« Back to Search« Back to SearchSearch » Tartu Art College, Repair and construction work  Tartu Kõrgem Kunstikool - Maarja Aeltermann

Tartu Art College, Repair and construction work

  Tartu Estonia — Tartu Kõrgem Kunstikool - Maarja Aeltermann
Published June 17, 2016 — Deadline July 4, 2016 (3 years ago)
|
Notice type
Contract notice
Tartu Art School premises repair works Construction and cafés

Full tender details available only for Oppex usersSign in

Fact Sheet

Hanke viitenumber
173850
Hanke nimetus
Tartu Kõrgema Kunstikooli remondi- ja ehitustööd
Kas riigihanke eeldatav maksumus on võrdne rahvusvahelise piirmääraga või ületab seda?
Ei
Kas teade saadetakse hankija soovil Euroopa Ühenduse Ametlike Väljaannete Talitusele?
Ei
NIMI, AADRESSID JA KONTAKTANDMED
Tartu Kõrgem Kunstikool, 70005950, Tähe 38b, Tartu, 50103 Eesti (EE) Kontaktisik: Maarja Aeltermann Tel.: +372 56984843 E-post: maarja.aeltermann@artcol.ee(URL)Pakkumuste ja osalemistaotluste elektrooniline esitamine: (URL)vt eelmainitud kontaktandmed:vt eelmainitud kontaktandmed:vt eelmainitud kontaktandmed:
HANKIJA LIIK
Valitsusasutuse hallatav riigiasutus
HANKIJA PÕHITEGEVUS
Haridus
HANKELEPING SÕLMITAKSE TEISTE HANKIJATE NIMEL
Hankija teostab hanget teiste hankijate nimel Ei
Hankija poolt hankelepingule antud nimetus
Tartu Kõrgema Kunstikooli remondi- ja ehitustööd
Hankelepingu liik ja ehitustööde teostamise, asjade tarnimise või teenuste osutamise koht
TeostamineEhitustööde teostamise koht: Tähe 38B TartuNUTS kood: EE
Riigihange korraldatakse
Hankelepingu sõlmimiseksRahaühik: Euro
Hankelepingu või hanke lühikirjeldus
Tartu Kõrgema Kunstikooli õpperuumide remondi tööd ja kohviku ehitustööd
Ühtne riigihangete klassifikatsioon (CPV)
45214000-0
Teave Maailma Kaubandusorganisatsiooni Riigihankelepingu (GPA) kohta
Ei
Hankeleping on jaotatud osadeks
JahPakkumus tuleb esitada: ühele või mitmele osale
Alternatiivsete pakkumuste lubatavus
Ei
Üldkogus või ulatus
Rahaühik: Euro
HANKELEPINGU VÕI DÜNAAMILISE HANKESÜSTEEMI KESTUS
Kavandatav alguskuupäev: 19.07.2016Kavandatav lõppkuupäev: 31.10.2016
Pakkujate või taotlejate individuaalne seisund, sealhulgas kutse- või ettevõtlusregistrisse kuulumisega seotud nõuded (hankemenetlusest kõrvaldamise alused)
Kvalifitseerimise tingimustele vastavuse hindamiseks vajalikud andmed ja nende vorminõuded: 1. Hankija ei sõlmi hankelepingut isikuga ja kõrvaldab hankemenetlusest pakkuja või taotleja: 1) keda on või kelle seaduslikku esindajat on kriminaal- või väärteomenetluses karistatud kuritegeliku ühenduse organiseerimise või sinna kuulumise eest või riigihangete nõuete rikkumise või kelmuse või ametialaste või rahapesualaste või maksualaste süütegude toimepanemise eest ja kelle karistusandmed ei ole karistusregistrist karistusregistri seaduse kohaselt kustutatud või karistus on tema elu- või asukohariigi õigusaktide alusel kehtiv; 2) kes on pankrotis või likvideerimisel, kelle äritegevus on peatatud või kes on muus