« Back to Search« Back to SearchSearch » August Kitzberg Secondary School Sports Hall reconstruction design works  Karksi Vallavalitsus - DMITRI ORAV

August Kitzberg Secondary School Sports Hall reconstruction design works

  Karksi-Nuia Estonia — Karksi Vallavalitsus - DMITRI ORAV
Published November 23, 2015 — Deadline November 25, 2015 (3 years ago)
|
Notice type
Contract notice
The main objective of the tender is delivered on time and at optimal cost to design and build a sports gymnasium existing building that meets the established requirements, would maintain an as durable and long-lasting and maintenance costs which would be as low as possible. Quality of the project and the rationality of operating costs must be provided in the best way. The goal is compliant, energy efficient and durable buildings.

Full tender details available only for Oppex usersSign in

Fact Sheet

Hanke viitenumber
168409
Hanke nimetus
August Kitzbergi nimelise Gümnaasiumi spordihoone rekonstrueerimise projekteerimistööd
Kas riigihanke eeldatav maksumus on võrdne rahvusvahelise piirmääraga või ületab seda?
Ei
Kas teade saadetakse hankija soovil Euroopa Ühenduse Ametlike Väljaannete Talitusele?
Ei
NIMI, AADRESSID JA KONTAKTANDMED
Karksi Vallavalitsus, 75006397, Viljandi mnt 1, Karksi-Nuia, 69104 Eesti (EE) Kontaktisik: DMITRI ORAV Tel.: +372 53541585 Faks: +372 4355522 E-post: dmitri.orav@karksi.ee URL: http://www.karksi.ee(URL)Pakkumuste ja osalemistaotluste elektrooniline esitamine: (URL)vt eelmainitud kontaktandmed:vt eelmainitud kontaktandmed:vt eelmainitud kontaktandmed:
HANKIJA LIIK
Kohaliku omavalitsuse üksus
HANKIJA PÕHITEGEVUS
Üldised avalikud teenused
HANKELEPING SÕLMITAKSE TEISTE HANKIJATE NIMEL
Hankija teostab hanget teiste hankijate nimel Ei
Hankija poolt hankelepingule antud nimetus
August Kitzbergi nimelise Gümnaasiumi spordihoone rekonstrueerimise projekteerimistööd
Hankelepingu liik ja ehitustööde teostamise, asjade tarnimise või teenuste osutamise koht
12 - Arhitektuuriteenused; inseneriteenused ja integreeritud inseneriteenused; linnaplaneerimis- ja maastikuarhitektuuriteenused; nendega seotud teadus- ja tehnilise konsultatsiooni teenused; tehnilise katsetamise ja analüüsimise teenusedTeenuse osutamise koht: Karksi-Nuia, ViljandimaaNUTS kood: EE
Riigihange korraldatakse
Hankelepingu sõlmimiseksRahaühik: Euro
Hankelepingu või hanke lühikirjeldus
Hanke põhieesmärgiks on tähtaegselt ja optimaalsete kuludega projekteerida ja ehitada olemasolev gümnaasiumi spordihoone, mis vastaks kehtestatud nõuetele, oleks ülalpidamises võimalikult vastupidav ja kauakestev ja mille ülalpidamiskulud oleks võimalikult madalad. Projekti kvaliteet ja ratsionaalsus kasutuskuludes peab olema tagatud parimal moel. Eesmärgiks on nõuetele vastav, energiasäästlik ja vastupidav hoone.
Ühtne riigihangete klassifikatsioon (CPV)
71322000-1
Teave Maailma Kaubandusorganisatsiooni Riigihankelepingu (GPA) kohta
Ei
Hankeleping on jaotatud osadeks
Ei
Alternatiivsete pakkumuste lubatavus
Ei
Üldkogus või ulatus
Rahaühik: Euro
Täiendavate hangete võimalused
Ei
HANKELEPINGU VÕI DÜNAAMILISE HANKESÜSTEEMI KESTUS
Kavandatav alguskuupäev: 14.12.2015Kavandatav lõppkuupäev: 17.03.2016
Hankelepingu täitmisele kehtivad muud eritingimused
