« Back to Search« Back to SearchSearch » Communications Service of the Ministry of Environment and the Ministry of the Environment in the Government Agencies  Keskkonnaministeerium - Kristjan Rõivassepp

Communications Service of the Ministry of Environment and the Ministry of the Environment in the Government Agencies

  Tallinn Estonia — Keskkonnaministeerium - Kristjan Rõivassepp
Published January 23, 2015 — Deadline February 12, 2015 (4 years ago)
|
Notice type
Contract notice
Public procurement is the subject of the tender documents and the corresponding procurement notice landline, mobile telephony and data services to obtain the Ministry of Environment and the Ministry of Environment, Government Agencies.

Full tender details available only for Oppex usersSign in

Fact Sheet

Hanke viitenumber
153781
Hanke nimetus
Sideteenus Keskkonnaministeeriumile ja Keskkonnaministeeriumi valitsemisala asutustele
Kas riigihanke eeldatav maksumus on võrdne rahvusvahelise piirmääraga või ületab seda?
Jah
Kas teade saadetakse hankija soovil Euroopa Ühenduse Ametlike Väljaannete Talitusele?
Jah
NIMI, AADRESSID JA KONTAKTANDMED
Keskkonnaministeerium, 70001231, Narva mnt 7a, Tallinn, 15172 Eesti (EE) Kontaktisik: Kristjan Rõivassepp Tel.: +372 6262909 E-post: kristjan.roivassepp@envir.ee URL: http://www.envir.ee(URL)Pakkumuste ja osalemistaotluste elektrooniline esitamine: (URL)vt eelmainitud kontaktandmed:vt eelmainitud kontaktandmed:vt eelmainitud kontaktandmed:
HANKIJA LIIK
Riigiasutus või valitsusasutus
HANKIJA PÕHITEGEVUS
Üldised avalikud teenused Keskkond
HANKELEPING SÕLMITAKSE TEISTE HANKIJATE NIMEL
Hankija teostab hanget teiste hankijate nimel JahMaa-amet, 70003098, Mustamäe tee 51, Tallinn, 10602 Eesti (EE)Keskkonnainspektsioon, 70003106, Kopli 76, Tallinn, 10416 Eesti (EE)Keskkonnaamet, 70008658, Narva mnt 7A, Tallinn, 15172 Eesti (EE)Keskkonnaministeeriumi Infotehnoloogiakeskus, 70009445, Teaduspargi 8, Tallinn, 12618 Eesti (EE)Keskkonnaagentuur, 70009540, Mustamäe tee 33, Tallinn, 10616 Eesti (EE)
Hankija poolt hankelepingule antud nimetus
Sideteenus Keskkonnaministeeriumile ja Keskkonnaministeeriumi valitsemisala asutustele
Hankelepingu liik ja ehitustööde teostamise, asjade tarnimise või teenuste osutamise koht
5 - TelekommunikatsiooniteenusedTeenuse osutamise koht: EestiNUTS kood: EE
Riigihange korraldatakse
Hankelepingu sõlmimiseksRahaühik: Euro
Hankelepingu või hanke lühikirjeldus
Riigihanke esemeks on hankedokumentidele ja hanketeatele vastava lauatelefoniteenuse, mobiiltelefoniteenuse ja andmesideteenuse hankimine Keskkonnaministeeriumile ja Keskkonnaministeeriumi valitsemisala asutustele.
Ühtne riigihangete klassifikatsioon (CPV)
64210000-1
Teave Maailma Kaubandusorganisatsiooni Riigihankelepingu (GPA) kohta
Jah
Hankeleping on jaotatud osadeks
Ei
Alternatiivsete pakkumuste lubatavus
Ei
Üldkogus või ulatus
Rahaühik: Euro
Täiendavate hangete võimalused
JahHankevõimaluste kirjeldus: Hankija jätab endale õiguse tellida 1,5 aasta jooksul hankelepingu sõlmimisest sideteenuseid, mis on samade hankelepingu poolte vahel käesoleva hankemenetluse tulemusena sõlmitud hankelepingu alusel tellitud sideteenustega samalaadsed ja vastavad esialgsetele nõuetele. Uuendatava hankelepingu korral kasutab hankija väljakuulutamiseta läbirääkimistega hankemenetlust (RHS § 28 ja § 68).
HANKELEPINGU VÕI DÜNAAMILISE HANKESÜSTEEMI KESTUS
Kestus kuudes: 18
Pakkujate või taotlejate individuaalne seisund, sealhulgas kutse- või ettevõtlusregistrisse kuulumisega seotud nõuded (hankemenetlusest kõrvaldamise alused)
