« Back to Search« Back to SearchSearch » Estonian Agricultural University College of Technology in the field of ICT-based learning techniques of processing technologies, purchase of laboratory equipment, re-tender No 1  Eesti Maaülikool - Kaisu Mägi

Estonian Agricultural University College of Technology in the field of ICT-based learning techniques of processing technologies, purchase of laboratory equipment, re-tender No 1

  Tartu Estonia — Eesti Maaülikool - Kaisu Mägi
Published July 8, 2015 — Deadline August 17, 2015 (3 years ago)
|
Notice type
Contract notice
Estonian University of Life Sciences College of technical studies in the field of ICT-based processing technology modernization of the laboratory

Full tender details available only for Oppex usersSign in

Fact Sheet

Hanke viitenumber
164921
Hanke nimetus
Eesti Maaülikooli Tartu Tehnikakolledži tehnika õppevaldkonna IKT põhise töötlemistehnoloogia labori seadmete ost, kordushange nr 1
Kas riigihanke eeldatav maksumus on võrdne rahvusvahelise piirmääraga või ületab seda?
Jah
Kas teade saadetakse hankija soovil Euroopa Ühenduse Ametlike Väljaannete Talitusele?
Jah
NIMI, AADRESSID JA KONTAKTANDMED
Eesti Maaülikool, 74001086, Kreutzwaldi 1, Tartu, 51014 Eesti (EE) Kontaktisik: Kaisu Mägi Tel.: +372 7313386 E-post: kaisu.magi@emu.ee URL: http://www.emu.ee(URL)Pakkumuste ja osalemistaotluste elektrooniline esitamine: (URL)vt eelmainitud kontaktandmed:vt eelmainitud kontaktandmed:vt eelmainitud kontaktandmed:
HANKIJA LIIK
Avalik-õiguslik juriidiline isik või riigi kontrolli all olev eraõiguslik juriidiline isik
HANKIJA PÕHITEGEVUS
Haridus
HANKELEPING SÕLMITAKSE TEISTE HANKIJATE NIMEL
Hankija teostab hanget teiste hankijate nimel Ei
Hankija poolt hankelepingule antud nimetus
Eesti Maaülikooli Tartu Tehnikakolledži tehnika õppevaldkonna IKT põhise töötlemistehnoloogia labori seadmete ost, kordushange nr 1
Hankelepingu liik ja ehitustööde teostamise, asjade tarnimise või teenuste osutamise koht
OstmineAsjade tarnekoht: TartuNUTS kood: EE
Riigihange korraldatakse
Hankelepingu sõlmimiseksRahaühik: Euro
Hankelepingu või hanke lühikirjeldus
Eesti Maaülikooli Tehnikakolledži tehnika õppevaldkonna IKT põhise töötlemistehnoloogia labori kaasajastamine
Ühtne riigihangete klassifikatsioon (CPV)
48323000-8
Teave Maailma Kaubandusorganisatsiooni Riigihankelepingu (GPA) kohta
Jah
Hankeleping on jaotatud osadeks
Ei
Alternatiivsete pakkumuste lubatavus
Ei
Üldkogus või ulatus
Rahaühik: Euro
Täiendavate hangete võimalused
JahHankevõimaluste kirjeldus: Hankija jätab endale õiguse korraldada hankelepingu esemete osaliseks asendamiseks või täiendamiseks väljakuulutamiseta läbirääkimistega hankemenetlus RHS § 28 lg 4 p 2 alusel. Juhul, kui esineb sellekohane vajadus ja RHS § 28 lg 4 p 2 sätestatud nõuded on täidetud, edastab hankija pakkujale, kellega on sõlmitud hankeleping, vajalike esemete tehnilised nõuded koos ettepanekuga esitada pakkumus hankelepingu esemete osaliseks asendamiseks või täiendamiseks.
HANKELEPINGU VÕI DÜNAAMILISE HANKESÜSTEEMI KESTUS
Kestus päevades: 35
Pakkujate või taotlejate individuaalne seisund, sealhulgas kutse- või ettevõtlusregistrisse kuulumisega seotud nõuded (hankemenetlusest kõrvaldamise alused)
Kvalifitseerimise tingimustele vastavuse hindamiseks vajalikud andmed ja nende vorminõuded: 1. Hankija ei sõlmi hankelepingut isikuga ja kõrvaldab hankemenetlusest pakkuja või taotleja: 1) keda on või kelle seaduslikku esindajat on kriminaal- või väärteomenetluses karistatud kuritegeliku ühenduse organiseerimise või sinna kuulumise eest või riigihangete nõuete rikkumise või kelmuse või ametialaste või rahapesualaste või maksualaste süütegude toimepanemise eest ja kelle karistusandmed ei ole karistusregistrist karistusregistri seaduse kohaselt kustutatud või karistus on tema elu- või asukohariigi õigusaktide alusel kehtiv; 2) keda või kelle seaduslikku esindajat on karistatud karistusseadustiku §-de 133–133.3, § 175 või 260.1 alusel ja kelle karistusandmed ei ole karistusregistrist karistusregistri seaduse kohaselt kustutatud, välja arvatud juhul, kui hankelepingu eeldatav maksumus on väiksem kui rahvusvaheline piirmäär või kui hankemenetlus viiakse läbi võrgustikega seotud valdkonnas või kaitse- ja julgeolekuvaldkonnas; 3) kes on pankrotis või likvideerimisel, kelle äritegevus on peatatud või kes on muus sellesarnases seisukorras tema asukohamaa seaduse kohaselt; 4) kelle suhtes on algatatud sundlikvideerimine või muu sellesarnane menetlus tema asukohamaa seaduse kohaselt. Pakkuja või taotleja esitab kirjaliku kinnituse vastavate asjaolude puudumise kohta. 