JahViide vastavale õigusaktile: Pakkuja peab antud riigihanke objektiks olevate projekteerimistööde teostamisel kaasama projektijuhi, kes omab ehitus- või arhitektuurialast alast kõrgharidust, projekteerimisalast töökogemust vähemalt 3 (kolm) aastat ning kogemust vähemalt 2 (kaks) üle 600 m2 suletud netopinnaga hoone projekteerimistööde juhtimisel projektijuhina. Pakkuja esitab hankedokumentide Lisa 1 vormi VII kohase CV projektijuhi kohta.
Pakkujate või taotlejate individuaalne seisund, sealhulgas kutse- või ettevõtlusregistrisse kuulumisega seotud nõuded (hankemenetlusest kõrvaldamise alused)
Kvalifitseerimise tingimustele vastavuse hindamiseks vajalikud andmed ja nende vorminõuded: 1. Hankija ei sõlmi hankelepingut isikuga ja kõrvaldab hankemenetlusest pakkuja või taotleja: 1) keda on või kelle seaduslikku esindajat on kriminaal- või väärteomenetluses karistatud kuritegeliku ühenduse organiseerimise või sinna kuulumise eest või riigihangete nõuete rikkumise või kelmuse või ametialaste või rahapesualaste või maksualaste süütegude toimepanemise eest ja kelle karistusandmed ei ole karistusregistrist karistusregistri seaduse kohaselt kustutatud või karistus on tema elu- või asukohariigi õigusaktide alusel kehtiv; 2) keda või kelle seaduslikku esindajat on karistatud karistusseadustiku §-de 133–133.3, § 175 või 260.1 alusel ja kelle karistusandmed ei ole karistusregistrist karistusregistri seaduse kohaselt kustutatud, välja arvatud juhul, kui hankelepingu eeldatav maksumus on väiksem kui rahvusvaheline piirmäär või kui hankemenetlus viiakse läbi võrgustikega seotud valdkonnas või kaitse- ja julgeolekuvaldkonnas; 3) kes on pankrotis või likvideerimisel, kelle äritegevus on peatatud või kes on muus sellesarnases seisukorras tema asukohamaa seaduse kohaselt; 4) kelle suhtes on algatatud sundlikvideerimine või muu sellesarnane menetlus tema asukohamaa seaduse kohaselt. Lisatud nõutava dokumendi vorm: Lisa 1 vorm IV 2. Ühispakkujad või ühistaotlejad nimetavad hankemenetlusega ning hankelepingu sõlmimise ja täitmisega seotud toimingute tegemiseks volitatud esindaja. Ühispakkujad või taotlejad esitavad nende esindajale antud volikirja originaali. 3. Hankija ei sõlmi hankelepingut isikuga ja kõrvaldab hankemenetlusest pakkuja või taotleja: 1) keda on või kelle seaduslikku esindajat on kriminaal- või väärteomenetluses karistatud kuritegeliku ühenduse organiseerimise või sinna kuulumise eest või riigihangete nõuete rikkumise või kelmuse või ametialaste või rahapesualaste või maksualaste süütegude toimepanemise eest ja kelle karistusandmed ei ole karistusregistrist karistusregistri seaduse kohaselt kustutatud või karistus on tema elu- või asukohariigi õigusaktide alusel kehtiv; 2) keda või kelle seaduslikku esindajat on karistatud karistusseadustiku §-de 133–133.3, § 175 või 260.1 alusel ja kelle karistusandmed ei ole karistusregistrist karistusregistri seaduse kohaselt kustutatud, välja arvatud juhul, kui hankelepingu eeldatav maksumus on väiksem kui rahvusvaheline piirmäär või kui hankemenetlus viiakse läbi võrgustikega seotud valdkonnas või kaitse- ja julgeolekuvaldkonnas; 3) kes on pankrotis või likvideerimisel, kelle äritegevus on peatatud või kes on muus sellesarnases seisukorras tema asukohamaa seaduse kohaselt; 4) kelle suhtes on algatatud sundlikvideerimine või muu sellesarnane menetlus tema asukohamaa seaduse kohaselt. Pakkuja või taotleja esitab kirjaliku kinnituse vastavate asjaolude puudumise kohta. 