Kvalifitseerimise tingimustele vastavuse hindamiseks vajalikud andmed ja nende vorminõuded: 1. Hankija ei sõlmi hankelepingut isikuga ja kõrvaldab hankemenetlusest Pakkuja: 1. keda või kelle seaduslikku esindajat on kriminaal- või väärteomenetluses karistatud kuritegeliku ühenduse organiseerimise või sinna kuulumise eest või riigihangete nõuete rikkumise või kelmuse või ametialaste või rahapesualaste või maksualaste süütegude toimepanemise eest ja kelle karistusandmed ei ole karistusregistrist karistusregistri seaduse kohaselt kustutatud või karistus on tema elu- või asukohariigi õigusaktide alusel kehtiv; 2. kes on pankrotis või likvideerimisel, kelle äritegevus on peatatud või kes on muus sellesarnases seisukorras tema asukohamaa seaduse kohaselt; 3. kelle suhtes on algatatud sundlikvideerimine või muu sellesarnane menetlus tema asukohamaa seaduse kohaselt; 4. kes on samas hankes esitanud ühise pakkumuse, olles ühtlasi esitanud pakkumuse üksi, esitanud mitu ühist pakkumust koos erinevate teiste ühispakkujatega või andnud teisele pakkujale kirjaliku nõusoleku enda nimetamiseks pakkumuses alltöövõtjana hankelepingu täitmisel; 5. kes on esitanud valeandmeid riigihangete seaduse või selle alusel Hankija kehtestatud nõuetele vastavuse kohta. Pakkuja esitab punktides 1. – 5. nimetatud aluste puudumise kohta kinnituse vormil II. 2. Hankija ei sõlmi hankelepingut isikuga ja kõrvaldab hankemenetlusest Pakkuja, kellel on õigusaktidest tulenevate riiklike maksude või sotsiaalkindlustuse maksete võlg või tähtpäevaks tasumata jäetud maksusummalt arvestatud intress (edaspidi maksuvõlg) hankemenetluse algamise päeva seisuga või maksuvõla tasumine on ajatatud pikemaks perioodiks kui kuus kuud arvates hankemenetluse algamise päevast, välja arvatud juhul, kui maksuvõla tasumise ajatamine on täies ulatuses tagatud. Riiklike maksude võlaks loetakse Pakkuja poolt tähtpäevaks tasumata riiklike maksude ja tähtpäevaks tasumata jäetud maksusummalt arvestatud intressi võlga, mis ületab 100 eurot. Eesti Vabariigis registreeritud Pakkuja riiklike maksude või sotsiaalkindlustuse maksete maksuvõla puudumist hankemenetluse algamise päeva seisuga kontrollib Hankija elektroonilise päringu teel läbi e-riigihangete keskkonna. Juhul, kui tegemist ei ole Eesti Vabariigis registreeritud Pakkujaga, esitab Pakkuja riiklike maksude ja sotsiaalkindlustuse maksete tasumise kohustuste täitmise kontrollimiseks Pakkuja asukohariigi vastava pädevusega ametiasutuse tõendi, millelt peab nähtuma maksuvõla puudumine hankemenetluse algamise päeva seisuga. Juhul, kui Pakkuja asukohariigi vastava pädevusega ametiasutus sellise sisuga tõendit ei väljasta, esitab Pakkuja selle ametiasutuse tõend maksuvõlgade puudumise kohta, mis ei tohi olla varasem käesoleva hankemenetluse algamise päevast 3. Hankija ei sõlmi hankelepingut isikuga ja kõrvaldab hankemenetlusest Pakkuja, kellel on õigusaktidest tulenevate tema elu- või asukoha kohalike maksude võlg või tähtpäevaks tasumata jäetud maksusummalt arvestatud intress (edaspidi maksuvõlg) hankemenetluse algamise päeva seisuga või maksuvõla tasumine on ajatatud pikemaks perioodiks kui kuus kuud arvates hankemenetluse algamise päevast, välja arvatud juhul, kui maksuvõla tasumise ajatamine on täies ulatuses tagatud. Elu- või asukoha kohalike maksude võlaks loetakse Pakkuja poolt tähtpäevaks tasumata elu- või asukoha kohalike maksude ja tähtpäevaks tasumata jäetud maksusummalt arvestatud