« Back to Search« Back to SearchSearch » Tartu Narva mnt Avenue Street section - Agricultural piped reconstruction with design  aktsiaselts Tartu Veevärk - Antri Oja

Tartu Narva mnt Avenue Street section - Agricultural piped reconstruction with design

  Tartu linn Estonia — aktsiaselts Tartu Veevärk - Antri Oja
Published May 11, 2017 — Deadline May 22, 2017 (2 years ago)
|
Notice type
Contract notice
Tartu City Boulevard Street section of Narva mnt - agricultural water piping construction and engineering works.

Full tender details available only for Oppex usersSign in

Fact Sheet

Hanke viitenumber
186806
Hanke nimetus
Tartu linn Puiestee tn lõigus Narva mnt - Põllu veetorustiku rekonstrueerimine koos projekteerimisega
Kas riigihanke eeldatav maksumus on võrdne rahvusvahelise piirmääraga või ületab seda?
Ei
Kas teade saadetakse hankija soovil Euroopa Ühenduse Ametlike Väljaannete Talitusele?
Ei
NIMI, AADRESSID JA KONTAKTANDMED
aktsiaselts Tartu Veevärk, 10151668, Tähe 118, Tartu linn, 51013 Eesti (EE) Kontaktisik: Antri Oja Tel.: +372 7306230 E-post: antri@tartuvesi.ee URL: http://www.tartuvesi.ee(URL)Pakkumuste ja osalemistaotluste elektrooniline esitamine: (URL)vt eelmainitud kontaktandmed:vt eelmainitud kontaktandmed:vt eelmainitud kontaktandmed:
HANKIJA PÕHITEGEVUS
Vesi
HANKELEPING SÕLMITAKSE TEISTE HANKIJATE NIMEL
Hankija teostab hanget teiste hankijate nimel Ei
Hankija poolt hankelepingule antud nimetus
Tartu linn Puiestee tn lõigus Narva mnt - Põllu veetorustiku rekonstrueerimine koos projekteerimisega
Hankelepingu liik ja ehitustööde teostamise, asjade tarnimise või teenuste osutamise koht
TeostamineEhitustööde teostamise koht: Tartu linnNUTS kood: EE
Riigihange korraldatakse
Hankelepingu sõlmimiseksRahaühik: Euro
Hankelepingu või hanke lühikirjeldus
Tartu linnas Puiestee tänava lõigus Narva mnt – Põllu veetorustiku ehitus- ja projekteerimistööde teostamine.
Ühtne riigihangete klassifikatsioon (CPV)
45231300-8
Teave Maailma Kaubandusorganisatsiooni Riigihankelepingu (GPA) kohta
Ei
Hankeleping on jaotatud osadeks
Ei
Alternatiivsete pakkumuste lubatavus
Ei
Üldkogus või ulatus
Rahaühik: Euro
HANKELEPINGU VÕI DÜNAAMILISE HANKESÜSTEEMI KESTUS
Kestus päevades: 150
Nõutavad tagatised ja garantiid
Töövõtja sõlmib kindlustusettevõttega garantiiajaks lepingu, kus Tellija on soodustatud isikuks (originaalid Tellija kätte) eesmärgiga tagada garantiiajal ilmnenud puuduste likvideerimine. (Juhul, kui näiteks Töövõtja garantiiajal oma tegevuse peatab või lõpetab.) Kindlustatav summa peab olema 2% käesoleva lepingu hinnast.
Peamised rahastamis- ja maksetingimused ja/või viide neid reguleerivatele asjaomastele sätetele
Tööde eest tasutakse kord kuus vastavalt valminud töödele 21 päeva jooksul pärast tööde vastuvõtmisakti kinnistamist Hankija esindaja poolt ning arve esitamist Ostjale. Hankija ei võimalda Töövõtjale ettemaksu. Hankelepingu tähtaja ületamisel on viiviseks 0,5% päevas.
Hankelepingu täitmisele kehtivad muud eritingimused
Ei
Pakkujate või taotlejate individuaalne seisund, sealhulgas kutse- või ettevõtlusregistrisse kuulumisega seotud nõuded (hankemenetlusest kõrvaldamise alused)
Kvalifitseerimise tingimustele vastavuse hindamiseks vajalikud andmed ja nende vorminõuded: 1. Hankija ei sõlmi hankelepingut isikuga ja kõrvaldab hankemenetlusest pakkuja või taotleja: 1) keda on või kelle seaduslikku esindajat on kriminaal- või väärteomenetluses karistatud kuritegeliku ühenduse organiseerimise või sinna kuulumise eest või riigihangete nõuete rikkumise või kelmuse või ametialaste või rahapesualaste või maksualaste süütegude toimepanemise eest ja kelle karistusandmed ei ole karistusregistrist karistusregistri seaduse kohaselt kustutatud või karistus on tema elu- või asukohariigi õigusaktide alusel kehtiv; 2) keda või kelle seaduslikku esindajat on karistatud karistusseadustiku §-de 133–133.3, § 175 või 260.1 alusel ja kelle karistusandmed ei ole karistusregistrist karistusregistri seaduse kohaselt kustutatud, välja arvatud juhul, kui hankelepingu eeldatav maksumus on väiksem kui rahvusvaheline piirmäär või kui hankemenetlus viiakse läbi võrgustikega seotud valdkonnas või kaitse- ja julgeolekuvaldkonnas; 3) kes on pankrotis või likvideerimisel, kelle äritegevus on peatatud või kes on muus sellesarnases seisukorras tema asukohamaa seaduse kohaselt; 4) kelle suhtes on algatatud sundlikvideerimine või muu sellesarnane menetlus tema asukohamaa seaduse kohaselt. Pakkuja või taotleja esitab kirjaliku kinnituse vastavate asjaolude puudumise kohta. 2. Ühispakkujad või ühistaotlejad nimetavad hankemenetlusega ning hankelepingu sõlmimise ja täitmisega seotud toimingute tegemiseks volitatud esindaja. Ühispakkujad või taotlejad esitavad nende esindajale antud volikirja originaali. Ühispakkumuse esitamise korral peab majandusliku ja finantsseisundi ning tehnilise ja kutsealase pädevuse toodud nõuetele vastama ühispakkujate juhtivpartner.
