« Back to Search« Back to SearchSearch » Tabasalu nursing home construction works concession granting procedure  Harku Vallavalitsus - Siiri Pelisaar

Tabasalu nursing home construction works concession granting procedure

  Tabasalu Estonia — Harku Vallavalitsus - Siiri Pelisaar
Published March 3, 2017
|
Notice type
Contract notice
Tabasalu nursing home construction works concession granting procedure

Full tender details available only for Oppex usersSign in

Fact Sheet

Hanke viitenumber
183830
Hanke nimetus
Tabasalu hooldekodu ehitamine ehitustööde kontsessiooni andmise korras
Kas riigihanke eeldatav maksumus on võrdne rahvusvahelise piirmääraga või ületab seda?
Jah
Kas teade saadetakse hankija soovil Euroopa Ühenduse Ametlike Väljaannete Talitusele?
Jah
NIMI, AADRESSID JA KONTAKTANDMED
Harku Vallavalitsus, 75014132, Kallaste tn 12, Tabasalu, 76901 Eesti (EE) Kontaktisik: Siiri Pelisaar Tel.: +372 6068826 E-post: siiri.pelisaar@harku.ee URL: http://www.harku.ee(URL)Pakkumuste ja osalemistaotluste elektrooniline esitamine: (URL)vt eelmainitud kontaktandmed:vt eelmainitud kontaktandmed:vt eelmainitud kontaktandmed:
HANKIJA LIIK
Kohaliku omavalitsuse üksus
HANKIJA PÕHITEGEVUS
Üldised avalikud teenused
HANKELEPING SÕLMITAKSE TEISTE HANKIJATE NIMEL
Hankija teostab hanget teiste hankijate nimel Ei
Hankija poolt kontsessioonile antud nimetus
Tabasalu hooldekodu ehitamine ehitustööde kontsessiooni andmise korras
Kontsessiooni objektiks olevate ehitustööde liik ja nende teostamise koht
Projekteerimine ja teostaminePõhiline ehitustööde teostamise koht: Tabasalu, Harku valdNUTS kood: EE
Kontsessiooni lühikirjeldus
Hankija soovib ehitustööde kontsessiooni andmise korras seada hoonestusõiguse (hoonestusõigus) Harku valla omandis olevale Klooga mnt 13 kinnistule (registriosa nr 14591502, katastritunnus 19801:001:2372, sihtotstarve: ühiskondlike ehitiste maa 100%, pindala 19432 m2). Hoonestusõiguse põhitingimused on järgnevad: 1. hoonestusõiguse tähtaeg on 50 aastat; 2. omanik (hankija) tagab detailplaneeringu kohase infrastruktuuri rajamise Klooga mnt 13 kinnistu (katastritunnus 19801:001:2372) piirini hiljemalt 31.05.2018. Hoonestaja on kohustatud alustama hooldekodu ehitustöödega hiljemalt 1.10.2018; 3. hoonestaja kohustub rajama Klooga mnt 13 kinnistule (katastritunnus 19801:001:2372) hooldekodu vastavalt riigihanke „Tabasalu hooldekodu ehitamine ehitustööde kontsessiooni andmise korras“ dokumenditele ja kontsessioonitaotlusele, tagama ehitis(t)e kasutamiseks vajalike lubade olemasolu ja hooldekodu teenuse osutamise hiljemalt 31.12.2019. Hooldekodu pakub ööpäevaringset üldhooldusteenust eakatele, puuetega isikutele ja dementsetele ning päevahoiuteenust eakatele, puuetega isikutele ja dementsetele. 4. hoonestusõiguse eest tasu ei maksta. Kontsessioonidokumendile on lisatud hoonestusõiguse põhitingimused (lisa 1), kontsessioonilepingu projekt (lisa 2) ja teenusele esitatavad nõuded (lisa 3).
Ühtne riigihangete klassifikatsioon (CPV)
45215214-0
Üldkogus või ulatus
Rahaühik: Euro
Pakkujate või taotlejate individuaalne seisund, sealhulgas kutse- või ettevõtlusregistrisse kuulumisega seotud nõuded
Kvalifitseerimise tingimustele vastavuse hindamiseks vajalikud andmed ja nende vorminõuded: 1. Ühistaotluse puhul esitatakse volikiri, millest peab nähtuma, milline on juhtiv ühistaotleja. Ühistaotluse esitamise korral peavad ühistaotlejad esitama kinnituse, et vastutavad hankelepingu täitmise eest solidaarselt. Ühistaotlejad esitavad vastava kinnituse vormil 1. Lisatud nõutava dokumendi vorm: Vorm 1 Ühistaotlejate volikiri 2. Hankija ei sõlmi kontsessioonilepingut isikuga ja kõrvaldab menetlusest taotleja: - keda on või kelle seaduslikku esindajat on kriminaal- või väärteomenetluses karistatud kuritegeliku ühenduse organiseerimise või sinna kuulumise eest või riigihangete nõuete rikkumise või kelmuse või ametialaste või rahapesualaste või maksualaste süütegude toimepanemise eest ja kelle karistusandmed ei ole karistusregistrist karistusregistri seaduse kohaselt kustutatud või karistus on tema elu- või asukohariigi õigusaktide alusel kehtiv; - keda või kelle seaduslikku esindajat on karistatud karistusseadustiku §-de 133–133-3, § 175 või 260-1 alusel ja kelle karistusandmed ei ole karistusregistrist