« Back to Search« Back to SearchSearch » Üldkoristus-, Washing, swimming pool and sauna chemical sourcing Aura  OÜ Tartu Veekeskus - KAIRIT MATTO

Üldkoristus-, Washing, swimming pool and sauna chemical sourcing Aura

  Tartu Estonia — OÜ Tartu Veekeskus - KAIRIT MATTO
Published July 23, 2015 — Deadline July 30, 2015 (3 years ago)
|
Notice type
Contract notice
Üldkoristus-, Washing, swimming pool and sauna chemical sourcing Aura

Full tender details available only for Oppex usersSign in

Fact Sheet

Hanke viitenumber
165671
Hanke nimetus
Üldkoristus-, pesumaja-, basseini ja saunakeemia hankimine Aura Veekeskusele
Kas riigihanke eeldatav maksumus on võrdne rahvusvahelise piirmääraga või ületab seda?
Ei
Kas teade saadetakse hankija soovil Euroopa Ühenduse Ametlike Väljaannete Talitusele?
Ei
NIMI, AADRESSID JA KONTAKTANDMED
OÜ Tartu Veekeskus, 10738741, Turu 10, Tartu, 51014 Eesti (EE) Kontaktisik: KAIRIT MATTO Tel.: +372 7300285 E-post: kairit@aurakeskus.ee URL: http://www.aurakeskus.ee(URL)Pakkumuste ja osalemistaotluste elektrooniline esitamine: (URL)vt eelmainitud kontaktandmed:vt eelmainitud kontaktandmed:vt eelmainitud kontaktandmed:
HANKIJA LIIK
Avalik-õiguslik juriidiline isik või riigi kontrolli all olev eraõiguslik juriidiline isik
HANKIJA PÕHITEGEVUS
Vaba aeg, kultuur ja religioon
HANKELEPING SÕLMITAKSE TEISTE HANKIJATE NIMEL
Hankija teostab hanget teiste hankijate nimel Ei
Hankija poolt hankelepingule antud nimetus
Üldkoristus-, pesumaja-, basseini ja saunakeemia hankimine Aura Veekeskusele
Hankelepingu liik ja ehitustööde teostamise, asjade tarnimise või teenuste osutamise koht
OstmineAsjade tarnekoht: Turu 10 TaruNUTS kood: EE
Riigihange korraldatakse
Hankelepingu sõlmimiseksRahaühik: Euro
Hankelepingu või hanke lühikirjeldus
Üldkoristus-, pesumaja-, basseini ja saunakeemia hankimine Aura Veekeskusele
Ühtne riigihangete klassifikatsioon (CPV)
24960000-1
Teave Maailma Kaubandusorganisatsiooni Riigihankelepingu (GPA) kohta
Ei
Hankeleping on jaotatud osadeks
JahPakkumus tuleb esitada: ühele või mitmele osale
Alternatiivsete pakkumuste lubatavus
Ei
Üldkogus või ulatus
Eeldatav maksumus ilma käibemaksuta: 30000Rahaühik: Euro
Täiendavate hangete võimalused
EiKorduvate asjade- ja teenuste hankelepingute puhul järgnevate hankelepingute eeldatav ajakava algus kuudes: 12
HANKELEPINGU VÕI DÜNAAMILISE HANKESÜSTEEMI KESTUS
Kestus kuudes: 12
Hankelepingu täitmisele kehtivad muud eritingimused
Ei
Pakkujate või taotlejate individuaalne seisund, sealhulgas kutse- või ettevõtlusregistrisse kuulumisega seotud nõuded (hankemenetlusest kõrvaldamise alused)
