« Back to Search« Back to SearchSearch » Rapla rural municipality roads winter maintenance 2016-2018  Rapla Vallavalitsus - Kristiina Valgi-Kopti

Rapla rural municipality roads winter maintenance 2016-2018

  Rapla Estonia — Rapla Vallavalitsus - Kristiina Valgi-Kopti
Published September 29, 2016 — Deadline November 9, 2016 (2 years ago)
|
Notice type
Contract notice
The tenderer must carry out construction of roads, streets, sidewalks, and parking lots of foot and snow cleaning works (if necessary slipperiness control works) Rapla field of nine (9) in the region (I - IX) in the period from November 15 2016 to March 31, 2018. a. Winter maintenance of roads and streets in the exercise to be guided by the Economic and taristuministri 07/14/2015 Regulation No. 92 "Make the state requirements" in Chapter 4 of the "Winter Maintenance", the tender document, conditions of contract, and the contract and the contracting of additional clarification and explanations. Detailed description of the work and a list by region are shown in Annex 6 - Specifications. Supplier must ensure the execution of the work on road safety and the use of compliant materials for snow and slipperiness control. The bidder shall have the right to bid against one or more of the area, filling each region established by the tender conditions. The contracting authority requires that the winter maintenance is carried out in all regions simultaneously. Blowing snow event must be carried out in accordance with the appropriate amount of control that ensures the road / street permeability. Few places can kinnituisanud region need this extra stretch of road works or ristisahkamist. When snow is predicted to be a strong and long-term, you must select the works to start such a time that ensures the roads and do not exclude, where applicable, snow cleaning works in the snow.

Full tender details available only for Oppex usersSign in

Fact Sheet

Hanke viitenumber
178766
Hanke nimetus
Rapla valla teede talihooldus 2016-2018
Kas riigihanke eeldatav maksumus on võrdne rahvusvahelise piirmääraga või ületab seda?
Jah
Kas teade saadetakse hankija soovil Euroopa Ühenduse Ametlike Väljaannete Talitusele?
Jah
NIMI, AADRESSID JA KONTAKTANDMED
Rapla Vallavalitsus, 75023361, Viljandi mnt 17, Rapla, 79511 Eesti (EE) Kontaktisik: Kristiina Valgi-Kopti Tel.: +372 7172006 Faks: +372 6014340 E-post: hanked@rapla.ee(URL)Pakkumuste ja osalemistaotluste elektrooniline esitamine: (URL)vt eelmainitud kontaktandmed:vt eelmainitud kontaktandmed:vt eelmainitud kontaktandmed:
HANKIJA LIIK
Kohaliku omavalitsuse üksus
HANKIJA PÕHITEGEVUS
Üldised avalikud teenused
HANKELEPING SÕLMITAKSE TEISTE HANKIJATE NIMEL
Hankija teostab hanget teiste hankijate nimel Ei
Hankija poolt hankelepingule antud nimetus
Rapla valla teede talihooldus 2016-2018
Hankelepingu liik ja ehitustööde teostamise, asjade tarnimise või teenuste osutamise koht
16 - Reovee- ja jäätmekäitlusteenused, kanalisatsiooni- jms teenusedTeenuse osutamise koht: Rapla valdNUTS kood: EE
Riigihange korraldatakse
Hankelepingu sõlmimiseksRahaühik: Euro
Hankelepingu või hanke lühikirjeldus
Pakkujal tuleb teostada teede, tänavate, kergliiklus- ja kõnniteede ning parkimisplatside lumetõrjetöid (vajadusel ka libedustõrjetöid) Rapla vallas üheksas (9) piirkonnas (I – IX) ajavahemikul 15. november 2016. a kuni 31. märts 2018. a. Teede ja tänavate talihoolduse teostamisel tuleb juhinduda Majandus- ja taristuministri 14.07.2015 määrusest nr 92 „Tee seisundinõuded“ peatükist 4 „Talihooldus“, hankedokumendist, töövõtulepingu tingimustest ja lepingu lisadest ning Hankija täpsustustest ja selgitustest. Täpsem tööde kirjeldus ja loetelu piirkondade kaupa on toodud Lisas 6 – Tehniline kirjeldus. Pakkuja peab tagama tööde teostamisel liiklusohutuse ja kasutama nõuetele vastavaid lume- ja libedustõrje materjale. Pakkujal on õigus teha pakkumus ühe või mitme piirkonna kohta, täites igale piirkonnale kehtestatud hanketingimusi. Hankija eeldab, et talihooldust teostatakse kõikides piirkondades samaaegselt. Tuiskude korral peab teostama lumetõrjet vastavalt vajadusele mahus, mis tagab teede/ tänavate läbitavuse. Üksikud kinnituisanud kohad võivad piirkonnas vajada antud teelõigul lisatöid või ristisahkamist. Kui lumesadu on tugev ja prognoositult pikaajaline, tuleb valida töödega alustamiseks selline aeg, mis tagab teede sõidetavuse ning ei välistata vajaduse korral lumetõrjetööde teostamist lumesaju ajal.