4. Hankija ei sõlmi hankelepingut isikuga ja kõrvaldab hankemenetlusest pakkuja või taotleja, kellel on õigusaktidest tulenevate riiklike või tema elu- või asukoha kohalike maksude või sotsiaalkindlustuse maksete võlg või tähtpäevaks tasumata jäetud maksusummalt arvestatud intress (edaspidi maksuvõlg) hankemenetluse algamise päeva seisuga või maksuvõla tasumine on ajatatud pikemaks perioodiks kui kuus kuud arvates hankemenetluse algamise päevast, välja arvatud juhul, kui maksuvõla tasumise ajatamine on täies ulatuses tagatud. Riiklike või elu- või asukoha kohalike maksude võlaks loetakse pakkuja või taotleja poolt tähtpäevaks tasumata riiklike või elu- või asukoha kohalike maksude ja tähtpäevaks tasumata jäetud maksusummalt arvestatud intressi võlga, mis ületab 100 EUR. Pakkuja või taotleja esitab oma asukohariigi vastava pädevusega ametiasutuse tõendi riigihangete seaduse § 38 lõike 1 punktis 4 nimetatud asjaolude puudumise kohta, kui neid andmeid ei ole hankijal võimalik kontrollida andmekogus olevate avalike andmete põhjal. Kui pakkuja või taotleja asukohariigi vastava pädevusega ametiasutus ei väljasta tõendit riigihangete seaduse § 38 lõike 1 punktis 4 nimetatud asjaolude puudumise kohta, esitab pakkuja või taotleja selle ametiasutuse tõendi maksuvõlgade puudumise kohta. Pakkuja või taotleja esitab kirjaliku kinnituse hankedokumentide lisa 1 vormi IV kohase kinnituse, vastavate asjaolude puudumise kohta. 5. Ühispakkujad või ühistaotlejad nimetavad hankemenetlusega ning hankelepingu sõlmimise ja täitmisega seotud toimingute tegemiseks volitatud esindaja. Ühispakkujad või taotlejad esitavad nende esindajale antud volikirja originaali. Lisatud nõutava dokumendi vorm: Lisa 1 Vorm VIII
Majanduslik- ja finantsseisund
Kvalifitseerimise tingimustele vastavuse hindamiseks vajalikud andmed ja nende vorminõuded: 1. Kvalifitseerimise tingimustele vastavuse hindamiseks vajalikud andmed ja nende vorminõuded: 1. Pakkuja peab antud riigihanke objektiks olevate projekteerimistööde teostamisel kaasama projektijuhi, kes omab ehitus- või arhitektuurialast alast kõrgharidust, projekteerimisalast töökogemust vähemalt 3 (kolm) aastat ning kogemust vähemalt 2 (kaks) üle 600 m2 suletud netopinnaga hoone projekteerimistööde juhtimisel projektijuhina. Pakkuja esitab hankedokumentide Lisa 1 vormi VII kohase CV projektijuhi kohta. Lisatud nõutava dokumendi vorm: Lisa 1 vorm VII 2. Pakkuja viimase kolme majandusaasta keskmine netokäive projekteerimistööde teostamise osas peab olema olnud vähemalt 64 000 (kuuskümmend neli tuhat) eurot aastas. Juhul, kui pakkuja on tegutsenud vähem kui kolm aastat, arvutatakse projekteerimistööde keskmine netokäive tegutsetud aja käibe keskmisena aasta kohta. Pakkuja esitab Lisa 1 vormi V kohase väljavõtte oma viimase kolme majandusaasta netokäibe kohta projekteerimistööde teostamise osas. Lisatud nõutava dokumendi vorm: Lisa 1 vorm V
Tehniline ja kutsealane pädevus