Kvalifitseerimise tingimustele vastavuse hindamiseks vajalikud andmed ja nende vorminõuded: 1. Hankija ei sõlmi hankelepingut isikuga ja kõrvaldab hankemenetlusest pakkuja või taotleja: 1) keda on või kelle seaduslikku esindajat on kriminaal- või väärteomenetluses karistatud kuritegeliku ühenduse organiseerimise või sinna kuulumise eest või riigihangete nõuete rikkumise või kelmuse või ametialaste või rahapesualaste või maksualaste süütegude toimepanemise eest ja kelle karistusandmed ei ole karistusregistrist karistusregistri seaduse kohaselt kustutatud või karistus on tema elu- või asukohariigi õigusaktide alusel kehtiv; 2) kes on pankrotis või likvideerimisel, kelle äritegevus on peatatud või kes on muus sellesarnases seisukorras tema asukohamaa seaduse kohaselt; 3) kelle suhtes on algatatud sundlikvideerimine või muu sellesarnane menetlus tema asukohamaa seaduse kohaselt. (HD 5 vorm I) Pakkuja või taotleja esitab kirjaliku kinnituse vastavate asjaolude puudumise kohta. 2. Hankija ei sõlmi hankelepingut isikuga ja kõrvaldab hankemenetlusest pakkuja või taotleja, kellel on õigusaktidest tulenevate riiklike või tema elu- või asukoha kohalike maksude või sotsiaalkindlustuse maksete võlg või tähtpäevaks tasumata jäetud maksusummalt arvestatud intress (edaspidi maksuvõlg) hankemenetluse algamise päeva seisuga või maksuvõla tasumine on ajatatud pikemaks perioodiks kui kuus kuud arvates hankemenetluse algamise päevast, välja arvatud juhul, kui maksuvõla tasumise ajatamine on täies ulatuses tagatud. Riiklike või elu- või asukoha kohalike maksude võlaks loetakse pakkuja või taotleja poolt tähtpäevaks tasumata riiklike või elu- või asukoha kohalike maksude ja tähtpäevaks tasumata jäetud maksusummalt arvestatud intressi võlga, mis ületab 100 EUR. Pakkuja või taotleja esitab oma asukohariigi vastava pädevusega ametiasutuse tõendi riigihangete seaduse § 38 lõike 1 punktis 4 nimetatud asjaolude puudumise kohta, kui neid andmeid ei ole hankijal võimalik kontrollida andmekogus olevate avalike andmete põhjal. Kui pakkuja või taotleja asukohariigi vastava pädevusega ametiasutus ei väljasta tõendit riigihangete seaduse § 38 lõike 1 punktis 4 nimetatud asjaolude puudumise kohta, esitab pakkuja või taotleja selle ametiasutuse tõendi maksuvõlgade puudumise kohta. (HD 5 vorm I) 3. Ühispakkujad või ühistaotlejad nimetavad hankemenetlusega ning hankelepingu sõlmimise ja täitmisega seotud toimingute tegemiseks volitatud esindaja. (HD 5 vorm II) Ühispakkujad või taotlejad esitavad nende esindajale antud volikirja originaali.
Majanduslik- ja finantsseisund
Kvalifitseerimise tingimustele vastavuse hindamiseks vajalikud andmed ja nende vorminõuded: 1. Pakkujal peavad olema rahalised vahendid hankelepingu täitmiseks. (HD 5 vom I)
Tehniline ja kutsealane pädevus