Ühtne riigihangete klassifikatsioon (CPV)
90620000-9
Teave Maailma Kaubandusorganisatsiooni Riigihankelepingu (GPA) kohta
Ei
Hankeleping on jaotatud osadeks
JahPakkumus tuleb esitada: ühele või mitmele osale
Alternatiivsete pakkumuste lubatavus
Ei
Üldkogus või ulatus
Rahaühik: Euro
HANKELEPINGU VÕI DÜNAAMILISE HANKESÜSTEEMI KESTUS
Kestus kuudes: 18
Pakkujate või taotlejate individuaalne seisund, sealhulgas kutse- või ettevõtlusregistrisse kuulumisega seotud nõuded (hankemenetlusest kõrvaldamise alused)
Kvalifitseerimise tingimustele vastavuse hindamiseks vajalikud andmed ja nende vorminõuded: 1. Hankija ei sõlmi hankelepingut isikuga ja kõrvaldab hankemenetlusest pakkuja: 1) keda on või kelle seaduslikku esindajat on kriminaal- või väärteomenetluses karistatud kuritegeliku ühenduse organiseerimise või sinna kuulumise eest või riigihangete nõuete rikkumise või kelmuse või ametialaste või rahapesualaste või maksualaste süütegude toimepanemise eest ja kelle karistusandmed ei ole karistusregistrist karistusregistri seaduse kohaselt kustutatud või karistus on tema elu- või asukohariigi õigusaktide alusel kehtiv; 2) keda või kelle seaduslikku esindajat on karistatud karistusseadustiku §-de 133–133.3, § 175 või 260.1 alusel ja kelle karistusandmed ei ole karistusregistrist karistusregistri seaduse kohaselt kustutatud; 3) kes on pankrotis või likvideerimisel, kelle äritegevus on peatatud või kes on muus sellesarnases seisukorras tema asukohamaa seaduse kohaselt; 4) kelle suhtes on algatatud sundlikvideerimine või muu sellesarnane menetlus tema asukohamaa seaduse kohaselt. Nõutav dokument: - Pakkuja esitab Lisa 2 vormikohase kirjaliku kinnituse vastavate asjaolude puudumise kohta. Lisatud nõutava dokumendi vorm: Lisa 2 - Kõrvaldamise aluste puudumise kinnitus 2. Hankija ei sõlmi hankelepingut isikuga ja kõrvaldab hankemenetlusest pakkuja, kellel on õigusaktidest tulenevate riiklike või tema elu- või asukoha kohalike maksude või sotsiaalkindlustuse maksete võlg või tähtpäevaks tasumata jäetud maksusummalt arvestatud intress (edaspidi maksuvõlg) hankemenetluse algamise päeva seisuga või maksuvõla tasumine on ajatatud pikemaks perioodiks kui kuus (6) kuud arvates hankemenetluse algamise päevast, välja arvatud juhul, kui maksuvõla tasumise ajatamine on täies ulatuses tagatud. Riiklike või elu- või asukoha kohalike maksude võlaks loetakse pakkuja poolt tähtpäevaks tasumata riiklike või elu- või asukoha kohalike maksude ja tähtpäevaks tasumata jäetud maksusummalt arvestatud intressi võlga, mis ületab 100 EUR. Hankija kontrollib Eesti Vabariigis registreeritud pakkuja riiklike maksude ja sotsiaalkindlustuse maksete nõuetekohast tasumist hankemenetluse algatamise päeva seisuga ise, andmekogus olevatele avalikele andmetele tuginedes. Nõutav dokument: - Pakkuja esitab oma KOHALIKE MAKSUDE MAKSUHALDURI ALLKIRJASTATUD TÕENDI KOHALIKE MAKSUDE MAKSUVÕLA PUUDUMISE KOHTA hankemenetluse algatamise päeva (registris avaldamise päeva) seisuga. 