« Back to Search« Back to SearchSearch » Dutch municipal maintenance 01.01.2017-31.12.2019  Kohtla Vallavalitsus - HILLAR RAAG

Dutch municipal maintenance 01.01.2017-31.12.2019

  Järve Estonia — Kohtla Vallavalitsus - HILLAR RAAG
Published November 18, 2016
|
Notice type
Contract notice
Lake Village municipal (ca' 12.5 ha) koritustööd- garbage collection, cleaning of tree branches, leaves or mulching cleaning and removal; snow and ice control on public sidewalks (ca'70 m); Waste Management (2pc) around the lake, and the packaging container 1 around the village, and heaps of snow and de-icing operation; Lake Village Youth Centre in front of the snow and libetusetõrje exercise. Add 1 Single municipal koritustööd, Bussiootepaviljonide (6 pcs), garbage collection, snow removal and de-icing; municipality waste (5 pieces) and packaging containers (6 pcs) management and their surroundings, and cleaning snow and ice control carried out in different villages. Add two Casual (roadside shrubs, pisiremonditööd, cleaning, garbage removal, snow manually j.ne.) JAJ transport service.

Full tender details available only for Oppex usersSign in

Fact Sheet

Hanke viitenumber
180046
Hanke nimetus
Munitsipaalmaade hooldustööd 01.01.2017-31.12.2019
Kas riigihanke eeldatav maksumus on võrdne rahvusvahelise piirmääraga või ületab seda?
Ei
Kas teade saadetakse hankija soovil Euroopa Ühenduse Ametlike Väljaannete Talitusele?
Ei
Põhjused, miks hankija otsustas tunnistada hankemenetluse kehtetuks enne hankelepingu või raamlepingu sõlmimist või dünaamilise hankesüsteemi loomist või on kõik pakkumused tagasi lükata
Pakkumuse maksumused ületavad eeldatava maksumuse ja lihthanke piirmäära.
NIMI, AADRESSID JA KONTAKTANDMED
Kohtla Vallavalitsus, 75004033, Järve küla 2-10, Järve, 30331 Eesti (EE) Kontaktisik: HILLAR RAAG Tel.: +372 3373348 Faks: +372 3373389 E-post: hillar.raag@kohtlavv.ee(URL)Pakkumuste ja osalemistaotluste elektrooniline esitamine: (URL)
HANKIJA LIIK
Kohaliku omavalitsuse üksus
HANKIJA PÕHITEGEVUS
Üldised avalikud teenused Elamu- ja kommunaalmajandus
HANKELEPING SÕLMITAKSE TEISTE HANKIJATE NIMEL
Hankija teostab hanget teiste hankijate nimel Ei
Hankija poolt hankelepingule antud nimetus
Munitsipaalmaade hooldustööd 01.01.2017-31.12.2019
Hankelepingu liik ja ehitustööde teostamise, asjade tarnimise või teenuste osutamise koht
16 - Reovee- ja jäätmekäitlusteenused, kanalisatsiooni- jms teenusedTeenuse osutamise koht: Kohtla valdNUTS kood: EE
Riigihange korraldatakse
Raamlepingu sõlmimiseks
Hankelepingu või hanke lühikirjeldus
Järve küla munitsipaalmaa (ca´ 12,5 ha) koritustööd- prügikoristus, puuokste koristamine, puulehtede multšimine või koristamine ja äravedu; lumekoristus ja libedusetõrje üldkasutatavatel kõnniteedel (ca´70 m); jäätmemajade (2tk ) ümbruse ja pakendikonteinerite Järve küla 1 ümbruse korrastamine ning lume ja libedusetõrje teostamine; Järve küla Noortekeskuse esise lumekoristus ja libetusetõrje teostamine. Lisa 1 Valla munitsipaalmaa koritustööd, Bussiootepaviljonide (6 tk) prügikoristus, lumekoristus ja libedusetõrje; valla jäätmemajade (5 tk) ja pakendikonteinerite (6 tk) haldamine ja nende ümbruse koristamine ning lume ja libedusetõrje teostamine erinevates külades. Lisa 2 Juhutöö (teeäärsete võsa lõikamine, pisiremonditööd, koristus , prügi koristus, käsitsi lume koristus j.ne.) jaj transpordi teenus.
Ühtne riigihangete klassifikatsioon (CPV)
90500000-2, 90620000-9
Teave Maailma Kaubandusorganisatsiooni Riigihankelepingu (GPA) kohta
Ei
Hankelepingu(te) lõplik kogumaksumus
Maksumus: 57000Rahaühik: Euro
Hankemenetluse liik
Lihthange
Hindamiskriteeriumid
Madalaim hind
Kasutatakse elektroonilist oksjonit
Ei
Sama hankelepingu objekti kohta on varem avaldatud teade
JahHanketeadeTeate registreerimisnumber riiklikus riigihangete registris: 180046 08.11.2016
TEAVE EUROOPA LIIDU VAHENDITE KOHTA
Hankeleping on seotud Euroopa Liidu vahenditest rahastatava projekti ja/või programmiga Ei
Vaidlustuste läbivaatamise eest vastutav organ
Riigihangete vaidlustuskomisjon, Endla 13/Lõkke 5, Tallinn, 10122 Eesti (EE) Tel.: +372 6113711 Faks: +372 6113760 E-post: vako@fin.ee URL: http://www.fin.ee/riigihangete-poliitika
Vaidlustuste esitamise kohta teavet pakkuv asutus
Riigihangete vaidlustuskomisjon, Endla 13/Lõkke 5, Tallinn, 10122 Eesti (EE) Tel.: +372 6113711 Faks: +372 6113760 E-post: vako@fin.ee URL: http://www.fin.ee/riigihangete-poliitika
KAS RIIGIHANGET RAHASTATAKSE STRUKTUURITOETUSTEST
Ei
KAS RIIGIHANKEL RAKENDATAKSE KESKKONNASÄÄSTLIKKE NÕUDEID
JahHange viiakse läbi elektroonilistel andmekandjatel.

Oppex helps organizations with a professional approach to public sector sales, to either grow their business locally or find new opportunities abroad. We are the largest source of public procurement data in Europe. We process and translate public tenders from over 1.000 local, national and international procurement portals and have acquired over 8 million tenders in our database.


Trusted By

KONE
NHS
3M
ABB