2. Hankija ei sõlmi hankelepingut isikuga ja kõrvaldab hankemenetlusest pakkuja või taotleja, kellel on õigusaktidest tulenevate riiklike või tema elu- või asukoha kohalike maksude või sotsiaalkindlustuse maksete võlg või tähtpäevaks tasumata jäetud maksusummalt arvestatud intress (edaspidi maksuvõlg) hankemenetluse algamise päeva seisuga või maksuvõla tasumine on ajatatud pikemaks perioodiks kui kuus kuud arvates hankemenetluse algamise päevast, välja arvatud juhul, kui maksuvõla tasumise ajatamine on täies ulatuses tagatud. Riiklike või elu- või asukoha kohalike maksude võlaks loetakse pakkuja või taotleja poolt tähtpäevaks tasumata riiklike või elu- või asukoha kohalike maksude ja tähtpäevaks tasumata jäetud maksusummalt arvestatud intressi võlga, mis ületab 100 EUR. Pakkuja või taotleja esitab oma asukohariigi vastava pädevusega ametiasutuse tõendi riigihangete seaduse § 38 lõike 1 punktis 4 nimetatud asjaolude puudumise kohta, kui neid andmeid ei ole hankijal võimalik kontrollida andmekogus olevate avalike andmete põhjal. Kui pakkuja või taotleja asukohariigi vastava pädevusega ametiasutus ei väljasta tõendit riigihangete seaduse § 38 lõike 1 punktis 4 nimetatud asjaolude puudumise kohta, esitab pakkuja või taotleja selle ametiasutuse tõendi maksuvõlgade puudumise kohta. 3. Ühispakkujad või ühistaotlejad nimetavad hankemenetlusega ning hankelepingu sõlmimise ja täitmisega seotud toimingute tegemiseks volitatud esindaja. Ühispakkujad või taotlejad esitavad nende esindajale antud volikirja originaali.
Majanduslik- ja finantsseisund
Kvalifitseerimise tingimustele vastavuse hindamiseks vajalikud andmed ja nende vorminõuded: 1. Pakkuja kolme (3) viimase 2012-2014 majandusaasta kogu majandustegevuse netokäive peab olema kokku vähemalt 75 000 EUR. Juhul, kui pakkuja on tegutsenud vähem kui kolm aastat, peab pakkuja kogu majandustegevuse netokäive tegutsetud ajal vastama vähemalt nõutud netokäibe aritmeetilisele keskmisele (st nõutud netokäive/3 iga tegutsetud aasta kohta jne). Pakkuja esitab tõendi viimase kolme majandusaasta kogu majandustegevuse netokäivete kohta vormil 3.
Tehniline ja kutsealane pädevus
Kvalifitseerimise tingimustele vastavuse hindamiseks vajalikud andmed ja nende vorminõuded: 1. Pakkujal peab olema eelnev kogemus hankelepinguga seotud valdkonnas (tarkvara ja/või õppeseadmete müük ja/või mõõteseadmete müük) ning pakkuja peab olema viimase kolme aasta jooksul arvates hanketeate avaldamisest (juuli 2012-juuni 2015) täitnud nõuetekohaselt vähemalt kolm hankelepinguga seotud valdkonnas sõlmitud lepingut kogumaksumusega 30 000 EUR. Pakkuja esitab kinnituse nimetatud nõudele vastavuse kohta koos sarnaste lepingute andmetega vormil 4.
Hankemenetluse liik
Avatud hankemenetlus
Hindamiskriteeriumid
Madalaim hind
Kasutatakse elektroonilist oksjonit
Ei
Sama hankelepingu objekti kohta on varem avaldatud teade
Ei
Hankedokumentide saamise tingimused
Dokumendid on tasulised: EiRahaühik: Euro
Pakkumuste või taotluste esitamise tähtaeg
17.08.2015 11:00
Keel(ed), milles võib esitada pakkumuse või taotluse
ET
Minimaalne aeg, mille jooksul pakkuja peab pakkumuse jõus hoidma
päeva: 90
Pakkumuste avamise tingimused
Pakkumuste avamise aeg: 17.08.2015 11:00
TEAVE EUROOPA LIIDU VAHENDITE KOHTA
Hankeleping on seotud Euroopa Liidu vahenditest rahastatava projekti ja/või programmiga JahViide projekti(de)le ja/või programmi(de)le: EMÜ TTK tootmistehnoloogia labori kaasajastamine
Vaidlustuste läbivaatamise eest vastutav organ
Riigihangete vaidlustuskomisjon, Endla 13/Lõkke 5, Tallinn, 10122 Eesti (EE) Tel.: +372 6113711 Faks: +372 6113760 E-post: vako@fin.ee URL: http://www.fin.ee/riigihangete-poliitika
Vaidlustuste esitamise kohta teavet pakkuv asutus
Riigihangete vaidlustuskomisjon, Endla 13/Lõkke 5, Tallinn, 10122 Eesti (EE) Tel.: +372 6113711 Faks: +372 6113760 E-post: vako@fin.ee URL: http://www.fin.ee/riigihangete-poliitika
TEATE LÄHETMISE KUUPÄEV
07.07.2015
KAS RIIGIHANGET RAHASTATAKSE STRUKTUURITOETUSTEST
JahStruktuuritoetuste projektiväline identifitseerimise number: 3.2.0401.14-0060
KAS RIIGIHANKEL RAKENDATAKSE KESKKONNASÄÄSTLIKKE NÕUDEID
Ei

Oppex helps organizations with a professional approach to public sector sales, to either grow their business locally or find new opportunities abroad. We are the largest source of public procurement data in Europe. We process and translate public tenders from over 1.000 local, national and international procurement portals and have acquired over 8 million tenders in our database.


Trusted By

KONE
NHS
3M
ABB