sellesarnases seisukorras tema asukohamaa seaduse kohaselt; 3) kelle suhtes on algatatud sundlikvideerimine või muu sellesarnane menetlus tema asukohamaa seaduse kohaselt. Pakkuja esitab Lisal 2 kirjaliku kinnituse vastavate asjaolude puudumise kohta. Lisatud nõutava dokumendi vorm: Lisa 2 Kehtib hanke osale: 1 Tartu Kõrgema Kunstikooli kohviku ehitus 2. Hankija ei sõlmi hankelepingut isikuga ja kõrvaldab hankemenetlusest pakkuja või taotleja: 1) keda on või kelle seaduslikku esindajat on kriminaal- või väärteomenetluses karistatud kuritegeliku ühenduse organiseerimise või sinna kuulumise eest või riigihangete nõuete rikkumise või kelmuse või ametialaste või rahapesualaste või maksualaste süütegude toimepanemise eest ja kelle karistusandmed ei ole karistusregistrist karistusregistri seaduse kohaselt kustutatud või karistus on tema elu- või asukohariigi õigusaktide alusel kehtiv; 2) kes on pankrotis või likvideerimisel, kelle äritegevus on peatatud või kes on muus sellesarnases seisukorras tema asukohamaa seaduse kohaselt; 3) kelle suhtes on algatatud sundlikvideerimine või muu sellesarnane menetlus tema asukohamaa seaduse kohaselt. Pakkuja esitab Lisal 2 kirjaliku kinnituse vastavate asjaolude puudumise kohta. Lisatud nõutava dokumendi vorm: Lisa 2 Kehtib hanke osale: 2 Tartu Kõrgema Kunstikooli õpperuumide remont 3. Hankija ei sõlmi hankelepingut isikuga ja kõrvaldab hankemenetlusest pakkuja või taotleja, kellel on õigusaktidest tulenevate riiklike või tema elu- või asukoha kohalike maksude või sotsiaalkindlustuse maksete võlg või tähtpäevaks tasumata jäetud maksusummalt arvestatud intress (edaspidi maksuvõlg) hankemenetluse algamise päeva seisuga või maksuvõla tasumine on ajatatud pikemaks perioodiks kui kuus kuud arvates hankemenetluse algamise päevast, välja arvatud juhul, kui maksuvõla tasumise ajatamine on täies ulatuses tagatud. Riiklike või elu- või asukoha kohalike maksude võlaks loetakse pakkuja või taotleja poolt tähtpäevaks tasumata riiklike või elu- või asukoha kohalike maksude ja tähtpäevaks tasumata jäetud maksusummalt arvestatud intressi võlga, mis ületab 100 EUR. Pakkuja või taotleja esitab oma asukohariigi vastava pädevusega ametiasutuse tõendi riigihangete seaduse § 38 lõike 1 punktis 4 nimetatud asjaolude puudumise kohta, kui neid andmeid ei ole hankijal võimalik kontrollida andmekogus olevate avalike andmete põhjal. Kui pakkuja või taotleja asukohariigi vastava pädevusega ametiasutus ei väljasta tõendit riigihangete seaduse § 38 lõike 1 punktis 4 nimetatud asjaolude puudumise kohta, esitab pakkuja või taotleja selle ametiasutuse tõendi maksuvõlgade puudumise kohta. Kehtib hanke osale: 1 Tartu Kõrgema Kunstikooli kohviku ehitus 4. Hankija ei sõlmi hankelepingut isikuga ja kõrvaldab hankemenetlusest pakkuja või taotleja, kellel on õigusaktidest tulenevate riiklike või tema elu- või asukoha kohalike maksude või sotsiaalkindlustuse maksete võlg või tähtpäevaks tasumata jäetud maksusummalt