intressi võlga, mis ületab 100 eurot. Pakkuja elu- või asukohajärgse kohalike maksude maksuvõlgade tasumise kohustuse täitmise kontrollimiseks esitab Pakkuja enda elu- või asukohajärgse kohalike maksude maksuhalduri või Pakkuja asukohariigi vastava pädevusega ametiasutuse tõendi, millelt nähtub maksuvõla puudumine hankemenetluse algamise päeva seisuga. Juhul, kui Pakkuja asukohariigi vastava pädevusega ametiasutus sellise sisuga tõendit ei väljasta, esitab Pakkuja selle ametiasutuse tõend maksuvõlgade puudumise kohta, mis ei tohi olla varasem käesoleva hankemenetluse algamise päevast. Pakkuja puhul, kelle asukohaks on Tallinn, kontrollib Hankija Pakkuja kohalike maksuvõlgade puudumist hankemenetluse algamise päeva seisuga elektroonilise päringu teel Tallinna kodulehel. 4. Ühispakkujad nimetavad hankemenetlusega ning hankelepingu sõlmimise ja täitmisega seotud toimingute tegemiseks volitatud esindaja ja esitavad nende esindajale antud volikirja originaali vastavalt kvalifitseerimiseks nõutavate dokumentide vormile VIII.
Majanduslik- ja finantsseisund
Kvalifitseerimise tingimustele vastavuse hindamiseks vajalikud andmed ja nende vorminõuded: 1. Pakkuja viimase kolme lõppenud majandusaasta netokäive peab kokku olema vähemalt 600 000 eurot. Pakkuja esitab andmed viimase kolme lõppenud majandusaasta netokäibe kohta vastavalt vormile III. 2. Pakkuja peab hankelepingu ja sideteenuste osutamise kokkulepete täitmise ajal omama vähemalt 100 000 euro suurust kutsealast vastutuskindlustust, mis tagaks hankelepingu ja sideteenuste osutamise kokkulepete võimaliku rikkumisega tekitada võiva kahju hüvitamise. Pakkuja esitab tõendi, mis kinnitab tingimustele vastava vastutuskindlustuse olemasolu või eelkokkuleppe sellise vastutuskindlustuse omandamiseks enne hankelepingu sõlmimist. 3. Ühispakkujad võivad enda majandusliku ja finantsseisundi kvalifitseerimise tingimustele vastavuse tõendamiseks summeeritavate näitajate puhul tugineda kõigi ühispakkujate vastavatele summeeritud näitajatele.
Tehniline ja kutsealane pädevus
Kvalifitseerimise tingimustele vastavuse hindamiseks vajalikud andmed ja nende vorminõuded: 1. Pakkuja peab olema registreeritud oma asukohamaa vastavas registris, kui see on nõutud tema asukohariigi õigusaktide kohaselt. Pakkuja, kelle asukohariigiks on Eesti Vabariik, peab olema registreeritud Eesti äriregistris. Hankija kontrollib iseseisvalt Pakkuja tingimusele vastavust Eesti äriregistri andmete alusel. Kui välisleping ei sätesta teisiti, esitab Pakkuja, kelle asukohariigiks ei ole Eesti Vabariik, vastava registreeringu kohta asjakohase tõendi, kui see ei ole Hankijale oluliste kulutusteta andmekogus olevate avalike andmete põhjal kättesaadav. Nimetatud tõendi väljastamise kuupäev ei tohi olla varasem käesoleva hankemenetluse algamise päevast. 2. Pakkuja peab omama vähemalt kolme aastast kogemust kõnesideteenuste valdkonnas ning täitnud suurklientidele nõuetekohaselt kolme aasta kohta kokku vähemalt 9 hankelepingu esemega sarnast lepingut. Suurkliendiks loetakse kõnesideteenuste tarbijat, kellel on samaaegselt kasutuses vähemalt 500 lauatelefoni ja 100 mobiiltelefoni. Pakkuja esitab iga aasta kohta kolm olulisemat, suurima maksumusega nõuetekohaselt täidetud lepingut (iga aasta kohta kolm suurima maksumusega lepingut), kokku 9 täidetud lepingut vastavalt vormile IV. 3. Pakkuja peab olema registreeritud asukohariigi erialases registris või talle peab olema väljastatud vastav tegevusluba või peab ta kuuluma vastavasse