« Back to Search« Back to SearchSearch » Orava rural water supply and sanitation systems development plan for upgrades.  Orava Vallavalitsus - Ülo Plakso

Orava rural water supply and sanitation systems development plan for upgrades.

  Orava vald Estonia — Orava Vallavalitsus - Ülo Plakso
Published June 26, 2013 — Deadline July 3, 2013 (6 years ago)
|
Notice type
Contract notice
Orava rural water supply and sanitation systems for the reconstruction and / or expansion of the development plan (ÜVKA) update for the period 2013-2025.

Full tender details available only for Oppex usersSign in

Fact Sheet

Teate avaldamise kuupäev
26.06.2013
Hanke viitenumber
144372
Hanke nimetus
Orava valla ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni süsteemide arendamise kava uuendamine.
Kas riigihanke eeldatav maksumus on võrdne rahvusvahelise piirmääraga või ületab seda?
Ei
Kas teade saadetakse hankija soovil Euroopa Ühenduse Ametlike Väljaannete Talitusele?
Ei
NIMI, AADRESSID JA KONTAKTANDMED
Orava Vallavalitsus, 75027005, Orava küla Orava vald Põlva maakond, Orava, 64101 Eesti (EE) Kontaktisik: Ülo Plakso Tel.: +372 7999360 E-post: vald@orava.ee URL: http://www.orava.eeElektrooniline juurdepääs teabele: (URL) https://riigihanked.riik.eePakkumuste ja osalemistaotluste elektrooniline esitamine: (URL) https://riigihanked.riik.eevt eelmainitud kontaktandmed:vt eelmainitud kontaktandmed:vt eelmainitud kontaktandmed:
HANKIJA LIIK
Kohaliku omavalitsuse üksus
HANKIJA PÕHITEGEVUS
Sotsiaalkaitse Elamu- ja kommunaalmajandus Üldised avalikud teenused Haridus Keskkond Vaba aeg, kultuur ja religioon
HANKELEPING SÕLMITAKSE TEISTE HANKIJATE NIMEL
Hankija teostab hanget teiste hankijate nimel Ei
Hankija poolt hankelepingule antud nimetus
Orava valla ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni süsteemide arendamise kava uuendamine.
Hankelepingu liik ja ehitustööde teostamise, asjade tarnimise või teenuste osutamise koht
8 - Uurimis- ja arendusteenusedTeenuse osutamise koht: Orava valdNUTS kood: EE
Riigihange korraldatakse
Hankelepingu sõlmimiseksRahaühik: Euro
Hankelepingu või hanke lühikirjeldus
Orava valla ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni süsteemide rekonstrueerimise ja/või laiendamise arendamise kava (edaspidi ÜVKA) uuendamiseks aastateks 2013–2025.
Ühtne riigihangete klassifikatsioon (CPV)
73220000-0 (KA11-2)
Teave Maailma Kaubandusorganisatsiooni Riigihankelepingu (GPA) kohta
Ei
Hankeleping on jaotatud osadeks
Ei
Alternatiivsete pakkumuste lubatavus
Ei
Üldkogus või ulatus
Eeldatav maksumus ilma käibemaksuta: 5000Rahaühik: Euro
Täiendavate hangete võimalused
Ei
HANKELEPINGU VÕI DÜNAAMILISE HANKESÜSTEEMI KESTUS
Kavandatav alguskuupäev: 05.07.2013Kavandatav lõppkuupäev: 30.09.2013
Peamised rahastamis- ja maksetingimused ja/või viide neid reguleerivatele asjaomastele sätetele
Pärast arengukava kehtestamist arve alusel, maksetähtaeg 14 päeva
Hankelepingu täitmisele kehtivad muud eritingimused
Ei
Pakkujate või taotlejate individuaalne seisund, sealhulgas kutse- või ettevõtlusregistrisse kuulumisega seotud nõuded (hankemenetlusest kõrvaldamise alused)
Kvalifitseerimise tingimustele vastavuse hindamiseks vajalikud andmed ja nende vorminõuded: 1. Hankija ei sõlmi hankelepingut isikuga ja kõrvaldab hankemenetlusest pakkuja või taotleja: 1) keda on või kelle seaduslikku esindajat on kriminaal- või väärteomenetluses karistatud kuritegeliku ühenduse organiseerimise või sinna kuulumise eest või riigihangete nõuete rikkumise või kelmuse või ametialaste või rahapesualaste või maksualaste süütegude toimepanemise eest ja kelle karistusandmed ei ole karistusregistrist karistusregistri seaduse kohaselt kustutatud või karistus on tema elu- või asukohariigi õigusaktide alusel kehtiv; 2) kes on pankrotis või likvideerimisel, kelle äritegevus on peatatud või kes on muus sellesarnases seisukorras tema asukohamaa seaduse kohaselt; 3) kelle suhtes on algatatud sundlikvideerimine või muu sellesarnane menetlus tema asukohamaa seaduse kohaselt. Pakkuja või taotleja esitab kirjaliku kinnituse vastavate asjaolude puudumise kohta. 