Kvalifitseerimise tingimustele vastavuse hindamiseks vajalikud andmed ja nende vorminõuded: 1. Pakkujal peab olema pakutavate toodete müügi või teenuste osutamise kogemust vähemalt kolm aastat. Pakkuja peab olema viimase kolme aasta jooksul täitnud vähemalt kolm riigihanke esemele sarnase esemega lepingut sarnases mahus. Pakkuja esitab viimase kolme aasta jooksul täidetud riigihanke esemele sarnase esemega olulisemate lepingute, sh olemasolul riigihanke lepingute, nimekirja nende maksumuse, sõlmimise kuupäevade ja infoga teiste lepingupoolte kohta.
Reserveeritud hankelepingud
Ei
Hankemenetluse liik
Lihthange
Hindamiskriteeriumid
Majanduslikult soodsaim pakkumuslähtudes alljärgnevatest pakkumuste hindamise kriteeriumidestKirjeldus: Osa 4. Soodsaim tooterühma kogumaksumus HD 1 järgi Osakaal: 50 Kirjeldus: Osa 4. Tooterühma tooteid testitakse 14 päeva jooksul ekspertkomisjoni liikmete poolt. Tooteid testitakse samades tingimustes erinevate inimeste poolt ja nende antud punktide alusel tekib pingerida. Osakaal: 50 Kirjeldus: Osa 1. Soodsaim tooterühma kogumaksumus HD 1 järgi Osakaal: 50 Kirjeldus: Osa 1. Tooterühma tooteid testitakse 14 päeva jooksul ekspertkomisjoni liikmete poolt. Tooteid testitakse samades tingimustes erinevate inimeste poolt ja nende antud punktide alusel tekib pingerida. Osakaal: 50 Kirjeldus: Osa 2. Soodsaim tooterühma kogumaksumus HD 1 järgi Osakaal: 50 Kirjeldus: Osa 2. Tooterühma tooteid testitakse 14 päeva jooksul ekspertkomisjoni liikmete poolt. Tooteid testitakse samades tingimustes erinevate inimeste poolt ja nende antud punktide alusel tekib pingerida. Osakaal: 50 Kirjeldus: Osa 3. Soodsaim tooterühma kogumaksumus HD 1 järgi Osakaal: 100
Kasutatakse elektroonilist oksjonit
Ei
Sama hankelepingu objekti kohta on varem avaldatud teade
Ei
Hankedokumentide saamise tingimused
Hankedokumentide taotlemise või nendele u tähtpäev (viimane päev): 29.07.2015 16:00Dokumendid on tasulised: EiRahaühik: Euro
Pakkumuste või taotluste esitamise tähtaeg
30.07.2015 10:00
Keel(ed), milles võib esitada pakkumuse või taotluse
ET
Pakkumuste avamise tingimused
Pakkumuste avamise aeg: 30.07.2015 10:00Volitatud isikud, kes võivad viibida lisaks pakkujatele pakkumuste avamise juures: Ei
TEGEMIST ON KORDUVA HANKEGA
JahJärgmiste hanketeadete avaldamise eeldatav aeg:: 1.08.2016
TEAVE EUROOPA LIIDU VAHENDITE KOHTA
Hankeleping on seotud Euroopa Liidu vahenditest rahastatava projekti ja/või programmiga Ei
Vaidlustuste läbivaatamise eest vastutav organ
Riigihangete vaidlustuskomisjon, Endla 13/Lõkke 5, Tallinn, 10122 Eesti (EE) Tel.: +372 6113711 Faks: +372 6113760 E-post: vako@fin.ee URL: http://www.fin.ee/riigihangete-poliitika
Vaidlustuste esitamise kohta teavet pakkuv asutus
Riigihangete vaidlustuskomisjon, Endla 13/Lõkke 5, Tallinn, 10122 Eesti (EE) Tel.: +372 6113711 Faks: +372 6113760 E-post: vako@fin.ee URL: http://www.fin.ee/riigihangete-poliitika
