hankimine.
Ühtne riigihangete klassifikatsioon (CPV)
34711200-6, 38221000-0
Teave Maailma Kaubandusorganisatsiooni Riigihankelepingu (GPA) kohta
Jah
Hankeleping on jaotatud osadeks
JahPakkumus tuleb esitada: ühele või mitmele osale
Alternatiivsete pakkumuste lubatavus
Ei
Üldkogus või ulatus
Rahaühik: Euro
Täiendavate hangete võimalused
JahHankevõimaluste kirjeldus: Hankija jätab endale õiguse korraldada hankelepingu esemete osaliseks asendamiseks või täiendamiseks väljakuulutamiseta läbirääkimistega hankemenetlus RHS § 28 lg 4 p 2 alusel. Juhul, kui esineb sellekohane vajadus ja RHS § 28 lg 4 p 2 sätestatud nõuded on täidetud, edastab hankija pakkujale, kellega on sõlmitud hankeleping, vajalike esemete tehnilised nõuded koos ettepanekuga esitada pakkumus hankelepingu esemete osaliseks asendamiseks või täiendamiseks
HANKELEPINGU VÕI DÜNAAMILISE HANKESÜSTEEMI KESTUS
Kestus päevades: 60
Pakkujate või taotlejate individuaalne seisund, sealhulgas kutse- või ettevõtlusregistrisse kuulumisega seotud nõuded (hankemenetlusest kõrvaldamise alused)
Kvalifitseerimise tingimustele vastavuse hindamiseks vajalikud andmed ja nende vorminõuded: 1. Hankija ei sõlmi hankelepingut isikuga ja kõrvaldab hankemenetlusest pakkuja või taotleja: 1) keda on või kelle seaduslikku esindajat on kriminaal- või väärteomenetluses karistatud kuritegeliku ühenduse organiseerimise või sinna kuulumise eest või riigihangete nõuete rikkumise või kelmuse või ametialaste või rahapesualaste või maksualaste süütegude toimepanemise eest ja kelle karistusandmed ei ole karistusregistrist karistusregistri seaduse kohaselt kustutatud või karistus on tema elu- või asukohariigi õigusaktide alusel kehtiv; 2) keda või kelle seaduslikku esindajat on karistatud karistusseadustiku §-de 133–133.3, § 175 või 260.1 alusel ja kelle karistusandmed ei ole karistusregistrist karistusregistri seaduse kohaselt kustutatud, välja arvatud juhul, kui hankelepingu eeldatav maksumus on väiksem kui rahvusvaheline piirmäär või kui hankemenetlus viiakse läbi võrgustikega seotud valdkonnas või kaitse- ja julgeolekuvaldkonnas; 3) kes on pankrotis või likvideerimisel, kelle äritegevus on peatatud või kes on muus sellesarnases seisukorras tema asukohamaa seaduse kohaselt; 4) kelle suhtes on algatatud sundlikvideerimine või muu sellesarnane menetlus tema asukohamaa seaduse kohaselt. Pakkuja või taotleja esitab kirjaliku kinnituse vastavate asjaolude puudumise kohta. 2. Hankija ei sõlmi hankelepingut isikuga ja kõrvaldab hankemenetlusest pakkuja või taotleja, kellel on õigusaktidest tulenevate riiklike või tema elu- või asukoha kohalike maksude või sotsiaalkindlustuse maksete võlg või tähtpäevaks tasumata jäetud maksusummalt arvestatud intress (edaspidi maksuvõlg) hankemenetluse algamise päeva seisuga või maksuvõla tasumine on ajatatud pikemaks perioodiks kui kuus kuud arvates hankemenetluse algamise päevast, välja arvatud juhul, kui maksuvõla tasumise ajatamine on täies ulatuses tagatud. Riiklike või elu- või asukoha kohalike maksude võlaks loetakse pakkuja või taotleja poolt tähtpäevaks tasumata riiklike või elu- või asukoha kohalike maksude ja tähtpäevaks tasumata jäetud maksusummalt arvestatud intressi võlga, mis ületab 100 EUR. Pakkuja või taotleja esitab oma asukohariigi vastava pädevusega ametiasutuse tõendi riigihangete seaduse § 38 lõike 1 punktis 4 nimetatud asjaolude puudumise kohta, kui neid andmeid ei ole hankijal võimalik kontrollida andmekogus olevate avalike andmete põhjal. Kui pakkuja või taotleja asukohariigi vastava pädevusega ametiasutus ei väljasta tõendit riigihangete seaduse § 38 lõike 1 punktis 4 nimetatud asjaolude puudumise kohta, esitab pakkuja või taotleja selle ametiasutuse tõendi maksuvõlgade puudumise kohta. 3. Ühispakkujad või ühistaotlejad nimetavad hankemenetlusega ning hankelepingu sõlmimise ja täitmisega seotud toimingute tegemiseks volitatud esindaja. Ühispakkujad või taotlejad esitavad nende esindajale antud volikirja originaali.