Majanduslik- ja finantsseisund
Kvalifitseerimise tingimustele vastavuse hindamiseks vajalikud andmed ja nende vorminõuded: 1. Tõend, et Pakkuja omakapitali maht on vähemalt 25% bilansi mahust ja mitte vähem kui 100’000 EUR-i. Pakkuja peab lisama bilansi 30.04.2017 seisuga.
Tehniline ja kutsealane pädevus
Kvalifitseerimise tingimustele vastavuse hindamiseks vajalikud andmed ja nende vorminõuded: 1. Pakkumises tuleb esitada Pakkuja volitatud esindaja, kes esindab Pakkujat ning annab vajadusel selgitusi ning Pakkuja vastutav esindaja lepingu täitmise ajal (Töövõtja projektijuht). 2. Pakkujal peab olema peale 01.01.2005 omandatud De 225mm või suurema läbimõõduga veetorustiku rekonstrueerimise kogemus linna tingimustes kortermajade piirkonnas asfaltkattega tänava all minimaalselt 200m pikkuse lõigu, mille raames on rajataud ka ajutine veetorustik, märkides ära tellija andmed ja objekti asukoha ning teostamise aja ning kinnituse, et loetletud ehitustööd teostati korrektselt ja hea ehitustava kohaselt. 3. Pakkuja peab esitama informatsiooni alltöövõtjate kohta ja nende alltöövõtu korras tehtavate tööde protsentuaalse osa kõigist töödest või kinnituse selle kohta, et tööd teostatakse pakkuja omajõududega.
Hankemenetluse liik
Lihthange
Hindamiskriteeriumid
Madalaim hind
Kasutatakse elektroonilist oksjonit
Ei
Sama hankelepingu objekti kohta on varem avaldatud teade
Ei
Hankedokumentide saamise tingimused
Hankedokumentide taotlemise või nendele u tähtpäev (viimane päev): 19.05.2017 09:00Dokumendid on tasulised: EiRahaühik: EuroMakseviis ja –tingimused: Hankedokumendid on kättesaadavad riigihangete registris.
Pakkumuste või taotluste esitamise tähtaeg
22.05.2017 09:00
Keel(ed), milles võib esitada pakkumuse või taotluse
ET
Minimaalne aeg, mille jooksul pakkuja peab pakkumuse jõus hoidma
päeva: 90
Pakkumuste avamise tingimused
Pakkumuste avamise aeg: 22.05.2017 09:00Volitatud isikud, kes võivad viibida lisaks pakkujatele pakkumuste avamise juures: Ei
TEGEMIST ON KORDUVA HANKEGA
Ei
TEAVE EUROOPA LIIDU VAHENDITE KOHTA
Hankeleping on seotud Euroopa Liidu vahenditest rahastatava projekti ja/või programmiga Ei
LISATEAVE
Pakkumus tuleb esitada elektrooniliselt e-riigihangete keskkonnas. Pakkumus peab olema digitaalselt allkirjastatud selleks volitusi omava isiku poolt. Juhul, kui digiallkirjastamine ei ole võimalik või pakkumuse koosseisus on originaaldokumente, mida ei ole võimalik esitada elektroonilisel kujul, esitatakse need skaneerituna läbi registri, kuid nõutud originaaldokumendid edastatakse pakkumuste esitamise tähtajaks hankijale aadressile Tähe 118, Tartu 51013. Pakkuja peab arvestama pakkumuse koostamisel e-riigihangete keskkonnast tulenevate nõuete ja piirangutega. Hankija ei vastuta võimalike viivituste, tõrgete või katkestuste eest, mida põhjustavad e-keskkonnas Hankija kontrolli alt väljas olevad asjaolud nagu force majeure, elektrikatkestused, häired Pakkuja või Hankija telefoni või interneti ühenduses või muude elektrooniliste seadmete ja vahendite, sealhulgas tarkvara, töös. Hankija ei vastuta e-keskkonna kasutamisest või mittekasutamisest tekkinud kahjude või saamatajäänud tulu eest.
Vaidlustuste läbivaatamise eest vastutav organ
Riigihangete vaidlustuskomisjon, Endla 13/Lõkke 5, Tallinn, 10122 Eesti (EE) Tel.: +372 6113713 Faks: +372 6113760 E-post: vako@fin.ee URL: http://www.fin.ee/riigihangete-poliitika
Vaidlustuste esitamise kohta teavet pakkuv asutus
Riigihangete vaidlustuskomisjon, Endla 13/Lõkke 5, Tallinn, 10122 Eesti (EE) Tel.: +372 6113713 Faks: +372 6113760 E-post: vako@fin.ee URL: http://www.fin.ee/riigihangete-poliitika
KAS RIIGIHANGET RAHASTATAKSE STRUKTUURITOETUSTEST
Ei
KAS RIIGIHANKEL RAKENDATAKSE KESKKONNASÄÄSTLIKKE NÕUDEID
Ei

Oppex helps organizations with a professional approach to public sector sales, to either grow their business locally or find new opportunities abroad. We are the largest source of public procurement data in Europe. We process and translate public tenders from over 1.000 local, national and international procurement portals and have acquired over 8 million tenders in our database.


Trusted By

KONE
NHS
3M
ABB