organisatsiooni, kui see on nõutud tema asukohariigi õigusaktide kohaselt. Pakkuja, kelle asukohariigiks on Eesti Vabariik, peab olema registreeritud majandustegevuse registris (MTR) tegevusalal „Sideteenuse osutamine“. Välismaine pakkuja lisab riigihangete seaduse § 41 lõike 3 kohase tõendi nõuetekohase registreeringu kohta. Hankija kontrollib iseseisvalt Pakkuja tingimusele vastavust Eesti majandustegevuse registri andmete alusel. Kui välisleping ei sätesta teisiti, esitab Pakkuja, kelle asukohariigiks ei ole Eesti Vabariik, vastava registreeringu kohta asjakohase tõendi, kui see ei ole Hankijale oluliste kulutusteta andmekogus olevate avalike andmete põhjal kättesaadav. Nimetatud tõendi väljastamise kuupäev ei tohi olla varasem käesoleva hankemenetluse algamise päevast. 4. Ühispakkujad võivad enda tehnilise ja kutsealase pädevuse kvalifitseerimise tingimustele vastavuse tõendamiseks tugineda teiste ühispakkujate pädevusele, kui see on vastava kriteeriumi olemusest tulenevalt võimalik.
Teenust võivad osutada ainult vastava kutseala esindajad
Ei
Juriidilised isikud peavad esitama teenuse osutamise eest vastutava personali nimed ja kvalifikatsiooni
Ei
Hankemenetluse liik
Avatud hankemenetlus
Hindamiskriteeriumid
Madalaim hind
Kasutatakse elektroonilist oksjonit
Ei
Sama hankelepingu objekti kohta on varem avaldatud teade
Ei
Hankedokumentide saamise tingimused
Dokumendid on tasulised: EiRahaühik: Euro
Pakkumuste või taotluste esitamise tähtaeg
12.02.2015 15:00
Keel(ed), milles võib esitada pakkumuse või taotluse
ET
Minimaalne aeg, mille jooksul pakkuja peab pakkumuse jõus hoidma
päeva: 120
Pakkumuste avamise tingimused
Pakkumuste avamise aeg: 12.02.2015 15:00
TEAVE EUROOPA LIIDU VAHENDITE KOHTA
Hankeleping on seotud Euroopa Liidu vahenditest rahastatava projekti ja/või programmiga Ei
LISATEAVE
1. Edukaks tunnistatud pakkujaga sõlmib Keskkonnaministeerium hankelepingu. Hankelepingu sõlmimise järgselt sõlmib edukaks tunnistatud pakkumuse esitaja eraldi hankelepingud Keskkonnaministeeriumiga ja kõigi Keskkonnaministeeriumi valitsemisala asutustega. Hankelepingu ja Sideteenuste osutamise kokkuleppe projektid on hankedokumentide lisas nr 4. 2. Pakkuja peab allkirjastama talle allkirjastamiseks edastatud hankelepingu hiljemalt 7 päeva jooksul arvates hankija poolsest hankelepingu saatmise kuupäevast. Antud tähtaja jooksul hankelepingu allkirjastamata jätmist on hankijal õigus käsitleda kui riigihangete seaduse § 53 nimetatud eduka pakkumuse esitanud pakkuja hankelepingu sõlmimisest keeldumist ja pakkumuse tagasi võtmist.
Vaidlustuste läbivaatamise eest vastutav organ
Riigihangete Vaidlustuskomisjon, Suur-Ameerika 1, Tallinn, 15006 Eesti (EE) Tel.: +372 6113711 Faks: +372 6113760 E-post: vako@fin.ee URL:
Vaidlustuste esitamise kohta teavet pakkuv asutus
Riigihangete Vaidlustuskomisjon, Suur-Ameerika 1, Tallinn, 15006 Eesti (EE) Tel.: +372 6113711 Faks: +372 6113760 E-post: vako@fin.ee URL:
TEATE LÄHETMISE KUUPÄEV
23.01.2015
KAS RIIGIHANGET RAHASTATAKSE STRUKTUURITOETUSTEST
Ei
KAS RIIGIHANKEL RAKENDATAKSE KESKKONNASÄÄSTLIKKE NÕUDEID
Ei

Oppex helps organizations with a professional approach to public sector sales, to either grow their business locally or find new opportunities abroad. We are the largest source of public procurement data in Europe. We process and translate public tenders from over 1.000 local, national and international procurement portals and have acquired over 8 million tenders in our database.


Trusted By

KONE
NHS
3M
ABB