« Back to Search« Back to SearchSearch » Paldiski town water supply and sanitation facilities construction  Paldiski Linnahoolduse Osaühing - RAHEL KLAAS

Paldiski town water supply and sanitation facilities construction

   Estonia — Paldiski Linnahoolduse Osaühing - RAHEL KLAAS
Published July 22, 2014 — Deadline August 14, 2014 (5 years ago)
|
Notice type
Contract notice
Procured Paldiski town water supply and sanitation facilities construction.

Full tender details available only for Oppex usersSign in

Fact Sheet

Hanke viitenumber
154356
Hanke nimetus
Paldiski linna ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni rajatiste ehitustööd
Kas riigihanke eeldatav maksumus on võrdne rahvusvahelise piirmääraga või ületab seda?
Ei
Kas teade saadetakse hankija soovil Euroopa Ühenduse Ametlike Väljaannete Talitusele?
Ei
NIMI, AADRESSID JA KONTAKTANDMED
Paldiski Linnahoolduse Osaühing, 10504753, Rae 15, Paldiski, 76805 Eesti (EE) Kontaktisik: RAHEL KLAAS Tel.: +372 5022867 E-post: rahel.klaas@civitta.ee(URL)Pakkumuste ja osalemistaotluste elektrooniline esitamine: (URL)vt eelmainitud kontaktandmed:vt eelmainitud kontaktandmed:vt eelmainitud kontaktandmed:
HANKIJA PÕHITEGEVUS
Vesi
HANKELEPING SÕLMITAKSE TEISTE HANKIJATE NIMEL
Hankija teostab hanget teiste hankijate nimel Ei
Hankija poolt hankelepingule antud nimetus
Paldiski linna ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni rajatiste ehitustööd
Hankelepingu liik ja ehitustööde teostamise, asjade tarnimise või teenuste osutamise koht
TeostamineEhitustööde teostamise koht: PaldiskiNUTS kood: EE
Riigihange korraldatakse
Hankelepingu sõlmimiseksRahaühik: Euro
Hankelepingu või hanke lühikirjeldus
Hangitakse Paldiski linna ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni rajatiste ehitustööd.
Ühtne riigihangete klassifikatsioon (CPV)
45231300-8
Teave Maailma Kaubandusorganisatsiooni Riigihankelepingu (GPA) kohta
Ei
Hankeleping on jaotatud osadeks
Ei
Alternatiivsete pakkumuste lubatavus
Ei
Üldkogus või ulatus
Rahaühik: Euro
HANKELEPINGU VÕI DÜNAAMILISE HANKESÜSTEEMI KESTUS
Kestus päevades: 122
Pakkujate või taotlejate individuaalne seisund, sealhulgas kutse- või ettevõtlusregistrisse kuulumisega seotud nõuded (hankemenetlusest kõrvaldamise alused)
Kvalifitseerimise tingimustele vastavuse hindamiseks vajalikud andmed ja nende vorminõuded: 1. Hankija ei sõlmi hankelepingut isikuga ja kõrvaldab hankemenetlusest pakkuja, kellel esineb riigihangete seaduse § 38 lõigetes 1-2 nimetatud hankemenetlusest kõrvaldamise aluseid. Pakkuja kinnitab nimetatud aluste puudumist vormil 1. Ühispakkumuse korral esitab nimetatud kinnituse iga ühispakkuja. Lisatud nõutava dokumendi vorm: Vorm 1 2. Hankija ei sõlmi hankelepingut isikuga ja kõrvaldab hankemenetlusest pakkuja, kellel on õigusaktidest tulenevate riiklike või tema elu- või asukoha kohalike maksude või sotsiaalkindlustuse maksete võlg või tähtpäevaks tasumata jäetud maksusummalt arvestatud intress (edaspidi maksuvõlg) hankemenetluse algamise päeva seisuga või maksuvõla tasumine on ajatatud pikemaks perioodiks kui kuus kuud arvates hankemenetluse