« Back to Search« Back to SearchSearch » Sõrve road light traffic construction, Phase II  Harku Vallavalitsus - Siiri Pelisaar

Sõrve road light traffic construction, Phase II

  Tabasalu Estonia — Harku Vallavalitsus - Siiri Pelisaar
Published July 14, 2016
|
Notice type
Award notice
Value
€166.14k
Winner
Lemminkäinen Eesti AS, 10114029, Betooni 28, Tallinn, 11415 Eesti (EE) Tel.: +372 5031939
1. The purpose of the procurement is the Sõrve Harku Parish light traffic road (Phase II), according to the construction of the project Teelahendused LLC "National route 11412 Liikva-Rannamõisa (Sõrve Road) adjacent light traffic technical project. Job No. TP-16-07 "(Appendix 1, available https://www.dropbox.com/s/yo5xwybmvc59xnu/CD-SÕRVE KERGLIIKLUSTEE_040716.bdoc? Dl = 0 and the Bill of Quantities (Annex 2). 2. The contracting authority shall conclude the successful tenderer submitted a tender award, which the project is given in the contract documents Annex 3. 3. the work can start as soon as possible after the award of the contract. work execution period is 10 weeks into the contract (estimated period of 12.07-20.09.2016, a precise deadline indicated in the contract award stage) . work end date must complete all the work, the Client täitedokumentatsioon, the proper usage requests and signed by both parties of works, delivery and receipt. 4. completed works are carried out at work actually carried out by. Contractor project fixes "completed works act" calendar months actually made Order backlog and calculates unit prices under the costs of the work. 5. a product made for payment based on a contract executed under the "Completed works act" with the bill. Customer shall pay to the Contractor within 30 calendar days after the contract in accordance with the form of "Completed Works Act" and the receipt of the invoice. 6. The contracting authority does not provide for the possibility of an advance payment. 7. The contractor is responsible for compliance with the terms of the Agreement, the safety and quality of the warranty period, which is five (5) years. The warranty period begins work after the completion of the contract by the signing of the act of delivery and acceptance date.

