« Back to Search« Back to SearchSearch » Dutch municipal maintenance 01.01.2017-31.12.2019  Kohtla Vallavalitsus - HILLAR RAAG

Dutch municipal maintenance 01.01.2017-31.12.2019

  Järve Estonia — Kohtla Vallavalitsus - HILLAR RAAG
Published November 8, 2016 — Deadline November 16, 2016 (2 years ago)
|
Notice type
Contract notice
Lake Village municipal (ca' 12.5 ha) koritustööd- garbage collection, cleaning of tree branches, leaves or mulching cleaning and removal; snow and ice control on public sidewalks (ca'70 m); Waste Management (2pc) around the lake, and the packaging container 1 around the village, and heaps of snow and de-icing operation; Lake Village Youth Centre in front of the snow and libetusetõrje exercise. Add 1 Single municipal koritustööd, Bussiootepaviljonide (6 pcs), garbage collection, snow removal and de-icing; municipality waste (5 pieces) and packaging containers (6 pcs) management and their surroundings, and cleaning snow and ice control carried out in different villages. Add two Casual (roadside shrubs, pisiremonditööd, cleaning, garbage removal, snow manually j.ne.) JAJ transport service.

Full tender details available only for Oppex usersSign in

Fact Sheet

Hanke viitenumber
180046
Hanke nimetus
Munitsipaalmaade hooldustööd 01.01.2017-31.12.2019
Kas riigihanke eeldatav maksumus on võrdne rahvusvahelise piirmääraga või ületab seda?
Ei
Kas teade saadetakse hankija soovil Euroopa Ühenduse Ametlike Väljaannete Talitusele?
Ei
NIMI, AADRESSID JA KONTAKTANDMED
Kohtla Vallavalitsus, 75004033, Järve küla 2-10, Järve, 30331 Eesti (EE) Kontaktisik: HILLAR RAAG Tel.: +372 3373348 Faks: +372 3373389 E-post: hillar.raag@kohtlavv.ee(URL)Pakkumuste ja osalemistaotluste elektrooniline esitamine: (URL)vt eelmainitud kontaktandmed:vt eelmainitud kontaktandmed:vt eelmainitud kontaktandmed:
HANKIJA LIIK
Kohaliku omavalitsuse üksus
HANKIJA PÕHITEGEVUS
Üldised avalikud teenused Elamu- ja kommunaalmajandus
HANKELEPING SÕLMITAKSE TEISTE HANKIJATE NIMEL
Hankija teostab hanget teiste hankijate nimel Ei
Hankija poolt hankelepingule antud nimetus
Munitsipaalmaade hooldustööd 01.01.2017-31.12.2019
Hankelepingu liik ja ehitustööde teostamise, asjade tarnimise või teenuste osutamise koht
16 - Reovee- ja jäätmekäitlusteenused, kanalisatsiooni- jms teenusedTeenuse osutamise koht: Kohtla valdNUTS kood: EE
Riigihange korraldatakse
Raamlepingu sõlmimiseks
Teave raamlepingu kohta
Raamleping ühe pakkujagaRaamlepingu kestus kuud: 36Eeldatav maksumus ilma käibemaksuta: 17000Rahaühik: Euro
Hankelepingu või hanke lühikirjeldus
Järve küla munitsipaalmaa (ca´ 12,5 ha) koritustööd- prügikoristus, puuokste koristamine, puulehtede multšimine või koristamine ja äravedu; lumekoristus ja libedusetõrje üldkasutatavatel kõnniteedel (ca´70 m); jäätmemajade (2tk ) ümbruse ja pakendikonteinerite Järve küla 1 ümbruse korrastamine ning lume ja libedusetõrje teostamine; Järve küla Noortekeskuse esise lumekoristus ja libetusetõrje teostamine. Lisa 1 Valla munitsipaalmaa koritustööd, Bussiootepaviljonide (6 tk) prügikoristus, lumekoristus ja libedusetõrje; valla jäätmemajade (5 tk) ja pakendikonteinerite (6 tk) haldamine ja nende ümbruse koristamine ning lume ja libedusetõrje teostamine erinevates külades. Lisa 2 Juhutöö (teeäärsete võsa lõikamine, pisiremonditööd, koristus , prügi koristus, käsitsi lume koristus j.ne.) jaj transpordi teenus.
Ühtne riigihangete klassifikatsioon (CPV)
90500000-2, 90620000-9
Teave Maailma Kaubandusorganisatsiooni Riigihankelepingu (GPA) kohta
Ei
Hankeleping on jaotatud osadeks
Ei
Alternatiivsete pakkumuste lubatavus
Ei
Üldkogus või ulatus
Eeldatav maksumus ilma käibemaksuta: 17000Rahaühik: Euro
HANKELEPINGU VÕI DÜNAAMILISE HANKESÜSTEEMI KESTUS
Kestus kuudes: 36
Peamised rahastamis- ja maksetingimused ja/või viide neid reguleerivatele asjaomastele sätetele
Kohtla valla eelarvelistest vahenditest. Tellija tasub Töövõtjale teostatud ja vastuvõetud tööde eest esitatud arve alusel 14 kalendripäeva jooksul.
Hankelepingu täitmisele kehtivad muud eritingimused
Ei
Pakkujate või taotlejate individuaalne seisund, sealhulgas kutse- või ettevõtlusregistrisse kuulumisega seotud nõuded (hankemenetlusest kõrvaldamise alused)