3. Ühispakkujad nimetavad hankemenetlusega ning hankelepingu sõlmimise ja täitmisega seotud toimingute tegemiseks volitatud esindaja. Nõutav dokument: - Pakkuja esitab ühispakkujate esindajale antud allkirjastatud volikirja (Lisa 5). Lisatud nõutava dokumendi vorm: Lisa 5 - Ühispakkujate volituse vorm
Majanduslik- ja finantsseisund
Kvalifitseerimise tingimustele vastavuse hindamiseks vajalikud andmed ja nende vorminõuded: 1. Pakkuja viimase 3 (kolme) majandusaasta (2013, 2014, 2015) keskmine netokäive hankelepingu esemele vastavas osas peab olema iga majandusaasta kohta vähemalt 35 000 (kolmkümmend viis tuhat) EUR. Nõutav dokument: - Pakkuja esitab Lisa 3 vormikohase kinnituse oma viimase 3 (kolme) majandusaasta netokäibe kohta hanke esemega sarnases valdkonnas. Lisatud nõutava dokumendi vorm: Lisa 3 - Netokäive
Tehniline ja kutsealane pädevus
Kvalifitseerimise tingimustele vastavuse hindamiseks vajalikud andmed ja nende vorminõuded: 1. Pakkujal peab olema pakutava teenuse osutamise kogemust vähemalt (3) kolm aastat ja viimase (3) kolme aasta jooksul täidetud sarnaste teenuste osutamise lepinguid. Nõutav dokument: - Pakkuja esitab Lisa 7 vormikohase olulisemate viimase (3) kolme aasta jooksul täidetud teenuste osutamise lepingute nimekirja koos nende maksumuse, sõlmimise kuupäevade ja infoga teiste lepingupoolte kohta. Lisatud nõutava dokumendi vorm: Lisa 7 - Varasem kogemus 2. Pakkujal on kohustus kasutada tööde teostamiseks vastavat kvalifikatsiooni omavaid töötajaid ning esitab vastavate spetsialistide nimekirja ja esindaja objektil. Nõutav dokument: - Pakkuja esitab töid teostavate spetsialistide nimekirja ja esindaja objektil. 3. Pakkujal on võimalused kasutada hankedokumendis kirjeldatud teede talihooldustööde teostamiseks vajalikke seadmeid ja GPS-seadmetega varustatud masinaid ning esitab Hankijale vastava nimekirja. Nõutav dokument: - Pakkuja esitab tööde teostamiseks kasutatavate masinate ja seadmete nimekirja: a) väljalaskeaasta mitte varem kui 1990.a; b) mootori võimsus mitte alla 100 kW (ei kehti IX piirkonna kohta); c) kasutatakse lumetõrjeks ettenähtud sahkasid. Nõutav dokument: - Pakkuja esitab teede talihooldustöödeks kasutatavate masinate nimekirja.
