« Back to Search« Back to SearchSearch » Tallinn schools ePäevik  Tallinna Haridusamet - Maire Vaske

Tallinn schools ePäevik

  Tallinn Estonia — Tallinna Haridusamet - Maire Vaske
Published May 15, 2015 — Deadline June 1, 2015 (4 years ago)
|
Notice type
Contract notice
A public school in Tallinn's aim is to obtain 53 ePäeviku environmental position available. Environment list of minimum functionalities are described in Annex 1 to the tender documents, which is the subject of public service should be provided in accordance with Annex 1 of the terms of reference.

Full tender details available only for Oppex usersSign in

Fact Sheet

Hanke viitenumber
163354
Hanke nimetus
Tallinna koolide ePäevik
Kas riigihanke eeldatav maksumus on võrdne rahvusvahelise piirmääraga või ületab seda?
Ei
Kas teade saadetakse hankija soovil Euroopa Ühenduse Ametlike Väljaannete Talitusele?
Ei
NIMI, AADRESSID JA KONTAKTANDMED
Tallinna Haridusamet, 75014289, Estonia pst 5a, Tallinn, 10143 Eesti (EE) Kontaktisik: Maire Vaske Tel.: +372 6404607 E-post: maire.vaske@tallinnlv.ee URL: http://www.haridus.ee(URL)Pakkumuste ja osalemistaotluste elektrooniline esitamine: (URL)vt eelmainitud kontaktandmed:vt eelmainitud kontaktandmed:vt eelmainitud kontaktandmed:
HANKIJA LIIK
Kohaliku omavalitsuse üksus
HANKIJA PÕHITEGEVUS
Haridus
HANKELEPING SÕLMITAKSE TEISTE HANKIJATE NIMEL
Hankija teostab hanget teiste hankijate nimel Ei
Hankija poolt hankelepingule antud nimetus
Tallinna koolide ePäevik
Hankelepingu liik ja ehitustööde teostamise, asjade tarnimise või teenuste osutamise koht
7 - Arvutiteenused ja nendega seotud teenusedTeenuse osutamise koht: TallinnNUTS kood: EE
Riigihange korraldatakse
Raamlepingu sõlmimiseks
Teave raamlepingu kohta
Raamleping ühe pakkujagaRaamlepingu kestus kuud: 36Eeldatav maksumus ilma käibemaksuta: 125000Rahaühik: Euro
Hankelepingu või hanke lühikirjeldus
Riigihanke eesmärgiks on hankida 53 Tallinna koolile ePäeviku keskkonna kasutamisvõimalus. Keskkonna minimaalsete funktsionaalsuste loetelu on kirjeldatud hankedokumentide lisas 1. Riigihanke esemeks olev teenus tuleb osutada vastavalt lisas 1 toodud lähteülesandele.
Ühtne riigihangete klassifikatsioon (CPV)
72260000-5
Teave Maailma Kaubandusorganisatsiooni Riigihankelepingu (GPA) kohta
Ei
Hankeleping on jaotatud osadeks
Ei
Alternatiivsete pakkumuste lubatavus
Ei
Üldkogus või ulatus
Eeldatav maksumus ilma käibemaksuta: 125000Rahaühik: Euro
HANKELEPINGU VÕI DÜNAAMILISE HANKESÜSTEEMI KESTUS
Kestus kuudes: 36
Pakkujate või taotlejate individuaalne seisund, sealhulgas kutse- või ettevõtlusregistrisse kuulumisega seotud nõuded (hankemenetlusest kõrvaldamise alused)
Kvalifitseerimise tingimustele vastavuse hindamiseks vajalikud andmed ja nende vorminõuded: 1. Pakkujal ei tohi esineda RHS § 38 lg 1 p-des 1-3 sätestatud riigihankest kõrvaldamise aluseid: 1) Pakkujat või tema seaduslikku esindajat on kriminaal- või väärteomenetluses karistatud kuritegeliku ühenduse organiseerimise või sinna kuulumise eest või riigihangete nõuete rikkumise või kelmuse või ametialaste või rahapesualaste või maksualaste süütegude toimepanemise eest ja tema karistusandmed ei ole karistusregistrist karistusregistri seaduse kohaselt kustutatud või karistus on tema elu- või asukohariigi õigusaktide alusel kehtiv. 2) Pakkuja on pankrotis või likvideerimisel, tema äritegevus on peatatud või ta on muus sellesarnases seisukorras oma asukohamaa seaduse kohaselt. 3) Pakkuja suhtes on algatatud sundlikvideerimine või muu sellesarnane menetlus tema asukohamaa seaduse kohaselt. Pakkujal tuleb esitada punktides 1-3 nimetatud asjaolude puudumise kohta kirjalikud kinnitused (vorm 1) (RHS § 38 lg 3 p 1 ja lg 3 p 1). Lisatud nõutava dokumendi vorm: vorm 1 2. Pakkujal ei tohi esineda hankemenetluse algamise päeva seisuga (hanketeate avaldamise kuupäev) õigusaktidest tulenevate riiklike või tema elu- või asukoha kohalike maksude või sotsiaalkindlustuse maksete võlga või tähtpäevaks tasumata jäetud maksusummalt arvestatud intressi võlga (edaspidi maksuvõlg) või maksuvõla tasumine on ajatatud pikemaks perioodiks kui kuus kuud arvates lihthanke algamise päevast, välja arvatud juhul, kui maksuvõla tasumise ajatamine on täies ulatuses tagatud. Riigihangete seaduses loetakse riiklike või elu- või asukoha kohalike maksude võlaks pakkuja poolt tähtpäevaks tasumata riiklike või elu- või asukoha kohalike maksude ja tähtpäevaks tasumata jäetud maksusummalt arvestatud intressi võlga, mis ületab 100 eurot (RHS § 38 lg 1 p 4). 