Kvalifitseerimise tingimustele vastavuse hindamiseks vajalikud andmed ja nende vorminõuded: 1. Hankija ei sõlmi hankelepingut isikuga ja kõrvaldab hankemenetlusest pakkuja või taotleja: 1) keda on või kelle seaduslikku esindajat on kriminaal- või väärteomenetluses karistatud kuritegeliku ühenduse organiseerimise või sinna kuulumise eest või riigihangete nõuete rikkumise või kelmuse või ametialaste või rahapesualaste või maksualaste süütegude toimepanemise eest ja kelle karistusandmed ei ole karistusregistrist karistusregistri seaduse kohaselt kustutatud või karistus on tema elu- või asukohariigi õigusaktide alusel kehtiv; 2) kes on pankrotis või likvideerimisel, kelle äritegevus on peatatud või kes on muus sellesarnases seisukorras tema asukohamaa seaduse kohaselt; 3) kelle suhtes on algatatud sundlikvideerimine või muu sellesarnane menetlus tema asukohamaa seaduse kohaselt. Pakkuja või taotleja esitab kirjaliku kinnituse vastavate asjaolude puudumise kohta. 2. Hankija ei sõlmi hankelepingut isikuga ja kõrvaldab hankemenetlusest pakkuja või taotleja, kellel on õigusaktidest tulenevate riiklike maksude või sotsiaalkindlustuse maksete võlg või tähtpäevaks tasumata jäetud maksusummalt arvestatud intress (edaspidi maksuvõlg) hankemenetluse algamise päeva seisuga või maksuvõla tasumine on ajatatud pikemaks perioodiks kui kuus kuud arvates hankemenetluse algamise päevast, välja arvatud juhul, kui maksuvõla tasumise ajatamine on täies ulatuses tagatud. Riiklike maksude võlaks loetakse pakkuja või taotleja poolt tähtpäevaks tasumata riiklike maksude ja tähtpäevaks tasumata jäetud maksusummalt arvestatud intressi võlga, mis ületab 100 EUR. Pakkuja või taotleja esitab oma asukohariigi vastava pädevusega ametiasutuse tõendi riigihangete nimetatud asjaolude puudumise kohta, kui neid andmeid ei ole hankijal võimalik kontrollida andmekogus olevate avalike andmete põhjal. Kui pakkuja või taotleja asukohariigi vastava pädevusega ametiasutus ei väljasta tõendit nimetatud asjaolude puudumise kohta, esitab pakkuja või taotleja selle ametiasutuse tõendi maksuvõlgade puudumise kohta.
Teenust võivad osutada ainult vastava kutseala esindajad
Ei
Juriidilised isikud peavad esitama teenuse osutamise eest vastutava personali nimed ja kvalifikatsiooni
Ei
Hankemenetluse liik
Lihthange
Hindamiskriteeriumid
Madalaim hind
Kasutatakse elektroonilist oksjonit
Ei
Sama hankelepingu objekti kohta on varem avaldatud teade
Ei
Hankedokumentide saamise tingimused
Hankedokumentide taotlemise või nendele u tähtpäev (viimane päev): 16.11.2016 09:00Dokumendid on tasulised: EiRahaühik: Euro
Pakkumuste või taotluste esitamise tähtaeg
16.11.2016 10:00
Keel(ed), milles võib esitada pakkumuse või taotluse
ET
Minimaalne aeg, mille jooksul pakkuja peab pakkumuse jõus hoidma
päeva: 60
Pakkumuste avamise tingimused
Pakkumuste avamise aeg: 16.11.2016 10:00Volitatud isikud, kes võivad viibida lisaks pakkujatele pakkumuste avamise juures: JahPakkujad võivad osaleda pakkumuste avamisel riigihangete registri vahendusel.
TEGEMIST ON KORDUVA HANKEGA
Ei
TEAVE EUROOPA LIIDU VAHENDITE KOHTA
Hankeleping on seotud Euroopa Liidu vahenditest rahastatava projekti ja/või programmiga Ei
Vaidlustuste läbivaatamise eest vastutav organ
Riigihangete vaidlustuskomisjon, Endla 13/Lõkke 5, Tallinn, 10122 Eesti (EE) Tel.: +372 6113711 Faks: +372 6113760 E-post: vako@fin.ee URL: http://www.fin.ee/riigihangete-poliitika
Vaidlustuste esitamise kohta teavet pakkuv asutus
Riigihangete vaidlustuskomisjon, Endla 13/Lõkke 5, Tallinn, 10122 Eesti (EE) Tel.: +372 6113711 Faks: +372 6113760 E-post: vako@fin.ee URL: http://www.fin.ee/riigihangete-poliitika
KAS RIIGIHANGET RAHASTATAKSE STRUKTUURITOETUSTEST
Ei
KAS RIIGIHANKEL RAKENDATAKSE KESKKONNASÄÄSTLIKKE NÕUDEID
JahHange viiakse läbi elektroonilistel andmekandjatel.

Oppex helps organizations with a professional approach to public sector sales, to either grow their business locally or find new opportunities abroad. We are the largest source of public procurement data in Europe. We process and translate public tenders from over 1.000 local, national and international procurement portals and have acquired over 8 million tenders in our database.


Trusted By

KONE
NHS
3M
ABB