Teenust võivad osutada ainult vastava kutseala esindajad
Ei
Juriidilised isikud peavad esitama teenuse osutamise eest vastutava personali nimed ja kvalifikatsiooni
Jah
Hankemenetluse liik
Avatud hankemenetlus
Hindamiskriteeriumid
Madalaim hind
Kasutatakse elektroonilist oksjonit
Ei
Sama hankelepingu objekti kohta on varem avaldatud teade
Ei
Hankedokumentide saamise tingimused
Dokumendid on tasulised: EiRahaühik: Euro
Pakkumuste või taotluste esitamise tähtaeg
09.11.2016 11:00
Keel(ed), milles võib esitada pakkumuse või taotluse
ET
Minimaalne aeg, mille jooksul pakkuja peab pakkumuse jõus hoidma
päeva: 90
Pakkumuste avamise tingimused
Pakkumuste avamise aeg: 09.11.2016 11:00
TEAVE EUROOPA LIIDU VAHENDITE KOHTA
Hankeleping on seotud Euroopa Liidu vahenditest rahastatava projekti ja/või programmiga Ei
LISATEAVE
A) Kui pakkumuste avamisel ilmneb, et kõik esitatud pakkumused ületavad hankelepingu eeldatavat maksumust, jätab Hankija endale õiguse, seoses eelarveliste vahendite nappusega, lükata tagasi kõik esitatud pakkumused, kontrollimata eelnevalt pakkujate kvalifikatsiooni ja esitatud pakkumuste sisulist vastavust hanketingimustele (RHS § 49 lg 1). B) Hankija jätab omale õiguse, kui eelarvelised vahendid ei võimalda kogu hankes kirjeldatud tööde mahus teede ja tänavate talihooldustöid tellida, teha Tööde kirjelduses fikseeritud teede ja tänavate osas valik otsustuskorras, lähtudes enda määratud prioriteetsusest ning muuta seeläbi esialgselt planeeritud hanke mahtu. C) Hankija vastab ainult läbi e-riigihangete registri teabevahetuse esitatud küsimustele. D) Pakkumused esitada ainult läbi e-riigihangete registri keskkonna.
Vaidlustuste läbivaatamise eest vastutav organ
Riigihangete vaidlustuskomisjon, Endla 13/Lõkke 5, Tallinn, 10122 Eesti (EE) Tel.: +372 6113711 Faks: +372 6113760 E-post: vako@fin.ee URL: http://www.fin.ee/riigihangete-poliitika
Vaidlustuste esitamise kohta teavet pakkuv asutus
Riigihangete vaidlustuskomisjon, Endla 13/Lõkke 5, Tallinn, 10122 Eesti (EE) Tel.: +372 6113711 Faks: +372 6113760 E-post: vako@fin.ee URL: http://www.fin.ee/riigihangete-poliitika
TEATE LÄHETMISE KUUPÄEV
29.09.2016
KAS RIIGIHANGET RAHASTATAKSE STRUKTUURITOETUSTEST
Ei
KAS RIIGIHANKEL RAKENDATAKSE KESKKONNASÄÄSTLIKKE NÕUDEID
Ei1I piirkond
RIIGIHANKE OBJEKTI LÜHIKIRJELDUS
I piirkond.
ÜHTNE RIIGIHANGETE KLASSIFIKATSIOON (CPV)
90620000-9
KOGUS VÕI ULATUS
Vastavalt HD lisale 6/1.Rahaühik: Euro
KAS HANKELEPINGU KESTUS VÕI ALGUS/LÕPPKUUPÄEV ON KÕNEALUSE OSA PUHUL ERINEV
Kestus kuudes: 18
TEAVE EUROOPA LIIDU VAHENDITE KOHTA
Hankeleping on seotud Euroopa Liidu vahenditest rahastatava projekti ja/või programmiga Ei
KAS RIIGIHANKE OSA RAHASTATAKSE STRUKTUURITOETUSTEST
Ei
KAS RIIGIHANKE OSAL RAKENDATAKSE KESKKONNASÄÄSTLIKKE NÕUDEID
Ei2II piirkond
RIIGIHANKE OBJEKTI LÜHIKIRJELDUS
II piirkond.