arvestatud intress (edaspidi maksuvõlg) hankemenetluse algamise päeva seisuga või maksuvõla tasumine on ajatatud pikemaks perioodiks kui kuus kuud arvates hankemenetluse algamise päevast, välja arvatud juhul, kui maksuvõla tasumise ajatamine on täies ulatuses tagatud. Riiklike või elu- või asukoha kohalike maksude võlaks loetakse pakkuja või taotleja poolt tähtpäevaks tasumata riiklike või elu- või asukoha kohalike maksude ja tähtpäevaks tasumata jäetud maksusummalt arvestatud intressi võlga, mis ületab 100 EUR. Pakkuja või taotleja esitab oma asukohariigi vastava pädevusega ametiasutuse tõendi riigihangete seaduse § 38 lõike 1 punktis 4 nimetatud asjaolude puudumise kohta, kui neid andmeid ei ole hankijal võimalik kontrollida andmekogus olevate avalike andmete põhjal. Kui pakkuja või taotleja asukohariigi vastava pädevusega ametiasutus ei väljasta tõendit riigihangete seaduse § 38 lõike 1 punktis 4 nimetatud asjaolude puudumise kohta, esitab pakkuja või taotleja selle ametiasutuse tõendi maksuvõlgade puudumise kohta. Kehtib hanke osale: 2 Tartu Kõrgema Kunstikooli õpperuumide remont 5. Juhul kui pakkumuse allkirjastab isik, kelle esindusõigus ei tulene seadsusest või on tegemist ühispakkumusega, nimetab pakkuja või ühispakkujad hankemenetlusega ning hankelepingu sõlmimise ja täitmisega seotud toimingute tegemiseks volitatud esindaja. Pakkuja või ühispakkujad esitavad nende esindajale antud volikirja originaali Lisas 4. Lisatud nõutava dokumendi vorm: Lisa 4 Kehtib hanke osale: 1 Tartu Kõrgema Kunstikooli kohviku ehitus 6. Juhul kui pakkumuse allkirjastab isik, kelle esindusõigus ei tulene seadsusest või on tegemist ühispakkumusega, nimetab pakkuja või ühispakkujad hankemenetlusega ning hankelepingu sõlmimise ja täitmisega seotud toimingute tegemiseks volitatud esindaja. Pakkuja või ühispakkujad esitavad nende esindajale antud volikirja originaali Lisas 4. Lisatud nõutava dokumendi vorm: Lisa 4 Kehtib hanke osale: 2 Tartu Kõrgema Kunstikooli õpperuumide remont
Majanduslik- ja finantsseisund
Kvalifitseerimise tingimustele vastavuse hindamiseks vajalikud andmed ja nende vorminõuded: 1. Pakkuja viimase kolme lõppenud majandusaasta netokäive peab olema vähemalt 50 000 EUR igal aastal. Pakkuja esitab Lisas 3 väljavõtted oma kolme viimase lõppenud majandusaasta netokäibe kohta. Lisatud nõutava dokumendi vorm: Lisa 3 Kehtib hanke osale: 1 Tartu Kõrgema Kunstikooli kohviku ehitus 2. Pakkuja viimase kolme lõppenud majandusaasta netokäive peab olema vähemalt 50 000 EUR igal aastal. Pakkuja esitab Lisas 3 väljavõtted oma kolme viimase lõppenud majandusaasta netokäibe kohta. Lisatud nõutava dokumendi vorm: Lisa 3 Kehtib hanke osale: 2 Tartu Kõrgema Kunstikooli õpperuumide remont
Tehniline ja kutsealane pädevus