karistusregistri seaduse kohaselt kustutatud; - kes on pankrotis või likvideerimisel, kelle äritegevus on peatatud või kes on muus sellesarnases seisukorras tema asukohamaa seaduse kohaselt; - kelle suhtes on algatatud sundlikvideerimine või muu sellesarnane menetlus tema asukohamaa seaduse kohaselt. Taotleja esitab vormi 2 kohased kirjalikud kinnitused vastavate asjaolude puudumise kohta. Lisatud nõutava dokumendi vorm: Vorm 2 Kinnitus individuaalse seisundi kohta 3. Taotleja on nõuetekohaselt täitnud õigusaktidest tuleneva taotleja asukoha riiklike maksude ning sotsiaalkindlustuse maksete tasumise kohustuse ning taotlejal ei esine RHS § 38 lõike 1 punktis 4 nimetatud kõrvaldamise aluseid. Eesti taotleja riiklike maksude ja sotsiaalkindlustuse maksete tasumise kohustuse täitmist hankemenetluse algatamise kuupäeva seisuga (hanketeate riigihangete registris avaldamise kuupäev) kontrollib hankija iseseisvalt riigihangete registri vahendusel tehtava Maksu- ja Tolliameti elektroonilise maksuvõlgade päringu teel. Välisriigi taotleja esitab tema asukohariigi vastava pädevusega ametiasutuse tõendi maksuvõla puudumise kohta hankemenetluse algatamise kuupäeva (hanketeate riigihangete registris avaldamise kuupäev) seisuga. Riiklike või elu- või asukoha kohalike maksude võlaks loetakse taotleja poolt tähtpäevaks tasumata riiklike või elu- või asukoha kohalike maksude ja tähtpäevaks tasumata jäetud maksusummalt arvestatud intressi võlga, mis ületab 100 eurot. 4. Taotleja esitab tema asukohajärgse kohalike maksude maksuhalduri või pakkuja asukohariigi vastava pädevusega ametiasutuse tõendi kohalike maksude maksuvõla puudumise kohta hankemenetluse algatamise kuupäeva (hanketeate riigihangete registris avaldamise kuupäev) seisuga. Riiklike või elu- või asukoha kohalike maksude võlaks loetakse taotleja poolt tähtpäevaks tasumata riiklike või elu- või asukoha kohalike maksude ja tähtpäevaks tasumata jäetud maksusummalt arvestatud intressi võlga, mis ületab 100 eurot.
Majanduslik- ja finantsseisund
Kvalifitseerimise tingimustele vastavuse hindamiseks vajalikud andmed ja nende vorminõuded: 1. Taotleja käsutuses peab olema kontsessioonilepingu täitmise tagamiseks rahalisi vahendeid vähemalt hooldekodu rajamise maksumuse ulatuses või tal peab olema võimalus neid vahendeid saada. Taotleja esitab kinnituse finantsvõimekuse kohta hooldekodu ehitamise rahastamiseks. Taotleja esitab vastavad andmed.
Tehniline ja kutsealane pädevus
Kvalifitseerimise tingimustele vastavuse hindamiseks vajalikud andmed ja nende vorminõuded: 1. Taotleja peab oma asukohamaa seaduse kohaselt olema registreeritud äriregistris või taotleja asukohariigi vastavas registris. Eestis registreeritud taotleja andmeid kontrollib Hankija Äriregistri teabesüsteemi kaudu. Taotleja, kelle asukohamaaks ei ole Eesti, esitab koopia asukohamaa seaduse kohasest registreeritust tõendavast registritunnistusest seisuga viisteist päeva enne taotluse esitamise tähtpäeva või hiljem.
KONTSESSIOONI LEPINGU SÕLMIMISE KRITEERIUMID
Kriteeriumid toodud kontsessioonidokumendi punktis 11.
Taotluste esitamise tähtaeg
25.04.2017 10:00
Keel(ed), milles võib esitada pakkumuse või taotluse
ET
TEAVE EUROOPA LIIDU VAHENDITE KOHTA
Hankeleping on seotud Euroopa Liidu vahenditest rahastatava projekti ja/või programmiga Ei
Vaidlustuste läbivaatamise eest vastutav organ
Riigihangete vaidlustuskomisjon, Endla 13/Lõkke 5, Tallinn, 10122 Eesti (EE) Tel.: +372 6113713 Faks: +372 6113760 E-post: vako@fin.ee URL: http://www.fin.ee/riigihangete-poliitika
Vaidlustuste esitamise kohta teavet pakkuv asutus
Riigihangete vaidlustuskomisjon, Endla 13/Lõkke 5, Tallinn, 10122 Eesti (EE) Tel.: +372 6113713 Faks: +372 6113760 E-post: vako@fin.ee URL: http://www.fin.ee/riigihangete-poliitika
TEATE LÄHETMISE KUUPÄEV
03.03.2017
KAS RIIGIHANGET RAHASTATAKSE STRUKTUURITOETUSTEST
Ei

Oppex helps organizations with a professional approach to public sector sales, to either grow their business locally or find new opportunities abroad. We are the largest source of public procurement data in Europe. We process and translate public tenders from over 1.000 local, national and international procurement portals and have acquired over 8 million tenders in our database.


Trusted By

KONE
NHS
3M
ABB