ÜHTNE RIIGIHANGETE KLASSIFIKATSIOON (CPV)
90620000-9
KOGUS VÕI ULATUS
Vastavalt HD lisale 6/2.Rahaühik: Euro
KAS HANKELEPINGU KESTUS VÕI ALGUS/LÕPPKUUPÄEV ON KÕNEALUSE OSA PUHUL ERINEV
Kestus kuudes: 18
TEAVE EUROOPA LIIDU VAHENDITE KOHTA
Hankeleping on seotud Euroopa Liidu vahenditest rahastatava projekti ja/või programmiga Ei
KAS RIIGIHANKE OSA RAHASTATAKSE STRUKTUURITOETUSTEST
Ei
KAS RIIGIHANKE OSAL RAKENDATAKSE KESKKONNASÄÄSTLIKKE NÕUDEID
Ei3III piirkond
RIIGIHANKE OBJEKTI LÜHIKIRJELDUS
III piirkond.
ÜHTNE RIIGIHANGETE KLASSIFIKATSIOON (CPV)
90620000-9
KOGUS VÕI ULATUS
Vastavalt HD lisale 6/3.Rahaühik: Euro
KAS HANKELEPINGU KESTUS VÕI ALGUS/LÕPPKUUPÄEV ON KÕNEALUSE OSA PUHUL ERINEV
Kestus kuudes: 18
TEAVE EUROOPA LIIDU VAHENDITE KOHTA
Hankeleping on seotud Euroopa Liidu vahenditest rahastatava projekti ja/või programmiga Ei
KAS RIIGIHANKE OSA RAHASTATAKSE STRUKTUURITOETUSTEST
Ei
KAS RIIGIHANKE OSAL RAKENDATAKSE KESKKONNASÄÄSTLIKKE NÕUDEID
Ei4IV piirkond
RIIGIHANKE OBJEKTI LÜHIKIRJELDUS
IV piirkond.
ÜHTNE RIIGIHANGETE KLASSIFIKATSIOON (CPV)
90620000-9
KOGUS VÕI ULATUS
Vastavalt HD lisale 6/4.Rahaühik: Euro
KAS HANKELEPINGU KESTUS VÕI ALGUS/LÕPPKUUPÄEV ON KÕNEALUSE OSA PUHUL ERINEV
Kestus kuudes: 18
TEAVE EUROOPA LIIDU VAHENDITE KOHTA
Hankeleping on seotud Euroopa Liidu vahenditest rahastatava projekti ja/või programmiga Ei
KAS RIIGIHANKE OSA RAHASTATAKSE STRUKTUURITOETUSTEST
Ei
KAS RIIGIHANKE OSAL RAKENDATAKSE KESKKONNASÄÄSTLIKKE NÕUDEID
Ei5V piirkond
RIIGIHANKE OBJEKTI LÜHIKIRJELDUS
V piirkond.
ÜHTNE RIIGIHANGETE KLASSIFIKATSIOON (CPV)
90620000-9
KOGUS VÕI ULATUS
Vastavalt HD lisale 6/5.Rahaühik: Euro
KAS HANKELEPINGU KESTUS VÕI ALGUS/LÕPPKUUPÄEV ON KÕNEALUSE OSA PUHUL ERINEV
Kestus kuudes: 18
TEAVE EUROOPA LIIDU VAHENDITE KOHTA
Hankeleping on seotud Euroopa Liidu vahenditest rahastatava projekti ja/või programmiga Ei
KAS RIIGIHANKE OSA RAHASTATAKSE STRUKTUURITOETUSTEST
Ei
KAS RIIGIHANKE OSAL RAKENDATAKSE KESKKONNASÄÄSTLIKKE NÕUDEID
Ei6VI piirkond
RIIGIHANKE OBJEKTI LÜHIKIRJELDUS
VI piirkond.