Kvalifitseerimise tingimustele vastavuse hindamiseks vajalikud andmed ja nende vorminõuded: 1. Pakkuja või ühispakkuja peab omama käesoleva lihthankega hangitavate ehitustööde õigust. Pakkuja peab esitama MTR registreeringud järgmistel tegevusaladel: - ehitamine - elektritööd Kehtib hanke osale: 1 Tartu Kõrgema Kunstikooli kohviku ehitus 2. Pakkuja või ühispakkuja peab omama käesoleva lihthankega hangitavate ehitustööde õigust. Pakkuja peab esitama MTR registreeringud järgmistel tegevusaladel: - ehitamine - elektritööd Kehtib hanke osale: 2 Tartu Kõrgema Kunstikooli õpperuumide remont
Hankemenetluse liik
Lihthange
Hindamiskriteeriumid
Madalaim hind
Kasutatakse elektroonilist oksjonit
Ei
Sama hankelepingu objekti kohta on varem avaldatud teade
Ei
Hankedokumentide saamise tingimused
Dokumendid on tasulised: EiRahaühik: Euro
Pakkumuste või taotluste esitamise tähtaeg
04.07.2016 11:00
Keel(ed), milles võib esitada pakkumuse või taotluse
ET
Minimaalne aeg, mille jooksul pakkuja peab pakkumuse jõus hoidma
päeva: 90
Pakkumuste avamise tingimused
Pakkumuste avamise aeg: 04.07.2016 11:00
TEAVE EUROOPA LIIDU VAHENDITE KOHTA
Hankeleping on seotud Euroopa Liidu vahenditest rahastatava projekti ja/või programmiga Ei
Vaidlustuste läbivaatamise eest vastutav organ
Riigihangete vaidlustuskomisjon, Endla 13/Lõkke 5, Tallinn, 10122 Eesti (EE) Tel.: +372 6113711 Faks: +372 6113760 E-post: vako@fin.ee URL: http://www.fin.ee/riigihangete-poliitika
Vaidlustuste esitamise kohta teavet pakkuv asutus
Riigihangete vaidlustuskomisjon, Endla 13/Lõkke 5, Tallinn, 10122 Eesti (EE) Tel.: +372 6113711 Faks: +372 6113760 E-post: vako@fin.ee URL: http://www.fin.ee/riigihangete-poliitika
KAS RIIGIHANGET RAHASTATAKSE STRUKTUURITOETUSTEST
Ei
KAS RIIGIHANKEL RAKENDATAKSE KESKKONNASÄÄSTLIKKE NÕUDEID
Ei1Tartu Kõrgema Kunstikooli kohviku ehitus
RIIGIHANKE OBJEKTI LÜHIKIRJELDUS
Tartu Kõrgema Kunstikooli õpperuumi ümberehitus kohviku ruumiks
ÜHTNE RIIGIHANGETE KLASSIFIKATSIOON (CPV)
45200000-9
KOGUS VÕI ULATUS
1 ruumRahaühik: Euro
TEAVE EUROOPA LIIDU VAHENDITE KOHTA
Hankeleping on seotud Euroopa Liidu vahenditest rahastatava projekti ja/või programmiga Ei
KAS RIIGIHANKE OSA RAHASTATAKSE STRUKTUURITOETUSTEST
Ei
KAS RIIGIHANKE OSAL RAKENDATAKSE KESKKONNASÄÄSTLIKKE NÕUDEID
Ei2Tartu Kõrgema Kunstikooli õpperuumide remont
RIIGIHANKE OBJEKTI LÜHIKIRJELDUS
Tartu Kõrgema Kunstikooli õpperuumide remont
ÜHTNE RIIGIHANGETE KLASSIFIKATSIOON (CPV)
45442110-1
KOGUS VÕI ULATUS
Vastavalt töömahutabeliteleRahaühik: Euro
TEAVE EUROOPA LIIDU VAHENDITE KOHTA
Hankeleping on seotud Euroopa Liidu vahenditest rahastatava projekti ja/või programmiga Ei
KAS RIIGIHANKE OSA RAHASTATAKSE STRUKTUURITOETUSTEST
Ei
KAS RIIGIHANKE OSAL RAKENDATAKSE KESKKONNASÄÄSTLIKKE NÕUDEID
Ei

Oppex helps organizations with a professional approach to public sector sales, to either grow their business locally or find new opportunities abroad. We are the largest source of public procurement data in Europe. We process and translate public tenders from over 1.000 local, national and international procurement portals and have acquired over 8 million tenders in our database.


Trusted By

KONE
NHS
3M
ABB