Kvalifitseerimise tingimustele vastavuse hindamiseks vajalikud andmed ja nende vorminõuded: 1. Pakkuja peab omama majandustegevuse registri (MTR) registreeringut või asukohamaa seaduse kohast registreeringut või luba ehituse projekteerimistööde teostamiseks. Pakkuja esitab väljatrüki oma asukohamaa seaduse kohasest registreeringust või koopia loast ehituse projekteerimistööde teostamiseks. Eesti Vabariigi pakkuja registreeritust ja kehtivaid andmeid kontrollib Hankija Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi poolt peetava avaliku majandustegevuse registri kaudu. Pakkuja peab olema teostanud viimase viie aasta (2010 – 2014) jooksul vähemalt 3 (kolm) sarnast tööd. Sarnaseks tööks loetakse spordihoone rekonstrueerimis- või ehitusprojekti koostamist, objektide kasutuskoodid 12630 (Haridus- ja teadushooned) kuni 12639. Pakkuja esitab käesolevas punktis nõutud tingimustele vastavuse tõenduseks hankedokumentide Lisa 1 vormi VI kohase teostatud sarnaste tööde nimekirja koos andmetega tööde maksumuse, tegemise aja, koha ja tellijate andmete kohta. Lisatud nõutava dokumendi vorm: Lisa 1 Vorm VI
Teenust võivad osutada ainult vastava kutseala esindajad
JahViide vastavale õigusaktile: Viide vastavale õigusaktile: Pakkuja peab antud riigihanke objektiks olevate projekteerimistööde teostamisel kaasama projektijuhi, kes omab ehitus- või arhitektuurialast alast kõrgharidust, projekteerimisalast töökogemust vähemalt 3 (kolm) aastat ning kogemust vähemalt 2 (kaks) üle 600 m2 suletud netopinnaga hoone projekteerimistööde juhtimisel projektijuhina. Pakkuja esitab hankedokumentide Lisa 1 vormi VII kohase CV projektijuhi kohta.
Juriidilised isikud peavad esitama teenuse osutamise eest vastutava personali nimed ja kvalifikatsiooni
Jah
Hankemenetluse liik
Avatud hankemenetlus
Hindamiskriteeriumid
Madalaim hind
Kasutatakse elektroonilist oksjonit
Ei
Sama hankelepingu objekti kohta on varem avaldatud teade
Ei
Hankedokumentide saamise tingimused
Hankedokumentide taotlemise või nendele u tähtpäev (viimane päev): 25.11.2015 12:00Dokumendid on tasulised: EiRahaühik: Euro
Pakkumuste või taotluste esitamise tähtaeg
25.11.2015 14:30
Keel(ed), milles võib esitada pakkumuse või taotluse
ET
Minimaalne aeg, mille jooksul pakkuja peab pakkumuse jõus hoidma
kuud: 3
Pakkumuste avamise tingimused
Pakkumuste avamise aeg: 25.11.2015 14:30
TEGEMIST ON KORDUVA HANKEGA
Ei
TEAVE EUROOPA LIIDU VAHENDITE KOHTA
Hankeleping on seotud Euroopa Liidu vahenditest rahastatava projekti ja/või programmiga Ei
Vaidlustuste läbivaatamise eest vastutav organ
Riigihangete vaidlustuskomisjon, Endla 13/Lõkke 5, Tallinn, 10122 Eesti (EE) Tel.: +372 6113711 Faks: +372 6113760 E-post: vako@fin.ee URL: http://www.fin.ee/riigihangete-poliitika
Vaidlustuste esitamise kohta teavet pakkuv asutus
Riigihangete vaidlustuskomisjon, Endla 13/Lõkke 5, Tallinn, 10122 Eesti (EE) Tel.: +372 6113711 Faks: +372 6113760 E-post: vako@fin.ee URL: http://www.fin.ee/riigihangete-poliitika
KAS RIIGIHANGET RAHASTATAKSE STRUKTUURITOETUSTEST
Ei
KAS RIIGIHANKEL RAKENDATAKSE KESKKONNASÄÄSTLIKKE NÕUDEID
Ei

Oppex helps organizations with a professional approach to public sector sales, to either grow their business locally or find new opportunities abroad. We are the largest source of public procurement data in Europe. We process and translate public tenders from over 1.000 local, national and international procurement portals and have acquired over 8 million tenders in our database.


Trusted By

KONE
NHS
3M
ABB