ÜHTNE RIIGIHANGETE KLASSIFIKATSIOON (CPV)
90620000-9
KOGUS VÕI ULATUS
Vastavalt HD lisale 6/6.Rahaühik: Euro
KAS HANKELEPINGU KESTUS VÕI ALGUS/LÕPPKUUPÄEV ON KÕNEALUSE OSA PUHUL ERINEV
Kestus kuudes: 18
TEAVE EUROOPA LIIDU VAHENDITE KOHTA
Hankeleping on seotud Euroopa Liidu vahenditest rahastatava projekti ja/või programmiga Ei
KAS RIIGIHANKE OSA RAHASTATAKSE STRUKTUURITOETUSTEST
Ei
KAS RIIGIHANKE OSAL RAKENDATAKSE KESKKONNASÄÄSTLIKKE NÕUDEID
Ei7VII piirkond
RIIGIHANKE OBJEKTI LÜHIKIRJELDUS
VII piirkond.
ÜHTNE RIIGIHANGETE KLASSIFIKATSIOON (CPV)
90620000-9
KOGUS VÕI ULATUS
Vastavalt HD lisale 6/7.Rahaühik: Euro
KAS HANKELEPINGU KESTUS VÕI ALGUS/LÕPPKUUPÄEV ON KÕNEALUSE OSA PUHUL ERINEV
Kestus kuudes: 18
TEAVE EUROOPA LIIDU VAHENDITE KOHTA
Hankeleping on seotud Euroopa Liidu vahenditest rahastatava projekti ja/või programmiga Ei
KAS RIIGIHANKE OSA RAHASTATAKSE STRUKTUURITOETUSTEST
Ei
KAS RIIGIHANKE OSAL RAKENDATAKSE KESKKONNASÄÄSTLIKKE NÕUDEID
Ei8VIII piirkond
RIIGIHANKE OBJEKTI LÜHIKIRJELDUS
VIII piirkond
ÜHTNE RIIGIHANGETE KLASSIFIKATSIOON (CPV)
90620000-9
KOGUS VÕI ULATUS
Vastavalt HD lisale 6/8.Rahaühik: Euro
KAS HANKELEPINGU KESTUS VÕI ALGUS/LÕPPKUUPÄEV ON KÕNEALUSE OSA PUHUL ERINEV
Kestus kuudes: 18
TEAVE EUROOPA LIIDU VAHENDITE KOHTA
Hankeleping on seotud Euroopa Liidu vahenditest rahastatava projekti ja/või programmiga Ei
KAS RIIGIHANKE OSA RAHASTATAKSE STRUKTUURITOETUSTEST
Ei
KAS RIIGIHANKE OSAL RAKENDATAKSE KESKKONNASÄÄSTLIKKE NÕUDEID
Ei9IX piirkond
RIIGIHANKE OBJEKTI LÜHIKIRJELDUS
IX piirkond.
ÜHTNE RIIGIHANGETE KLASSIFIKATSIOON (CPV)
90620000-9
KOGUS VÕI ULATUS
Vastavalt HD lisale 6/9.Rahaühik: Euro
KAS HANKELEPINGU KESTUS VÕI ALGUS/LÕPPKUUPÄEV ON KÕNEALUSE OSA PUHUL ERINEV
Kestus kuudes: 18
TEAVE EUROOPA LIIDU VAHENDITE KOHTA
Hankeleping on seotud Euroopa Liidu vahenditest rahastatava projekti ja/või programmiga Ei
KAS RIIGIHANKE OSA RAHASTATAKSE STRUKTUURITOETUSTEST
Ei
KAS RIIGIHANKE OSAL RAKENDATAKSE KESKKONNASÄÄSTLIKKE NÕUDEID
Ei

Oppex helps organizations with a professional approach to public sector sales, to either grow their business locally or find new opportunities abroad. We are the largest source of public procurement data in Europe. We process and translate public tenders from over 1.000 local, national and international procurement portals and have acquired over 8 million tenders in our database.


Trusted By

KONE
NHS
3M
ABB