2. Hankija ei sõlmi hankelepingut isikuga ja kõrvaldab hankemenetlusest pakkuja või taotleja, kellel on õigusaktidest tulenevate riiklike või tema elu- või asukoha kohalike maksude või sotsiaalkindlustuse maksete võlg või tähtpäevaks tasumata jäetud maksusummalt arvestatud intress (edaspidi maksuvõlg) hankemenetluse algamise päeva seisuga või maksuvõla tasumine on ajatatud pikemaks perioodiks kui kuus kuud arvates hankemenetluse algamise päevast, välja arvatud juhul, kui maksuvõla tasumise ajatamine on täies ulatuses tagatud. Riiklike või elu- või asukoha kohalike maksude võlaks loetakse pakkuja või taotleja poolt tähtpäevaks tasumata riiklike või elu- või asukoha kohalike maksude ja tähtpäevaks tasumata jäetud maksusummalt arvestatud intressi võlga, mis ületab 100 EUR. Pakkuja või taotleja esitab oma asukohariigi vastava pädevusega ametiasutuse tõendi riigihangete seaduse § 38 lõike 1 punktis 4 nimetatud asjaolude puudumise kohta, kui neid andmeid ei ole hankijal võimalik kontrollida andmekogus olevate avalike andmete põhjal. Kui pakkuja või taotleja asukohariigi vastava pädevusega ametiasutus ei väljasta tõendit riigihangete seaduse § 38 lõike 1 punktis 4 nimetatud asjaolude puudumise kohta, esitab pakkuja või taotleja selle ametiasutuse tõendi maksuvõlgade puudumise kohta.
Tehniline ja kutsealane pädevus
Kvalifitseerimise tingimustele vastavuse hindamiseks vajalikud andmed ja nende vorminõuded: 1. Pakkuja peab olema viimase 5 aasta jooksul teostanud vähemalt 3 sarnast tööd. Nendest vähemalt üks peab olema tehtud viimasel kahel aastal vastavalt uutele ÜVKA nõuetele. Vähemalt üks ÜVKA on koostatud viimasel 3 aastal üle 2000 ie reoveekogumisalaga kohalikule omavalitsusele. Pakkuja peab esitama varem tehtud sarnaste tööde tellijate kinnituse, et töö on teostatud kvaliteetselt ja nõuetekohaselt.
Reserveeritud hankelepingud
Ei
Teenust võivad osutada ainult vastava kutseala esindajad
Ei
Juriidilised isikud peavad esitama teenuse osutamise eest vastutava personali nimed ja kvalifikatsiooni
Jah
Hankemenetluse liik
Lihthange
Hindamiskriteeriumid
Madalaim hind
Kasutatakse elektroonilist oksjonit
Ei
Sama hankelepingu objekti kohta on varem avaldatud teade
Ei
Hankedokumentide saamise tingimused
Hankedokumentide taotlemise või nendele juurdepääsu tähtpäev (viimane päev): 03.07.2013 10:00Dokumendid on tasulised: EiRahaühik: Euro
Pakkumuste või taotluste esitamise tähtaeg
03.07.2013 11:00
Keel(ed), milles võib esitada pakkumuse või taotluse
ET
Pakkumuste avamise tingimused
Pakkumuste avamise aeg: 03.07.2013 11:00Volitatud isikud, kes võivad viibida lisaks pakkujatele pakkumuste avamise juures: Ei
TEGEMIST ON KORDUVA HANKEGA
Ei
TEAVE EUROOPA LIIDU VAHENDITE KOHTA
Hankeleping on seotud Euroopa Liidu vahenditest rahastatava projekti ja/või programmiga Ei
LISATEAVE
Küsimustele vastamine 2 tööpäeva jooksul.
Vaidlustuste läbivaatamise eest vastutav organ
Riigihangete Vaidlustuskomisjon, Suur-Ameerika 1, Tallinn, 15006 Eesti (EE) Tel.: +372 6113711 Faks: +372 6113760 E-post: vako@fin.ee URL: http://www.fin.ee/vaidlustuskomisjon/
Vaidlustuste esitamise kohta teavet pakkuv asutus
Riigihangete Vaidlustuskomisjon, Suur-Ameerika 1, Tallinn, 15006 Eesti (EE) Tel.: +372 6113711 Faks: +372 6113760 E-post: vako@fin.ee URL: http://www.fin.ee/vaidlustuskomisjon/
KAS RIIGIHANGET RAHASTATAKSE STRUKTUURITOETUSTEST
Ei
KAS RIIGIHANKEL RAKENDATAKSE KESKKONNASÄÄSTLIKKE NÕUDEID
Ei

Oppex helps organizations with a professional approach to public sector sales, to either grow their business locally or find new opportunities abroad. We are the largest source of public procurement data in Europe. We process and translate public tenders from over 1.000 local, national and international procurement portals and have acquired over 8 million tenders in our database.


Trusted By

KONE
NHS
3M
ABB