algamise päevast, välja arvatud juhul, kui maksuvõla tasumise ajatamine on täies ulatuses tagatud. Kui ilmneb, et pakkujal on 2. tööpäeval edukaks tunnistamise otsusest alates tekkinud maksevõlg, ei sõlmi hankija selle isikuga hankelepingut ja kõrvaldab pakkuja hankemenetlusest. Hankija ei sõlmi lepingut ja kõrvaldab hankemenetlusest isiku ka siis, kui nõuded on küll ajatatud, kuid samas on tasumata jooksvad kohustused ja/või ajatamisgraafikus sisalduvad nõuded tähtaegselt koos nõuetelt arvestatud intressiga summas enam kui nõutud piirsummad. Pakkuja esitab oma asukohariigi vastava pädevusega ametiasutuse tõendi riigihangete seaduse § 38 lõike 1 punktis 4 nimetatud asjaolude puudumise kohta, kui neid andmeid ei ole hankijal võimalik kontrollida andmekogus olevate avalike andmete põhjal. Kui pakkuja asukohariigi vastava pädevusega ametiasutus ei väljasta tõendit riigihangete seaduse § 38 lõike 1 punktis 4 nimetatud asjaolude puudumise kohta, esitab pakkuja selle ametiasutuse tõendi maksuvõlgade puudumise kohta. Eesti Vabariigis registreeritud pakkuja esitab kohaliku omavalitsuse tõendi maksuvõla puudumise kohta ning hankija kontrollib riiklike maksude tasumise kohustuse täidetust avalike andmete põhjal iseseisvalt. 3. Pakkuja peab asukohamaa seaduse kohaselt olema registreeritud Äriregistris. Pakkuja esitab asukohamaa seaduse kohase registreerituse kohta koopia vastavast registritunnustusest seisuga mitte enam kui 30 päeva enne pakkumise esitamise tähtpäeva. Eestis registreeritud pakkuja registreeritust kontrollib Hankija iseseisvalt äriregistrist. 4. Juhul, kui pakkumuse allkirjastab isik, kelle esindusõigus ei tulene seadusest (esindusõigus ei nähtu pakkuja äriregistri B-kaardilt) või tegemist on ühispakkumusega, esitab pakkuja volikirja, millega on pakkumuse allkirjastajale antud vastav volitus. Ühispakkujate korral peab volituselt nähtuma, milline on juhtiv ühispakkuja. Pakkuja esitab volituse vormil 2. Lisatud nõutava dokumendi vorm: Vorm 2
Majanduslik- ja finantsseisund
Kvalifitseerimise tingimustele vastavuse hindamiseks vajalikud andmed ja nende vorminõuded: 1. Pakkuja või ühispakkujate kui terviku 3 viimase majandusaasta (2011.-2013. a) vee- ja kanalisatsioonitööde valdkonna netokäive peab olema olnud vähemalt 1 500 000 EUR aastas. Pakkuja esitab väljavõtted oma viimase kolme majandusaasta netokäibe kohta vormil 3. Lisatud nõutava dokumendi vorm: Vorm 3 2. Pakkuja peab hankelepingu sõlmimise järel esitama hankijale enda kulul sõlmitud ning ehituse garantiiaja lõpuni kehtiva ehituse koguriskikindlustuse (CAR) poliisi koopia, kus kindlustatud isikuks on hankija. Pakkuja esitab koos kvalifitseerimisdokumentidega vormil 4 kirjaliku kinnituse poliisi esitamise kohta lepingu sõlmimisel. Lisatud nõutava dokumendi vorm: Vorm 4
Tehniline ja kutsealane pädevus