Majanduslik- ja finantsseisund
Kvalifitseerimise tingimustele vastavuse hindamiseks vajalikud andmed ja nende vorminõuded: 1. Pakkuja kolme (3) viimase majandusaasta kogu majandustegevuse keskmine netokäive peab olema vähemalt 90 000 EUR aastas kui pakkuja esitab pakkumuse riigihanke I osale. Kui pakkuja esitab pakkumuse rohkem kui ühele osale, peab pakkuja viimase kolme (3) majandusaasta kogu majandustegevuse keskmine netokäive vastama vähemalt pakutavate osade netokäivete summale või olema kokku vähemalt 300 000 EUR kui pakutavate osade nõutud netokäivete summa on suurem. Juhul, kui pakkuja on tegutsenud vähem, kui nimetatud kolm aastat, arvutatakse keskmine netokäive tegutsetud aja käibe keskmisena. Pakkuja esitab kinnituse nimetatud nõudele vastavuse kohta koos andmetega vormil 3. Kehtib hanke osale: 1 Mehitamata multirootor 2. Pakkuja kolme (3) viimase majandusaasta kogu majandustegevuse keskmine netokäive peab olema vähemalt 230 000 EUR aastas kui pakkuja esitab pakkumuse riigihanke II osale. Kui pakkuja esitab pakkumuse rohkem kui ühele osale, peab pakkuja viimase kolme (3) majandusaasta kogu majandustegevuse keskmine netokäive vastama vähemalt pakutavate osade netokäivete summale või olema kokku vähemalt 300 000 EUR kui pakutavate osade nõutud netokäivete summa on suurem. Juhul, kui pakkuja on tegutsenud vähem, kui nimetatud kolm aastat, arvutatakse keskmine netokäive tegutsetud aja käibe keskmisena. Pakkuja esitab kinnituse nimetatud nõudele vastavuse kohta koos andmetega vormil 3. Kehtib hanke osale: 2 LiDAR süsteem 3. Pakkuja kolme (3) viimase majandusaasta kogu majandustegevuse keskmine netokäive peab olema vähemalt 90 000 EUR aastas kui pakkuja esitab pakkumuse riigihanke III osale. Kui pakkuja esitab pakkumuse rohkem kui ühele osale, peab pakkuja viimase kolme (3) majandusaasta kogu majandustegevuse keskmine netokäive vastama vähemalt pakutavate osade netokäivete summale või olema kokku vähemalt 300 000 EUR kui pakutavate osade nõutud netokäivete summa on suurem. Juhul, kui pakkuja on tegutsenud vähem, kui nimetatud kolm aastat, arvutatakse keskmine netokäive tegutsetud aja käibe keskmisena. Pakkuja esitab kinnituse nimetatud nõudele vastavuse kohta koos andmetega vormil 3. Kehtib hanke osale: 3 Fikseeritud tiibadega mehitamata õhusõiduk
Tehniline ja kutsealane pädevus
Kvalifitseerimise tingimustele vastavuse hindamiseks vajalikud andmed ja nende vorminõuded: 1. Pakkujal peab olema eelnev kogemus hankelepinguga seotud valdkonnas (monitooringu seadmete müük). Pakkuja peab olema viimase kolme aasta jooksul, arvates hanketeate avaldamisest, täitnud nõuetekohaselt vähemalt 3 hankelepinguga seotud valdkonnas sõlmitud lepingut kogumaksumusega 60 000 EUR. Juhul, kui pakkuja esitab pakkumuse rohkem kui ühele riigihanke