1) Eestis asuval pakkujal tuleb esitada tema elu- või asukoha kohalike maksude maksuhalduri tõend RHS § 38 lõike 1 punktis 4 nimetatud asjaolude puudumise kohta hankemenetluse algamise päeva seisuga. 2) Kui pakkuja ei asu Eestis, tuleb pakkujal esitada pakkuja asukohariigi vastava pädevusega ametiasutuse tõend RHS § 38 lõike 1 punktis 4 nimetatud asjaolude puudumise kohta hankemenetluse algamise päeva seisuga. Kui pakkuja asukohariigi vastava pädevusega ametiasutus ei väljasta tõendit RHS § 38 lõike 1 punktis 4 nimetatud asjaolude puudumise kohta, esitab pakkuja selle ametiasutuse tõendi maksuvõlgade puudumise kohta hankemenetluse algamise päeva seisuga (RHS § 38 lg 3 p 2). Eespool nõutud tõendid tuleb esitada digitaalallkirjastatult. 3. Ühispakkujad peavad arvestama RHS § 12 lg 4-5, § 38 lg 6 esitatud nõudeid, s.h. tuleb koos kvalifikatsiooni tõendavate dokumentidega esitada ühispakkujate esindajale antud volikiri, milles ühispakkujad nimetavad hankemenetlusega ning hankelepingu sõlmimise ja täitmisega seotud toimingute tegemiseks volitatud esindaja. 4. Pakkuja peab olema seaduse kohaselt registreeritud asukohamaa vastavas registris. Hankija kontrollib Eestis asuva pakkuja registreeritust (tõendit ei pea esitama). Välisriigis registreeritud pakkuja peab esitama registreeringut tõendava asjakohase tõendi.
Majanduslik- ja finantsseisund
Kvalifitseerimise tingimustele vastavuse hindamiseks vajalikud andmed ja nende vorminõuded: 1. Pakkuja kahe viimase majandusaasta (2012-2013) keskmine kogu majandustegevuse netokäive peab olema vähemalt 20 000 EUR. Hankija kontrollib ise juriidilisest isikust Eesti Vabariigi pakkuja käibeandmeid riigihangete registri kaudu. Pakkuja, kelle asukohamaaks ei ole Eesti Vabariik, peab esitama andmed oma 2012-2013 majandusaastate kogu majandustegevuse netokäivete kohta iga aasta kohta eraldi (RHS § 40 lg 1 p 3).
Tehniline ja kutsealane pädevus
Kvalifitseerimise tingimustele vastavuse hindamiseks vajalikud andmed ja nende vorminõuded: 1. Pakkuja peab olema kahe viimase aasta (2013-2014) jooksul osutanud ePäeviku teenust igal aastal vähemalt 10 000 euro eest, sealhulgas sõlminud vähemalt 5 lepingut ePäeviku teenuse osutamiseks. Pakkujal tuleb esitada nende lepingute nimekiri (vorm 2), mis sisaldab järgmisi andmeid: lepingu maksumus, sõlmimise kuupäev ja info teise lepingupoole kohta (riigihangete korral lisada viitenumbrid) (RHS § 41 lg 1 p 2). Lisatud nõutava dokumendi vorm: vorm 2
Teenust võivad osutada ainult vastava kutseala esindajad
Ei
Juriidilised isikud peavad esitama teenuse osutamise eest vastutava personali nimed ja kvalifikatsiooni
Jah
Hankemenetluse liik
Avatud hankemenetlus
Hindamiskriteeriumid
Madalaim hind
Kasutatakse elektroonilist oksjonit
Ei
Sama hankelepingu objekti kohta on varem avaldatud teade
Ei
Hankedokumentide saamise tingimused
Dokumendid on tasulised: EiRahaühik: Euro
Pakkumuste või taotluste esitamise tähtaeg
01.06.2015 09:00
Keel(ed), milles võib esitada pakkumuse või taotluse
ET
Minimaalne aeg, mille jooksul pakkuja peab pakkumuse jõus hoidma
päeva: 90
Pakkumuste avamise tingimused
Pakkumuste avamise aeg: 01.06.2015 09:00Volitatud isikud, kes võivad viibida lisaks pakkujatele pakkumuste avamise juures: Ei
TEAVE EUROOPA LIIDU VAHENDITE KOHTA
Hankeleping on seotud Euroopa Liidu vahenditest rahastatava projekti ja/või programmiga Ei
Vaidlustuste läbivaatamise eest vastutav organ
Riigihangete vaidlustuskomisjon, Endla 13/Lõkke 5, Tallinn, 10122 Eesti (EE) Tel.: +372 6113711 Faks: +372 6113760 E-post: vako@fin.ee URL: http://www.fin.ee/riigihangete-poliitika
Vaidlustuste esitamise kohta teavet pakkuv asutus
Riigihangete vaidlustuskomisjon, Endla 13/Lõkke 5, Tallinn, 10122 Eesti (EE) Tel.: +372 6113711 Faks: +372 6113760 E-post: vako@fin.ee URL: http://www.fin.ee/riigihangete-poliitika
KAS RIIGIHANGET RAHASTATAKSE STRUKTUURITOETUSTEST
Ei
KAS RIIGIHANKEL RAKENDATAKSE KESKKONNASÄÄSTLIKKE NÕUDEID
Ei

Oppex helps organizations with a professional approach to public sector sales, to either grow their business locally or find new opportunities abroad. We are the largest source of public procurement data in Europe. We process and translate public tenders from over 1.000 local, national and international procurement portals and have acquired over 8 million tenders in our database.


Trusted By

KONE
NHS
3M
ABB