Kvalifitseerimise tingimustele vastavuse hindamiseks vajalikud andmed ja nende vorminõuded: 1. Pakkuja peab omama pakutava teenuse osutamise õigust. Hankija kontrollib, kas pakkujal on kehtiv Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi poolt peetava avaliku majandustegevuse registri registreering tegevusvaldkonnas „Ehitamine“: üldehituslik, ühisveevärgi ja kanalisatsiooni (sh pumplate, puhastite ja muude seotud rajatiste) ehitamine hoone ja selle juurde kuuluva veevarustuse ja kanalisatsiooni ehitamine; „Elektritööd“: elektripaigaldise ehitamine, sh paigaldamine ning pakkuja esitab maanteeameti poolt väljastatud teehoiutööde tegevusloa (luba peab andma õiguse teede ehitamiseks, remontimiseks ja hooldamiseks ning liikluskorraldusvahendite paigaldamiseks) koopia. 2. Pakkuja või ühispakkuja kui tervik peab olema viimase 5 aasta (juuli 2009-juuni 2014) jooksul teostanud (töid võib olla alustatud varem, aga peab olema lõpetatud ja tellija poolt vastu võetud nimetatud perioodil) vähemalt 2 objekti ehitustööd, kus ehitustöö käigus on vastavalt FIDIC lepingule ehitatud asula ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni torustikke vähemalt järgnevas mahus: 1,3 km veetorustikke ja 1 km kanalisatsioonitorustikke. Nimetatud torustike mahud peavad olema täidetud igal kvalifitseerimistingimuse täitmise tõendamiseks esitataval lepingul eraldi (mitte mitme lepingu mahtude summana). Samast perioodist (töid võib olla alustatud varem, aga peab olema lõpetatud ja tellija poolt vastu võetud nimetatud perioodil) peab pakkujal olema ka vähemalt 2 asula ühisveevärgi- ja kanalisatsioonisüsteemi reoveepumpla rajamise kogemus. Pakkuja esitab vormil 5 nimekirja vastavatest töövõtulepingutest, kajastades vormil muuhulgas ehitatud torustiku pikkust (torustike lepingute puhul), lepingu täitmise perioodi, tellija nime ning kontaktandmeid. Lisaks esitab pakkuja tellijate kinnituskirjad, et tööd tehti sõlmitud lepingute ja hea tava kohaselt. Lisatud nõutava dokumendi vorm: Vorm 5 3. Pakkujal peab olema ehitustööde teostamiseks järgnevatele tingimustele vastav võtmespetsialist/ projektijuht: - kõrgharidus (minimaalselt BSc) tehnika- või ehitusvaldkonnas; - vähemalt 3-aastane ehituse projektijuhina töötamise kogemus pärast erialase kõrghariduse omandamist; - viimase 5 aasta (juuli 2009-juuni 2014) jooksul osalenud projektijuhina vähemalt 1 objekti ehitustöödel, kus on ehitatud vee- ja reoveekanalisatsioonitorustik (k.a reovee survetorustik) vähemalt järgnevas mahus: 1,3 km veetorustikke ja 1 km kanalisatsioonitorustikke ning 1 objekti ehitustöödel, kus on rajatud asula ühisveevärgi- ja kanalisatsioonisüsteemi reoveepumpla; - kogemus vastavalt FIDIC lepingutingimustele teostatud projekti juhtimisel või KIK-i poolt aktsepteeritud vähemalt 12-tunnise õppekavaga FIDIC lepingutingimuste koolituse läbimine; - eesti keele oskus kõnes ja kirjas. Võtmespetsialisti puudutavate tingimuste täitmise tõendamiseks esitab pakkuja võtmespetsialisti CV vormil 6 koos isiku omakäelise kinnitusega hankelepingu täitmisel osalemise kohta, haridust tõendava diplomi koopia ning FIDIC lepingutingimuste koolituse tunnistuse koopia, kui isik on selle koolituse läbinud. Pakkuja arvestab, et spetsialist peab nimetatud tingimustele vastama kogu lepingu täitmise perioodil. Lisatud nõutava dokumendi vorm: Vorm 6 4. Pakkujal peab olema ehitustööde teostamiseks järgnevatele tingimustele vastav