osale, peab pakkuja varasemate lepingute kogumaksumus olema võrdne või suurem kõige kõrgemast pakutavate osade nõudest. Pakkuja esitab kinnituse nimetatud nõudele vastavuse kohta koos sarnaste lepingute andmetega vormil 4. Kehtib hanke osale: 1 Mehitamata multirootor 2. Pakkujal peab olema eelnev kogemus hankelepinguga seotud valdkonnas (monitooringu seadmete müük). Pakkuja peab olema viimase kolme aasta jooksul, arvates hanketeate avaldamisest, täitnud nõuetekohaselt vähemalt 3 hankelepinguga seotud valdkonnas sõlmitud lepingut kogumaksumusega 140 000 EUR. Juhul, kui pakkuja esitab pakkumuse rohkem kui ühele riigihanke osale, peab pakkuja varasemate lepingute kogumaksumus olema võrdne või suurem kõige kõrgemast pakutavate osade nõudest. Pakkuja esitab kinnituse nimetatud nõudele vastavuse kohta koos sarnaste lepingute andmetega vormil 4. Kehtib hanke osale: 2 LiDAR süsteem 3. Pakkujal peab olema eelnev kogemus hankelepinguga seotud valdkonnas (monitooringu seadmete müük). Pakkuja peab olema viimase kolme aasta jooksul, arvates hanketeate avaldamisest, täitnud nõuetekohaselt vähemalt 3 hankelepinguga seotud valdkonnas sõlmitud lepingut kogumaksumusega 60 000 EUR. Juhul, kui pakkuja esitab pakkumuse rohkem kui ühele riigihanke osale, peab pakkuja varasemate lepingute kogumaksumus olema võrdne või suurem kõige kõrgemast pakutavate osade nõudest. Pakkuja esitab kinnituse nimetatud nõudele vastavuse kohta koos sarnaste lepingute andmetega vormil 4. Kehtib hanke osale: 3 Fikseeritud tiibadega mehitamata õhusõiduk
Hankemenetluse liik
Avatud hankemenetlus
Hindamiskriteeriumid
Madalaim hind
Kasutatakse elektroonilist oksjonit
Ei
Sama hankelepingu objekti kohta on varem avaldatud teade
Ei
Hankedokumentide saamise tingimused
Dokumendid on tasulised: EiRahaühik: Euro
Pakkumuste või taotluste esitamise tähtaeg
06.06.2017 11:00
Keel(ed), milles võib esitada pakkumuse või taotluse
EN, ET
Minimaalne aeg, mille jooksul pakkuja peab pakkumuse jõus hoidma
päeva: 90
Pakkumuste avamise tingimused
Pakkumuste avamise aeg: 06.06.2017 11:00
TEAVE EUROOPA LIIDU VAHENDITE KOHTA
Hankeleping on seotud Euroopa Liidu vahenditest rahastatava projekti ja/või programmiga JahViide projekti(de)le ja/või programmi(de)le: Projekt „Väärtusahelapõhine biomajandus (EMBio)“
Vaidlustuste läbivaatamise eest vastutav organ
Riigihangete vaidlustuskomisjon, Endla 13/Lõkke 5, Tallinn, 10122 Eesti (EE) Tel.: +372 6113713 Faks: +372 6113760 E-post: vako@fin.ee URL: http://www.fin.ee/riigihangete-poliitika
Vaidlustuste esitamise kohta teavet pakkuv asutus
Riigihangete vaidlustuskomisjon, Endla 13/Lõkke 5, Tallinn, 10122 Eesti (EE) Tel.: +372 6113713 Faks: +372 6113760 E-post: vako@fin.ee URL: http://www.fin.ee/riigihangete-poliitika
TEATE LÄHETMISE KUUPÄEV
25.04.2017