KAS RIIGIHANGET RAHASTATAKSE STRUKTUURITOETUSTEST
Ei
KAS RIIGIHANKEL RAKENDATAKSE KESKKONNASÄÄSTLIKKE NÕUDEID
Ei1Üldkoristuskeemia
RIIGIHANKE OBJEKTI LÜHIKIRJELDUS
üldkoristuskeemia ostmine
ÜHTNE RIIGIHANGETE KLASSIFIKATSIOON (CPV)
24960000-1
KOGUS VÕI ULATUS
1 komplektEeldatav maksumus ilma käibemaksuta: 5000Rahaühik: Euro
KAS HANKELEPINGU KESTUS VÕI ALGUS/LÕPPKUUPÄEV ON KÕNEALUSE OSA PUHUL ERINEV
Kestus kuudes: 12
TEAVE EUROOPA LIIDU VAHENDITE KOHTA
Hankeleping on seotud Euroopa Liidu vahenditest rahastatava projekti ja/või programmiga Ei
KAS RIIGIHANKE OSA RAHASTATAKSE STRUKTUURITOETUSTEST
Ei
KAS RIIGIHANKE OSAL RAKENDATAKSE KESKKONNASÄÄSTLIKKE NÕUDEID
Ei2Pesumajakeemia
RIIGIHANKE OBJEKTI LÜHIKIRJELDUS
pesumajakeemia ostmine
ÜHTNE RIIGIHANGETE KLASSIFIKATSIOON (CPV)
24960000-1
KOGUS VÕI ULATUS
komplektEeldatav maksumus ilma käibemaksuta: 2000Rahaühik: Euro
KAS HANKELEPINGU KESTUS VÕI ALGUS/LÕPPKUUPÄEV ON KÕNEALUSE OSA PUHUL ERINEV
Kestus kuudes: 12
TEAVE EUROOPA LIIDU VAHENDITE KOHTA
Hankeleping on seotud Euroopa Liidu vahenditest rahastatava projekti ja/või programmiga Ei
KAS RIIGIHANKE OSA RAHASTATAKSE STRUKTUURITOETUSTEST
Ei
KAS RIIGIHANKE OSAL RAKENDATAKSE KESKKONNASÄÄSTLIKKE NÕUDEID
Ei3Basseinikeemia
RIIGIHANKE OBJEKTI LÜHIKIRJELDUS
basseinikeemia ostmine
ÜHTNE RIIGIHANGETE KLASSIFIKATSIOON (CPV)
24960000-1
KOGUS VÕI ULATUS
komplektEeldatav maksumus ilma käibemaksuta: 18000Rahaühik: Euro
KAS HANKELEPINGU KESTUS VÕI ALGUS/LÕPPKUUPÄEV ON KÕNEALUSE OSA PUHUL ERINEV
Kestus kuudes: 12
TEAVE EUROOPA LIIDU VAHENDITE KOHTA
Hankeleping on seotud Euroopa Liidu vahenditest rahastatava projekti ja/või programmiga Ei
KAS RIIGIHANKE OSA RAHASTATAKSE STRUKTUURITOETUSTEST
Ei
KAS RIIGIHANKE OSAL RAKENDATAKSE KESKKONNASÄÄSTLIKKE NÕUDEID
Ei4Saunakeemia
RIIGIHANKE OBJEKTI LÜHIKIRJELDUS
saunakeemia ostmine
ÜHTNE RIIGIHANGETE KLASSIFIKATSIOON (CPV)
24960000-1
KOGUS VÕI ULATUS
komplektEeldatav maksumus ilma käibemaksuta: 5000Rahaühik: Euro
KAS HANKELEPINGU KESTUS VÕI ALGUS/LÕPPKUUPÄEV ON KÕNEALUSE OSA PUHUL ERINEV
Kestus kuudes: 12
TEAVE EUROOPA LIIDU VAHENDITE KOHTA
Hankeleping on seotud Euroopa Liidu vahenditest rahastatava projekti ja/või programmiga Ei
KAS RIIGIHANKE OSA RAHASTATAKSE STRUKTUURITOETUSTEST
Ei
KAS RIIGIHANKE OSAL RAKENDATAKSE KESKKONNASÄÄSTLIKKE NÕUDEID
Ei

Oppex helps organizations with a professional approach to public sector sales, to either grow their business locally or find new opportunities abroad. We are the largest source of public procurement data in Europe. We process and translate public tenders from over 1.000 local, national and international procurement portals and have acquired over 8 million tenders in our database.


Trusted By

KONE
NHS
3M
ABB