võtmespetsialist/ objektijuht: - vee- ja kanalisatsioonialane kõrgharidus (minimaalselt BSc); - vähemalt 5-aastane ehituse objekti- või projektijuhina töötamise kogemus; - viimase 5 (juuli 2009-juuni 2014) jooksul osalenud projekti- või objektijuhina vähemalt 1 objekti ehitustöödel, kus on ehitatud asula ühisveevärgi ja kanalisatsiooni torustikke vähemalt järgnevas mahus: 1 km veetorustikke ja 1 km kanalisatsioonitorustikke ning 1 objekti ehitustöödel, kus on rajatud asula ühisveevärgi- ja kanalisatsioonisüsteemi reoveepumpla; - eesti keele oskus kõnes ja kirjas. Võtmespetsialisti puudutavate tingimuste täitmise tõendamiseks esitab pakkuja võtmespetsialisti CV vormil 6 koos isiku omakäelise kinnitusega hankelepingu täitmisel osalemise kohta ja haridust tõendava diplomi koopia. Pakkuja arvestab, et spetsialist peab nimetatud tingimustele vastama kogu lepingu täitmise perioodil. Lisatud nõutava dokumendi vorm: Vorm 6 5. Pakkuja peab omama ISO 9001 ja ISO 14 001 või samaväärseid sertifikaate. Sertifikaatide olemasolu tõenduseks esitab ta sertifikaatide koopiad. 6. Kui pakkuja tõendab oma vastavust kvalifitseerimistingimustele teiste isikute vahendite alusel, esitab ta vormil 7 kõigi nende teiste isikute kinnitused hankelepingu täitmisel osalemise kohta. Lisatud nõutava dokumendi vorm: Vorm 7
Hankemenetluse liik
Avatud hankemenetlus
Hindamiskriteeriumid
Madalaim hind
Kasutatakse elektroonilist oksjonit
Ei
Sama hankelepingu objekti kohta on varem avaldatud teade
Ei
Hankedokumentide saamise tingimused
Dokumendid on tasulised: EiRahaühik: Euro
Pakkumuste või taotluste esitamise tähtaeg
14.08.2014 12:00
Keel(ed), milles võib esitada pakkumuse või taotluse
ET
Minimaalne aeg, mille jooksul pakkuja peab pakkumuse jõus hoidma
päeva: 120
Pakkumuste avamise tingimused
Pakkumuste avamise aeg: 14.08.2014 12:00Pakkumuste avamise koht: E-Riigihangete keskkond
TEAVE EUROOPA LIIDU VAHENDITE KOHTA
Hankeleping on seotud Euroopa Liidu vahenditest rahastatava projekti ja/või programmiga JahViide projekti(de)le ja/või programmi(de)le: ÜF projekt „Paldiski linna ühisveevarustuse ja -kanalisatsiooni parendamine”
Vaidlustuste läbivaatamise eest vastutav organ
Riigihangete Vaidlustuskomisjon, Suur-Ameerika 1, Tallinn, 15006 Eesti (EE) Tel.: +372 6113711 Faks: +372 6113760 E-post: vako@fin.ee URL:
Vaidlustuste esitamise kohta teavet pakkuv asutus
Riigihangete Vaidlustuskomisjon, Suur-Ameerika 1, Tallinn, 15006 Eesti (EE) Tel.: +372 6113711 Faks: +372 6113760 E-post: vako@fin.ee URL:
KAS RIIGIHANGET RAHASTATAKSE STRUKTUURITOETUSTEST
JahStruktuuritoetuste projektiväline identifitseerimise number: 2.1.0101.09-0020
KAS RIIGIHANKEL RAKENDATAKSE KESKKONNASÄÄSTLIKKE NÕUDEID
Ei

Oppex helps organizations with a professional approach to public sector sales, to either grow their business locally or find new opportunities abroad. We are the largest source of public procurement data in Europe. We process and translate public tenders from over 1.000 local, national and international procurement portals and have acquired over 8 million tenders in our database.


Trusted By

KONE
NHS
3M
ABB