KAS RIIGIHANGET RAHASTATAKSE STRUKTUURITOETUSTEST
JahStruktuuritoetuste projektiväline identifitseerimise number: 2014-2020.4.01.16-0036
KAS RIIGIHANKEL RAKENDATAKSE KESKKONNASÄÄSTLIKKE NÕUDEID
Ei1Mehitamata multirootor
RIIGIHANKE OBJEKTI LÜHIKIRJELDUS
Mehitamata multirootor
ÜHTNE RIIGIHANGETE KLASSIFIKATSIOON (CPV)
34711200-6
KOGUS VÕI ULATUS
Vastavalt hankedokumentide lisale 1.Rahaühik: Euro
KAS HANKELEPINGU KESTUS VÕI ALGUS/LÕPPKUUPÄEV ON KÕNEALUSE OSA PUHUL ERINEV
Kestus päevades: 60
TEAVE EUROOPA LIIDU VAHENDITE KOHTA
Hankeleping on seotud Euroopa Liidu vahenditest rahastatava projekti ja/või programmiga JahViide projekti(de)le ja/või programmi(de)le: Projekt „Väärtusahelapõhine biomajandus (EMBio)“
KAS RIIGIHANKE OSA RAHASTATAKSE STRUKTUURITOETUSTEST
JahStruktuuritoetuste projektiväline identifitseerimise number: 2014-2020.4.01.16-0036
KAS RIIGIHANKE OSAL RAKENDATAKSE KESKKONNASÄÄSTLIKKE NÕUDEID
Ei2LiDAR süsteem
RIIGIHANKE OBJEKTI LÜHIKIRJELDUS
LiDAR süsteem
ÜHTNE RIIGIHANGETE KLASSIFIKATSIOON (CPV)
38221000-0
KOGUS VÕI ULATUS
Vastavalt hankedokumentide lisale 1.Rahaühik: Euro
KAS HANKELEPINGU KESTUS VÕI ALGUS/LÕPPKUUPÄEV ON KÕNEALUSE OSA PUHUL ERINEV
Kestus päevades: 60
TEAVE EUROOPA LIIDU VAHENDITE KOHTA
Hankeleping on seotud Euroopa Liidu vahenditest rahastatava projekti ja/või programmiga JahViide projekti(de)le ja/või programmi(de)le: Projekt „Väärtusahelapõhine biomajandus (EMBio)“
KAS RIIGIHANKE OSA RAHASTATAKSE STRUKTUURITOETUSTEST
JahStruktuuritoetuste projektiväline identifitseerimise number: 2014-2020.4.01.16-0036
KAS RIIGIHANKE OSAL RAKENDATAKSE KESKKONNASÄÄSTLIKKE NÕUDEID
Ei3Fikseeritud tiibadega mehitamata õhusõiduk
RIIGIHANKE OBJEKTI LÜHIKIRJELDUS
Fikseeritud tiibadega mehitamata õhusõiduk
ÜHTNE RIIGIHANGETE KLASSIFIKATSIOON (CPV)
34711200-6
KOGUS VÕI ULATUS
Vastavalt hankedokumentide lisale 1Rahaühik: Euro
KAS HANKELEPINGU KESTUS VÕI ALGUS/LÕPPKUUPÄEV ON KÕNEALUSE OSA PUHUL ERINEV
Kestus päevades: 60
TEAVE EUROOPA LIIDU VAHENDITE KOHTA
Hankeleping on seotud Euroopa Liidu vahenditest rahastatava projekti ja/või programmiga JahViide projekti(de)le ja/või programmi(de)le: Projekt „Väärtusahelapõhine biomajandus (EMBio)“
KAS RIIGIHANKE OSA RAHASTATAKSE STRUKTUURITOETUSTEST
JahStruktuuritoetuste projektiväline identifitseerimise number: 2014-2020.4.01.16-0036
KAS RIIGIHANKE OSAL RAKENDATAKSE KESKKONNASÄÄSTLIKKE NÕUDEID
Ei

Oppex helps organizations with a professional approach to public sector sales, to either grow their business locally or find new opportunities abroad. We are the largest source of public procurement data in Europe. We process and translate public tenders from over 1.000 local, national and international procurement portals and have acquired over 8 million tenders in our database.


Trusted By

KONE
NHS
3M
ABB