Full tender details available only for Oppex usersSign in

Fact Sheet

Hanke viitenumber
176133
Hanke nimetus
Sõrve tee kergliiklustee ehitamine, II etapp
Kas riigihanke eeldatav maksumus on võrdne rahvusvahelise piirmääraga või ületab seda?
Ei
Kas teade saadetakse hankija soovil Euroopa Ühenduse Ametlike Väljaannete Talitusele?
Ei
NIMI, AADRESSID JA KONTAKTANDMED
Harku Vallavalitsus, 75014132, Kallaste tn 12, Tabasalu, 76901 Eesti (EE) Kontaktisik: Siiri Pelisaar Tel.: +372 6068826 E-post: siiri.pelisaar@harku.ee URL: http://www.harku.ee(URL)Pakkumuste ja osalemistaotluste elektrooniline esitamine: (URL)
HANKIJA LIIK
Kohaliku omavalitsuse üksus
HANKIJA PÕHITEGEVUS
Üldised avalikud teenused
HANKELEPING SÕLMITAKSE TEISTE HANKIJATE NIMEL
Hankija teostab hanget teiste hankijate nimel Ei
Hankija poolt hankelepingule antud nimetus
Sõrve tee kergliiklustee ehitamine, II etapp
Hankelepingu liik ja ehitustööde teostamise, asjade tarnimise või teenuste osutamise koht
TeostamineEhitustööde teostamise koht: Harku valdNUTS kood: EE
Riigihange korraldatakse
Hankelepingu sõlmimiseks
Hankelepingu või hanke lühikirjeldus
1. Riigihanke eesmärk on Harku vallas asuva Sõrve tee kergliiklustee (II etapp) ehitamine vastavalt Teelahendused OÜ projektile „Riigitee 11412 Liikva-Rannamõisa (Sõrve tee) külgneva kergliiklustee tehniline projekt. Töö nr TP-16-07“ (Lisa 1, kättesaadav https://www.dropbox.com/s/yo5xwybmvc59xnu/CD-SÕRVE KERGLIIKLUSTEE_040716.bdoc?dl=0 ja töömahuloendile (lisa 2). 2. Hankija sõlmib edukaks tunnistatud pakkumuse esitanud pakkujaga hankelepingu, mille projekt on esitatud hankedokumentide lisas 3. 3. Töödega saab alustada esimesel võimalusel pärast hankelepingu sõlmimist. Tööde teostamise tähtaeg on 10 nädalat lepingu sõlmimisest (eeldatav periood 12.07-20.09.2016, täpne tähtaeg märgitakse lepingu sõlmimise staadiumis). Tööde lõpptähtajaks peavad olema lõpetatud kõik Tööd, esitatud Tellijale täitedokumentatsioon, esitatud nõuetekohased kasutusloa taotlused ja Poolte poolt allkirjastatud Ehitustööde üleandmise-vastuvõtmise akt. 4. Tehtud tööde arvestus toimub tegelikult tehtud tööde järgi. Töövõtja projektijuht fikseerib „Tehtud tööde aktis“ kalendrikuu jooksul tegelikult tehtud tööde mahud ja arvutab ühikuhindade alusel tööde maksumused. 5. Tehtud Tööde eest tasumise aluseks on Lepingu kohaselt vormistatud "Tehtud tööde akt" koos arvega. Tellija tasub Töövõtjale 30 kalendripäeva jooksul pärast Lepingu kohaselt vormistatud "Tehtud tööde akti" ja arve saamist. 6. Tellija ei näe ette ettemaksu tasumise võimalust. 7. Töövõtja vastutab Tööde Lepingu tingimustele vastavuse, ohutuse ja kvaliteedi eest garantiiaja jooksul, milleks on viis (5) aastat. Garantiiaeg algab Tööde lõpetamise järgselt Tellija poolt tööde üleandmise-vastuvõtmise akti allkirjastamise päevast arvates.
Ühtne riigihangete klassifikatsioon (CPV)
45233140-2
Teave Maailma Kaubandusorganisatsiooni Riigihankelepingu (GPA) kohta
Ei
Hankelepingu(te) lõplik kogumaksumus
Maksumus: 166137,34Rahaühik: Euro
Hankemenetluse liik
Lihthange
Hindamiskriteeriumid
Madalaim hind
Kasutatakse elektroonilist oksjonit
Ei
Sama hankelepingu objekti kohta on varem avaldatud teade
JahHanketeadeTeate registreerimisnumber riiklikus riigihangete registris: 176133 28.06.20161HANKE- JA TÖÖVÕTULEPING nr 5-11/363
Hankelepingu sõlmimise kuupäev
13.07.2016
Esitatud pakkumuste arv
6
Pakkuja nimi ja aadress, kelle kasuks hankelepingu sõlmimise otsus tehti
Lemminkäinen Eesti AS, 10114029, Betooni 28, Tallinn, 11415 Eesti (EE) Tel.: +372 5031939
Andmed hankelepingu maksumuse kohta
Hankelepingu lõplik kogumaksumus: 166137,34Rahaühik: Euro
Hankelepinguga kaasnevad tõenäoliselt allhanked
Rahaühik: EuroTeadmata: Ei
Hankelepingu täitmise tähtpäev
21.09.2016
Soodushangete eest makstud hind
Rahaühik: Euro
TEAVE EUROOPA LIIDU VAHENDITE KOHTA
Hankeleping on seotud Euroopa Liidu vahenditest rahastatava projekti ja/või programmiga Ei
Vaidlustuste läbivaatamise eest vastutav organ
Riigihangete vaidlustuskomisjon, Endla 13/Lõkke 5, Tallinn, 10122 Eesti (EE) Tel.: +372 6113711 Faks: +372 6113760 E-post: vako@fin.ee URL: http://www.fin.ee/riigihangete-poliitika
Vaidlustuste esitamise kohta teavet pakkuv asutus
Riigihangete vaidlustuskomisjon, Endla 13/Lõkke 5, Tallinn, 10122 Eesti (EE) Tel.: +372 6113711 Faks: +372 6113760 E-post: vako@fin.ee URL: http://www.fin.ee/riigihangete-poliitika
KAS RIIGIHANGET RAHASTATAKSE STRUKTUURITOETUSTEST
JahStruktuuritoetuste projektiväline identifitseerimise number: Töid finantseeritakse toetusmeetmest „Linnaliste piirkondade areng“.
KAS RIIGIHANKEL RAKENDATAKSE KESKKONNASÄÄSTLIKKE NÕUDEID
Ei

Oppex helps organizations with a professional approach to public sector sales, to either grow their business locally or find new opportunities abroad. We are the largest source of public procurement data in Europe. We process and translate public tenders from over 1.000 local, national and international procurement portals and have acquired over 8 million tenders in our database.


Trusted By

KONE
NHS
3M
ABB